[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
พฤ. 1 ตุลาคม 2563  ดำเนินการจัดซื้อลูกบอลแลนด์และซ่อมแซมห้องบอลแลนด์ ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำข้อเสนอแนะ/ข้อแก้ไขจากคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องมาแก้ไขร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 -2566 อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 01 ต.ค. 2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ถ่ายวีดีโอ timelapse ก่อสร้าง Greendom อาคารเซนต์ฟิลิป(ใต้ถุนอาคารเซนต์ฟิลิป) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่2/2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารกลุ่มงานธุรการ กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 อัดสำเนา , เย็บเล่มเอกสาร อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ) งานศูนย์ผลิตเอกสาร ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมจัดวางแนวทางการจัดดำเนิินงานบริการและกิจกรรมห้องสมุด ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 ถ่ายภาพ การประชุมที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 2 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update อัลบั้มภาพประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ปฐมวัย อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 2 ตุลาคม 2563  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมการบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน ระดับชั้น ป.4-6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) งานอภิบาล กลุ่มงานบุคคล/สำนักผู้อำนวยการ
 แผนปฏิบัติงานสารบรรณ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องธุรการ) งานสารบรรณ กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
  CEP Outdoor Exploring Camp20 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องพักครู CEP) งานโครงการพิเศษ CEP ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมวางแผนงานที่ได้รับมอบหมาย หลังจากประชุมคณะกรรมที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2563 Assumption College Lampang งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 02 ต.ค. 2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ถ่ายวีดีโอ timelapse ก่อสร้าง Greendom อาคารเซนต์ฟิลิป(ใต้ถุนอาคารเซนต์ฟิลิป) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมทีมงานโภชนาการ Assumption College Lampang งานโภชนาการ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมหัวหน้างาน กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์ และบริการ ห้องอาคารสถานที่ งานบริหารกลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 กำกับติดตามงานโภชนาการ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องงานโภชนาการ) งานบริหารกลุ่มงานการเงิน-บัญชี กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 Update วีดีโอหุ่นยนต์เจลล้างมืออัตโนมัติ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update Banner และระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update อัลบั้มภาพครูสอนภาษาจีนอบรม จ.เชียงใหม่ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย เรื่องการปรับปรุงห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องเรียน ม.6/2) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
ส. 3 ตุลาคม 2563  กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน Assumption College Lampang งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมการจัดทำคู่มือคุณภาพ กลุ่มงานการเงิน- บัญชี อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานบริหารกลุ่มงานการเงิน-บัญชี กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 รางวัลการแข่งขันเทควันโด LAMPHUN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2020 โรงยิมเนเซียมสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน งานกีฬา กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update รายการอาหาร เดือนตุลาคม อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ถ่ายภาพ และวีดีโอ ค่ายภาวะผู้นำ นักเรียนชั้น ม.5 อาคารเซนต์ฟิลิป(ใต้ถุนอาคารเซนต์ฟิลิป) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
อา. 4 ตุลาคม 2563  สอบโครงการประเมินและพัฒนาสู้ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET) Assumption College Lampang งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) งานทะเบียนและวัดผล/ฝ่ายวิชาการ
จ. 5 ตุลาคม 2563  ดำเนินงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ (โดยเพื่อนนิเทศเพื่อน ครั้งที่ 1) วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะการคำนวณ ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพักครู ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน ครั้งที่ 2 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพักครู ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 เดินสายเมนอินเตอร์เน็ต พร้อมระบบอินเตอร์เน็ต 4 จุด สำหลับกล้องวงจรปิด โรงซ่อมอุปกรณ์ Assumption College Lampang งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 05 ต.ค. 2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 สำรวจครุภัณฑ์ประจำปีห้องปฏิบัติการ office (อาคารอัสสัมชัญ) () งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอขึ้นโครงหลังคากรีนโดม อาคารเซนต์ฟิลิป(ใต้ถุนอาคารเซนต์ฟิลิป) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
อ. 6 ตุลาคม 2563  ดำเนินงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ (โดยเพื่อนนิเทศเพื่อน ครั้งที่ 1) วันที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 06 ต.ค. 2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ถ่ายภาพและถ่ายวิดิโอ ประชาสัมพันธ์งานพยาบาล อาคารเซนต์แมรี่ และอาคารเซนต์หลุยส์ งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ตัดต่อวิดิโอประชาสัมพันธ์งานพยาบาล อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 จัดทำคู่มือคุณภาพงานห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2563 ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 Update อัลบั้มภาพกิจกรรมค่ายผู้นำ นักเรียนชั้น ม.5 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบห้องเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พ. 7 ตุลาคม 2563  ดำเนินงานนิเทศประสบการณ์เรียนรู้ (โดยเพื่อนนิเทศเพื่อน ครั้งที่ 1) วันที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 07 ต.ค. 2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 การฝึกนศท.บังคับบัญชา(ปี2,3) (ศฝ.นศท.ฯ) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ออกแบบ แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ "วันคล้ายวันสวรรค์คต" อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
  Update Banner วันคล้ายวันสวรรค์คต อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update อัลบั้มภาพ รางวัลการแข่งขันเทควันโด อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 8 ตุลาคม 2563  ทำเกียรติบัติหนูทำดี ระดับปฐมวัย อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องทะเบียนและวัดผล) งานศูนย์ผลิตเอกสาร ฝ่ายวิชาการ
 ดำเนินงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ (โดยเพื่อนนิเทศเพื่อน ครั้งที่ 1 ) วันที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 08 ต.ค. 2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ศึกษาดูงานระบบปฏิบัติการ ศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) บริษัท APC,เรื่อง "Digitization starts with Cisco DNA Spaces" บริษัท ซิสโก้ฯ และเรื่อง"Dell Technologies Portfolio ISG Hardware" สำหรับด้านการศึกษา บริษัท Dell เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 9 ตุลาคม 2563  รวบรวมรายชื่อหนูทำดีห้องละ 2 คนจากครูประจำชั้นภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัล หนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ (โดยเพื่อนนิเทศเพื่อน ครั้งที่ 1) วันที่ 5 ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม SCIENCE MATH ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
  แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 09 ต.ค. 2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมทีมงานโภชนาการ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องงานโภชนาการ) งานโภชนาการ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมกำหนดขอบข่ายการวัดประเมินผู้เรียน ด้าน การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และการคิดคำนวณ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 จัดซื้อและซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย Assumption College Lampang งานดนตรีและการแสดง กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมรูปแบบในการจัดทำFlowchart การทำงานในกลุ่มงานการเงิน-บัญชี อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารกลุ่มงานการเงิน-บัญชี กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 ศึกษาดูงาน Solution ใหม่ การสื่อสารองค์กรผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลของ Samsung บริษัท Samsung, ศึกษาระบบการรักษาความปลอดภัยระดับโลกบนเครือข่ายขั้นสูง บริษัท ฟอร์ทิเนท ซีเคียวริตี้ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด Show Room Samsung และ บริษัท ฟอร์ทิเนท ซีเคียวริตี้ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 รับการกำกับติดตาม นิเทศ ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม SCIENCE MATH อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องเรียน ม.6/2) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
ส. 10 ตุลาคม 2563  ประชุมนักการงานโภชนาการ โรงอาหารใหญ่(เป็นโรงอาหาร นักเรียน ครู นักการ และครูปกครอง ) งานโภชนาการ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 10 ต.ค. 2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
อา. 11 ตุลาคม 2563  รางวัลการแข่งขันจักรยานทรงตัว Chiangmai Runner Bike สนามที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 11 ตุลาคม 2563 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
จ. 12 ตุลาคม 2563  สำรวจครุภัณฑ์ประจำปีห้องปฏิบัติการ office (อาคารรัชตสมโภช) Assumption College Lampang งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 ฝึกอบรมโครงการจราจรอาสาและโครงการขับขี่ปลอดภัย ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ศึกษาและวิเคราะห์แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 สำรวจอุปกรณ์กีฬาประจำปี 2563 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 ต.ค. 2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ทำเกียรติบัตร แข่งขันตอบปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องทะเบียนและวัดผล) งานศูนย์ผลิตเอกสาร ฝ่ายวิชาการ
 อัดสำเนาแบบทดสอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นประถมศึกษา อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องทะเบียนและวัดผล) งานศูนย์ผลิตเอกสาร ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ม.6 ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการจบการศึกษา อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องสมุด) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 กำกับ ติดตาม การใช้งานระบบ SWIS Assumption College Lampang งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 Update อัลบั้มภาพ การแข่งขันเล่านิทาน ชั้น อ.2 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
อ. 13 ตุลาคม 2563  ฝึกอบรมโครงการจราจรอาสาและโครงการขับขี่ปลอดภัย ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ Assumption College Lampang งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 14 ตุลาคม 2563  ฝึกอบรมโครงการจราจรอาสาและโครงการขับขี่ปลอดภัย ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ตรวจรับเครื่องสแกนใบหน้า อาคารเซนต์หลุยส์(ใต้ถุนอาคารเซนต์หลุยส์) งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 14 ต.ค. 2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิ (HRD) ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 ถ่ายภาพ ผอ. ประชุม VDO Conference อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ร่วมเป็นคณะกรรมการ และถ่ายภาพ ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ อาคารเซนต์หลุยส์(ใต้ถุนอาคารเซนต์หลุยส์) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update อัลบั้มภาพ รางวัลการแข่งขันจักรยานทรงตัว อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 15 ตุลาคม 2563  รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม งานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
  แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 15 ต.ค. 2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมปรึกษาแนวทางการปรับใช้งบประมาณปี 2563 ให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามสภาวะการณ์ปัจจุบัน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารกลุ่มงานการเงิน-บัญชี กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 ฝึกอบรมโครงการจราจรอาสาและโครงการขับขี่ปลอดภัย ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 และ ม.1 ร่วมกับอาจารย์ ชานน ดียืน Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ถ่ายภาพการเรียนการสอนดนตรี และพลศึกษา ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องเรียนเปียโน1) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 16 ตุลาคม 2563  จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัลกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 ต.ค. 2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ฝึกอบรมโครงการจราจรอาสาและโครงการขับขี่ปลอดภัย ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ถ่ายภาพ อุทยานการเรียนรู้ ปฐมวัย อาคารเซราฟิน(ใต้ถุนอาคารเซราฟิน) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
ส. 17 ตุลาคม 2563  จัดตารางการออกเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มอบหมายหน้าที่คณะครูรับผิดชอบเพื่อจัดเตรียมตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมของฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก กรุงเทพฯ งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ตรวจนับสินค้าและสำรวจความต้องการใช้สินค้า ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 อาคารประกอบการ(ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน) งานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 รถตู้ นข-5129 และ นข-5829 พานักเรียนแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระหว่างวันที่ 17-19 ต.ค 2563 จ.กรุงเทพมหานคร Assumption College Lampang งานยานพาหนะ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 การแข่งขันจักรยานทรงตัว Strider Racing @The FOX mini Circuit Chiang Mai 2020 ณ สนาม The FOX mini Circuit Chiang Mai งานกีฬา กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ/สำนักผู้อำนวยการ
จ. 19 ตุลาคม 2563  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ส่งสโลแกนของแต่ละสี ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สำรวจครุภัณฑ์ประจำปีห้องปฏิบัติการ office (อาคารเซนต์หลุยส์) Assumption College Lampang งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 ดำเนินการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 ต.ค. 2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update อัลบั้มภาพ กิจกรรม นศท.จิตอาสาพระราชทาน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
อ. 20 ตุลาคม 2563  นักเรียนแต่ละสายชั้นจับฉลากสีเป็น 6 สี พร้อมกับคัดเลือกครู ประธานสี และรองประธานสี ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH ลานกิจกรรม อาคารเซนต์ฟิลิป งานโครงการพิเศษ Smart Tech ฝ่ายวิชาการ
 ดำเนินการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 ต.ค. 2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update อัลบั้มภาพ กิจกรรมแข่งขันจักรยานทรงตัว อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update อัลบั้มภาพ ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศระบบ SWIS อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
พ. 21 ตุลาคม 2563  บันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง เพื่อบันทึกและติดบอร์ดหน้าห้อง ภาคเรียนที่2 ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาวิ่งคบเพลิง ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 การดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 จัดทำรายการขอซื้อสินค้าเพื่อจำหน่ายในภาคเรียนที่ 2/2563 อาคารประกอบการ(ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน) งานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ " Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 21 ต.ค. 2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ออกแบบ แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ "วันปิยมหาราช" อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานการเงิน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 Update อัลบั้มภาพ ค่าย STEM ศึกษา ห้องเรียน SMART Tech อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ถ่ายภาพ ตกแต่งภาพ โครงการนักเรียนมอบเสื้อกันหนาว อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update ปุ่มค้นหา หน้าเว็บไซต์โรงเรียน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 22 ตุลาคม 2563  สำรวจเวชภัณฑ์และเบิกยาจากห้องพยาบาลโรงเรียนจัดยาและแบ่งการใช้ยาตามสายชั้นตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่ถึงชั้นอนุบาล 3 ครั้งที่2 ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แจกรายงานการแข่งขันให้กับประธานสี คัดเลือกนักกีฬาแต่ละสายชั้น และเขียนชื่อนักกีฬาของแต่ละประเภท ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 22 ต.ค. 2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมทีมงานโภชนาการ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องงานโภชนาการ) งานโภชนาการ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 ถ่ายภาพ ตกแต่งภาพ โครงการนักเรียนมอบของขวัญ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update ไฟล์ค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2/2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
ส. 24 ตุลาคม 2563  การแข่งขัน INTHANON TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2020 หอประชุมอินทนนท์ โรงเรียนมัธยมจอมทอง1 จ.เชียงใหม่ งานกีฬา กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ/สำนักผู้อำนวยการ
 กิจกรรมค่ายRobot ป.1-3 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องคอมพิวเตอร์ ป.3-4) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ถ่ายภาพ ค่าย Robot นักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 อาคารเซนต์ฟิลิป(ใต้ถุนอาคารเซนต์ฟิลิป) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
จ. 26 ตุลาคม 2563  จัดทำจดหมายขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อขออนุญาตออกไปเยี่ยมชม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 สำรวจครุภัณฑ์ประจำปีห้องปฏิบัติการ office (อาคารเซนต์ฟิลิปส์) Assumption College Lampang งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 26 ต.ค. 2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประกาศ เรื่องประกวดเสื้อกีฬาสี-เหรียญรางวัลกีฬาสี Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 Update อัลบั้มภาพ ค่าย Robot นักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update อัลบั้มภาพ รับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
อ. 27 ตุลาคม 2563  ฝึกซ้อมนักกีฬา ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 บันทึกเสียง การประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียน ใหม่ ในโทรศัพท์ ห้องประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 ต.ค. 2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update อัลบั้มภาพ รางวัลการแข่งขันเทควันโด อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
พ. 28 ตุลาคม 2563  จัดทำป้ายนิเทศวันลอยกระทงฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมวางแผนการจัดสัปดาห์สิทธิมนุษยชน ออกแบบการจัดกิจกรรม Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2563 Assumption College Lampang งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) งานทะเบียนและวัดผล/ฝ่ายวิชาการ
 รถตู้ทะเบียน นข-5289 ลป. ส่งครูร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) ที่ จ.ชลบุรี 28-30 ต.ค. 63 Assumption College Lampang งานยานพาหนะ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 วิทยากรให้ความรู้สุขศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาคารพยาบาล งานอนามัยและพยาบาล กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 28 ต.ค. 2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ถ่ายภาพ การประมูลรถตู้โรงเรียน อาคารสมาคมผู้ปกครอง และครู งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update อัลบั้มภาพ การประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ถ่ายภาพ สวดอภิธรรมศพบิดา ม.พงศธร คำกอนแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 29 ตุลาคม 2563  ทำจดหมายขออนุมัติการจัดกิจกรรม Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2563 Assumption College Lampang งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) งานทะเบียนและวัดผล/ฝ่ายวิชาการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด Assumption College Lampang งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 ต.ค. 2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตัดสินการออกแบบเสื้อกีฬาสี และเหรียญรางวัลกีฬาสี Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ถ่ายภาพ พิธีเปิดอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update อัลบั้มภาพ สวดอภิธรรมศพบิดา ม.พงศธร คำกอนแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 30 ตุลาคม 2563  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด Assumption College Lampang งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2563 Assumption College Lampang งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) งานทะเบียนและวัดผล/ฝ่ายวิชาการ
 พิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ลานกิจกรรม อาคารเซนต์ฟิลิป งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 จัดทำปฏิิทินกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด Assumption College Lampang งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี , กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร,กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์และกิจกรรมกีฬาสี)ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน) งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 ต.ค. 2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ถ่ายภาพ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิสามัญ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update อัลบั้มภาพ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิสามัญ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
ส. 31 ตุลาคม 2563  สรุปรายการสินค้าคงเหลือ และรายงานจำหน่ายสินค้าประจำเดือน ตุลาคม 2563 อาคารประกอบการ(ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน) งานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการประจำเดือน เดือนตุลาคม 2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานบัญชีและงบประมาณ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
อา. 1 พฤศจิกายน 2563  พิธีฉลองหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของภราดา เทโอฟาน วีรยุทธ บุญพราหมณ์ และสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของภราดา ออกัสติน อาจิณ เต่งตระกูล Assumption College Lampang งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 2 พฤศจิกายน 2563  ดำเนินการเบิกงบประมาณในการจัดซื้อของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ในกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2563 Assumption College Lampang งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) งานทะเบียนและวัดผล/ฝ่ายวิชาการ
 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครรับนักเรียน ใหม่ ปีการศึกษา 2564 (ระหว่าง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564) ห้องประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 วิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดโครงการ กิจกรรม อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 นำผลการประเมินครั้งที่ 1 ไปวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป Assumption College Lampang งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ
 สำรวจครุภัณฑ์ประจำปีห้องปฏิบัติการ office (อาคารเซนต์แมรี่/อาคารสุวรรณสมโภช) Assumption College Lampang งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 02 พ.ย. 2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 กิจกรรมตรวจสารเสพติด นักเรียนระดับมัธยมศึกษา Assumption College Lampang งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 Update อัลบั้มภาพ พิธีปิด และมอบประกาศนียบัตร D.A.R.E. อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
อ. 3 พฤศจิกายน 2563  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp ) Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2563 Assumption College Lampang งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) งานทะเบียนและวัดผล/ฝ่ายวิชาการ
  ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ Assumption College Lampang งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 ทำเกียรติบัตร กิจกรรมเล่มโปรดของหนู "หนอนหนังสือตัวน้อย" อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องทะเบียนและวัดผล) งานศูนย์ผลิตเอกสาร ฝ่ายวิชาการ
 Update ตารางสอบ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
พ. 4 พฤศจิกายน 2563  สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2563 Assumption College Lampang งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) งานทะเบียนและวัดผล/ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 5 พฤศจิกายน 2563  กิจกรรม English is fun ยื่นใบเสนอราคาหนังสือนิทานภาษาอังกฤษแก่ฝ่ายจัดซื้อ Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2563 Assumption College Lampang งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) งานทะเบียนและวัดผล/ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 ถ่ายภาพ เยี่ยมศูนย์เด็กเล็กบ้านหัวเสือ และบ้านดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update อัลบั้มภาพ ประชุมที่ปรึกษาผู้อำนวยการ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update อัลบั้มภาพ เยี่ยมศูนย์เด็กเล็กหัวเสือ และดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 6 พฤศจิกายน 2563  ประชุมจัดวางแผนแนวทางการฝึกซ้อมกิจกรรมการแสดงหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซนต์แมรี่(ห้องบัลเลต์) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมวางแผน การจัดจ้างทำเสื้อกีฬาสี , จัดจ้างจัดงานสวนสนุก , จัดซื้อของรางวัล Lucy Draw กิจกรรมคริสมาสต์ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน) งานจัดซื้อ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2563 Assumption College Lampang งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) งานทะเบียนและวัดผล/ฝ่ายวิชาการ
 ขอเชิญ ผู้อำนวยการลงนามในการเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับรางวัล อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมหัวหน้างานกลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์ และบริการ ครั้งที่ 2/2563 ห้องอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ งานบริหารกลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมตัวแทนนักเรียนสวดมนต์เช้า - เย็น ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 ห้องประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ถ่ายภาพ เยี่ยมศูนย์เด็กเล็กบ้านเสด็จ และบ้านปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
จ. 9 พฤศจิกายน 2563  ตรวจรับงานผลิตและติดตั้งโครงเหล็ก หลังคาคลุมลานกิจกรรม(กรีดโดม) งวดที่ 3 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 1 ระดับประถมศึกษา อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 Assumption College Lampang งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) งานทะเบียนและวัดผล/ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมวางแผนและมอบหมายงานสำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 อาคารประกอบการ(ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน) งานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 สำรวจครุภัณฑ์ประจำปีห้องปฏิบัติการ office (อาคารเซราฟิน) Assumption College Lampang งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดเสื้อกีฬาสี-เหรียญรางวัลกีฬาสี Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 สำรวจราคาวัสดุ/อุปกรณ์ในการตกแต่งห้องเรียนรู้ อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 Update อัลบั้มภาพ เยี่ยมศูนย์เด็กบ้านเสด็จ และ อ.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update อัลบั้มภาพ กิจกรรม English is fun อาคารเซนต์แมรี่(อ.3/2) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update Banner สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2/2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
อ. 10 พฤศจิกายน 2563  ประชุมชี้แจ้งการประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดี ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศ Assumption College Lampang งานวิจัยและสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 Assumption College Lampang งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) งานทะเบียนและวัดผล/ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 4/2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานจัดซื้อ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 สิ้นสุดการอัดสำเนาแบบทดสอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 /2563 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องทะเบียนและวัดผล) งานศูนย์ผลิตเอกสาร ฝ่ายวิชาการ
  ออกแบบ โลโก้ ACL 5G อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ทำการตรวจเช็ค ระบบอินเตอร์เน็ต และเดินระบบอินเตอร์เน็ตใหม่ 18 จุด ห้อง Robot Lab ม.ปลาย อาคารสุวรรณสมโภช (Robot Lab) งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ทำเกียรติบัตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยี อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องทะเบียนและวัดผล) งานศูนย์ผลิตเอกสาร ฝ่ายวิชาการ
 Update รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่นักการ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update รายการอาหาร เดือนพฤศจิกายน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
พ. 11 พฤศจิกายน 2563  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานวัดผลและประเมินผลที่ผ่านมา 1 ภาคเรียน ของฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 Assumption College Lampang งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) งานทะเบียนและวัดผล/ฝ่ายวิชาการ
 ประกาศผลการประกวดเสื้อกีฬาสี-เหรียญรางวัลกีฬาสี Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ฝึกซ้อมนักเรียน นำสวดมนต์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องพักครู ป.1 อาคารเซนต์หลุยส์ งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ถ่ายวีดีโอ การเต้นเพื่อประชาสัมพันธ์ ของงานพยาบาล สนามเด็กเล่น ระดับปฐมวัย งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 12 พฤศจิกายน 2563  ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Assumption College Lampang งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) งานทะเบียนและวัดผล/ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ Good Environment อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน) งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ฝ่ายกิจการนักเรียน
 จัดทำทางม้าลาย 3 มิติ Assumption College Lampang งานสวัสดิภาพและการจราจร กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 การแข่งขัน World Robot Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ดำเนินการสั่งซื้อวัสดุ/ อุปกรณ์ ตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ถ่ายภาพ การมอบรางวัลนักเรียน ระดับปฐมวัย ลานพระแม่มารี อาคารเซนต์แมรี่ งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 13 พฤศจิกายน 2563  ดูแล กำกับติดตามการดำเนินงานการ จัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Assumption College Lampang งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) งานทะเบียนและวัดผล/ฝ่ายวิชาการ
 การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ Cambridge ESOL Examinations ครั้งที่1 () งานโครงการพิเศษ CEP ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายที่รับผิดชอบตามมาตรฐานแก้ไขยืนยันผลและจัดทำแผนการตามข้อเสนอแนะการประเมินฯ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ Cambridge ESOL Examinations ครั้งที่1 Assumption College Lampang งานโครงการพิเศษ CEP ฝ่ายวิชาการ
 ทำหนังสือขออนุมัติกิจกรรมและเบิกพัสดุและงบประมาณการจัดกิจกรรม Assumption College Lampang งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 การแข่งขัน Ju-Jitsu Thailand Championship 2020 วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2563 อาคารนันทนาการมหาวิทยาลัยรังสิต งานกีฬา กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประจำปี CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับที่ปรึกษากิจกรรม อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน) งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ตรวจรับงานโครงหลังคากรีนโดม ของบริษัทช้างไท งวดที่ 4 แถวที่ 7 - 12 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 กำหนดประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
ส. 14 พฤศจิกายน 2563  สำรวจภาชนะ อุปกรณ์ Assumption College Lampang งานโภชนาการ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 กิจกรรมค่ายRobot ป.4-6 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
จ. 16 พฤศจิกายน 2563  ประสานงานการอบรมครู เรื่องการเขียนรายงานการวิจัย Assumption College Lampang งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ
 สำรวจครุภัณฑ์ประจำปีห้องปฏิบัติการ office (อาคารหลุยส์มารีย์/ศูนย์ดนตรีอินเดอฟองโซ/อาคารทั่วไป Assumption College Lampang งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี , กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร,กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์และกิจกรรมกีฬาสี)ภาคเรียนที่1ครั้งที่2 Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 วิเคราะห์มาตรการฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละระดับชั้น อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการดำนินงาน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ดำเนินการขออนุมัติการเบิกจ่าย อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ถ่ายภาพ ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ถ่ายภาพ อบรมการทำสื่อ คุณครูปฐมวัย อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ปฐมวัย) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update อัลบั้มภาพ ค่ายโรบอท ชั้น ป.4 - ป.6 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
อ. 17 พฤศจิกายน 2563  ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ Assumption College Lampang งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ ฝ่ายกิจการนักเรียน
 อบรมเชิงปฏิบัติการทำเบเกอรี่ โรงอาหารใหญ่(เป็นโรงอาหาร นักเรียน ครู นักการ และครูปกครอง ) งานโภชนาการ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 เข้าค่ายฝึกซ้อม เตรียมความพร้อมการประกวดวงโยธวาทิต รายการ Thailand World Music Championships Assumption College Lampang งานโยธวาทิต กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ/สำนักผู้อำนวยการ
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวด Infographic ACL is Good : The "5Gs" และจัดทำวารสาร ACL Magazine Digital Assumption College Lampang งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสาร ACL magazine ห้องประชุม ACL 1 งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
พ. 18 พฤศจิกายน 2563  สรุปข้อมูลการนิเทศภายในและภายนอกของครู ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รถตู้ทะเบียน นข-5129 ลป. (นายมิพล) พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย จ.นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 18-23 พ.ย. 2563 Assumption College Lampang งานยานพาหนะ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 อบรมเชิงปฏิบัติการทำเบเกอรี่ โรงอาหารใหญ่(เป็นโรงอาหาร นักเรียน ครู นักการ และครูปกครอง ) งานโภชนาการ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมคณะกรรมการโครงพิเศษ Smart TECH ครั้งที่ 3/2563 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานโครงการพิเศษ Smart Tech ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมฝึกซ้อมคณะขับร้องประสานเสียง ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ดนตรีไทย) งานดนตรีและการแสดง กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ/สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 19 พฤศจิกายน 2563  อบรมเชิงปฏิบัติการทำเบเกอรี่ โรงอาหารใหญ่(เป็นโรงอาหาร นักเรียน ครู นักการ และครูปกครอง ) งานโภชนาการ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 กิจกรรมการรับเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ONET ปีการศึกษา 2562 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
ศ. 20 พฤศจิกายน 2563  รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ส. 21 พฤศจิกายน 2563  การแข่งขันจักรยานทรงตัว Chiangmai Runner Bike CUP2020 #5 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
อา. 22 พฤศจิกายน 2563  รางวัลชนะเลิศ ประเภท Compound U12 18 M. (ดวลบุคคล) การแข่งขันยิงธนู TNSU.LAMPANG ARCHERY SHOOT สนามยิงธนู มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จ.ลำปาง งานกีฬา กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ/สำนักผู้อำนวยการ
จ. 23 พฤศจิกายน 2563  กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่3 ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการ กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย ( ครั้งที่2 ) ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการนิทเศ กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่3) Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการนิเทศดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนงานกำกับติดตามประเมินผลปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับติดตามกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ครั้งที่3 ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 Assumption College Lampang งานบริหารกลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
อ. 24 พฤศจิกายน 2563  รับการนิเทศการกำกับติดตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามกิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตามงานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการนิเทศการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินการตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พ. 25 พฤศจิกายน 2563  กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3(กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย) ฝ่ายปฐมวัย งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ( ครั้งที่ 3 ) ฝ่ายปฐมวัย งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประกวด Smart classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเยีี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
  ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ Assumption College Lampang งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 ดำเนินการตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 จัดทำเส้นทางจราจรและวางแผนผังการเดินรถภายในโรงเรียนวำหรับภาคเรียนที่ 2/2536 Assumption College Lampang งานสวัสดิภาพและการจราจร กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 26 พฤศจิกายน 2563  ดำเนินการแจกสื่อ อุปกรณ์ แบบเรียนและของเล่น ให้กับทุกห้องเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่3 ฝ่ายปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมคลินิกพัฒนาการครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับซองประกวดราคาจัดทำเสื้อกีฬาสี ประจำปี 2563 อาคารพัสดุ(ห้องพัสดุ-จัดซื้อ) งานจัดซื้อ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันวิชาการ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 สรุปงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานบัญชีและงบประมาณ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 ดำเนินการตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 27 พฤศจิกายน 2563  กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการห้องสมุดครั้งที่ 2 ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 ออกแบบกิจกรรมการส่งเสริมมารยาทไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่6 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาวางแผนการสาธิตรูปแบบมารยาทไทยแบบต่างๆ Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ดูแล กำกับติดตามการดำเนินงานการ จัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ดูแล กำกับติดตามการดำเนินงานการ จัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ดำเนินการตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 จัดทำจุดจอดรถระดับปฐมวัย Assumption College Lampang งานสวัสดิภาพและการจราจร กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ติดตามผลนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 ,โควตาพิเศษ,MOU และทุนการศึกษา Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 28 พฤศจิกายน 2563  การแข่งขันยิงธนู รายการ NAVY ARCHERY OPEN ครั้งที่ 9 หาดนภาธาราภิรมย์ สนามบินอู่ตะเภา (ระยอง - พัทยา) งานกีฬา กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ/สำนักผู้อำนวยการ
 การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ครั้งที่ 1/2563 งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 อาคารนันทนาการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง งานโครงการพิเศษ CEP ฝ่ายวิชาการ
อา. 29 พฤศจิกายน 2563  ดำเนินการอบรมครูผู้สอน เรื่องการเขียนรายงานการวิจัย Assumption College Lampang งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ
จ. 30 พฤศจิกายน 2563  ออกแบบ การ์ด สคส 2020 ส่งตรวจทาน ครั้งที่ 1 ห้องประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะครูปฐมวัย ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 การประชุมคณะครูสนับสนุนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 Assumption College Lampang งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 Filipino Teacher training “Accent Reduction” อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องเรียน ม.6/2) งานโครงการพิเศษ CEP ฝ่ายวิชาการ
 จัดทำสถิติและรายงานการปฏิบัติงานภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 สรุปรายการสินค้าคงเหลือ และรายงานจำหน่ายสินค้าประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 อาคารประกอบการ(ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน) งานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 อบรมสัมมนาการจัดการเรียนรู้แบบ Competency Based Learning Assumption College Lampang งานหลักสูตรและการสอน ฝ่ายวิชาการ
 จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมการอบรม Accent Reduction ครูต่างชาติที่ไม่ใช่ Native Speakers อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องเรียน ม.6/2) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 การแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 5 ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดพะเยา Assumption College Lampang งานกีฬา กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ/สำนักผู้อำนวยการ
อ. 1 ธันวาคม 2563  ส่งรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดี ห้องเรียนละ 2 คนทุกระดับชั้น ( ชาย 1 คน ,หญิง 1 คน) ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 จัดห้องเรียน และภายในอาคารเพื่อสร้างบรรยากาศ ในเทศกาลวันคริสตมาส และวันปีใหม่ Assumption College Lampang งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ ฝ่ายกิจการนักเรียน
  นำเครื่องมือทางจิตวิทยาทดสอบ ประเมิน สำรวจ นักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 บริกำรให้คำปรึกษำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที 2 Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ออกจดหมายแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานการเงิน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 การนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 บริการห้องสมุดมัลติมีเดีย ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และFree WiFi : Library Hotspot ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 บริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (การจัดนิทรรศการ แนะนำหนังสือ บรรณนิทัศน์ รายการบรรณานุกรมหนังสือใหม่) ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 การใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 ดำเนินประชาสัมพันธ์โครงการ Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
  สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการประจำเดือน เดือนพฤศจิกายน 2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานบัญชีและงบประมาณ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
พ. 2 ธันวาคม 2563  กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ตรวจรับงานพร้อมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างติดตั้งแป ตัวZ และงานติดตั้งโครงหลังคาสุวรรณสมโภช งวดที่ 2 Assumption College Lampang งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดลำปาง อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ปะชุมแจ้งผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 สรุปงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานบัญชีและงบประมาณ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 คัดเลือกนักเรียนเรียนดี อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 3 ธันวาคม 2563  จัดทำป้ายนิเทศวันพ่อแห่งชาติ/วันชาติฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ Assumption College Lampang งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ประชุมเพื่อปรึกษางาน ACL Blue & White Homecoming Day Assumption College Lampang งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 5/2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานจัดซื้อ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 4 ธันวาคม 2563  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติและ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ) Assumption College Lampang งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ดูแล กำกับติดตามการดำเนินงานการ จัดกิจกรรม Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมย่อย) ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 1 Assumption College Lampang งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ Good Environment Assumption College Lampang งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมสรุปผลติดตามการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
จ. 7 ธันวาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยอาสา ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมใหญ่) ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมย่อย) ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 จัดหนังสือหมุนเวียนสำหรับการให้บริการการอ่านภายในห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น ห้องเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมรับทราบนโยบายการสร้างจุดเด่นและการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ร่วมประชุมกับงานนโยบายและแผนในการกำกับติดตามงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อ. 8 ธันวาคม 2563  รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะการคำนวณ ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 3 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพักครู ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน ครั้งที่ 3 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพักครู ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี (กองร้อยพิเศษ) เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนและสวนสนาม นศท. ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมใหญ่) ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 สรุปผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสตมาสและวันขึ้นปีใหม่ ห้องประชุม ฝ่ายกิจการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ ฝ่ายกิจการนักเรียน
 รับหนังสือเชิญเข้าร่วมนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 ตรวจรับชุดลำโพงล้อลากพร้อมไมโครโฟน อาคารพัสดุ(ห้องพัสดุ-จัดซื้อ) งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ (เดือนธันวาคม 2563) Assumption College Lampang งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 9 ธันวาคม 2563  รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมค่าย SCIENCE MATH ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงาน ทื่สอดคล้องกับ KRA อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 สำรวจความต้องการของครูและนักเรียนด้านทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภทเข้าห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2563 ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 อาคารพัสดุ(ห้องเรียน Dance) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 นำเสนอ Concept การแสดงงานประจำปี ACL CHARITY NIGHT ประจำปี 2563 ทุกระดับชั้น อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมวิชาการครั้งที่ 4/2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 การแข่งขันทักษะทางวิชาการสมาคมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมัธยมวิทยา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
ส. 12 ธันวาคม 2563  กิจกรรมการสอบวัดระดับภาษาจีน YCT สุวรรณสมโภช กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
จ. 14 ธันวาคม 2563  ประชุมปรับเกณฑ์์การนิเทศการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 2 Assumption College Lampang งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา เข้าพบผู้อำนวยการเพื่อเรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 ประสานการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ Bio Gas อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานการเงิน-บัญชี ครั้งที่ 6/2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารกลุ่มงานการเงิน-บัญชี กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 สรุปงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/ 2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานบัญชีและงบประมาณ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 การคัดเลือกผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เพื่อรับราวัล "สดุดีครูเอกชน" และรางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2564 Assumption College Lampang งานทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบุคคล/สำนักผู้อำนวยการ
  เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมของนักเรียนกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา Assumption College Lampang งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ ฝ่ายกิจการนักเรียน
 สรุปงานรับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานการเงิน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมหัวหน้าสายชั้น เพื่อทบทวนแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลผู้เรียน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อ. 15 ธันวาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สอบภาคปฏิบัตินศท.ปี 3 ศฝ.นศท. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องประกันคุณภาพ) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 นิเทศการสอนโครงการพิเศษ Smart TECH ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานโครงการพิเศษ Smart Tech ฝ่ายวิชาการ
 ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พ. 16 ธันวาคม 2563  ประชุมจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องประกันคุณภาพ) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 เรียนเชิญ ผู้อำนวยการ ชมการฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำเสนอ Concept การแสดงงานประจำปี ACL CHARITY NIGHT ประจำปี 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศประสบการณ์เรียนรู้ ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับติดตามการจัดกิจกรรม Assumption College Lampang งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 17 ธันวาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยในชันเรียน ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรมกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( DAY CAMP ) ปีการศึกษา 2563 Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครั้งที่ 2 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องเรียน ม.6/6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องประกันคุณภาพ) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 18 ธันวาคม 2563  จัดทำป้ายนิเทศวันคริสต์มาสฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมคลีนิกพัฒนาการ ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 3 Assumption College Lampang งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ขอเชิญ ผู้อำนวยการลงนามในการเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับรางวัล อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
 กิจกรรมจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( DAY CAMP ) ปีการศึกษา 2563 Assumption College Lampang งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
  รถตู้ทะเบียน นข-5129 ลป. (นายมิพล) พานักเรียนอบรมเข้าร่วมโครงการเขียนแผนธุรกิจ กรุงเพทฯ ตั้งแต่วันที่ 18-20 ธันวาคม 2563 Assumption College Lampang งานยานพาหนะ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมหัวหน้างานกลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์ และบริการ ครั้งที่ 3/2563 (วิสามัญ) Assumption College Lampang งานบริหารกลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 เข้าแถวจัดกิจกรรมยามเช้า Morning Program ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำหนดการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 18 ธ.ค. 2563 โรงเรียนไตรภพวิทยา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อา. 20 ธันวาคม 2563  การสอบภาคทฤษฎี นศท.ปี 3 ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การประกวดวงโยธวาทิต รายการ Thailand World Music Championships 2020 Assumption College Lampang งานโยธวาทิต กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ/สำนักผู้อำนวยการ
 รางวัลคนดีของแผ่นดิน สาขา "เยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น" ในงาน "เทิดทูนพระคุณพ่อของแผ่นดิน" Westgate Residence Hotel งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 21 ธันวาคม 2563  ดำเนินการรวบรวมสิ่งของบริจาคและจัดซื้อสิ่งของเพื่อร่วมบริจาคในกิจกรรมหนูน้อยอาสาฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 วิเคราะห์ ปรับเกณฑ์การประเมินการนิเทศสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 Assumption College Lampang งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 อาคารเซนต์แมรี่(อ.1/2) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมารยาทไทย Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 คู่มือคุณภาพงานบัญชีและงบประมาณ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานบัญชีและงบประมาณ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 คู่มือคุณภาพงานการเงิน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานการเงิน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานริการและกิจกรรมห้องสมุดครั้งที่ 1 Assumption College Lampang งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 สรุปรายงานผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) Assumption College Lampang งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 เข้าใช้แหล่งเรียนรู้ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 วิเคราะห์ ปรับเกณฑ์การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ) งานหลักสูตรและการสอน ฝ่ายวิชาการ
 คู่มือคุณภาพงานสวัดิภาพ Assumption College Lampang งานสวัสดิภาพและการจราจร กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 คู่มือคุณภาพงานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน อาคารประกอบการ(ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน) งานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 คู่มือคุณภาพงานเทคโนโลยี Assumption College Lampang งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 คู่มือคุณภาพกลุ่มงานอาคารสถานที่ อุปกรณ์และบริการ Assumption College Lampang งานบริหารกลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 คู่มือคุณภาพงานบริหารกลุ่มงานการเงิน-บัญชี อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานบริหารกลุ่มงานการเงิน-บัญชี กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 คู่มือคุณภาพงานห้องสมุด อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องสมุด) งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 คู่มือคุณภาพงานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คู่มือคุณภาพงานบริหาร ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คู่มือคุณภาพงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คู่มือคุณภาพงานนิเทศประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คู่มือคุณภาพงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย) งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คู่มือคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คู่มือคุณภาพงานจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คู่มือคุณภาพงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย อาคารชั้นเดียวอนุบาล(อ.3/7 CEP) งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ติดตามเกณฑ์การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ตรวจรับเครื่องเล่นและเกมภายนอก (ทีมงานวัดหรรษา) อาคารสุวรรณสมโภช(ใต้ถุนอาคารสุวรรณสมโภช) งานจัดซื้อ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
อ. 22 ธันวาคม 2563  ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายต่างๆใน กิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ปี1 สอบปฎิบัติ/การทดสอบกำลังใจ ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ปี2สอบปฎิบัติ/การตรวจสภาพความพร้อมก่อนการฝึกภาคสนาม ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ปิดการฝึก-ศึกษา รอบในภาคปกติ ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ปี2สอบปฎิบัติ/การตรวจสภาพความพร้อมก่อนการฝึกภาคสนาม ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันวิชาการ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 คู่มือคุณภาพงานโภชนา อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องงานโภชนาการ) งานโภชนาการ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 คู่มือคุณภาพงานบริหารฝ่ายวิชาการ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 คู่มือคุณภาพบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องพักครู) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 คู่มือคุณภาพบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องเรียน ม.6/6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 คู่มือคุณภาพบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพักครู ม.4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 คู่มือคุณภาพบริหารงานกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ตึกสุวรรณสมโภช กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 คู่มือคุณภาพบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องเรียน ม.6/3) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
พ. 23 ธันวาคม 2563  รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมค่าย SCIENCE MATH ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเข้าห้องสมุด ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี" งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 คณะกรรมการตรวจรับงานเทพื้นทางเชื่อมอาคาร ติดตั้งโคมไฟและระบบไฟฟ้า ลาน La Providence Assumption College Lampang งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความสุข วันคริสต์มาสและวันปีใหม่ การแลกของขวัญ และงานเลี้ยงสังสรรค์ของนักเรียนในชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาและชั้น มัธยมศึกษา ในแต่ละห้อง Assumption College Lampang งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 24 ธันวาคม 2563  ประชุมวางแผนกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมพิจารณาการทำสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
ส. 26 ธันวาคม 2563  รางวัล "เยาวชนดีเด่น"และ"ลูกที่ทำความดีต่อพ่อแม่" ในงานประกาศรางวัล “เทพศิลป์ทองคำ” ครั้งที่ 2 หอประชุมใหญ่ TOT แจ้งวัฒนะ กทม. งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ฝ่ายกิจการนักเรียน
อา. 27 ธันวาคม 2563  การสอบเก็บตกภาคทฤษฎี นศท.ปี 3 ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 28 ธันวาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการงานบริหารระดับชั้น ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ผู้อำนวยการให้คำแนะนำ นักเรียนห้องเรียน ม.4/1 ในการออกแบบแผนการตลาด อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องเรียน ม.4/1) งานหลักสูตรและการสอน ฝ่ายวิชาการ
 แข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ หน่วยงานต่าง ๆ งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ซักซ้อมนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร ลานกิจกรรม La Providence งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 จัดทำจดหมายแจ้งการจัดงานกับทางจังหวัด อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อ. 29 ธันวาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 Assumption College Lampang งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 30 ธันวาคม 2563  สรุปรายการสินค้าคงเหลือ และรายงานจำหน่ายสินค้าประจำเดือน ธันวาคม 2563 อาคารประกอบการ(ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน) งานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมเพื่อวางแผนการสอนออนไลน์ ระดับปฐมวัย Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง Assumption College Lampang งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
ส. 2 มกราคม 2564  Update คู่มือการเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับนักเรียน ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 8 (วันที่ 2 มกราคม 2564) อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update ตารางการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
จ. 4 มกราคม 2564  ทำจดหมายขอความอนุเคราห์เข้าเยี่ยมและจัดกิจกรรมหนูน้อยอาสา ประสานงานกับเจ้าหนัาที่ของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ศูนย์สวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ และสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปางฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรมแต้มรักการอ่าน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องสมุด) งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 ถ่ายภาพ และ Update ภาพกิจกรรมขั้นตอนการผลิต เบเกอรี่ และแพ็คเกจขาย โรงอาหารใหญ่(ห้อง Cooking) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ (เดือนมกราคม 2564) Assumption College Lampang งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
อ. 5 มกราคม 2564  ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ปี3 สอบแก้ตัวภาคทฤษฎี ศฝ.นทบ.32 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) ฝ่ายกิจการนักเรียน
 Update แบนเนอร์ แจ้งวันสัมภาษณ์ผู้ปกครองปฐมวัย หน้าเว็บไซต์ และ Facebook โรงเรียน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 มอบของสวัสดีปีใหม่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานอนามัยและพยาบาล กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการประจำเดือน เดือนธันวาคม 2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานบัญชีและงบประมาณ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
 สำรวจหลอดไฟใต้อาคารสุวรรณสมโภช อาคารสุวรรณสมโภช(ใต้ถุนอาคารสุวรรณสมโภช) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 สำรวจเพิ่มเติมไฟอัตโนมัติตามวอล์คเวย์ผ่านหลังคา ลาโปรวิดอล และเพิ่มไฟอัตโนมัติรอบโรงเรียน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ติดตั้งสายยางปล่อยน้ำเป็นรูปวงกลมรอบสนามใหญ่ ห่างกันรอบละ 10 เมตร จากด้านในออกมาด้านนอก อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
พ. 6 มกราคม 2564  ประชุมทีงาน งานที่ได้รับมอบหมาย สำรวจเพิ่มไฟอัตโนมัติ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 จัดทำสนามฝึกซ้อม ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมวางแผนในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ
 Update แบนเนอร์ คำขวัญวันเด็ก หน้าเว็บไซต์ และ Facebook โรงเรียน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 มอบของสวัสดีปีใหม่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานอนามัยและพยาบาล กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 วางแผน สำรวจการติดตั้งสายยางดำตามแนวพุ่มไม้ บริเวณโดยรอบโรงเรียน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 แต่งตั้งประชุมทีมงานวางแผนแก้ไขหลอดไฟใต้ตึกสุวรรณสมโภช อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 7 มกราคม 2564  วางแผน สำรวจระบบน้ำรดน้ำต้นไม้โดยรอบบริเวณโรงเรียน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ถ่ายภาพ และ Update ภาพกิจกรรมการทำความสะอาดระดับปฐมวัย อาคารระดับปฐมวัย งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 8 มกราคม 2564  ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนมกราคม 2564 Assumption College Lampang งานทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบุคคล/สำนักผู้อำนวยการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมค่าย SCIENCE MATH ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมเตรียมความพร้อมรับนักเรียนปฐมวัยใหม่ ปีการศึกษา 2564 อาคารชั้นเดียวอนุบาล(อ.3/7 CEP) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ลง windows ใหม่ พร้อมโปรแกรม และทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย จำนวน 20 เครื่อง (วันที่ 1) อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง และห้องพักครู) งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ติดตั้งกล้องวงจรปิดอาคารอัสสัมชัญ ชั้น 2 และชั้น 3 จำนวน 10 ตัว อาคารอัสสัมชัญ(ป.5/1) งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update แบนเนอร์ กำหนดการมอบตัวนักเรียนปฐมวัย และ ป.1 ลงเว็บไซต์ Facebook โรงเรียน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update แบนเนอร์ เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ลง Facebook โรงเรียน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
ส. 9 มกราคม 2564  วางแผน สำรวจการแก้ไขระบบรดน้ำต้นไม้ และเพาะชำต้นตามฤดูกาล อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ปลูกต้นไม้เลื้อยซุ้มโค้ง อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
อา. 10 มกราคม 2564  ถ่ายภาพ การประเมินนักเรียน และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ระดับปฐมวัย อาคารระดับปฐมวัย งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
จ. 11 มกราคม 2564  ประชุมทีมงาน ระบบรดน้ำโดยรอบบริเวณโรงเรียน และพันธุ์ไม้เลื้อยซุ้มโค้ง อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ครูระดับปฐมวัยส่งสื่อนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นำเสนอขออนุมัติค่าใช้จ่าวัสดุ-อุปกรณ์ ระบบรดน้ำต้นไม้โดยรอบโรงเรียน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้/การใช้หลักสูตร Assumption College Lampang งานหลักสูตรและการสอน ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Assumption College Lampang งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ
 ลง windows ใหม่ พร้อมโปรแกรม และทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย จำนวน 21 เครื่อง (วันที่ 2) อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง และห้องพักครู) งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ตรวจเช็คและเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ ห้องเทคโนโลยี อาคารเซนต์หลุยส์ จำนวน 1 เบอร์ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 จัดซื้อ อุปกรณ์ในการแสดง กิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซนต์แมรี่(อ.1/2) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สำรวจราคาวัสดุ-อุปกรณ์ และคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 Update อัลบั้มภาพ การประเมินนักเรียน และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ระดับปฐมวัย อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
อ. 12 มกราคม 2564  ทำความสะอาดอาคารเรียนทุกอาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมของห้องเรียน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ลง windows ใหม่ พร้อมโปรแกรม และทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย จำนวน 14 เครื่อง (วันที่ 3) อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง และห้องพักครู) งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ติดตั้งระบบ ตั้งค่ากล้องวงจรปิด อาคารเซนต์ฟิลิป และซ่อมแซมกล้องวงจรปิด Assumption College Lampang งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ถ่ายภาพการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน, รับมอบตัวนักเรียน และคุณครูปฐมวัย ตกแต่ง ทาสี อุปกรณ์การเรียน บริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2564 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานจัดซื้อ กลุ่มงานการเงิน-บัญชี/สำนักผู้อำนวยการ
พ. 13 มกราคม 2564  ดำเนินการนิเทศ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ
 ดำเนินการตามแผน (เปลี่ยนหลอดไฟใต้ตึกสุวรรณสมโภชที่ชำรุด) อาคารสุวรรณสมโภช(ใต้ถุนอาคารสุวรรณสมโภช) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 เพิ่มปลั๊กไฟ 1 เต้า บ้านพักภราดา (ในวัด ชั้น 2) อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ติดตั้งกล้องวงจรปิด อาคารเซนต์หลุยส์ ชั้น 2 อาคารเซนต์หลุยส์ ชั้น 2 งานเทคโนโลยี กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมกลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์ และบริการ ครั้งที่ 4/2563 (วิสามัญ) อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานบริหารกลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 กำกับติดตามกลุ่มงานอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และบริการ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 แก้ไข และ Update หน้าเพจระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานสื่อสารมวลชน กลุ่มงานธุรการ/สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 14 มกราคม 2564  นำเสนอพันธุ์ไม้เลื้อยต่อผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้วางระบบรดน้ำต้นไม้โดยรอบบรอเวณโรงเรียน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 เริ่มดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้โดยรอบบริเวณโรงเรียน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ) งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ/สำนักผู้อำนวยการ
 เตรียมความพร้อมก่อนมีการเรียน