[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
ศ. 1 พฤศจิกายน 2562  ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 6 อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย      
 กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
 ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม Outstanding class(D)(ภาคเรียนที่ 2) Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  เพียงใจ    วงค์ใหม่
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 ประสานกับหัวหน้าสายชั้นเพื่อประสานผุ้ปกครองขอสนันสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการระบายสีรั้วอนุบาลตามช่องต่างๆ อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย      
 กิจกรรม English is fun ยื่นใบเสนอราคาหนังสือนิทานภาษาอังกฤษแก่ฝ่ายจัดซื้อ อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ปาริชาติ    วังชา
 ดำเนินการเบิกงบประมาณในการจัดซื้อของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ในกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  รุ่งอรุณ    กัญญะคำ
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
ส. 2 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันกอล์ฟ U.S. Kids World Championship Qualify 2019 Math4 ณ สนามกอล์ฟนอร์ทฮิลล์ จ.เชียงใหม่ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
อา. 3 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 การแข่งขันวิ่งระยะทาง 21 กิโลเมตร รายการ Bangkok Airways Boutiques Series 2019 (Lanna Marathon) ณ ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงใหม่ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
จ. 4 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดการแข่งขันเข็มแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพัฒนาศักยภาพการสอน) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรถภาพ ฝ่ายปฐมวัยภาคเรียนที่2 อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องสมุดปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  สุพัตรา    แหสกุล
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
อ. 5 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 ให้ความรู้ ประวัติวันลอยกระทงร่วมกลุมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯและกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Assumption College Lampang งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ศรัญญา    วังมูล
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp ) อาคารสุวรรณสมโภช(Auditorium Room) งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ศรัญญา    วังมูล
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
พ. 6 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 ให้ความรู้ ประวัติวันลอยกระทงร่วมกลุมสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยีฯ อาคารปฏิบัติการทางอาหาร งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
พฤ. 7 พฤศจิกายน 2562  ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 ให้ความรู้ ประวัติวันลอยกระทงหน้าแถว Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
ศ. 8 พฤศจิกายน 2562  ฝึกซ้อมพิธีเปิด/ปิดกิจกรรมเข็มแดงเกมส์(ซ้อมใหญ่) Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 ฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 1 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน(ห้องพักครู) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ขวัญดาว    ถิ่นสุข
 ดำเนินงการคัดเลือกเด็กระดับอนุบาล 1 -3 ที่มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ท้าวคำ
ส. 9 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ โตโยต้า-ดันลอป ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2019 ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน โดยฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนภาคเหนือตอนบน สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 5 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 สนามกอล์ฟสันติบุรี คันทรีคลับ จ.เชียงราย งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
อา. 10 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ โตโยต้า-ดันลอป ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2019 ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน โดยฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนภาคเหนือตอนบน สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 5 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 สนามกอล์ฟสันติบุรี คันทรีคลับ จ.เชียงราย งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
จ. 11 พฤศจิกายน 2562  ฝึกซ้อมพิธีเปิด/ปิดกิจกรรมเข็มแดงเกมส์(ซ้อมย่อย) Assumption College Lampang งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ
 ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 ฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 2 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
อ. 12 พฤศจิกายน 2562  ฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับมัธยมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 1 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
พ. 13 พฤศจิกายน 2562  ฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับมัธยมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 2 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 ประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคสิ่งของ กิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  กาญจนา    พัวเกียรติสกุล
พฤ. 14 พฤศจิกายน 2562  จัดทำสนามการแข่งขัน Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
จ. 18 พฤศจิกายน 2562  เชิญผู้อำนวยการชมการซ้อมใหญ่ (ลานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล
 ขออนุมัติเบิกวัสดุอุปกรร์ในการระบายสีรั้วเพิ่มเติม ห้องพัสดุ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย      
อ. 19 พฤศจิกายน 2562  สรุปผลการดำเนินงานทุกฝ่ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเข็มแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
พ. 20 พฤศจิกายน 2562  ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
ศ. 22 พฤศจิกายน 2562  กำกับ ติดตาม ประเมินผล การ)ฏิบัติงานกิจกรรมนิเทศการสอน ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล
 ทำจดหมายเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค มือ ปาก เท้า และการดูแลความสะอาดของร่างกาย ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  จันทนา    โพธิจินดา
จ. 25 พฤศจิกายน 2562  รวบรวมและสรุปจำนวนนักเรียนยืนยันเรียนต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Assumption College Lampang งานรับนักเรียน ฝ่ายธุรการ - การเงิน มิส  รุ่งรวี    มูลฟู
 รวบรวมและสรุปจำนวนนักเรียนยืนยันเรียนต่อ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Assumption College Lampang งานรับนักเรียน ฝ่ายธุรการ - การเงิน มิส  รุ่งรวี    มูลฟู
อ. 26 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ท้าวคำ
ศ. 29 พฤศจิกายน 2562  สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ท้าวคำ
จ. 2 ธันวาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 7 อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย      
ศ. 6 ธันวาคม 2562  ประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
 ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของกิจกรรมที่กำหนดไว้(1 ปีการศึกษา) พร้อมทั้งกำกับติดตามครั้งที่ 2 (D) Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธนัยนันท์    อินทรประพันธ์
ส. 7 ธันวาคม 2562  ดำเนินการให้ผู้ปกครองและครูร่วมวาดภาพระบายสีบริเวณรั้วอนุบาล ( โครงการปรับปรุงรั้วอนุบาล ) รั้วอนุบาล ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย      
จ. 9 ธันวาคม 2562  ส่งรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดีห้องละ 2คน (ชาย 1 หญิง 1 คน) อาคารชั้นเดียวอนุบาล(อ.3/7 CEP) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  จันทนา    โพธิจินดา
พฤ. 12 ธันวาคม 2562  จัดทำรายชื่อนักเรียนตามฐานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  วรนุช    ทิพย์เนตร
ศ. 13 ธันวาคม 2562  กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
 กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Smart Reader Kids อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ชฎาพร    ปริยะ
จ. 16 ธันวาคม 2562  ขอจัดทำเกียรติบัตรมอบให้กับผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสีบริเวณรั้งอนุบาล ฝ่ายปฐมวัย ( โครงการปรับปรุงรั้วอนุบาล ) อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์ผลิตเอกสาร) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย      
อ. 17 ธันวาคม 2562  ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม Assumption College Lampang งานบริหารแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ท้าวคำ
พ. 18 ธันวาคม 2562  ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตรในกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ปราณี    กองดิน
 ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตรกิจกรรม Junior Robotic อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ปฐมวัย) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ปราณี    กองดิน
พฤ. 19 ธันวาคม 2562  ประชุมครูประจำเดือนธ.ค.62 Assumption College Lampang งานบริหารแผนกธุรการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน มิส  รุ้งดาว    แสนทอน
ศ. 20 ธันวาคม 2562  ดำเนินการจัดซื้อของบริจาค กิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  กาญจนา    พัวเกียรติสกุล
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ท้าวคำ
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ศิริพร    ท้าวคำ
พ. 25 ธันวาคม 2562  กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
จ. 30 ธันวาคม 2562  สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
ศ. 3 มกราคม 2563  ทำจดหมายขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมและจัดกิจกรรมหนูน้อยอาสา ห้องธุรการ อาคารอัสสัมชัญ งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  กาญจนา    พัวเกียรติสกุล
 ประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
 สรุปผลรางวัลนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากกิจกรรม (C) Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ธนัยนันท์    อินทรประพันธ์
 สรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยอาสา อาคารเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  กาญจนา    พัวเกียรติสกุล
ส. 4 มกราคม 2563  ทำจดหมายขออนุญาตินักเรียนชั้นอนุบาล3 เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยอาสา ห้องธุรการ ตึกอัสสัมชัญ งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  กาญจนา    พัวเกียรติสกุล
จ. 6 มกราคม 2563  ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 ลานกิจกรรมปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  สุพัตรา    แหสกุล
อ. 7 มกราคม 2563  ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2 ลานกิจกรรมปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  สุพัตรา    แหสกุล
พ. 8 มกราคม 2563  ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3 ลานกิจกรรมปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  สุพัตรา    แหสกุล
ศ. 10 มกราคม 2563   กำหนดการ จัดเตรียมและรวบรวมของบริจาค โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  กาญจนา    พัวเกียรติสกุล
 กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
จ. 13 มกราคม 2563  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ศูนย์สวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ และสถาบันพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง มูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ศูนย์สวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ และสถาบันพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  กาญจนา    พัวเกียรติสกุล
ศ. 17 มกราคม 2563  ติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2562) Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  อภิวรรณ    ลูนละวัน
 กำหนดส่งรูปเล่มงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ผ่องศรี    โพธิ์แพง
 กำหนดส่งรูปเล่มงานวิจัยในชั้นเรียน Assumption College Lampang งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ผ่องศรี    โพธิ์แพง
จ. 20 มกราคม 2563  จัดทำเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย โดยผ่านงานศูนย์ผลิต () งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  สมพร    ปินตา
 ดำเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน และครูปฐมวัย กิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องผลิตเอกสาร) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ปาริชาติ    วังชา
ศ. 24 มกราคม 2563  กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
 กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ 2 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ,6(ภาคเรียนที่ 2/2562) (C) Assumption College Lampang งานสายชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  เพียงใจ    วงค์ใหม่
 มอบเกียรติบัตรผู้ประสานงานและนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ธรรมะหนูน้อย ACL Assumption College Lampang งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  กิ่งกาญจน์    วงศ์พรม
 ประกาศผลประกวดสื่อ/นวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย งานผลิตสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  สิริกร    สุนทรศีลวัตร
จ. 27 มกราคม 2563  กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Explorer Kiks ฝ่ายปฐมวัย Assumption College Lampang งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  โอบอุ้ม    บุญเตี่ยม
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรม Explorer kids ฝ่ายปฐมวัย อาคารเรียนฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย มิส  โอบอุ้ม    บุญเตี่ยม