[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
อา. 1 ธันวาคม 2562  ทดสอบทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (กรณีไม่ได้เข้าสอบตามวันที่กำหนดให้ไปสอบวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย งานนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 2 ธันวาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 7 อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับลงสมัครพรรคคณะกรรมการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง และห้องพักครู) งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 3 ธันวาคม 2562  ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดลำปาง งานนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน
 รับลงสมัครพรรคคณะกรรมการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง และห้องพักครู) งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 4 ธันวาคม 2562  ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดลำปาง งานนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน
 รับลงสมัครพรรคคณะกรรมการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง และห้องพักครู) งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 6 ธันวาคม 2562  ประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของกิจกรรมที่กำหนดไว้(1 ปีการศึกษา) พร้อมทั้งกำกับติดตามครั้งที่ 2 (D) Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดลำปาง งานนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน
 รับลงสมัครพรรคคณะกรรมการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง และห้องพักครู) งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 7 ธันวาคม 2562  ดำเนินการให้ผู้ปกครองและครูร่วมวาดภาพระบายสีบริเวณรั้วอนุบาล ( โครงการปรับปรุงรั้วอนุบาล ) รั้วอนุบาล ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
อา. 8 ธันวาคม 2562  การแข่งขันเทควันโด PRE NORTHERN CHAMPION LEAGUE 2019/2020 อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 9 ธันวาคม 2562  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์แผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ
 ส่งรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดีห้องละ 2คน (ชาย 1 หญิง 1 คน) อาคารชั้นเดียวอนุบาล(อ.3/7 CEP) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พฤ. 12 ธันวาคม 2562  จัดทำรายชื่อนักเรียนตามฐานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 การประกวดหนูน้อยคาวบอยคาวเกิร์ลในงานคาวบอยแลนด์แดนรถม้า ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 จัดโดย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ลำปาง บ้านคาวบอย วิลเลจ จ.ลำปาง งานดนตรีและการแสดง ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 13 ธันวาคม 2562  กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Smart Reader Kids อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อชั้น อ.2 ห้อง Cep ปีการศึกษา 2563 Assumption College Lampang งานรับนักเรียน ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 การประชุมโครงการส่งเสริมฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ส. 14 ธันวาคม 2562  การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020 รอบภาคเหนือ (วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562) ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่ งานดนตรีและการแสดง ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 16 ธันวาคม 2562  ขอจัดทำเกียรติบัตรมอบให้กับผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสีบริเวณรั้งอนุบาล ฝ่ายปฐมวัย ( โครงการปรับปรุงรั้วอนุบาล ) อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์ผลิตเอกสาร) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
อ. 17 ธันวาคม 2562  กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Assumption College Lampang งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Assumption College Lampang งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พ. 18 ธันวาคม 2562  ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตรในกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตรกิจกรรม Junior Robotic อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พฤ. 19 ธันวาคม 2562  กิจกรรมการแลกของขวัญของนักเรียนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 20 ธันวาคม 2562  การแข่งขันกอล์ฟรายการ U.S. Kids Malaysia World Golf Championship 2019 (วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562) ประเทศมาเลเซีย งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ดำเนินการจัดซื้อของบริจาค กิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินการตามแผนงานการจัดกิจกรรมการแสดงมินิคอนเสิร์ต (D) ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารเซนต์หลุยส์ (ลานมรกต)) งานดนตรีและการแสดง ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
อา. 22 ธันวาคม 2562  กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL Assumption College Lampang กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการ
พ. 25 ธันวาคม 2562  กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
จ. 30 ธันวาคม 2562  สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พฤ. 2 มกราคม 2563  ประขุมคณะกรรมการดำเนินงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน) งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Assumption College Lampang งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 3 มกราคม 2563  ทำจดหมายขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมและจัดกิจกรรมหนูน้อยอาสา ห้องธุรการ อาคารอัสสัมชัญ งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพ อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องสมุดปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลรางวัลนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากกิจกรรม (C) Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน
 สรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยอาสา อาคารเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ส. 4 มกราคม 2563  ทำจดหมายขออนุญาตินักเรียนชั้นอนุบาล3 เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยอาสา ห้องธุรการ ตึกอัสสัมชัญ งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
จ. 6 มกราคม 2563  รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน (D) Assumption College Lampang งานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 ลานกิจกรรมปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรมแนะแนวทักษะกีฬาฟุตบอล โดย สโมสรอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประขุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแสดง กิจกรรมวัน Charity Night อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน) งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 7 มกราคม 2563  รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2 ลานกิจกรรมปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมทีมงานระบบ siws ของโรงเรียน อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 ประขุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กิจกรรมวัน Charity Night อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน) งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 8 มกราคม 2563  ประขุมคณะกรรมการงานวันเด้ก อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน) งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
 รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3 ลานกิจกรรมปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมสรุปความคืบหน้าระบบ swis อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 9 มกราคม 2563  รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 10 มกราคม 2563   กำหนดการ จัดเตรียมและรวบรวมของบริจาค โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 11 มกราคม 2563  การประกวด Mister & Miss Lively 2020ในงานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดย 7sence film studio จ.เชียงใหม่ งานดนตรีและการแสดง ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขัน NTJGF-Singha Junior Golf Championship สนามที่ 2 ของฤดูกาล 2019 - 2020 สนามกอล์ฟ กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 13 มกราคม 2563  แต่งตั้งคณะกรรมกรรมการดำเนินงานศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (P) Assumption College Lampang งานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ศูนย์สวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ และสถาบันพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง มูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ศูนย์สวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ และสถาบันพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 14 มกราคม 2563  รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 15 มกราคม 2563  รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแนวทางการจัดศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (P) Assumption College Lampang งานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ประชุมฝ่ายการแสดง กิจกรรม ACL Charity Night อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
 เรียนชี้แจงการจัดเตรียมงานของนักเรียน ม.6กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน) งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 16 มกราคม 2563  การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 17 มกราคม 2563  ติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2562) Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กำหนดส่งรูปเล่มงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ปกครองที่ร่วมโครงการปรับปรุงรั้งอนุบาล ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำหนดส่งรูปเล่มงานวิจัยในชั้นเรียน Assumption College Lampang งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ศิษย์เก่ารุ่น 17 มอบโต๊ะปิงปองให้กับโรงเรียนจำนวน 1 ชุด ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารเซนต์หลุยส์ (ลานมรกต)) งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 20 มกราคม 2563  จัดทำเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย โดยผ่านงานศูนย์ผลิต () งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน และครูปฐมวัย กิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องผลิตเอกสาร) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (P) Assumption College Lampang งานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ประชุมทีมงานเทคโนโลยี มูลนิธิฯ ครั้งที่ 7/2562 อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องรับรอง) งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 บริษัทภายนอก มานำเสนอชุดเวทีและเครื่องเสียง กิจกรรมวัน ACL Charity Night Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 21 มกราคม 2563  กิจกรรมฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์ฝึกมทบ.32 จังหวัดลำปาง งานนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมทีงานระบบ swis อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 22 มกราคม 2563  จ่ายคืนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่2/2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน) งานการเงิน ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 กิจกรรมฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์ฝึกมทบ.32 จังหวัดลำปาง งานนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ตรวจรับงานห้องรับรองแขกและห้องเรียนรวม Assumption College Lampang งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
พฤ. 23 มกราคม 2563  กิจกรรมฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์ฝึกมทบ.32 จังหวัดลำปาง งานนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน