[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
พฤ. 2 มกราคม 2563  ประขุมคณะกรรมการดำเนินงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน) งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Assumption College Lampang งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 3 มกราคม 2563  ทำจดหมายขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมและจัดกิจกรรมหนูน้อยอาสา ห้องธุรการ อาคารอัสสัมชัญ งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพ อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องสมุดปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลรางวัลนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากกิจกรรม (C) Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน
 สรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยอาสา อาคารเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ส. 4 มกราคม 2563  ทำจดหมายขออนุญาตินักเรียนชั้นอนุบาล3 เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยอาสา ห้องธุรการ ตึกอัสสัมชัญ งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
จ. 6 มกราคม 2563  รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน (D) Assumption College Lampang งานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 ลานกิจกรรมปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรมแนะแนวทักษะกีฬาฟุตบอล โดย สโมสรอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประขุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแสดง กิจกรรมวัน Charity Night อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน) งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 7 มกราคม 2563  รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2 ลานกิจกรรมปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมทีมงานระบบ siws ของโรงเรียน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 ประขุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กิจกรรมวัน Charity Night อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน) งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 8 มกราคม 2563  ประขุมคณะกรรมการงานวันเด้ก อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน) งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
 รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3 ลานกิจกรรมปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมสรุปความคืบหน้าระบบ swis อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 9 มกราคม 2563  รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 10 มกราคม 2563   กำหนดการ จัดเตรียมและรวบรวมของบริจาค โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 11 มกราคม 2563  การประกวด Mister & Miss Lively 2020ในงานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดย 7sence film studio จ.เชียงใหม่ งานดนตรีและการแสดง ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขัน NTJGF-Singha Junior Golf Championship สนามที่ 2 ของฤดูกาล 2019 - 2020 สนามกอล์ฟ กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 13 มกราคม 2563  แต่งตั้งคณะกรรมกรรมการดำเนินงานศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (P) Assumption College Lampang งานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ศูนย์สวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ และสถาบันพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง มูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ศูนย์สวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ และสถาบันพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 14 มกราคม 2563  รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 15 มกราคม 2563  รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแนวทางการจัดศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (P) Assumption College Lampang งานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ประชุมฝ่ายการแสดง กิจกรรม ACL Charity Night อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
 เรียนชี้แจงการจัดเตรียมงานของนักเรียน ม.6กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน) งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 16 มกราคม 2563  การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 17 มกราคม 2563  ติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2562) Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กำหนดส่งรูปเล่มงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ปกครองที่ร่วมโครงการปรับปรุงรั้งอนุบาล ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำหนดส่งรูปเล่มงานวิจัยในชั้นเรียน Assumption College Lampang งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ศิษย์เก่ารุ่น 17 มอบโต๊ะปิงปองให้กับโรงเรียนจำนวน 1 ชุด ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารเซนต์หลุยส์ (ลานมรกต)) งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 20 มกราคม 2563  จัดทำเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย โดยผ่านงานศูนย์ผลิต () งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน และครูปฐมวัย กิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องผลิตเอกสาร) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (P) Assumption College Lampang งานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ประชุมทีมงานเทคโนโลยี มูลนิธิฯ ครั้งที่ 7/2562 อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องรับรอง) งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 บริษัทภายนอก มานำเสนอชุดเวทีและเครื่องเสียง กิจกรรมวัน ACL Charity Night Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 21 มกราคม 2563  กิจกรรมฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์ฝึกมทบ.32 จังหวัดลำปาง งานนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมทีงานระบบ swis อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 22 มกราคม 2563  จ่ายคืนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่2/2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานการเงิน ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 กิจกรรมฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์ฝึกมทบ.32 จังหวัดลำปาง งานนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ตรวจรับงานห้องรับรองแขกและห้องเรียนรวม Assumption College Lampang งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
พฤ. 23 มกราคม 2563  กิจกรรมฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์ฝึกมทบ.32 จังหวัดลำปาง งานนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ4 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว) งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ
 การแข่งขันทักษะภาษาจีนและร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน โรงเรียนมัธยมวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ
ศ. 24 มกราคม 2563  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 8 Assumption College Lampang งานบริหารแผนกธุรการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ 2 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ,6(ภาคเรียนที่ 2/2562) (C) Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ดำเนินการตามแผนการจัดศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang งานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 กิจกรรมฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์ฝึกมทบ.32 จังหวัดลำปาง งานนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประกาศผลประกวดสื่อ/นวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานผลิตสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ส. 25 มกราคม 2563  การแข่งขันยูโด กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” จ.อุดรธานี วันที่ 23-25 มกราคม 2563 จ.อุดรธานี งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 มอบเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 ณ.ศูนย์โอทู พาราได์ พาร์ค ชั้น 1 งานประชาสัมพันธ์และวารสาร สำนักผู้อำนวยการ
จ. 27 มกราคม 2563  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (C) Assumption College Lampang งานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Explorer Kiks ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรม Explorer kids ฝ่ายปฐมวัย อาคารเรียนฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
อ. 28 มกราคม 2563  กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมห้องปฐมพยาบาล Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พ. 29 มกราคม 2563  CEP Educational Trip Primary 1-4 Lampang โครงการ CEP ฝ่ายวิชาการ
 อาจารย์ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา นำเสนอความคืบหน้าแบบหลังคา GREEN DOME อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
พฤ. 30 มกราคม 2563  ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศทุกห้องเรียน Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศ. 31 มกราคม 2563  ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินของแต่ละงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน Assumption College Lampang งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 เข้าพบผู้อำนวยการเพื่อชี้แจงรายละเอียด กิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
จ. 3 กุมภาพันธ์ 2563  กิจกรรมฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์ฝึกมทบ.32 จังหวัดลำปาง งานนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้น ป.5 (P) Assumption College Lampang งานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
พ. 5 กุมภาพันธ์ 2563  กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน ห้องงานโภชนาการ งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน ห้องงานโภชนาการ งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 แต่งตั้งคณะกรรมกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้น ป.5 (P) Assumption College Lampang งานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน ห้องงานโภชนาการ งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน ห้องงานโภชนาการ งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน ห้องงานโภชนาการ งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน Assumption College Lampang งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน Assumption College Lampang งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน Assumption College Lampang งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน Assumption College Lampang งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
พฤ. 6 กุมภาพันธ์ 2563  สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแนวทางการจัดกิจกรรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้น ป.5 (P) Assumption College Lampang งานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป