[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
จ. 2 กันยายน 2562  ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนในการประกวด ในกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย () งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พ. 4 กันยายน 2562  ฝ่ายบริหารขอนัดพบผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน) งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
พฤ. 5 กันยายน 2562  ดำเนินการจัดเบิกของรางวัล กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย โดยผ่านงานพัสดุ () งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินการเบิกวัสดุ/อปุกรณ์ ในกิจกรรมหนูทำดี โดยผ่านงานพัสดุ ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมการจัดทำแผนปฏิรูปคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 6 กันยายน 2562  ประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แจ้งกิจกรรมพิธีกซ้อมการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยและแผ่นดินไหว Assumption College Lampang งานประชาสัมพันธ์และวารสาร สำนักผู้อำนวยการ
 จัดทำเกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัล การประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย () งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ส. 7 กันยายน 2562  การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับชาติ Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ
จ. 9 กันยายน 2562  ศึกษาดูงาน ด้านเบอเกอรี่ ณ โรงเรียน เรยีนา จงเชียงใหม่ Assumption College Lampang งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงการกรอกแผนงาน/โครงการ ในระบบ swis Assumption College Lampang งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการจัดเตรียมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 20 ผ่าน VDO Conference Assumption College Lampang งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 อ.ธนารัฎช์ และทีมงานวิศวกรสำรวจพื้นที่ ระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
อ. 10 กันยายน 2562  เสร็จสิ้นการแข่งขันทุประเภท สนามกีฬา( สนามฟุตซอล) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2562) Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน
 รวบรวมรายชื่อหนูทำดีห้องละ 2 คน ภาคเรียนที่ 1 จากครูประจำชั้น ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ในระบบ swis ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 11 กันยายน 2562   การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ในระบบ swis ครั้งที่ 3 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องคอมพิวเตอร์ ป.1-2) งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 12 กันยายน 2562  การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ในระบบ swis ครั้งที่ 4 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องคอมพิวเตอร์ ป.1-2) งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 ดำเนินการในส่วนการประสานงานการโอนเงินสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขัน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 1) ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 13 กันยายน 2562  กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ 1(C) (ภาคเรียนที่ 1/2562) Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ดำเนินการจัดทำเกียรติบัตร ผ่านศูนย์ผลิด ในกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 การสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 2) ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ลอกท่อระบายน้ำ Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
 มอบรางวัลนักกีฬาบาสเกตกีฬานักเรียน-นักศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 14 กันยายน 2562  บริษัท ชิชาง ขนย้าย projector, กระดาน Active board และเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ส่งมอบให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องว่าง) งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
  การแข่งขันกอล์ฟ SAT Junior International Golf Championship 2019 Class:EB(อายุไม่เกิน 8 ปี) ณ สนามกอล์ฟ Alpine Golf Club Chiangmai จ.เชียงราย วันที่ 14-15 กันยายน 2562 สนามกอล์ฟ Alpine Golf Club Chiangmai จ.เชียงราย งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อา. 15 กันยายน 2562   การแข่งขันกอล์ฟ SAT Junior International Golf Championship 2019 Class:EB(อายุไม่เกิน 8 ปี) ณ สนามกอล์ฟ Alpine Golf Club Chiangmai จ.เชียงราย วันที่ 14-15 กันยายน 2562 สนามกอล์ฟ Alpine Golf Club Chiangmai จ.เชียงราย งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 16 กันยายน 2562  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงแผนงาน/โครงการในระบบ swis ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องคอมพิวเตอร์ ป.1-2) งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 มอบรางวับการแข่งกีฬาบาสเกตบอลชายกิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลOBEC-MONO Champion Cup 2019 ระดับภาคเหนือ สนามกีฬา(สนามบาสเกตบอล หลังอาคารเซนต์ฟิลิป) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 17 กันยายน 2562  เจ้าหน้าทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาเยี่ยมและรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรีย อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องงานโภชนาการ) งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ประชุมนักเรียนและครูสี Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงแผนงาน/โครงการในระบบ swis ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องคอมพิวเตอร์ ป.1-2) งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 18 กันยายน 2562  ประชุมนักเรียนเรื่องการดำเนินงานของกีฬาสีเข็มแดงเกมส์ ปีะจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ดำเนินการเบิกวัสดุ/อปุกรณ์ ในงานบริหารกิจกรรม อาคารเซนต์แมรี่(อ.1/1) งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงแผนงาน/โครงการในระบบ swis ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องคอมพิวเตอร์ ป.1-2) งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 ตรวจสารเสพติดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Assumption College Lampang งานระเบียบวินัย ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 19 กันยายน 2562  กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 20 กันยายน 2562  นำนักเรียนเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 เทศบาลนครลำปาง ข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง งานบริหารแผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน อนุบาล 1 ห้อง 4 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 การประกวดวงสตริง เนื่องในสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ Assumption College Lampang งานดนตรีและการแสดง ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแก้ไขแผนงาน/โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องคอมพิวเตอร์ ป.1-2) งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 การแสดง Fashion Show งาน Northern Long Stay Fair 2019 ลาน Event Hall ศูนย์การค้าเมญ่า งานดนตรีและการแสดง ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 21 กันยายน 2562  ขนเศษดิน และปรับดินบริเวณลานจอดรถครู Assumption College Lampang งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 การแสดงพิธีเปิดงาน Makro HoReCa Day 2019 Assumption College Lampang งานดนตรีและการแสดง ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขันเทนนิสรายการ PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคเหนือครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ณ สนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย วันที่ 21-23 กันยายน 2562 สนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขันกอล์ฟ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 4 ณ สนามนอร์ทฮิลล์กอล์ฟคลับ เชียงใหม่ วันที่ 21-22 กันยายน 2662 ณ สนามนอร์ทฮิลล์กอล์ฟคลับ เชียงใหม่ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อา. 22 กันยายน 2562  ขนเศษดิน และปรับดินบริเวณลานจอดรถครู Assumption College Lampang งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 การแสดงพิธีเปิดงาน Makro HoReCa Day 2019 Assumption College Lampang งานดนตรีและการแสดง ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 23 กันยายน 2562  การศึกษาดูงานตามโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดลำปาง ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแก้ไขแผนงาน/โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องคอมพิวเตอร์ ป.1-2) งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 มอบใบประกาศเกียรติบัตรของรางวัล กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
อ. 24 กันยายน 2562  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแก้ไขแผนงาน/โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องคอมพิวเตอร์ ป.1-2) งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัยประจำภาคเรียนที่ 1 ลานกิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พ. 25 กันยายน 2562  ประชุมคณะกรรมการสี ประธานสี คณะครูสี เพื่อติดตามงาน Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแก้ไขแผนงาน/โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องคอมพิวเตอร์ ป.1-2) งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 เข้าร่วมอบรมจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและระบบบันทึกข้อมูลผลการเรียน GPA/GPAX โรงแรมริเวอร์ไซต์ จ.กรุงเทพ งานทะเบียนและสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
พฤ. 26 กันยายน 2562  เข้าร่วมอบรมจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและระบบบันทึกข้อมูลผลการเรียน GPA/GPAX โรงแรมริเวอร์ไซต์ จ.กรุงเทพ งานทะเบียนและสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 จัดทำจดหมายเชิญโรงเรียนต่างๆ มาเข้าร่วมการแข่งขันและชมผลงานของนักเรียนและครู ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 27 กันยายน 2562  มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น กิจกรรม Outstanding class ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน
 จัดกรายการเสียงตามสาย แจ้ง วันปิดภาคเรียนที่ 1/2562 Assumption College Lampang งานประชาสัมพันธ์และวารสาร สำนักผู้อำนวยการ
 เข้าร่วมอบรมจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและระบบบันทึกข้อมูลผลการเรียน GPA/GPAX โรงแรมริเวอร์ไซต์ จ.กรุงเทพ งานทะเบียนและสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
อา. 29 กันยายน 2562  ตัดกิ่งไม้บริเวณแนวสายไฟ Assumption College Lampang งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
อ. 1 ตุลาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 5 อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ขยายผลการอบรมการจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและระบบบันทึกข้อมูลผลการเรียน GPA/GPAX อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานทะเบียนและสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
พ. 2 ตุลาคม 2562  การอบรม 5 hours of basic English สำหรับครูปฐมวัย อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องคอมพิวเตอร์ปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 4 ตุลาคม 2562  นำเสนอการซ่อมแซมปรับปรุงรั้วโดยรอบฝ่ายปฐมวัย ( โครงการปรับปรุงรั้วอนุบาล ) อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ส. 5 ตุลาคม 2562  อบรมวิทยาการคำนวนครูปฐมวัย โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
อา. 6 ตุลาคม 2562  การอบรมวิทยาการคำนวนครูปฐมวัย โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
จ. 7 ตุลาคม 2562  กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อของเล่นและสื่อการสอนCEP ฝ่ายปฐมวัย ห้องเรียนK.2B งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 เป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพบิดามิสจันทร์ฉาย มาปลูก Assumption College Lampang งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 ภราดามอบพวงหรีดแสดงความเสียใจให้กับบิดามิสจันทร์ฉาย มาปลูก Assumption College Lampang งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
อา. 13 ตุลาคม 2562  การแข่งชันเทควันโด Lampang Taekwondo Open Championship 2019 โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 15 ตุลาคม 2562  การแข่งขันกีฬา stack Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 16 ตุลาคม 2562  จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 17 ตุลาคม 2562  จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 18 ตุลาคม 2562  จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 19 ตุลาคม 2562  จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อา. 20 ตุลาคม 2562  การแข่งขันกอล์ฟ รายการ NTJGF-Singha Junior Golf Championship สนามแรกของฤดูกาล 2019 - 2020 สนามกอล์ฟรอยัลเชียงใหม่กอล์ฟคลับ จ.เชียงใหม่ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 21 ตุลาคม 2562   ประชุมจัดวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมผลิตสื่อ ฝ่ายปฐมวัย อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย) งานผลิตสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ งานลูกเสือ-เนตรนารี ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การทดลองในกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก โดยผ่านฝ่ายจัดซื้อ อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 22 ตุลาคม 2562  ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม ธนาคารความดี (ภาคเรียนที่ 2) Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน
 จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 24 ตุลาคม 2562  นักเรียนทำการฝึกซ้อมกีฬาสีในช่วยของการเชียร์ การฝึกซ้อมกีฬา โดยมีการลดคาบเวลาเรียนเพื่อนำคาบเรียนมาใช้เข้าสีและทำกิจกรรม Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 25 ตุลาคม 2562  ทำจดหมายขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสีรั้วอนุบาลจากผู้ปกครอง ( โครงการปรับปรุงรั้วอนุบาล ) อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา ( โครงการปรับปรุงรั้วอนุบาล ) อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 26 ตุลาคม 2562  รางวัล "เยาวชนต้นแบบคิดดี ทำดี เพื่อสังคม" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา ซันไรซ่า เรสซิเดนซ์ แอนด์ สวีท จ.ชลบุรี งานบริหารแผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน
 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ชิงชนะเลิศ รายการ สิงห์เจ้าขุน ปูคา ยูธ ครั้งที่ 2 สนามเจ้าขุนอารีน่า อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 28 ตุลาคม 2562  ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 29 ตุลาคม 2562  ผอ. นำนร.พบผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน