[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
อ. 1 ธันวาคม 2563  ส่งรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดี ห้องเรียนละ 2 คนทุกระดับชั้น ( ชาย 1 คน ,หญิง 1 คน) ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 จัดห้องเรียน และภายในอาคารเพื่อสร้างบรรยากาศ ในเทศกาลวันคริสตมาส และวันปีใหม่ Assumption College Lampang งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ ฝ่ายกิจการนักเรียน
  นำเครื่องมือทางจิตวิทยาทดสอบ ประเมิน สำรวจ นักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 บริกำรให้คำปรึกษำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที 2 Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ออกจดหมายแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานการเงิน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 การนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 บริการห้องสมุดมัลติมีเดีย ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และFree WiFi : Library Hotspot ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 บริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (การจัดนิทรรศการ แนะนำหนังสือ บรรณนิทัศน์ รายการบรรณานุกรมหนังสือใหม่) ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 การใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 ดำเนินประชาสัมพันธ์โครงการ Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
  สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการประจำเดือน เดือนพฤศจิกายน 2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานบัญชีและงบประมาณ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
พ. 2 ธันวาคม 2563  กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ตรวจรับงานพร้อมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างติดตั้งแป ตัวZ และงานติดตั้งโครงหลังคาสุวรรณสมโภช งวดที่ 2 Assumption College Lampang งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดลำปาง อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ปะชุมแจ้งผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 สรุปงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานบัญชีและงบประมาณ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 คัดเลือกนักเรียนเรียนดี อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 3 ธันวาคม 2563  จัดทำป้ายนิเทศวันพ่อแห่งชาติ/วันชาติฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ Assumption College Lampang งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ประชุมเพื่อปรึกษางาน ACL Blue & White Homecoming Day Assumption College Lampang งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 5/2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานจัดซื้อ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 4 ธันวาคม 2563  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติและ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ) Assumption College Lampang งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ดูแล กำกับติดตามการดำเนินงานการ จัดกิจกรรม Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมย่อย) ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 1 Assumption College Lampang งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ Good Environment Assumption College Lampang งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมสรุปผลติดตามการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
จ. 7 ธันวาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยอาสา ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมใหญ่) ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมย่อย) ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 จัดหนังสือหมุนเวียนสำหรับการให้บริการการอ่านภายในห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น ห้องเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมรับทราบนโยบายการสร้างจุดเด่นและการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ร่วมประชุมกับงานนโยบายและแผนในการกำกับติดตามงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อ. 8 ธันวาคม 2563  รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะการคำนวณ ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 3 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพักครู ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน ครั้งที่ 3 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพักครู ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี (กองร้อยพิเศษ) เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนและสวนสนาม นศท. ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมใหญ่) ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 สรุปผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสตมาสและวันขึ้นปีใหม่ ห้องประชุม ฝ่ายกิจการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ ฝ่ายกิจการนักเรียน
 รับหนังสือเชิญเข้าร่วมนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 ตรวจรับชุดลำโพงล้อลากพร้อมไมโครโฟน อาคารพัสดุ(ห้องพัสดุ-จัดซื้อ) งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ (เดือนธันวาคม 2563) Assumption College Lampang งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 9 ธันวาคม 2563  รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมค่าย SCIENCE MATH ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงาน ทื่สอดคล้องกับ KRA อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 สำรวจความต้องการของครูและนักเรียนด้านทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภทเข้าห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2563 ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 นำเสนอ Concept การแสดงงานประจำปี ACL CHARITY NIGHT ประจำปี 2563 ทุกระดับชั้น อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมวิชาการครั้งที่ 4/2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 การแข่งขันทักษะทางวิชาการสมาคมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมัธยมวิทยา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
ส. 12 ธันวาคม 2563  กิจกรรมการสอบวัดระดับภาษาจีน YCT สุวรรณสมโภช กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
จ. 14 ธันวาคม 2563  ประชุมปรับเกณฑ์์การนิเทศการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 2 Assumption College Lampang งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา เข้าพบผู้อำนวยการเพื่อเรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 ประสานการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ Bio Gas อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานการเงิน-บัญชี ครั้งที่ 6/2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารกลุ่มงานการเงิน-บัญชี กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 สรุปงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/ 2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานบัญชีและงบประมาณ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 การคัดเลือกผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เพื่อรับราวัล "สดุดีครูเอกชน" และรางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2564 Assumption College Lampang งานทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบุคคล/สำนักผู้อำนวยการ
  เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมของนักเรียนกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา Assumption College Lampang งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ ฝ่ายกิจการนักเรียน
 สรุปงานรับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานการเงิน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมหัวหน้าสายชั้น เพื่อทบทวนแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลผู้เรียน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อ. 15 ธันวาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สอบภาคปฏิบัตินศท.ปี 3 ศฝ.นศท. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องประกันคุณภาพ) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 นิเทศการสอนโครงการพิเศษ Smart TECH ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานโครงการพิเศษ Smart Tech ฝ่ายวิชาการ
 ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พ. 16 ธันวาคม 2563  ประชุมจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องประกันคุณภาพ) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 เรียนเชิญ ผู้อำนวยการ ชมการฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำเสนอ Concept การแสดงงานประจำปี ACL CHARITY NIGHT ประจำปี 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศประสบการณ์เรียนรู้ ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับติดตามการจัดกิจกรรม Assumption College Lampang งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 17 ธันวาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยในชันเรียน ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรมกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( DAY CAMP ) ปีการศึกษา 2563 Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครั้งที่ 2 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องเรียน ม.6/6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องประกันคุณภาพ) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 18 ธันวาคม 2563  จัดทำป้ายนิเทศวันคริสต์มาสฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมคลีนิกพัฒนาการ ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 3 Assumption College Lampang งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ขอเชิญ ผู้อำนวยการลงนามในการเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับรางวัล อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 กิจกรรมจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( DAY CAMP ) ปีการศึกษา 2563 Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
  รถตู้ทะเบียน นข-5129 ลป. (นายมิพล) พานักเรียนอบรมเข้าร่วมโครงการเขียนแผนธุรกิจ กรุงเพทฯ ตั้งแต่วันที่ 18-20 ธันวาคม 2563 Assumption College Lampang งานยานพาหนะ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมหัวหน้างานกลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์ และบริการ ครั้งที่ 3/2563 (วิสามัญ) Assumption College Lampang งานบริหารกลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 เข้าแถวจัดกิจกรรมยามเช้า Morning Program ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำหนดการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 18 ธ.ค. 2563 โรงเรียนไตรภพวิทยา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อา. 20 ธันวาคม 2563  การสอบภาคทฤษฎี นศท.ปี 3 ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การประกวดวงโยธวาทิต รายการ Thailand World Music Championships 2020 Assumption College Lampang งานโยธวาทิต กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ/สำนักผู้อำนวยการ
 รางวัลคนดีของแผ่นดิน สาขา "เยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น" ในงาน "เทิดทูนพระคุณพ่อของแผ่นดิน" Westgate Residence Hotel งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 21 ธันวาคม 2563  ดำเนินการรวบรวมสิ่งของบริจาคและจัดซื้อสิ่งของเพื่อร่วมบริจาคในกิจกรรมหนูน้อยอาสาฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 วิเคราะห์ ปรับเกณฑ์การประเมินการนิเทศสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 Assumption College Lampang งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 อาคารเซนต์แมรี่(อ.1/2) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมารยาทไทย Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 คู่มือคุณภาพงานบัญชีและงบประมาณ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานบัญชีและงบประมาณ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 คู่มือคุณภาพงานการเงิน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานการเงิน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานริการและกิจกรรมห้องสมุดครั้งที่ 1 Assumption College Lampang งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 สรุปรายงานผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) Assumption College Lampang งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 เข้าใช้แหล่งเรียนรู้ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 วิเคราะห์ ปรับเกณฑ์การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ) งานหลักสูตรและการสอน ฝ่ายวิชาการ
 คู่มือคุณภาพงานสวัดิภาพ Assumption College Lampang งานสวัสดิภาพและการจราจร กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 คู่มือคุณภาพงานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน อาคารประกอบการ(ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน) งานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 คู่มือคุณภาพงานเทคโนโลยี Assumption College Lampang งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 คู่มือคุณภาพกลุ่มงานอาคารสถานที่ อุปกรณ์และบริการ Assumption College Lampang งานบริหารกลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 คู่มือคุณภาพงานบริหารกลุ่มงานการเงิน-บัญชี อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานบริหารกลุ่มงานการเงิน-บัญชี กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 คู่มือคุณภาพงานห้องสมุด อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องสมุด) งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 คู่มือคุณภาพงานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คู่มือคุณภาพงานบริหาร ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คู่มือคุณภาพงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คู่มือคุณภาพงานนิเทศประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คู่มือคุณภาพงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย) งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คู่มือคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คู่มือคุณภาพงานจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คู่มือคุณภาพงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย อาคารชั้นเดียวอนุบาล(อ.3/7 CEP) งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ติดตามเกณฑ์การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ตรวจรับเครื่องเล่นและเกมภายนอก (ทีมงานวัดหรรษา) อาคารสุวรรณสมโภช(ใต้ถุนอาคารสุวรรณสมโภช) งานจัดซื้อ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
อ. 22 ธันวาคม 2563  ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายต่างๆใน กิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ปี1 สอบปฎิบัติ/การทดสอบกำลังใจ ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ปี2สอบปฎิบัติ/การตรวจสภาพความพร้อมก่อนการฝึกภาคสนาม ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ปิดการฝึก-ศึกษา รอบในภาคปกติ ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ปี2สอบปฎิบัติ/การตรวจสภาพความพร้อมก่อนการฝึกภาคสนาม ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันวิชาการ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 คู่มือคุณภาพงานโภชนา อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องงานโภชนาการ) งานโภชนาการ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 คู่มือคุณภาพงานบริหารฝ่ายวิชาการ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 คู่มือคุณภาพบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องพักครู) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 คู่มือคุณภาพบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องเรียน ม.6/6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 คู่มือคุณภาพบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพักครู ม.4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 คู่มือคุณภาพบริหารงานกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ตึกสุวรรณสมโภช กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 คู่มือคุณภาพบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องเรียน ม.6/3) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
พ. 23 ธันวาคม 2563  รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมค่าย SCIENCE MATH ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเข้าห้องสมุด ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 คณะกรรมการตรวจรับงานเทพื้นทางเชื่อมอาคาร ติดตั้งโคมไฟและระบบไฟฟ้า ลาน La Providence Assumption College Lampang งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความสุข วันคริสต์มาสและวันปีใหม่ การแลกของขวัญ และงานเลี้ยงสังสรรค์ของนักเรียนในชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาและชั้น มัธยมศึกษา ในแต่ละห้อง Assumption College Lampang งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 24 ธันวาคม 2563  ประชุมวางแผนกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมพิจารณาการทำสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
ส. 26 ธันวาคม 2563  รางวัล "เยาวชนดีเด่น"และ"ลูกที่ทำความดีต่อพ่อแม่" ในงานประกาศรางวัล “เทพศิลป์ทองคำ” ครั้งที่ 2 หอประชุมใหญ่ TOT แจ้งวัฒนะ กทม. งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ฝ่ายกิจการนักเรียน
อา. 27 ธันวาคม 2563  การสอบเก็บตกภาคทฤษฎี นศท.ปี 3 ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 28 ธันวาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการงานบริหารระดับชั้น ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ผู้อำนวยการให้คำแนะนำ นักเรียนห้องเรียน ม.4/1 ในการออกแบบแผนการตลาด อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องเรียน ม.4/1) งานหลักสูตรและการสอน ฝ่ายวิชาการ
 แข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ หน่วยงานต่าง ๆ งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ซักซ้อมนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร ลานกิจกรรม La Providence งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 จัดทำจดหมายแจ้งการจัดงานกับทางจังหวัด อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อ. 29 ธันวาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 Assumption College Lampang งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 30 ธันวาคม 2563  สรุปรายการสินค้าคงเหลือ และรายงานจำหน่ายสินค้าประจำเดือน ธันวาคม 2563 อาคารประกอบการ(ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน) งานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมเพื่อวางแผนการสอนออนไลน์ ระดับปฐมวัย Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง Assumption College Lampang งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
ส. 2 มกราคม 2564  Update คู่มือการเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับนักเรียน ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 8 (วันที่ 2 มกราคม 2564) อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update ตารางการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
จ. 4 มกราคม 2564  ทำจดหมายขอความอนุเคราห์เข้าเยี่ยมและจัดกิจกรรมหนูน้อยอาสา ประสานงานกับเจ้าหนัาที่ของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ศูนย์สวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ และสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปางฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรมแต้มรักการอ่าน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องสมุด) งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 ถ่ายภาพ และ Update ภาพกิจกรรมขั้นตอนการผลิต เบเกอรี่ และแพ็คเกจขาย โรงอาหารใหญ่(ห้อง Cooking) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ (เดือนมกราคม 2564) Assumption College Lampang งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
อ. 5 มกราคม 2564  ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ปี3 สอบแก้ตัวภาคทฤษฎี ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 Update แบนเนอร์ แจ้งวันสัมภาษณ์ผู้ปกครองปฐมวัย หน้าเว็บไซต์ และ Facebook โรงเรียน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 มอบของสวัสดีปีใหม่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานอนามัยและพยาบาล กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการประจำเดือน เดือนธันวาคม 2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานบัญชีและงบประมาณ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 สำรวจหลอดไฟใต้อาคารสุวรรณสมโภช อาคารสุวรรณสมโภช(ใต้ถุนอาคารสุวรรณสมโภช) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 สำรวจเพิ่มเติมไฟอัตโนมัติตามวอล์คเวย์ผ่านหลังคา ลาโปรวิดอล และเพิ่มไฟอัตโนมัติรอบโรงเรียน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ติดตั้งสายยางปล่อยน้ำเป็นรูปวงกลมรอบสนามใหญ่ ห่างกันรอบละ 10 เมตร จากด้านในออกมาด้านนอก อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
พ. 6 มกราคม 2564  ประชุมทีงาน งานที่ได้รับมอบหมาย สำรวจเพิ่มไฟอัตโนมัติ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 จัดทำสนามฝึกซ้อม ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมวางแผนในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ
 Update แบนเนอร์ คำขวัญวันเด็ก หน้าเว็บไซต์ และ Facebook โรงเรียน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 มอบของสวัสดีปีใหม่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานอนามัยและพยาบาล กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 วางแผน สำรวจการติดตั้งสายยางดำตามแนวพุ่มไม้ บริเวณโดยรอบโรงเรียน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 แต่งตั้งประชุมทีมงานวางแผนแก้ไขหลอดไฟใต้ตึกสุวรรณสมโภช อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 7 มกราคม 2564  วางแผน สำรวจระบบน้ำรดน้ำต้นไม้โดยรอบบริเวณโรงเรียน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ถ่ายภาพ และ Update ภาพกิจกรรมการทำความสะอาดระดับปฐมวัย อาคารระดับปฐมวัย งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 8 มกราคม 2564  ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนมกราคม 2564 Assumption College Lampang งานทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบุคคล/สำนักผู้อำนวยการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมค่าย SCIENCE MATH ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมเตรียมความพร้อมรับนักเรียนปฐมวัยใหม่ ปีการศึกษา 2564 อาคารชั้นเดียวอนุบาล(อ.3/7 CEP) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ลง windows ใหม่ พร้อมโปรแกรม และทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย จำนวน 20 เครื่อง (วันที่ 1) อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง และห้องพักครู) งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ติดตั้งกล้องวงจรปิดอาคารอัสสัมชัญ ชั้น 2 และชั้น 3 จำนวน 10 ตัว อาคารอัสสัมชัญ(ป.5/1) งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update แบนเนอร์ กำหนดการมอบตัวนักเรียนปฐมวัย และ ป.1 ลงเว็บไซต์ Facebook โรงเรียน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update แบนเนอร์ เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ลง Facebook โรงเรียน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
ส. 9 มกราคม 2564  วางแผน สำรวจการแก้ไขระบบรดน้ำต้นไม้ และเพาะชำต้นตามฤดูกาล อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ปลูกต้นไม้เลื้อยซุ้มโค้ง อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
อา. 10 มกราคม 2564  ถ่ายภาพ การประเมินนักเรียน และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ระดับปฐมวัย อาคารระดับปฐมวัย งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
จ. 11 มกราคม 2564  ประชุมทีมงาน ระบบรดน้ำโดยรอบบริเวณโรงเรียน และพันธุ์ไม้เลื้อยซุ้มโค้ง อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ครูระดับปฐมวัยส่งสื่อนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำเสนอขออนุมัติค่าใช้จ่าวัสดุ-อุปกรณ์ ระบบรดน้ำต้นไม้โดยรอบโรงเรียน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้/การใช้หลักสูตร Assumption College Lampang งานหลักสูตรและการสอน ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Assumption College Lampang งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ
 ลง windows ใหม่ พร้อมโปรแกรม และทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย จำนวน 21 เครื่อง (วันที่ 2) อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง และห้องพักครู) งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ตรวจเช็คและเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ ห้องเทคโนโลยี อาคารเซนต์หลุยส์ จำนวน 1 เบอร์ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 จัดซื้อ อุปกรณ์ในการแสดง กิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซนต์แมรี่(อ.1/2) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สำรวจราคาวัสดุ-อุปกรณ์ และคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update อัลบั้มภาพ การประเมินนักเรียน และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ระดับปฐมวัย อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
อ. 12 มกราคม 2564  ทำความสะอาดอาคารเรียนทุกอาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมของห้องเรียน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ลง windows ใหม่ พร้อมโปรแกรม และทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย จำนวน 14 เครื่อง (วันที่ 3) อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง และห้องพักครู) งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ติดตั้งระบบ ตั้งค่ากล้องวงจรปิด อาคารเซนต์ฟิลิป และซ่อมแซมกล้องวงจรปิด Assumption College Lampang งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ถ่ายภาพการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน, รับมอบตัวนักเรียน และคุณครูปฐมวัย ตกแต่ง ทาสี อุปกรณ์การเรียน บริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2564 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานจัดซื้อ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
พ. 13 มกราคม 2564  ดำเนินการนิเทศ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ
 ดำเนินการตามแผน (เปลี่ยนหลอดไฟใต้ตึกสุวรรณสมโภชที่ชำรุด) อาคารสุวรรณสมโภช(ใต้ถุนอาคารสุวรรณสมโภช) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 เพิ่มปลั๊กไฟ 1 เต้า บ้านพักภราดา (ในวัด ชั้น 2) อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ติดตั้งกล้องวงจรปิด อาคารเซนต์หลุยส์ ชั้น 2 อาคารเซนต์หลุยส์ ชั้น 2 งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมกลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์ และบริการ ครั้งที่ 4/2563 (วิสามัญ) อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานบริหารกลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 กำกับติดตามกลุ่มงานอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และบริการ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 แก้ไข และ Update หน้าเพจระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 14 มกราคม 2564  นำเสนอพันธุ์ไม้เลื้อยต่อผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้วางระบบรดน้ำต้นไม้โดยรอบบรอเวณโรงเรียน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 เริ่มดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้โดยรอบบริเวณโรงเรียน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 เตรียมความพร้อมก่อนมีการเรียนการสอน และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 6 ตัว อาคาร งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ถ่ายภาพ และ Update บรรยากาศช่วงเช้า เปิดเรียนวันแรก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update แบนเนอร์ รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564 ลงเว็บไซต์ และ Facebook โรงเรียน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 15 มกราคม 2564  รวบรวมสรุปค่าตอบแทนของเจ้าที่รักษาความปลอดภัยตั้งแต่เดือน สิงหาคม - ธันวาคม Assumption College Lampang งานสวัสดิภาพและการจราจร กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 การลงประกาศรับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง VDO Editing งานสื่อสารมวลชน Assumption College Lampang งานทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบุคคล/สำนักผู้อำนวยการ
 ดำเนินงานตามแผนการดำเนินกิจกรรมวันครู Assumption College Lampang งานทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบุคคล/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมคณะครูเพื่อดำเนินการปลูกผักในกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใต้อาคารสุวรรณสมโภช จำนวน 40 จุด อาคารสุวรรณสมโภช(ใต้ถุนอาคารสุวรรณสมโภช) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ถ่ายภาพ และ Update อัลบั้มภาพการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องธุรการ) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update ประกาศรับสมัครงาน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update แบนเนอร์ รับสมัครนักเรียนปฐมวัย ลง Facebook ปฐมวัย อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
จ. 18 มกราคม 2564  กำหนดส่งรูปเล่มงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 จัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตร กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินงานกับฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ จดหมายเชิญประธาน การตกแต่งสถานที่ จดหมายแจ้งผู้ปกครอง วุฒิบัตรนักเรียน Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3 ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ฝึกซ้อมการแสดงเปิดงานกิจกรรมวันเด็ก ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซนต์แมรี่(ห้องบัลเลต์) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมแนวทางconceptการแต่งกายกิจกรรมACL Charing Night ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำเสนอผู้อำนวยการ เพื่อขออนุมัติเบิกเงินซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
  แจงตารางบันทึกการคัดเลือกหนูน้อยมารยาทงามให้กับคุณครูประจำชั้น ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมเพื่อทบทวนงบประมาณแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2564 บริหารสำนักผู้อำนวยการ กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ กลุ่มงานบุคคล อาคารพัสดุ(ห้องประกันคุณภาพการศึกษา) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมเพื่อทบทวนงบประมาณแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และบริการ และกลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา อาคารพัสดุ(ห้องประกันคุณภาพการศึกษา) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
อ. 19 มกราคม 2564  กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ( Day camp ) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 2 ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงนักเรียนชั้นป.1 - 6 ภาคเรียนที่2 อาคารพยาบาล งานอนามัยและพยาบาล กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 อาคารเซนต์แมรี่(อ.1/2) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมเพื่อทบทวนงบประมาณแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานธุรการ อาคารพัสดุ(ห้องประกันคุณภาพการศึกษา) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมทีมงานผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมงานที่ได้รับมอบหมายงานวันที่ 18 ม.ค. 64 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ดำเนินการตามแผน (งานที่ได้รับมอบหมายวันที่ 18 ม.ค. 64) อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง โรงเรียนปริยัติวัดม่อนจำศีล ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 20 มกราคม 2564  ดำเนินกิจกรรมวันเด็ก ฝ่ายปฐมวัย อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 2 ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมทีมงาน SWIS ACL ติดตามความคืบหน้าของงาน และกรอกรายละเอียดรายชื่อวิทยากรระบบ SWIS ส่งมูลนิธิฯ Assumption College Lampang งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงนักเรียนชั้นม.1 - ม.3 ภาคเรียนที่2 อาคารพยาบาล งานอนามัยและพยาบาล กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพของภาคเรียนที่2 ครั้งที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมเพื่อทบทวนงบประมาณแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2564 งานอาคารสถานที่ อาคารพัสดุ(ห้องประกันคุณภาพการศึกษา) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมเพื่อทบทวนงบประมาณแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานการเงิน-บัญชี อาคารพัสดุ(ห้องประกันคุณภาพการศึกษา) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 กิจกรรมวันเด็ก อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " อาการและการป้องกันฝุ่น PM 2.5 " Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พฤ. 21 มกราคม 2564  มอบของเยี่ยมให้นางรินดา วงศ์กล่ำ นักการประจำอาคารปฐมวัย ที่ผ่าตัดไส้ติ่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ Assumption College Lampang งานทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบุคคล/สำนักผู้อำนวยการ
 ดำเนินการเข้าหัวสาย LAN ของกล้องวงจรปิด อาคารเซนต์ฟิลิป ชั้น 2 และชั้น 3 Assumption College Lampang งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงนักเรียนชั้นม.4 - ม.6 ภาคเรียนที่2 อาคารสุวรรณสมโภช งานอนามัยและพยาบาล กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2563 Assumption College Lampang งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) งานทะเบียนและวัดผล/ฝ่ายวิชาการ
 การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 2 ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 22 มกราคม 2564  รวบรวมรายชื่่อตัวแทนแต่ละห้องเพื่อเข้าร่วมประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2563 Assumption College Lampang งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) งานทะเบียนและวัดผล/ฝ่ายวิชาการ
 การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 2 ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ติดต่อประสานงานเอกสารครูต่างชาติที่ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง งานทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบุคคล/สำนักผู้อำนวยการ
 วางแผนจัดซื้อ จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ (ติดตั้งไฟจุดอับมืด) ตั้งแต่วันที่ 22-29 ม.ค. 2564 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขออนุญาตพบผู้อำนวยการ เพื่อปรึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมกีฬาสี อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมคณะกรรมการนักเรียนการจัดกิจกรรมกีฬาสี อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมวางแผน ทีมงานตรวจสอบประสิทธิภาพกล้องวงจรปิด Assumption College Lampang งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
ส. 23 มกราคม 2564  กิจกรรมค่ายอาสาพาสุข จิตอาสาเพื่อน้อง บ้านเซนต์เอมิลี อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ตรวจนับสินค้าและสำรวจความต้องการใช้สินค้า ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 อาคารประกอบการ(ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน) งานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 ดำเนินการแก้ไขปรับเสาโรงจอดรถ บ้านพักภราดา โรงจอดรถบ้านพักภราดา งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
จ. 25 มกราคม 2564  คณะกรรมการตรวจและตัดสินงานวิจัยของครู ฝ่ายปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรมมอบถังขยะแยกประเภท อาคารเซนต์หลุยส์(ใต้ถุนอาคารเซนต์หลุยส์) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ตรวจรับและจ่ายเสื้อกีฬาสี ประจำปี 2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ใต้ถุนอาคารเซนต์หลุยส์) งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 จ่ายเสื้อกีฬาสีให้นักเรียนแต่ละชั้น อาคารเซนต์หลุยส์(ใต้ถุนอาคารเซนต์หลุยส์) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 26 มกราคม 2564  รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินการปลูกต้นพวงโกเมน จำนวน 26 ต้น ซุ้มโค้ง งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 นักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง งานโครงการพิเศษ Smart Tech ฝ่ายวิชาการ
 งานเทคโนโลยี ตั้งค่าระบบกล้องวงจรปิด Random และแสดงคุณภาพอากาศ (AQI) และมลพิษทางอากาศ PM2.5 ใน จ.ลำปาง 4 อาคาร วันพุธที่ 26 มกราคม 2564 Assumption College Lampang งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 งานเทคโนโลยี ดำเนินการซ่อมแซมระบบอินทราเน็ตภายในโรงอาหารใหญ่ และได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ (SW เสีย) จำนวน 1 ตัว วันพุธที่ 26 มกราคม 2564 โรงอาหารใหญ่(เป็นโรงอาหาร นักเรียน ครู นักการ และครูปกครอง ) งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม Charity Night 2020 (ฝ่ายการแสดง) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 27 มกราคม 2564  จัดทำรายการขอซื้อสินค้าเพื่อจำหน่ายในภาคเรียนที่ 1/2564 อาคารประกอบการ(ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน) งานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 สร้างฝายน้ำล้น อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 28 มกราคม 2564  ติว O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 วิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 วางแผนการดำเนินการเข้าร่วมนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมเบิกค่าใช้จ่าย อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 29 มกราคม 2564  สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 จัดทำสนามการแข่งขัน ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประเมินผลการจัดกิจกรรม Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 เริ่มดำเนินการนิเทศครั้งที่ 2 Assumption College Lampang งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ
 สรุปรายการสินค้าคงเหลือ และรายงานจำหน่ายสินค้าประจำเดือน มกราคม 2564 อาคารประกอบการ(ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน) งานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริการและกิจกรรมห้องสมุดครั้งที่ 2 Assumption College Lampang งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการหลังการ ดำเนินงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 อาคารเซนต์แมรี่(ห้องพยาบาล) งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ติว O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมกำกับติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานโภชนาการ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องงานโภชนาการ) งานบริหารกลุ่มงานการเงิน-บัญชี กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
จ. 1 กุมภาพันธ์ 2564  กิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน Assumption College Lampang งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 4 ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 แก้ไข/จัดพิมพ์/รวบรวมจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 ตรวจรับถ้วยรางวัลกีฬาสีเข็มแดงเกมส์ 2020 อาคารพัสดุ(ห้องพัสดุ-จัดซื้อ) งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
  งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 เริ่มดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ติดตั้งไฟอัตโนมัติตามวอล์คเวย์ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) Assumption College Lampang งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 ติว O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ดำเนินการติดกอดอกเอื้องแนวต้นไม้บริเวณหน้าสนามเด็กเล่นใหม่ ถึงหน้าอาคารสมาคมฯ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ทดสอบทำ Soil Cement บริเวณสนามฟุตบอล 2 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 งานเทคโนโลยี (ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์) ดำเนินการตรวจเช็คระบบอินเตอร์เน็ต ทีวีสมาร์ททีวีในห้องเรียน อนุบาล 1, อนุบาล 2, และ อนุบาล 3 ไม่สามารถออกอิเตอร์เน็ตได้ ทั้งหมด 16 ห้อง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาคารอนุบาล 1, อาคารอนุบาล 2, และอาคารอนุบาล 3 งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
อ. 2 กุมภาพันธ์ 2564  ฝึกซ้อมพิธีเปิด/ปิด เข็มแดงเกมส์ ย่อย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่ละฝ่ายนำเสนองบประมาณให้กับคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณาครั้งที่ 1 ห้องประชุม ACL.1 งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 ออกจดหมายแจ้งเตือนการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานการเงิน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 ติว O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 มอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัลนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมห้องสมุดปีการศึกษา 2563 ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานบัญชีและงบประมาณ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
พ. 3 กุมภาพันธ์ 2564  จัดทำแผนการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัล ภาคเรียนที่ 2 หนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 4 ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ติว O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการประสานงานระบบ SWIS อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 4 กุมภาพันธ์ 2564  การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 4 ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ติว O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ตรวจรับงานลาน La Providence อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมร่วมกับที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน อ.ชานน ดียืน Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 5 กุมภาพันธ์ 2564  ติว O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 รวบรวมรายชื่อหนูทำดีห้องละ 2 คนจากครูประจำชั้นภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 จัดทำป้ายนิเทศกิจกรรมCharity Night 2019ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรมวันตรุษจีน () กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 4 ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 โรงพยาบาลมะเร็งลำปางและสภากาชาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ห้องสมุดปัทมะเสวี อาคารสุวรรณสมโภช งานอนามัยและพยาบาล กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 6/2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานจัดซื้อ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
จ. 8 กุมภาพันธ์ 2564  ดำเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน กิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพักครู ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะการคำนวณ ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 4 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพักครู ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน ครั้งที่ 4 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพักครู ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 2ผลัดที่ 5 ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง Assumption College Lampang งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง งานโครงการพิเศษ Smart Tech ฝ่ายวิชาการ
 บริการทันตกรรมเคลือบหลุมร่องฟัน จากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางนักเรียนชั้นป.1และป.6 อาคารพยาบาล งานอนามัยและพยาบาล กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 งานเทคโนโลยี เดินสายระบบเครือข่ายสำหรับกล้องวงจรปิด อาคารเซนต์ฟิลิป ชั้น 4 จำนวน 8 จุด อาคารเซนต์ฟิลิป ชั้น 4 งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
  งานเทคโนโลยี (ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์) ดำเนินการเดินระบบอินเตอร์เน็ต ห้อง CEP Media Center จำนวน 6 จุด ตามที่วิชาการ โครงการพิเศษ CEP ร้องขอมา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 อาคารอัสสัมชัญ(ธรุการ CEP) งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 Assumption College Lampang งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ให้บริการฝ่ายวิชาการ ส่งนักเรียน สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง รถตู้ 2 คัน Assumption College Lampang งานยานพาหนะ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
อ. 9 กุมภาพันธ์ 2564  การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 2ผลัดที่ 5 ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH ระดับชั้น ม.1-3 เข้าร่วมกิจกรรม “STEM สู่นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง งานโครงการพิเศษ Smart Tech ฝ่ายวิชาการ
 บริการทันตกรรมเคลือบหลุมร่องฟัน จากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางนักเรียนชั้นป.2/1-ป.2/3และป.2/7 อาคารพยาบาล งานอนามัยและพยาบาล กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 งานเทคโนโลยี เดินสายระบบเครือข่ายสำหรับกล้องวงจรปิด อาคารเซนต์ฟิลิป ชั้น 5 อาคารเซนต์ฟิลิป ชั้น 5 งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 งานเทคโนโลยี ซ่อมแซม แก้ไข และเพิ่มลำโพงเสียงตามสาย อาคารสุวรรณสมโภช อาคารสุวรรณสมโภช งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 นิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ระดับ ปฐมวัย ม.4 ม.6 และ ม.2 อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ให้บริการฝ่ายวิชาการ ส่งนักเรียน ม.ราชภัฏลำปาง รถตู้ 3 คัน Assumption College Lampang งานยานพาหนะ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
พ. 10 กุมภาพันธ์ 2564  การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 2ผลัดที่ 5 ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 บริการทันตกรรมเคลือบหลุมร่องฟัน จากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางนักเรียนชั้นป.2/4-ป.2/6 อาคารพยาบาล งานอนามัยและพยาบาล กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 11 กุมภาพันธ์ 2564  คณะกรรมการดำเนินงานประสานการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยอาสา ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 บริการทันตกรรมเคลือบหลุมร่องฟัน จากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางนักเรียนชั้นป.3/1-ป.3/3 อาคารพยาบาล งานอนามัยและพยาบาล กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 นิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ระดับ ม.3 ป.2 ป.5 และ CEP อาคารอัสสัมชัญ(ห้องรับรอง) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 งานเทคโนโลยี เดินสายระบบเครือข่ายและติดกล้องวงจรปิด อาคารเซนต์ฟิลิป ชั้น 4 และชั้น 5 อาคารเซนต์ฟิลิป ชั้น 4 และชั้น 5 งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 สรุปงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานบัญชีและงบประมาณ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 12 กุมภาพันธ์ 2564  ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
จ. 15 กุมภาพันธ์ 2564  บันทึกการสุ่มตรวจมารยาทการไหว้และการสนทนาเดือนละ 1 ครั้ง ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 บริการทันตกรรมเคลือบหลุมร่องฟัน จากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางนักเรียนชั้นป.3/4-ป.3/7 อาคารพยาบาล งานอนามัยและพยาบาล กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 นิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ระดับ ป.1 ป.3 ป.4 ป.6 ม.1 และ ม.5 อาคารเซนต์หลุยส์(ใต้ถุนอาคารเซนต์หลุยส์) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 เชิญประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันกระโดดไกลระดับปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินการจัดทำใบรายการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 อาคารพัสดุ(ห้องพัสดุ-จัดซื้อ) งานจัดซื้อ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
อ. 16 กุมภาพันธ์ 2564  บันทึกการสุ่มตรวจการเดินแถวและการเข้าแถวเดือนละ1ครั้ง ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการนิเทศดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนงานกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการ กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ครั้งที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่4) Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการ กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตามงานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่4 ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 4ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับติดตามกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ครั้งที่4 ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการกำกับติดตามกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ครั้งที่4 ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการนิเทศการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 การนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ ครั้งที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม English is fun ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 บริการทันตกรรมเคลือบหลุมร่องฟัน จากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางนักเรียนชั้นป.4-ป.5 อาคารพยาบาล งานอนามัยและพยาบาล กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ขอเชิญ ผู้อำนวยการลงนามในการเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับรางวัล อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรมการอบรมด้านธุรกิจผ่านระบบ Webex ให้กับนักเรียนห้องเรียนศิลป์-ธุรกิจ (MTE) อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องเรียน ม.4/1) งานหลักสูตรและการสอน ฝ่ายวิชาการ
 จ่ายคืนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับ ปฐมวัย - ระดับประถมศึกษา อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานการเงิน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
พ. 17 กุมภาพันธ์ 2564  จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัลกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมวางแผนและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายและพร้อมทั้งจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการงานนิเทศประสบการณ์เรียนรู้ ครั้งที่ 4 และกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานนิเทศประสบการณ์เรียนรู้ Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 2ผลัดที่ 7 ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 อบรมโครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อในพื้นที่ เทศบาลนครลำปาง งานอนามัยและพยาบาล กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ติดตั้ง SW เดินสาย LAN และปลั้กไฟฟ้า อาคารเซนต์ฟิลิป ชั้น 2 - ชั้น 5 อาคารเซนต์ฟิลิป ชั้น 2 - ชั้น 5 งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมคณะกรรมการหลังดำเนินงานกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย) งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 จ่ายคืนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานการเงิน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 18 กุมภาพันธ์ 2564  กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย) ฝ่ายปฐมวัย งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ( ครั้งที่ 4 ) ฝ่ายปฐมวัย งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประกวด Smart classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 2ผลัดที่ 7 ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ลานกิจกรรม อาคารเซนต์ฟิลิป งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมวางแผนการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งกายและหนังสือเรียน ปีการศึกษา2564 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 จัดทำประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2564 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานการเงิน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 19 กุมภาพันธ์ 2564  ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2564 (แผนเล่มเล็กฉบับส่งมูลนิธิ) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานบัญชีและงบประมาณ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมคลินิกพัฒนาการครั้งที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพแก่นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6 อาคารพยาบาล งานอนามัยและพยาบาล กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 2ผลัดที่ 7 ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ส่งแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564นำเสนอคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน อาคารประกอบการ(ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน) งานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 งานกิจกรรมประจำปี CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2563 Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมห้องเรียน CEP ปฐมวัยครั้งที่ 3 อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องสมุดปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน (เลือกตั้งล่วงหน้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องภูมิผญ๋า) งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมตรวจสารเสพติด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 Assumption College Lampang งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 20 กุมภาพันธ์ 2564  งานกิจกรรมประจำปี CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2563 Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 22 กุมภาพันธ์ 2564  ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานจัดประสบการณ์เรียนรู้ ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ออกจดหมายเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมบริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข อาคารพยาบาล งานอนามัยและพยาบาล กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 การตรวจสอบและสรุปผลการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 สรุปผลการประเมิน งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ
 สรุปผลการดำเนินงาน Assumption College Lampang งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินการกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 5 ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรม English is fun ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 อ.ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา นำเสนองานปรับปรุงลานอนุบาล อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประกาศโรงเรียน เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 Assumption College Lampang งานทะเบียนและวัดผล (ทะเบียน) งานทะเบียนและวัดผล/ฝ่ายวิชาการ
อ. 23 กุมภาพันธ์ 2564  ดำเนินการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
พ. 24 กุมภาพันธ์ 2564  ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินการกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ครั้งที่ 3 อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน Assumption College Lampang งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมวางแผนเพื่อนำผลการดำเนินกิจกรรมไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง งานโครงการพิเศษ Smart Tech ฝ่ายวิชาการ
 ให้บริการฝ่ายวิชาการ ส่งนักเรียน ม.ราชภัฏลำปาง รถตู้ 2 คัน Assumption College Lampang งานยานพาหนะ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 สรุปค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเดือน กุมภาพันธ์ Assumption College Lampang งานสวัสดิภาพและการจราจร กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมเจ้าหน้าที่นักการโภชนาการ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมนักการโรงอาหาร โรงอาหารใหญ่(โรงอาหารนักเรียน ป.1-ป.4) งานโภชนาการ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมนักการโรงอาหาร 24 ก.พ. 64 เวลา 15.00น โรงอาหารใหญ่(เป็นโรงอาหาร นักเรียน ครู นักการ และครูปกครอง ) งานโภชนาการ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 25 กุมภาพันธ์ 2564  ร่วมปรึกษากับเจ้าหน้าที่กำหนดจุดเกิดเหตุ จุดรวมพล และเส้นทางอพยพนักเรียนออกจากที่เกิดเหตุ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลและจัดทำรายงานงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้ Assumption College Lampang งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินการกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 อาคารเซนต์แมรี่(ห้องบัลเลต์) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรมค่ายพักแรม (Day Camp) ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 26 กุมภาพันธ์ 2564  สรุปผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ ฝ่ายปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเินกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลการจัดกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำผลการประเมินครั้งที่ 2 ไปวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป Assumption College Lampang งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ
 นำข้อมูลวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ
 สรุปรายการสินค้าคงเหลือ และรายงานจำหน่ายสินค้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 อาคารประกอบการ(ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน) งานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศครั้งที่ 3 ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 ประเมินผลความพึงพอใจการเข้าใช้งาน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
ส. 27 กุมภาพันธ์ 2564  จัดทำป้ายนิเทศแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 (กิจกรรมบัณฑิตน้อย)ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 การแข่งขันกอล์ฟรายการ TGA -SINGHA JUNIOR GOLF RANKING 2021-2022 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 สนามกอล์ฟ กัซซันนาโยราม่า จ.ลำพูน งานกีฬา กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ/สำนักผู้อำนวยการ
อา. 28 กุมภาพันธ์ 2564  สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
จ. 1 มีนาคม 2564  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยในชันเรียน ครั้งที่ 4 วันที่ 1 มี.ค. 2564 ฝ่ายปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 ดำเนินการเข้าร่วมนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ (เดือนมีนาคม 2564) Assumption College Lampang งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 กิจกรรมบรรยายพิเศษให้แก่ นักเรียนหลักสูตรแผนการเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) งานหลักสูตรและการสอน ฝ่ายวิชาการ
 กองควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง บริการฉีควัคซีนตามเกณฑ์นักเรียนชั้นป.6 อาคารอัสสัมชัญ งานอนามัยและพยาบาล กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 อบรมเรื่องการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการเผชิญเหตุแผ่นดินไหว อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะครูปฐมวัย เพื่อชี้แจงการประเมินหลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2563 Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ออกจดหมายแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ครั้งที่ 2 (ครั้งสุดท้าย) ปี 2563/2 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานการเงิน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
อ. 2 มีนาคม 2564  กองควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง บริการฉีควัคซีนตามเกณฑ์นักเรียนชั้นป.1 อาคารอัสสัมชัญ งานอนามัยและพยาบาล กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 กิจกรรมฝึกซ้อมการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการเผชิญเหตุแผ่นดินไหว Assumption College Lampang งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ร่วมวางแผนการให้บริการรับชำระ Cross Bank Bill Payment กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานการเงิน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
พ. 3 มีนาคม 2564  ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรม Cool Kids Camp ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 นักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง งานโครงการพิเศษ Smart Tech ฝ่ายวิชาการ
 อัดสำเนาแบบทดสอบวัดความรู้ ปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องทะเบียนและวัดผล) งานศูนย์ผลิตเอกสาร ฝ่ายวิชาการ
 ให้บริการฝ่ายวิชาการ ส่งนักเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รถตู้ 2 คัน Assumption College Lampang งานยานพาหนะ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 กิจกรรมค่ายพักแรม (Day Camp) ลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ป.1 Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมค่ายพักแรม (Day Camp) ลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ป.2 Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมค่ายพักแรม (Day Camp) ลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ป.3 Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมค่ายพักแรม (Day Camp) ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ป.5 Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมเตรียมความพร้อมรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 5 มีนาคม 2564  สรุปผลการดำเนินกิจกรรม English is fun Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
  งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ อาคารสุวรรณสมโภช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมกำกับติดตามการปฏิบัติงานโภชนาการ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องงานโภชนาการ) งานบริหารกลุ่มงานการเงิน-บัญชี กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 กิจกรรมห้องสมุด "ACL Library Tourists Exploring ASEAN Academic Day" 5 มีนาคม 2564 ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
ส. 6 มีนาคม 2564  โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ สำนักงานขนส่ง จังหวัดลำปาง งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
อา. 7 มีนาคม 2564  โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ สำนักงานขนส่ง จังหวัดลำปาง งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 8 มีนาคม 2564  รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 อาคารเซนต์แมรี่(อ.1/2) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และฟุตซอล รายการกีฬาเยาวชน และประชาชน จังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง และสนามฟุตซอลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตติ์อารีย์ จ.ลำปาง งานกีฬา กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ/สำนักผู้อำนวยการ
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2563 Assumption College Lampang งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) งานทะเบียนและวัดผล/ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายที่รับผิดชอบตามมาตรฐานแก้ไขยืนยันผลและจัดทำแผนการตามข้อเสนอแนะการประเมินฯ อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 ซักซ้อมนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร () งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 สรุปรายงานผลการเข้าร่วมนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
อ. 9 มีนาคม 2564  สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2563 Assumption College Lampang งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) งานทะเบียนและวัดผล/ฝ่ายวิชาการ
 วิเคราะห์ ปรับเกณฑ์การประเมินการเขียนรายงานการวิจัย ปีการศึกษา 2563 Assumption College Lampang งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมวางแผนการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งกายและหนังสือเรียน ปีการศึกษา2564 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารกลุ่มงานการเงิน-บัญชี กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมเจ้าหน้าที่นักการประจำอาคารต่าง ๆ เพื่อชี้แจ้งแนะนำการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ พร้อมสาธิตการใส่แผ่นกรอง อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
พ. 10 มีนาคม 2564  สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2563 Assumption College Lampang งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) งานทะเบียนและวัดผล/ฝ่ายวิชาการ
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม กาดมั่วตั๋วน้อยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนกำกับติดตามครั้งที่ 4 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 พิธีกราบบูรพาจารย์ และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ น้ำเงิน และขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลานกิจกรรม La Providence และสนามกีฬา งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 11 มีนาคม 2564  สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2563 Assumption College Lampang งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) งานทะเบียนและวัดผล/ฝ่ายวิชาการ
 เชิญ ผู้อำนวยการลงนามในสมุดรายงานประจำตัวเด็ก เกียรติบัตรเด็กที่ได้รับรางวัล และเกียรติบัตรครู ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรมห้องสมุด ""Make a paper baby shark hat" ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ปี 2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานการเงิน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 ค่าย Day Camp ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ค่าย Day Camp ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 12 มีนาคม 2564  สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2563 Assumption College Lampang งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) งานทะเบียนและวัดผล/ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ครั้งที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ให้บริการ งานประกันคุณภาพ สัมมนาระบบประกันคุณภาพ ที่สถาบันปัญญาภิวัฒน์ กทม. วันที่ 12-13 มี.ค. 64 Assumption College Lampang งานยานพาหนะ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง งานกีฬา กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ/สำนักผู้อำนวยการ
ส. 13 มีนาคม 2564  เจ้าหน้าที่นัการประจำอาคารเซนต์แมรี่ และอาคารเซราฟิน ล้างทำความสะอาดแผ่นกรอกเครื่องฟอกอากาศ อาคารระดับปฐมวัย งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 การแข่งขันกอล์ฟ Singha Junior Chiangrai Golf Open #1 สนามกอล์ฟสันติบุรี คันทรีคลับ จ.เชียงราย งานกีฬา กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ/สำนักผู้อำนวยการ
อา. 14 มีนาคม 2564  การแข่งขันกีฬาเทนนิส PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2564 ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 สนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จ.แพร่ งานกีฬา กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ/สำนักผู้อำนวยการ
จ. 15 มีนาคม 2564  จัดทำป้ายนิเทศกิจกรรมSummer Course 2020ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันวิชาการ ครั้งที่ 3(หลังการจัดกิจกรรมวันวิชาการ) Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 ประเมินการดำเนินการจัดระบบโครงสร้างและการบริหารงานฝ่ายวิชาการ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-Rครั้งที่ 3 ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูทำดี ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการนิเทศ การดำเนินกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้ง 4 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
อ. 16 มีนาคม 2564  ล้างสเมิร์ทสวนวรรณคดี (ระดับมัธยม) และใสยาฆ่าหนอนต้นประดู่ สวนวรรณคดี งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
พ. 17 มีนาคม 2564  สรุปสารสนเทศผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา ห้องประชุม ACL 1 อาคารอัสสัมชัญ งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 มอบเหรียญรางวัลกระโดดไกลชั้นอนุบาล 3 ห้อง 1 - 7 ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชาสัมพันธ์ ACL Summer Course 2021 Learning Through Outdoor อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 18 มีนาคม 2564  ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินการ กิจกรรม Cool Kids Camp ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 บริษัทชุ่มบุญจะเข้ามาสำรวจและเก็บข้อมูลสภาพจริงของฟุตบอล สนาม 2 (ลู่วิ่ง) เพื่อเป็นข้อมูลในการทำซอยซีเมนต์ ลานกิจกรรม La Providence งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ปะชุมคณะกรรมการ โครงการพิเศษ Smart TECH ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ) งานโครงการพิเศษ Smart Tech ฝ่ายวิชาการ
ศ. 19 มีนาคม 2564  ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปรายงานการประสานงานการดำเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ประเมินผลการจัดกิจกรรม Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ประเมินผลการจัดกิจกรรม Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 นำสรุปไปวางแผนเพื่อพัฒนาใน ปีการศึกษาถัดไป Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 นำสรุปไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 สรุปรายงานการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งฝ่ายวิชาการ Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษา อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ