[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
ศ. 1 พฤศจิกายน 2562  ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 6 อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม Outstanding class(D)(ภาคเรียนที่ 2) Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประสานกับหัวหน้าสายชั้นเพื่อประสานผุ้ปกครองขอสนันสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการระบายสีรั้วอนุบาลตามช่องต่างๆ อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรม English is fun ยื่นใบเสนอราคาหนังสือนิทานภาษาอังกฤษแก่ฝ่ายจัดซื้อ อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินการเบิกงบประมาณในการจัดซื้อของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ในกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 2 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันกอล์ฟ U.S. Kids World Championship Qualify 2019 Math4 ณ สนามกอล์ฟนอร์ทฮิลล์ จ.เชียงใหม่ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อา. 3 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขันวิ่งระยะทาง 21 กิโลเมตร รายการ Bangkok Airways Boutiques Series 2019 (Lanna Marathon) ณ ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงใหม่ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 4 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดการแข่งขันเข็มแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพัฒนาศักยภาพการสอน) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรถภาพ ฝ่ายปฐมวัยภาคเรียนที่2 อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องสมุดปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 5 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ให้ความรู้ ประวัติวันลอยกระทงร่วมกลุมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯและกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Assumption College Lampang งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ตรวจรับงานเจาะบาดาลและส่งมอบงาน Assumption College Lampang งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp ) อาคารสุวรรณสมโภช(Auditorium Room) งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 6 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ให้ความรู้ ประวัติวันลอยกระทงร่วมกลุมสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยีฯ อาคารปฏิบัติการทางอาหาร งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 7 พฤศจิกายน 2562  ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ให้ความรู้ ประวัติวันลอยกระทงหน้าแถว Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 8 พฤศจิกายน 2562  ฝึกซ้อมพิธีเปิด/ปิดกิจกรรมเข็มแดงเกมส์(ซ้อมใหญ่) Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 อาจารย์ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา จะมานำเสนอความคืบหน้าแบบหลังคา GREEN DOME Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 1 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน(ห้องพักครู) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินงการคัดเลือกเด็กระดับอนุบาล 1 -3 ที่มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ส. 9 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ โตโยต้า-ดันลอป ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2019 ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน โดยฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนภาคเหนือตอนบน สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 5 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 สนามกอล์ฟสันติบุรี คันทรีคลับ จ.เชียงราย งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อา. 10 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ โตโยต้า-ดันลอป ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2019 ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน โดยฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนภาคเหนือตอนบน สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 5 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 สนามกอล์ฟสันติบุรี คันทรีคลับ จ.เชียงราย งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 11 พฤศจิกายน 2562  ฝึกซ้อมพิธีเปิด/ปิดกิจกรรมเข็มแดงเกมส์(ซ้อมย่อย) Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 2 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 12 พฤศจิกายน 2562  ฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับมัธยมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 1 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 13 พฤศจิกายน 2562  ฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับมัธยมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 2 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคสิ่งของ กิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พฤ. 14 พฤศจิกายน 2562  จัดทำสนามการแข่งขัน Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 16 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันกอล์ฟรายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 5 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 สนามกอล์ฟกบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ(KBSC) จ.ปราจีนบุรี งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อา. 17 พฤศจิกายน 2562  สนามสอบแข่งขัน/คัดเลือกข้าราชการตำรวจ Assumption College Lampang งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
จ. 18 พฤศจิกายน 2562  เชิญผู้อำนวยการชมการซ้อมใหญ่ (ลานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ขออนุมัติเบิกวัสดุอุปกรร์ในการระบายสีรั้วเพิ่มเติม ห้องพัสดุ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
อ. 19 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันวงดนตรี ลำปางมอเตอร์โชว์ Big Band Assumption College Lampang งานดนตรีและการแสดง ฝ่ายกิจการนักเรียน
 สรุปผลการดำเนินงานทุกฝ่ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเข็มแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 20 พฤศจิกายน 2562  กำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 22 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์”รอบคัดเลือกภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยกีฬาวิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ตัวแทนประเทศไทยร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงาน Asian kids fashion week 2020 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแสดงพิธีเปิด 200 Years of U.S. – Thai Friendship (มูลนิธินิยม ปัทมะเสวี) ณ อาคารฟองหลี หอศิลป์ งานดนตรีและการแสดง ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กำกับ ติดตาม ประเมินผล การ)ฏิบัติงานกิจกรรมนิเทศการสอน ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ทำจดหมายเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค มือ ปาก เท้า และการดูแลความสะอาดของร่างกาย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ส. 23 พฤศจิกายน 2562  การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง กฟผ. แม่เมาะ กฟผ. แม่เมาะ งานดนตรีและการแสดง ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 26 พฤศจิกายน 2562  กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Assumption College Lampang งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Assumption College Lampang งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 29 พฤศจิกายน 2562  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ส. 30 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันเทนนิส PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2562 ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 สนามเทนนิสองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อา. 1 ธันวาคม 2562  ทดสอบทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (กรณีไม่ได้เข้าสอบตามวันที่กำหนดให้ไปสอบวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย งานนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 2 ธันวาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 7 อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 รับลงสมัครพรรคคณะกรรมการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง และห้องพักครู) งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 3 ธันวาคม 2562  ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดลำปาง งานนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน
 รับลงสมัครพรรคคณะกรรมการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง และห้องพักครู) งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 4 ธันวาคม 2562  ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดลำปาง งานนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน
 รับลงสมัครพรรคคณะกรรมการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง และห้องพักครู) งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 6 ธันวาคม 2562  ประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของกิจกรรมที่กำหนดไว้(1 ปีการศึกษา) พร้อมทั้งกำกับติดตามครั้งที่ 2 (D) Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดลำปาง งานนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน
 รับลงสมัครพรรคคณะกรรมการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง และห้องพักครู) งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 7 ธันวาคม 2562  ดำเนินการให้ผู้ปกครองและครูร่วมวาดภาพระบายสีบริเวณรั้วอนุบาล ( โครงการปรับปรุงรั้วอนุบาล ) รั้วอนุบาล ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
อา. 8 ธันวาคม 2562  การแข่งขันเทควันโด PRE NORTHERN CHAMPION LEAGUE 2019/2020 อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 9 ธันวาคม 2562  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์แผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ
 ส่งรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดีห้องละ 2คน (ชาย 1 หญิง 1 คน) อาคารชั้นเดียวอนุบาล(อ.3/7 CEP) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พฤ. 12 ธันวาคม 2562  จัดทำรายชื่อนักเรียนตามฐานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 การประกวดหนูน้อยคาวบอยคาวเกิร์ลในงานคาวบอยแลนด์แดนรถม้า ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 จัดโดย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ลำปาง บ้านคาวบอย วิลเลจ จ.ลำปาง งานดนตรีและการแสดง ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 13 ธันวาคม 2562  กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Smart Reader Kids อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อชั้น อ.2 ห้อง Cep ปีการศึกษา 2563 Assumption College Lampang งานรับนักเรียน ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 การประชุมโครงการส่งเสริมฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ส. 14 ธันวาคม 2562  การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020 รอบภาคเหนือ (วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562) ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่ งานดนตรีและการแสดง ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 16 ธันวาคม 2562  ขอจัดทำเกียรติบัตรมอบให้กับผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสีบริเวณรั้งอนุบาล ฝ่ายปฐมวัย ( โครงการปรับปรุงรั้วอนุบาล ) อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์ผลิตเอกสาร) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
อ. 17 ธันวาคม 2562  กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Assumption College Lampang งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Assumption College Lampang งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พ. 18 ธันวาคม 2562  ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตรในกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตรกิจกรรม Junior Robotic อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พฤ. 19 ธันวาคม 2562  กิจกรรมการแลกของขวัญของนักเรียนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 20 ธันวาคม 2562  การแข่งขันกอล์ฟรายการ U.S. Kids Malaysia World Golf Championship 2019 (วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562) ประเทศมาเลเซีย งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน