[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
อ. 1 ธันวาคม 2563  ส่งรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดี ห้องเรียนละ 2 คนทุกระดับชั้น ( ชาย 1 คน ,หญิง 1 คน) ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
  นำเครื่องมือทางจิตวิทยาทดสอบ ประเมิน สำรวจ นักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 บริกำรให้คำปรึกษำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที 2 Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ออกจดหมายแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานการเงิน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 การนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 บริการการอ่านและช่วยการค้นคว้า ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 บริการยืม-คืน ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 บริการห้องสมุดมัลติมีเดีย ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และFree WiFi : Library Hotspot ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 บริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (การจัดนิทรรศการ แนะนำหนังสือ บรรณนิทัศน์ รายการบรรณานุกรมหนังสือใหม่) ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 การใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 ดำเนินประชาสัมพันธ์โครงการ Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
  สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการประจำเดือน เดือนพฤศจิกายน 2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานบัญชีและงบประมาณ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
พ. 2 ธันวาคม 2563  กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคระกรรมการดำเนินงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ตรวจรับงานพร้อมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างติดตั้งแป ตัวZ และงานติดตั้งโครงหลังคาสุวรรณสมโภช งวดที่ 2 Assumption College Lampang งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดลำปาง อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ปะชุมแจ้งผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 สรุปงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานบัญชีและงบประมาณ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 3 ธันวาคม 2563  จัดทำป้ายนิเทศวันพ่อแห่งชาติ/วันชาติฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายต่างๆใน กิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ประชุมเพื่อปรึกษางาน ACL Blue & White Homecoming Day อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 คณะกรรมการดำเนินงานประสานการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 5/2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานจัดซื้อ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 4 ธันวาคม 2563  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติและ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ) Assumption College Lampang งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ดูแล กำกับติดตามการดำเนินงานการ จัดกิจกรรม Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึดษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมย่อย) ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 1 Assumption College Lampang งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ Good Environment Assumption College Lampang งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโดยนำเสนอผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายงานตามคำสั่ง อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อา. 6 ธันวาคม 2563  กิจกรรมการสอบวัดระดับภาษาจีน SHK Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
จ. 7 ธันวาคม 2563  ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมใหญ่) ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมย่อย) ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-R ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 จัดหนังสือหมุนเวียนสำหรับการให้บริการการอ่านภายในห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น ห้องเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
อ. 8 ธันวาคม 2563  กิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึดษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะการคำนวณ ครั้งที่ 3 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพักครู ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 3 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพักครู ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน ครั้งที่ 3 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพักครู ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นศท ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนและสวนสนาม นศท. ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมใหญ่) ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 สรุปผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
พ. 9 ธันวาคม 2563  ดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด Assumption College Lampang งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 แข่งขันเปิดพจนานุกรม Assumption College Lampang งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมค่าย SCIENCE MATH ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึดษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 สำรวจความต้องการของครูและนักเรียนด้านทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภทเข้าห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2563 ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 ประกวดภาพถ่าย"แนะนำหนังสือในดวงใจ" Assumption College Lampang งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 แข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ "ห้องสมุดในฝัน" Assumption College Lampang งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
จ. 14 ธันวาคม 2563  ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึดษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 2 Assumption College Lampang งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
อ. 15 ธันวาคม 2563  ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด Assumption College Lampang งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 สอบภาคปฏิบัตินศท.ปี 3 ศฝ.นศท. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด Assumption College Lampang งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
พ. 16 ธันวาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการเรื่องเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัยภาคเรียนที่2 ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) Assumption College Lampang งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 17 ธันวาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยในชันเรียน ครั้งที่ 3 อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย) งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 18 ธันวาคม 2563  จัดทำป้ายนิเทศวันคริสต์มาสฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมคลีนิกพัฒนาการ ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 3 Assumption College Lampang งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
อา. 20 ธันวาคม 2563  การสอบภาคทฤษฎี นศท.ปี 3 ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การประกวดวงโยธวาทิต รายการ Thailand World Music Championships 2020 Assumption College Lampang งานโยธวาทิต กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ/สำนักผู้อำนวยการ
จ. 21 ธันวาคม 2563  ดำเนินการรวบรวมสิ่งของบริจาคและจัดซื้อสิ่งของเพื่อร่วมบริจาคในกิจกรรมหนูน้อยอาสาฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมารยาทไทย Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึดษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานริการและกิจกรรมห้องสมุดครั้งที่ 1 Assumption College Lampang งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 สรุปรายงานผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 เข้าใช้แหล่งเรียนรู้ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อ. 22 ธันวาคม 2563  รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ปี1 สอบปฎิบัติ/การทดสอบกำลังใจ ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ปี2สอบปฎิบัติ/การตรวจสภาพความพร้อมก่อนการฝึกภาคสนาม ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ปิดการฝึก-ศึกษา รอบในภาคปกติ ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ปี2สอบปฎิบัติ/การตรวจสภาพความพร้อมก่อนการฝึกภาคสนาม ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 23 ธันวาคม 2563  รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมค่าย SCIENCE MATH ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเข้าห้องสมุด ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 สรุปรายการสินค้าคงเหลือ และรายงานจำหน่ายสินค้าประจำเดือน ธันวาคม 2563 อาคารประกอบการ(ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน) งานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
อา. 27 ธันวาคม 2563  การสอบเก็บตกภาคทฤษฎี นศท.ปี 3 ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 4 มกราคม 2564  กิจกรรมแต้มรักการอ่าน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องสมุด) งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 รับสมัครจัดตั้งพรรคคณะกรรมการนักเรียน Assumption College Lampang งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 5 มกราคม 2564  ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึดษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ปี3 สอบแก้ตัวภาคทฤษฎี ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 6 มกราคม 2564  อบรม ธุรกิจการค้าสมัยใหม่แบบออนไลน์ - ออฟไลน์ ให้กับนักเรียนแผนการเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ อาคารสุวรรณสมโภช(Auditorium Room) งานหลักสูตรและการสอน ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมวางแผนในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ
ศ. 8 มกราคม 2564  รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมค่าย SCIENCE MATH ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมวันเด็ก Assumption College Lampang งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 9 มกราคม 2564  กำหนดการพิธียกย่องเชิดชูเกียรติเรียนดี กิจกรรมเด่น อาคารเซนต์ฟิลิป(ใต้ถุนอาคารเซนต์ฟิลิป) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
จ. 11 มกราคม 2564  รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อ. 12 มกราคม 2564  กิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬาสี ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พ. 13 มกราคม 2564  กิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬาสี ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ดำเนินการนิเทศ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ