[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
อา. 1 ธันวาคม 2562  ทดสอบทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (กรณีไม่ได้เข้าสอบตามวันที่กำหนดให้ไปสอบวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย งานนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  สุรพล    น้อยหล่อง
จ. 2 ธันวาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 7 อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย      
 รับลงสมัครพรรคคณะกรรมการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง และห้องพักครู) งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ปาริฉัตร    โพธิ์คำ
อ. 3 ธันวาคม 2562  ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดลำปาง งานนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  สุรพล    น้อยหล่อง
 รับลงสมัครพรรคคณะกรรมการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง และห้องพักครู) งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ปาริฉัตร    โพธิ์คำ
พ. 4 ธันวาคม 2562  ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดลำปาง งานนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  สุรพล    น้อยหล่อง
 รับลงสมัครพรรคคณะกรรมการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง และห้องพักครู) งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ปาริฉัตร    โพธิ์คำ
ศ. 6 ธันวาคม 2562  ประขุมคณะกรรมการดำเนินงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน) งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 ประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
 ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของกิจกรรมที่กำหนดไว้(1 ปีการศึกษา) พร้อมทั้งกำกับติดตามครั้งที่ 2 (D) Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธนัยนันท์    อินทรประพันธ์
 ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดลำปาง งานนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  สุรพล    น้อยหล่อง
 รับลงสมัครพรรคคณะกรรมการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง และห้องพักครู) งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ปาริฉัตร    โพธิ์คำ
ส. 7 ธันวาคม 2562  ดำเนินการให้ผู้ปกครองและครูร่วมวาดภาพระบายสีบริเวณรั้วอนุบาล ( โครงการปรับปรุงรั้วอนุบาล ) รั้วอนุบาล ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย      
จ. 9 ธันวาคม 2562  ส่งรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดีห้องละ 2คน (ชาย 1 หญิง 1 คน) อาคารชั้นเดียวอนุบาล(อ.3/7 CEP) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  จันทนา    โพธิจินดา
พฤ. 12 ธันวาคม 2562  จัดทำรายชื่อนักเรียนตามฐานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  วรนุช    ทิพย์เนตร
ศ. 13 ธันวาคม 2562  กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
 กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Smart Reader Kids อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ชฎาพร    ปริยะ
จ. 16 ธันวาคม 2562  ขอจัดทำเกียรติบัตรมอบให้กับผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสีบริเวณรั้งอนุบาล ฝ่ายปฐมวัย ( โครงการปรับปรุงรั้วอนุบาล ) อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์ผลิตเอกสาร) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย      
อ. 17 ธันวาคม 2562  ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Assumption College Lampang งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ศรัญญา    วังมูล
 กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Assumption College Lampang งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ศรัญญา    วังมูล
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ท้าวคำ
พ. 18 ธันวาคม 2562  ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตรในกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ปราณี    กองดิน
 ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตรกิจกรรม Junior Robotic อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ปราณี    กองดิน
พฤ. 19 ธันวาคม 2562  ประชุมครูประจำเดือนธ.ค.62 Assumption College Lampang งานบริหารแผนกธุรการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน มิส  รุ้งดาว    แสนทอน
ศ. 20 ธันวาคม 2562  ดำเนินการจัดซื้อของบริจาค กิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  กาญจนา    พัวเกียรติสกุล
 ดำเนินการตามแผนงานการจัดกิจกรรมการแสดงมินิคอนเสิร์ต (D) ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารเซนต์หลุยส์ (ลานมรกต)) งานดนตรีและการแสดง ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  ชิตาณุพงศ์    สายวงค์ปัญญา
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ท้าวคำ
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ท้าวคำ
พ. 25 ธันวาคม 2562  กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
จ. 30 ธันวาคม 2562  สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
พฤ. 2 มกราคม 2563  กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Assumption College Lampang งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ศรัญญา    วังมูล
ศ. 3 มกราคม 2563  ทำจดหมายขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมและจัดกิจกรรมหนูน้อยอาสา ห้องธุรการ อาคารอัสสัมชัญ งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  กาญจนา    พัวเกียรติสกุล
 ประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
 สรุปผลรางวัลนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากกิจกรรม (C) Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธนัยนันท์    อินทรประพันธ์
 สรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยอาสา อาคารเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  กาญจนา    พัวเกียรติสกุล
ส. 4 มกราคม 2563  ทำจดหมายขออนุญาตินักเรียนชั้นอนุบาล3 เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยอาสา ห้องธุรการ ตึกอัสสัมชัญ งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  กาญจนา    พัวเกียรติสกุล
จ. 6 มกราคม 2563  รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ปาริฉัตร    โพธิ์คำ
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 ลานกิจกรรมปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  สุพัตรา    แหสกุล
อ. 7 มกราคม 2563  รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ปาริฉัตร    โพธิ์คำ
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2 ลานกิจกรรมปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  สุพัตรา    แหสกุล
พ. 8 มกราคม 2563  รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ปาริฉัตร    โพธิ์คำ
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3 ลานกิจกรรมปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  สุพัตรา    แหสกุล
พฤ. 9 มกราคม 2563  รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ปาริฉัตร    โพธิ์คำ
ศ. 10 มกราคม 2563   กำหนดการ จัดเตรียมและรวบรวมของบริจาค โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  กาญจนา    พัวเกียรติสกุล
 กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
 รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ปาริฉัตร    โพธิ์คำ
จ. 13 มกราคม 2563  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ศูนย์สวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ และสถาบันพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง มูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ศูนย์สวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ และสถาบันพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  กาญจนา    พัวเกียรติสกุล
 รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ปาริฉัตร    โพธิ์คำ
อ. 14 มกราคม 2563  รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ปาริฉัตร    โพธิ์คำ
พ. 15 มกราคม 2563  รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ปาริฉัตร    โพธิ์คำ
ศ. 17 มกราคม 2563  ติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2562) Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  อภิวรรณ    ลูนละวัน
 กำหนดส่งรูปเล่มงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ผ่องศรี    โพธิ์แพง
 รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานคณะกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ปาริฉัตร    โพธิ์คำ
 กำหนดส่งรูปเล่มงานวิจัยในชั้นเรียน Assumption College Lampang งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ผ่องศรี    โพธิ์แพง
จ. 20 มกราคม 2563  จัดทำเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย โดยผ่านงานศูนย์ผลิต () งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  สมพร    ปินตา
 ดำเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน และครูปฐมวัย กิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องผลิตเอกสาร) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ปาริชาติ    วังชา
ศ. 24 มกราคม 2563  กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
 กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ 2 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ,6(ภาคเรียนที่ 2/2562) (C) Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  เพียงใจ    วงค์ใหม่
 มอบเกียรติบัตรผู้ประสานงานและนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ธรรมะหนูน้อย ACL Assumption College Lampang งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  กิ่งกาญจน์    วงศ์พรม
 ประกาศผลประกวดสื่อ/นวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานผลิตสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  สิริกร    สุนทรศีลวัตร
จ. 27 มกราคม 2563  เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับท่านผู้อำนวยการ Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับท่านผู้อำนวยการ Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Explorer Kiks ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  โอบอุ้ม    บุญเตี่ยม
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรม Explorer kids ฝ่ายปฐมวัย อาคารเรียนฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  โอบอุ้ม    บุญเตี่ยม
อ. 28 มกราคม 2563  กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมห้องปฐมพยาบาล Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  กัลยา    สุวรรณจันทร์
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ท้าวคำ
พ. 29 มกราคม 2563  ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
ศ. 31 มกราคม 2563  ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินของแต่ละงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  วรนุช    ทิพย์เนตร
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ผ่องศรี    โพธิ์แพง
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล
 มอบเกียรติบัตรของรางวัลกิจกรรมการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 2 () งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  สมพร    ปินตา
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  อำพรรณ์    นันต๊ะคำมี
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน Assumption College Lampang งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ผ่องศรี    โพธิ์แพง
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตร กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ลานกิจกรรม อาคารเซราฟิน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ปราณี    กองดิน
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตร กิจกรรม Junior Robotic ลานกิจกรรม อาคารเซราฟิน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ปราณี    กองดิน
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ท้าวคำ
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ท้าวคำ
อ. 4 กุมภาพันธ์ 2563  ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ท้าวคำ
พ. 5 กุมภาพันธ์ 2563  กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน ห้องงานโภชนาการ งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป มิส  สมจิตร    กุลชิงชัย
พฤ. 6 กุมภาพันธ์ 2563  สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
ศ. 7 กุมภาพันธ์ 2563  ประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
 ประกาศและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลนักเรียน กิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน ( ลานกิจกรรม) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ปาริชาติ    วังชา
 ประกาศผลรางวัลงานวิจัยในชั้นเรียน Assumption College Lampang งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ผ่องศรี    โพธิ์แพง
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 2 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ท้าวคำ
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 3 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ท้าวคำ
จ. 10 กุมภาพันธ์ 2563  ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ลำดวน    ใจกันทา
พ. 12 กุมภาพันธ์ 2563  กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
พฤ. 13 กุมภาพันธ์ 2563  รวบรวมรายชื่อหนูทำดีห้องละ 2 คน ภาคเรียนที่ 2 จากครูประจำชั้น ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  อรุณี    จันทร์กิตติสาร
ศ. 14 กุมภาพันธ์ 2563  เรียนเชิญ ผู้อำนวยการ เป็นเกียรติร่วมงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย ลานหน้ารูปปั้นพระแม่มารีอา ฝ่ายปฐมวัย งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  สุกัญญา    พวงพันธุ์
จ. 17 กุมภาพันธ์ 2563  ดำเนินการจัดทำเกียรติบัตรโดยผ่านศูนย์ผลิด กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  อรุณี    จันทร์กิตติสาร
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.4ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธนัยนันท์    อินทรประพันธ์
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.2ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธนัยนันท์    อินทรประพันธ์
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.1ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธนัยนันท์    อินทรประพันธ์
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.5ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธนัยนันท์    อินทรประพันธ์
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.6ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธนัยนันท์    อินทรประพันธ์
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.5ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธนัยนันท์    อินทรประพันธ์
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.3ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธนัยนันท์    อินทรประพันธ์