[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
พ. 1 พฤษภาคม 2562  กิจกรรม Morning Program Assumption College Lampang หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการและดำเนินงานปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ห้องงานโภชนาการ งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานผลิตสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พฤ. 2 พฤษภาคม 2562  กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ ห้องงานโภชนาการ งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศ. 3 พฤษภาคม 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ ห้องโภชนาการ งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
จ. 6 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ห้องงานโภชนาการ งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 แต่งตั้งคณะกรรมกรรมกิจกรรมศิลปินน้อย ACL Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สำรวจความต้องการสื่อ, ของเล่นในห้องเรียนแต่ละสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
อ. 7 พฤษภาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ห้องงานโภชนาการ งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
พ. 8 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสู่โลกกว้าง ห้องสมุดปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
  กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องสมุดปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน Assumption College Lampang งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเศรษฐีน้อย ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย () งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมห้องปฐมพยาบาล Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อนฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซนต์แมรี่(ห้องพยาบาล) งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 สำรวจความต้องการสื่อ, ของเล่นในห้องเรียนแต่ละระดับชั้นปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหนูน้อยสุขภาพดี อาคารชั้นเดียวอนุบาล(อ.3/7 CEP) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย () งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย () งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรมมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซนต์แมรี่(อ.1/2) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซนต์แมรี่(อ.1/1) งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL Assumption College Lampang งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ อาคารเรียนปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนงานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย) งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย อาคารชั้นเดียวอนุบาล(อ.3/7 CEP) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนปฐมวัย อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องสมุดปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ตั้งแต่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน อาคารเรียนปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน Assumption College Lampang งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย(P) อาคารเรียนปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พฤ. 9 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ อาคารเซนต์แมรี่(อ.3/3) งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมโภชนาการ ห้องงานโภชนาการ งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ศึกษาสภาพปัญหา และการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL ในปีการศึกษา 2561 Assumption College Lampang งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 10 พฤษภาคม 2562  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียน ระดับปฐมวัย โดยผ่านงานจัดซื้อ ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ อาคารเรียนปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำกับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติกิจกรรมประกวดสื่อการสอน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานผลิตสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
จ. 13 พฤษภาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานแข่งขันทักษะภายนอก อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องสมุดปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานและดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย) งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนา จากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม Smart reader kids อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมเศรษฐีน้อย ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการและดำเนินงานปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียนตามแผนที่กำหนด โดยผ่านงานจัดซื้อ ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานงานสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจดรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซนต์แมรี่(ห้องพยาบาล) งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย () งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กำหนดจุดในการปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลเวรปลอดภัยในกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย () งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฎิบัติงานกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย () งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแผนแนวทางการจัดงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องสมุดปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน Explorer Kids ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทิน ปฏิบัติงาน อาคารเซนต์แมรี่(อ.1/1) งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฎิบัติงาน Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องคอมพิวเตอร์ปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องสมุดปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาของกิจกรรมจัดซื้อของเล่นและสื่อการเรียนการสอนCEPฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และจัดทำปฏิทิน Explorer kids อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องสมุดปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซนต์แมรี่(ห้องพยาบาล) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประกวดสื่อการสอน ฝ่ายปฐมวัย อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย) งานผลิตสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก ฝ่ายปฐมวัย อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องวิทยาศาสตร์) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
อ. 14 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมผู้นำเยาวชน วาย.ซี.เอส Assumption College Lampang งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ
 วางแผนการดำเนินงานร่วมกับหัวหน้าสายชั้นและครูประจำชั้น ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ชี้แจงให้ครูรับทราบบทบาทหน้าที่ในจุดที่รับผิดชอบรวมทั้งแจกบันทึกอุบัติเหตุประจำห้องเรียน () งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยานพาหนะ อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป) งานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 วางแผนการดำเนินงานร่วมกับหัวหน้าสายชั้น อาคารเซนต์แมรี่(อ.1/1) งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน Assumption College Lampang งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ดำเนินการจัดซื้อของเล่นตามแผนที่ได้กำหนดโดยผ่านการจัดซื้อ ฝ่ายปฐมวัย ห้องเรียนK.2B งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พ. 15 พฤษภาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการและชี้แจ้งดำเนินการตามปฎิบัติการประจำปี ห้องสมุดปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรมคำสอน Assumption College Lampang งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 จัดตารางอบรมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ Assumption College Lampang งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการพร้อมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมห้องปฐมพยาบาลครูร่วมกันทำข้อตกลงในการใช้เวชภัณฑ์์และห้องปฐมพยาบาล Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย