Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญตลอดปี
CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS


ปีการศึกษา

   วันที่ปัจจุบัน

วันที่ (Date)    กิจกรรม (Activity) สถานที่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ(Responsible)

จ. 13 พฤษภาคม 2562
Mon, 13 May 2019
 การสัมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

อ. 14 พฤษภาคม 2562
Tue, 14 May 2019
 กิจกรรมผู้นำเยาวชน วาย.ซี.เอส  (แผนงาน: งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต)
 (Profile: Array)
Assumption College Lampang
งานอภิบาล


Miss  Mrs.Sujinda    Mueanthae

พ. 15 พฤษภาคม 2562
Wed, 15 May 2019
 กิจกรรมคำสอน  (แผนงาน: งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต) [15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563]
 (Profile: Array) [15 May 2019 - 28 Feb 2020]
Assumption College Lampang
งานอภิบาล


Miss  Mrs.Sujinda    Mueanthae

พฤ. 16 พฤษภาคม 2562
Thu, 16 May 2019
 หยุดเรียนวันวิสาขบูชา  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

ส. 18 พฤษภาคม 2562
Sat, 18 May 2019
 วันหยุด วันวิสาขบูชา  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

จ. 20 พฤษภาคม 2562
Mon, 20 May 2019
 วันหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

อ. 21 พฤษภาคม 2562
Tue, 21 May 2019
 เปิดเรียนหลังวันหยุดชดเชย  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 ปฐมนิเทศนักเรียนระดับ ม.ต้น,ม.ปลาย  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 ปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 ปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (เช้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3, บ่าย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานระเบียบวินัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
งานระเบียบวินัย


Master  Surapong    Laowjunta

พ. 22 พฤษภาคม 2562
Wed, 22 May 2019
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

พฤ. 23 พฤษภาคม 2562
Thu, 23 May 2019
 พิธีมิสซาเปิดภาคเรียน  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.2  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

ศ. 24 พฤษภาคม 2562
Fri, 24 May 2019
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.3  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 กิจกรรมผู้ปกครองพบครู(ชั้นอนุบาล 2 และ 3)  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

ส. 25 พฤษภาคม 2562
Sat, 25 May 2019
 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 คัดเลือกประธานเครือข่ายระดับห้องเรียน  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

จ. 27 พฤษภาคม 2562
Mon, 27 May 2019
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.6  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 กิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-R  (แผนงาน: งานห้องสมุด: สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร) [16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [16 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานห้องสมุด


Miss  kunlayarat    Soongtiwong

อ. 28 พฤษภาคม 2562
Tue, 28 May 2019
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.5  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

พ. 29 พฤษภาคม 2562
Wed, 29 May 2019
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.4  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

พฤ. 30 พฤษภาคม 2562
Thu, 30 May 2019
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.6  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

ศ. 31 พฤษภาคม 2562
Fri, 31 May 2019
 กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 ค่ายคุณธรรม ม.4  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงามสัมพันธ์ชุมชน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานสัมพันธ์ชุมชน


Master  Phongsathorn    Kamkormkaew

จ. 3 มิถุนายน 2562
Mon, 03 June 2019
 วันหยุด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

อ. 4 มิถุนายน 2562
Tue, 04 June 2019
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.1 - ป.3  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

พ. 5 มิถุนายน 2562
Wed, 05 June 2019
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.5  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

พฤ. 6 มิถุนายน 2562
Thu, 06 June 2019
  พิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

ศ. 7 มิถุนายน 2562
Fri, 07 June 2019
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 ชี้แจงกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง/พัฒนาภาวะผู้นำ/งานคณะกรรมการนักเรียน  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ


     

 ฝ่ายวิชาการ ขอปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน/การนิเทศ/การวัดประเมินผล และรายงานswotของฝ่ายวิชาการ  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารีอาร์(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน)
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ


     

อ. 11 มิถุนายน 2562
Tue, 11 June 2019
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ


     

พฤ. 13 มิถุนายน 2562
Thu, 13 June 2019
 พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเข็ม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

ส. 15 มิถุนายน 2562
Sat, 15 June 2019
 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันยูโด  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
โรงเรียนมงฟอร์ตแผนกมัธยม
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ


     

อ. 18 มิถุนายน 2562
Tue, 18 June 2019
 ประชุมคณะกรรมการบรหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ


     

 จ่ายคืนเงินอุดหนุนเรียนฟรี15ปีระดับอนุบาล-ประถม  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานการเงิน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน)
 (Profile: Array)
Assumption College Lampang
งานการเงิน


Miss  Miss Benjamapon    Sooksamran

พ. 19 มิถุนายน 2562
Wed, 19 June 2019
 จ่ายคืนเงินอุดหนุนเรียนฟรี15ปีระดับมัธยม  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานการเงิน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน)
 (Profile: Array)
Assumption College Lampang
งานการเงิน


Miss  Miss Benjamapon    Sooksamran

พฤ. 20 มิถุนายน 2562
Thu, 20 June 2019
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารสมาคมผปค.
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ


     

ศ. 21 มิถุนายน 2562
Fri, 21 June 2019
 กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ACL  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

ส. 22 มิถุนายน 2562
Sat, 22 June 2019
 ประชุมสัมมนากรรมการบริหารสมาพันธ์  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
()อาคารสมาคมศิษย์่เก่าเซนต์คาเบรียล
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ


     

จ. 24 มิถุนายน 2562
Mon, 24 June 2019
 ตรวจสุขภาพครูประจำปี2562  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

อ. 25 มิถุนายน 2562
Tue, 25 June 2019
 ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่นักการ ประจำปี2562  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนและร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานระเบียบวินัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [03 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562]
 (Profile: Array) [03 June 2019 - 28 June 2019]
ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ ใต้อาคารสุวรรณสมโภช)
งานระเบียบวินัย


Master  Surapong    Laowjunta

พ. 26 มิถุนายน 2562
Wed, 26 June 2019
 งานวันสุนทรภู่ และ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้โทษ  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

พฤ. 27 มิถุนายน 2562
Thu, 27 June 2019
 พิธีเปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ


     

ศ. 28 มิถุนายน 2562
Fri, 28 June 2019
 ร่วมประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารีอาร์(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน)
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ


     

 ประชุมครูประจำเดือน มิ.ย.  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ


     

จ. 1 กรกฎาคม 2562
Mon, 01 July 2019
 กิจกรรมเสียงตามประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 กิจกรรมเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ ตารางการสอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1/2562 ป.1 - 6 , ม.1 - 3  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

พ. 3 กรกฎาคม 2562
Wed, 03 July 2019
 ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในระบบ  (แผนงาน: จัดระบบการบริหาร และบริการด้านงานบัญชี-งบประมาณ การบัญชีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน มููลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี (งานบัญชี-งบประมาณ))
 (Profile: Array)
อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
งานบัญชีและงบประมาณ


Miss  Mrs.Waraporn    Saopangkham

 ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับประถมศึกษา  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 31 May 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

ศ. 5 กรกฎาคม 2562
Fri, 05 July 2019
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

จ. 8 กรกฎาคม 2562
Mon, 08 July 2019
 ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 31 May 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงามสัมพันธ์ชุมชน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานสัมพันธ์ชุมชน


Master  Phongsathorn    Kamkormkaew

อ. 9 กรกฎาคม 2562
Tue, 09 July 2019
 ซ้อมขั้นตอนการแห่เสลี่ยงองค์นักบุญหลุยส์ตามเส้นทาง  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 31 May 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

พ. 10 กรกฎาคม 2562
Wed, 10 July 2019
 การจัดกระบวนการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ให้สอดคล้องกับงานระเบียบวินัย  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 31 May 2020]
อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

พฤ. 11 กรกฎาคม 2562
Thu, 11 July 2019
 ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย งาน สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 31 May 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย การอบรมขยายผล เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 31 May 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 กิจกรรมรักการอ่านสัปดาห์นักบุญหลุยส์  (แผนงาน: งานห้องสมุด: สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร) [16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [16 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานห้องสมุด


Miss  kunlayarat    Soongtiwong

 จัดกิจกรรมรำลึกถึงท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โดยจัดกิจกรรมมุมรักการอ่าน การแข่งขันตอบปัญหา การเขียนเรียงความ และการวาดภาพระบายสี  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารแผนกกิจกรรม


Miss  Thanwarat    Chomchuen

ศ. 12 กรกฎาคม 2562
Fri, 12 July 2019
 ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 31 May 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย กิจกรรมติว TruePlookpanya School Tour Upskill O-Net ม.3 และ ม.6  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 31 May 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

ส. 13 กรกฎาคม 2562
Sat, 13 July 2019
 กำหนดการ ค่าย Robot ป.4 - ม.6 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด) [16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [16 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


Miss  Duangduan    Kasame

จ. 15 กรกฎาคม 2562
Mon, 15 July 2019
 ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย งานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 กิจกรรม Building global friendship through video conferencing for Junior High school students 2019  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 31 May 2020]
อาคารอัสสัมชัญ(ห้องสมุดCEP)
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 พิธีซ้อมกิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [11 มิ.ย. 2562 - 02 ส.ค. 2562]
 (Profile: Array) [11 June 2019 - 02 Aug 2019]
Assumption College Lampang
งานบริหารฝ่ายวิชาการ


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

อ. 16 กรกฎาคม 2562
Tue, 16 July 2019
 หยุดเรียนวันอาสาฬบูชา  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

พ. 17 กรกฎาคม 2562
Wed, 17 July 2019
 วันหยุดวันเข้าพรรษา  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

พฤ. 18 กรกฎาคม 2562
Thu, 18 July 2019
 สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 พิธีซ้อมกิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [11 มิ.ย. 2562 - 02 ส.ค. 2562]
 (Profile: Array) [11 June 2019 - 02 Aug 2019]
Assumption College Lampang
งานบริหารฝ่ายวิชาการ


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

 จัดกิจกรรมแข่งขันคัดลายมือในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้บรรลุตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) [01 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 July 2019 - 31 Mar 2020]
Assumption College Lampang
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


Miss  Meyawadee    Sommana

ศ. 19 กรกฎาคม 2562
Fri, 19 July 2019
 จัดกิจกรรมแข่งขันท่องบทอาขยานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้บรรลุตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) [01 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 July 2019 - 31 Mar 2020]
Assumption College Lampang
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


Miss  Meyawadee    Sommana

  พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารแผนกกิจกรรม


Miss  Thanwarat    Chomchuen

 Welcome Rev.Bro.Pratap Reddy The Assistant general from Rome to Assumption College Lampang  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 31 May 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และวันภราดา  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารแผนกกิจกรรม


Miss  Thanwarat    Chomchuen

ส. 20 กรกฎาคม 2562
Sat, 20 July 2019
 การแข่งขันมารยาทไทย จัดโดยธนาคารธนชาติ  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด) [01 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 31 Mar 2020]
Assumption College Lampang
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


Miss  Nattawadee    Duangjai

 พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [11 มิ.ย. 2562 - 02 ส.ค. 2562]
 (Profile: Array) [11 June 2019 - 02 Aug 2019]
Assumption College Lampang
งานบริหารฝ่ายวิชาการ


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

จ. 22 กรกฎาคม 2562
Mon, 22 July 2019
  กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [08 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [08 April 2019 - 31 Mar 2020]
Assumption College Lampang
งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Amphan    Nantakhammee

 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานวัดและประเมินผล


Miss  Kanongnit    Kaewkiti

อ. 23 กรกฎาคม 2562
Tue, 23 July 2019
  กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [08 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [08 April 2019 - 31 Mar 2020]
Assumption College Lampang
งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Amphan    Nantakhammee

 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานวัดและประเมินผล


Miss  Kanongnit    Kaewkiti

 รับการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากศธจ.  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านแผนกการเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน(งานบริหารแผนกการเงิน)) [16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [16 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารแผนกการเงิน


Miss  Rungdao    Saenthorn

พ. 24 กรกฎาคม 2562
Wed, 24 July 2019
  กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [08 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [08 April 2019 - 31 Mar 2020]
Assumption College Lampang
งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Amphan    Nantakhammee

 วันภาษาไทย  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้บรรลุตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) [01 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 July 2019 - 31 Mar 2020]
Assumption College Lampang
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


Miss  Meyawadee    Sommana

 รับการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากศธจ.  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านแผนกการเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน(งานบริหารแผนกการเงิน)) [16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [16 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารแผนกการเงิน


Miss  Rungdao    Saenthorn

 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานวัดและประเมินผล


Miss  Kanongnit    Kaewkiti

พฤ. 25 กรกฎาคม 2562
Thu, 25 July 2019
  กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [08 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [08 April 2019 - 31 Mar 2020]
Assumption College Lampang
งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Amphan    Nantakhammee

 จัดกิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ กลอน 8 หัวข้อ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้บรรลุตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) [01 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 July 2019 - 31 Mar 2020]
Assumption College Lampang
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


Miss  Meyawadee    Sommana

 พิธี เปิดการฝึก-ศึกษาและพิธีไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 31 May 2020]
ศูนย์ฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารด้านงานบริหารแผนกธุรการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน (งานบริหารแผนกธุรการ)) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารแผนกธุรการ


Miss  Rungdao    Saenthorn

ศ. 26 กรกฎาคม 2562
Fri, 26 July 2019
 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารแผนกกิจกรรม


Miss  Thanwarat    Chomchuen

  กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 5 ฝ่ายปฐมวัย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [08 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [08 April 2019 - 31 Mar 2020]
Assumption College Lampang
งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Amphan    Nantakhammee

 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานวัดและประเมินผล


Miss  Kanongnit    Kaewkiti

 ประชุมครูประจำเดือนก.ค.62  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารด้านงานบริหารแผนกธุรการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน (งานบริหารแผนกธุรการ)) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารแผนกธุรการ


Miss  Rungdao    Saenthorn

จ. 29 กรกฎาคม 2562
Mon, 29 July 2019
 หยุดเรียนชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

อ. 30 กรกฎาคม 2562
Tue, 30 July 2019
 ขอพบผู้อำนวยการเพื่อชี้แจงการเบิกใช้งบประมาณงานศูนย์ผลิตเอกสาร  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานศูนย์ผลิตเอกสาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน(งานศูนย์ผลิตเอกสาร)) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน)
งานศูนย์ผลิตเอกสาร


     

 ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่  (แผนงาน: บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน) [16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [16 May 2019 - 31 Mar 2020]
Assumption College Lampang
งานประกันคุณภาพ


Miss  Mrs.Raweewan    Chaimuang

 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4  (แผนงาน: บริหารงานแหล่งเรียนรู้) [01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562]
 (Profile: Array) [01 July 2019 - 30 Sep 2019]
Assumption College Lampang
งานแหล่งเรียนรู้


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

พ. 31 กรกฎาคม 2562
Wed, 31 July 2019
 ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่  (แผนงาน: บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน) [16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [16 May 2019 - 31 Mar 2020]
Assumption College Lampang
งานประกันคุณภาพ


Miss  Mrs.Raweewan    Chaimuang

 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียนร่ร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆวมกับ  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานคณะกรรมการนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [31 ก.ค. 2562 - 02 ส.ค. 2562]
 (Profile: Array) [31 July 2019 - 02 Aug 2019]
Assumption College Lampang
งานคณะกรรมนักเรียน


Miss  Parichat    Pokum

 ประชุมการเงิน-จัดซื้อร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(แผนกประถม)  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านแผนกการเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน(งานบริหารแผนกการเงิน)) [16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [16 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารแผนกการเงิน


Miss  Rungdao    Saenthorn

พฤ. 1 สิงหาคม 2562
Thu, 01 Aug 2019
 ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่  (แผนงาน: บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน) [16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [16 May 2019 - 31 Mar 2020]
Assumption College Lampang
งานประกันคุณภาพ


Miss  Mrs.Raweewan    Chaimuang

 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียนร่ร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆวมกับ  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานคณะกรรมการนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [31 ก.ค. 2562 - 02 ส.ค. 2562]
 (Profile: Array) [31 July 2019 - 02 Aug 2019]
Assumption College Lampang
งานคณะกรรมนักเรียน


Miss  Parichat    Pokum

 เชิญผอ. ร่วมเป็นคณะกรรมการในการวิพากษ์และให้คำแนะนำ การนำเสนอโครงร่าง โครงงานวิทยาศาสตร์  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ


     

ศ. 2 สิงหาคม 2562
Fri, 02 Aug 2019
 ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่  (แผนงาน: บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน) [16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [16 May 2019 - 31 Mar 2020]
Assumption College Lampang
งานประกันคุณภาพ


Miss  Mrs.Raweewan    Chaimuang

 ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายระดับสายชั้น ครั้งที่ 1  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารแผนกกิจกรรม


Miss  Thanwarat    Chomchuen

จ. 5 สิงหาคม 2562
Mon, 05 Aug 2019
 สถาบันMED POINTมาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ไปศึกษาต่อประเทศจีน  (แผนงาน: จัดกิจกรรมส่งเสริมงานบริการแนะแนว 5 บริการหลักเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกมิติ) [16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [16 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานแนะแนว


Miss  Noppaean    Chalermsuk

 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.4  (แผนงาน: บริหารงานแหล่งเรียนรู้) [03 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562]
 (Profile: Array) [03 June 2019 - 30 Sep 2019]
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนสองพี่น้อง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
งานแหล่งเรียนรู้


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.5  (แผนงาน: บริหารงานแหล่งเรียนรู้) [03 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562]
 (Profile: Array) [03 June 2019 - 30 Sep 2019]
ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำ
งานแหล่งเรียนรู้


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.6  (แผนงาน: บริหารงานแหล่งเรียนรู้) [03 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562]
 (Profile: Array) [03 June 2019 - 30 Sep 2019]
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
งานแหล่งเรียนรู้


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

 งานลูกเสิอนำลูกเสือร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562  (แผนงาน: จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานลูกเสือ-เนตรนารี


Master  Mr.Surachai    Khambunlue

อ. 6 สิงหาคม 2562
Tue, 06 Aug 2019
 กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด)
 (Profile: Array)
Assumption College Lampang
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


Master  Mr.Thoungsit    Chaiyanont

พ. 7 สิงหาคม 2562
Wed, 07 Aug 2019
 วันรพี  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด)
 (Profile: Array)
Assumption College Lampang
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


Master  Mr.Thoungsit    Chaiyanont

พฤ. 8 สิงหาคม 2562
Thu, 08 Aug 2019
 กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด)
 (Profile: Array)
Assumption College Lampang
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


Master  Mr.Thoungsit    Chaiyanont

ศ. 9 สิงหาคม 2562
Fri, 09 Aug 2019
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 1/2562  (แผนงาน: จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานจัดซื้อ


Miss  Raweewan    Leelayut

 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานสายชั้น


Miss  Pirawan    Na Lampang

 Big Cleaning Day  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานสายชั้น


Miss  Supatra    Malai

 กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด)
 (Profile: Array)
Assumption College Lampang
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


Master  Mr.Thoungsit    Chaiyanont

 จัดกิจกรรม พิธีถวายพระพร ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารแผนกกิจกรรม


Miss  Thanwarat    Chomchuen

 การประชุมพัฒนาบุคลากรในเครือด้วยระบบ VDO Conference  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารฝ่ายวิชาการ


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

 การจัดนิทรรศการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดสื่อ นวัตกรรม องค์ความรู้และผลงานวิจัย และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [08 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [08 April 2019 - 31 Mar 2020]
ฝ่ายปฐมวัย
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


Miss  Siriporn    Piyatragul

ส. 10 สิงหาคม 2562
Sat, 10 Aug 2019
 ประชุมผู้ปกครองและแจกใบรายงานผลการสอบครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 31 May 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

จ. 12 สิงหาคม 2562
Mon, 12 Aug 2019
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

อ. 13 สิงหาคม 2562
Tue, 13 Aug 2019
 กิจกรรมสอบวัดความรู้มาตรฐานสากลภาษาอังกฤษ CEFR  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด)
 (Profile: Array)
Assumption College Lampang
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


Master  Mr.Thoungsit    Chaiyanont

 ขอพบผู้อำนวยการชี้แจงงานห้องศูนย์ผลิตเอกสาร  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานศูนย์ผลิตเอกสาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน(งานศูนย์ผลิตเอกสาร)) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน)
งานศูนย์ผลิตเอกสาร


     

พ. 14 สิงหาคม 2562
Wed, 14 Aug 2019
 กิจกรรมสอบวัดความรู้มาตรฐานสากลภาษาอังกฤษ CEFR  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด)
 (Profile: Array)
Assumption College Lampang
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


Master  Mr.Thoungsit    Chaiyanont

พฤ. 15 สิงหาคม 2562
Thu, 15 Aug 2019
 กิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารแผนกกิจกรรม


Miss  Thanwarat    Chomchuen

 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณี วันอัสสัมชัญ  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานกีฬา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
สนามกีฬา( สนามฟุตบอล 1 รัชตสมโภช)
งานกีฬา


Miss  Thanwarat    Chomchuen

 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสแม่พระรับเกียรติ ยกขั้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารแผนกกิจกรรม


Miss  Thanwarat    Chomchuen

ศ. 16 สิงหาคม 2562
Fri, 16 Aug 2019
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.3  (แผนงาน: บริหารงานแหล่งเรียนรู้) [03 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562]
 (Profile: Array) [03 June 2019 - 30 Sep 2019]
ศูนย์การเรียนรู้ปัทมะเสวี หอศิลป์ มิวเซียม อ.เมือง จ.ลำปาง
งานแหล่งเรียนรู้


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ชวนครุวิทย์-คณิต มาคิดให้ว้าว ตอน Unplugged/Coding"  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานอาคารสถานที่


Master  Nikorn    Rapo

 ขอนัดพบผู้อำนวยการเพื่อชี้แจงเรื่องค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารด้านงานบริหารแผนกธุรการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน (งานบริหารแผนกธุรการ)) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารแผนกธุรการ


Miss  Rungdao    Saenthorn

 ร่วมแข่งขัน แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 5  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในโครงการพิเศษ CEP ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด)
 (Profile: Array)
Assumption College Lampang
โครงการ CEP


Miss  Orapin    Phosai

ส. 17 สิงหาคม 2562
Sat, 17 Aug 2019
 ค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารี (คณะกรรมการนักเเรียนและตัวแทนสภานักเรียน)  (แผนงาน: จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานลูกเสือ-เนตรนารี


Master  Mr.Surachai    Khambunlue

อา. 18 สิงหาคม 2562
Sun, 18 Aug 2019
 ค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารี (คณะกรรมการนักเเรียนและตัวแทนสภานักเรียน)  (แผนงาน: จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานลูกเสือ-เนตรนารี


Master  Mr.Surachai    Khambunlue

จ. 19 สิงหาคม 2562
Mon, 19 Aug 2019
 กิจกรรมส่งเสริมการออม  (แผนงาน: การให้บริการ การฝาก-ถอนเงินประจำวัน ของนักเรียนและบุคคลทั่วไป) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานธนาคารโรงเรียน


Miss  varawan    wattananirund

อ. 20 สิงหาคม 2562
Tue, 20 Aug 2019
 พิธีประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานกิจกรรมพัฒนาผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


Miss  Saranya    Wangmool

พฤ. 22 สิงหาคม 2562
Thu, 22 Aug 2019
 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานคณะกรรมการนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562]
 (Profile: Array) [01 Aug 2019 - 30 Aug 2019]
Assumption College Lampang
งานคณะกรรมนักเรียน


Miss  Parichat    Pokum

ศ. 23 สิงหาคม 2562
Fri, 23 Aug 2019
 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานคณะกรรมการนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562]
 (Profile: Array) [01 Aug 2019 - 30 Aug 2019]
Assumption College Lampang
งานคณะกรรมนักเรียน


Miss  Parichat    Pokum

 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.5  (แผนงาน: บริหารงานแหล่งเรียนรู้) [01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562]
 (Profile: Array) [01 July 2019 - 30 Sep 2019]
Assumption College Lampang
งานแหล่งเรียนรู้


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

ส. 24 สิงหาคม 2562
Sat, 24 Aug 2019
 กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ประจำปี 2562  (แผนงาน: การให้บริการ การฝาก-ถอนเงินประจำวัน ของนักเรียนและบุคคลทั่วไป) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานธนาคารโรงเรียน


Miss  varawan    wattananirund

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี  (แผนงาน: จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานลูกเสือ-เนตรนารี


Master  Mr.Surachai    Khambunlue

 การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารฝ่ายวิชาการ


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

อา. 25 สิงหาคม 2562
Sun, 25 Aug 2019
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี  (แผนงาน: จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานลูกเสือ-เนตรนารี


Master  Mr.Surachai    Khambunlue

จ. 26 สิงหาคม 2562
Mon, 26 Aug 2019
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.2  (แผนงาน: บริหารงานแหล่งเรียนรู้) [03 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562]
 (Profile: Array) [03 June 2019 - 30 Sep 2019]
หมูู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
งานแหล่งเรียนรู้


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.1  (แผนงาน: บริหารงานแหล่งเรียนรู้) [03 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562]
 (Profile: Array) [03 June 2019 - 30 Sep 2019]
อินทราเซรามิค อ.เมือง จ.ลำปาง
งานแหล่งเรียนรู้


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

 กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยให้กับนักเรียน  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงามสัมพันธ์ชุมชน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
งานสัมพันธ์ชุมชน


Master  Phongsathorn    Kamkormkaew

อ. 27 สิงหาคม 2562
Tue, 27 Aug 2019
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ CEP ป.1 - 3  (แผนงาน: บริหารงานแหล่งเรียนรู้) [03 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562]
 (Profile: Array) [03 June 2019 - 30 Sep 2019]
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนสองพี่น้อง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
งานแหล่งเรียนรู้


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ CEP ป.4 - 6  (แผนงาน: บริหารงานแหล่งเรียนรู้) [03 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562]
 (Profile: Array) [03 June 2019 - 30 Sep 2019]
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
งานแหล่งเรียนรู้


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

 ค่ายทัศนศึกษา CEP ป.1 - ป.3  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในโครงการพิเศษ CEP ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด) [16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [16 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
โครงการ CEP


Miss  Orapin    Phosai

 ค่ายทัศนศึกษา CEP ป.4 - ม.3  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในโครงการพิเศษ CEP ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด) [16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [16 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
โครงการ CEP


Miss  Orapin    Phosai

พ. 28 สิงหาคม 2562
Wed, 28 Aug 2019
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.6  (แผนงาน: บริหารงานแหล่งเรียนรู้) [01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562]
 (Profile: Array) [01 July 2019 - 30 Sep 2019]
Assumption College Lampang
งานแหล่งเรียนรู้


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

 กิจกรรมต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Yunnan University of Finance And Economics  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด)
 (Profile: Array)
Assumption College Lampang
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


Miss  Miss.Prudsaruk    Sankoum

 อธิการเจ้าคณะพบครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ


     

พฤ. 29 สิงหาคม 2562
Thu, 29 Aug 2019
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.1  (แผนงาน: บริหารงานแหล่งเรียนรู้) [01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562]
 (Profile: Array) [01 July 2019 - 30 Sep 2019]
Assumption College Lampang
งานแหล่งเรียนรู้


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.2  (แผนงาน: บริหารงานแหล่งเรียนรู้) [01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562]
 (Profile: Array) [01 July 2019 - 30 Sep 2019]
Assumption College Lampang
งานแหล่งเรียนรู้


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารด้านงานบริหารแผนกธุรการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน (งานบริหารแผนกธุรการ)) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารแผนกธุรการ


Miss  Rungdao    Saenthorn

ศ. 30 สิงหาคม 2562
Fri, 30 Aug 2019
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.3  (แผนงาน: บริหารงานแหล่งเรียนรู้) [01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562]
 (Profile: Array) [01 July 2019 - 30 Sep 2019]
Assumption College Lampang
งานแหล่งเรียนรู้


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

 ม.สุรพงษ์ เหล่าจันตา และ มิสธัญวรัตน์ ชมชื่น ฝ่ายกิจการนักเรียน และ มิสกรรณิการ์ จากงานประชาสัมพันธ์ ขออนุญาตินัดพบ  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 31 May 2020]
อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน)
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

ส. 31 สิงหาคม 2562
Sat, 31 Aug 2019
 กิจกรรมแต้มฝัน ปันน้ำใจ  (แผนงาน: งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานอภิบาล


Miss  Mrs.Sujinda    Mueanthae

 กิจกรรมธารน้ำใจสู่ชุมชน  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงามสัมพันธ์ชุมชน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 30 April 2020]
มูลนิธิบ้านสวนพระหฤทัยลำปาง
งานสัมพันธ์ชุมชน


Master  Phongsathorn    Kamkormkaew

 สาธิตการทำเครื่องดื่มเนสท์เล่  (แผนงาน: งานโภชนาการเป็นการบริการด้านงานโภชนาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [30 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานโภชนาการ


Miss  Mrs.Somjit    kulchingchai

อ. 3 กันยายน 2562
Tue, 03 Sep 2019
 กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน อนุบาล 2 ห้อง 6 ฝ่ายปฐมวัย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน)
 (Profile: Array)
Assumption College Lampang
งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Ms.Pornpan    Thep-ud

 กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน อนุบาล 2 ห้อง 6 ฝ่ายปฐมวัย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน)
 (Profile: Array)
อาคารเซนต์แมรี่ (ห้องประกอบอาหาร)
งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Ms.Pornpan    Thep-ud

พ. 4 กันยายน 2562
Wed, 04 Sep 2019
 จัดการประกวดในกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานระดับชั้น (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [08 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [08 April 2019 - 31 Mar 2020]
()
งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Somporn    Pinta

พฤ. 5 กันยายน 2562
Thu, 05 Sep 2019
 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องกันและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานระดับชั้น (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [08 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [08 April 2019 - 31 Mar 2020]
ฝ่ายปฐมวัย
งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Malee    Boonmee

ศ. 6 กันยายน 2562
Fri, 06 Sep 2019
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน การฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานระดับชั้น (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [08 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [08 April 2019 - 31 Mar 2020]
ฝ่ายปฐมวัย
งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Malee    Boonmee

 ประชุมครูประจำเดือนส.ค.62  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารด้านงานบริหารแผนกธุรการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน (งานบริหารแผนกธุรการ)) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารแผนกธุรการ


Miss  Rungdao    Saenthorn

จ. 9 กันยายน 2562
Mon, 09 Sep 2019
 ศึกษาดูงาน ด้านเบอเกอรี่ ณ โรงเรียน เรยีนา จงเชียงใหม่  (แผนงาน: งานโภชนาการเป็นการบริการด้านงานโภชนาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [30 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานโภชนาการ


Miss  Mrs.Somjit    kulchingchai

อ. 10 กันยายน 2562
Tue, 10 Sep 2019
 กิจกรรม Explorer kids ทัศนศึกษา ณ.พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน)
 (Profile: Array)
Assumption College Lampang
งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Ms.Aopaum    Buntlam

พฤ. 12 กันยายน 2562
Thu, 12 Sep 2019
 พิธีปิดการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญเกมส์  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานกีฬา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารเอเทียนกรางซ์
งานกีฬา


Miss  Thanwarat    Chomchuen

 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ(ประชุมวิสามัญ)  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารด้านงานบริหารแผนกธุรการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน (งานบริหารแผนกธุรการ)) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารแผนกธุรการ


Miss  Rungdao    Saenthorn

จ. 16 กันยายน 2562
Mon, 16 Sep 2019
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานนักเรียน ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานรับนักเรียน


Miss  Rungravee    Moonfull

 การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด)
 (Profile: Array)
อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา


Master  Paiboon    Wonghad

พ. 18 กันยายน 2562
Wed, 18 Sep 2019
 ประชุมร่วมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ หารือความร่วมมือ โครงการ ACL is good 2019  (โครงการ: โครงการประกวดคลิปวีดิโอ ACL is Good โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 1 )
 (Plot: Array) (Profile: Array)
อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

พฤ. 19 กันยายน 2562
Thu, 19 Sep 2019
 ท่านผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารฝ่ายวิชาการ


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

ศ. 20 กันยายน 2562
Fri, 20 Sep 2019
 Big Cleaning Day  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานสายชั้น


Miss  Supatra    Malai

 กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน อนุบาล 1 ห้อง 4 ฝ่ายปฐมวัย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน)
 (Profile: Array)
อาคารเซนต์แมรี่(อ.1/4)
งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Ms.Pornpan    Thep-ud

 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารด้านงานบริหารแผนกธุรการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน (งานบริหารแผนกธุรการ)) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
งานบริหารแผนกธุรการ


Miss  Rungdao    Saenthorn

 กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน อนุบาล 1 ห้อง 4 ฝ่ายปฐมวัย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 31 Mar 2020]
อาคารเซนต์แมรี่(อ.1/4)
งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Ms.Pornpan    Thep-ud

พ. 25 กันยายน 2562
Wed, 25 Sep 2019
 ออกจดหมายแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานการเงิน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน)
งานการเงิน


Miss  Urai    Tayaekaew

 พิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดให้เด็กนักเรียน  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารฝ่ายวิชาการ


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

พฤ. 26 กันยายน 2562
Thu, 26 Sep 2019
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารด้านงานบริหารแผนกธุรการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน (งานบริหารแผนกธุรการ)) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารแผนกธุรการ


Miss  Rungdao    Saenthorn

ศ. 27 กันยายน 2562
Fri, 27 Sep 2019
 เปิดเรียนวันสุดท้าย ระดับปฐมวัย  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 ประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานระดับชั้น (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [08 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [08 April 2019 - 31 Mar 2020]
ฝ่ายปฐมวัย
งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Mrs.Thanaphorn    Ninnatnon

ส. 28 กันยายน 2562
Sat, 28 Sep 2019
 ปิดภาคเรียนที่ 1/2562  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

จ. 30 กันยายน 2562
Mon, 30 Sep 2019
 การอบรมวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน)
 (Profile: Array)
Assumption College Lampang
งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Pongsri    Phophaeng

 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานวัดและประเมินผล


Miss  Kanongnit    Kaewkiti

อ. 1 ตุลาคม 2562
Tue, 01 Oct 2019
 สัมมนาประจำปีคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 4  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารด้านงานบริหารแผนกธุรการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน (งานบริหารแผนกธุรการ)) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารแผนกธุรการ


Miss  Rungdao    Saenthorn

 กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 31 May 2020]
อาคารสุวรรณสมโภช
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานวัดและประเมินผล


Miss  Kanongnit    Kaewkiti

พ. 2 ตุลาคม 2562
Wed, 02 Oct 2019
 สัมมนาประจำปีคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6, มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานวัดและประเมินผล


Miss  Kanongnit    Kaewkiti

พฤ. 3 ตุลาคม 2562
Thu, 03 Oct 2019
 สัมมนาประจำปีคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

ศ. 4 ตุลาคม 2562
Fri, 04 Oct 2019
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานวัดและประเมินผล


Miss  Kanongnit    Kaewkiti

ส. 5 ตุลาคม 2562
Sat, 05 Oct 2019
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 1  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารด้านงานหลักสูตรและการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 29 May 2020]
อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
งานหลักสูตรและการสอน


Miss  Meena    Chinakorn

จ. 7 ตุลาคม 2562
Mon, 07 Oct 2019
 กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ (มูลนิธิ)  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 วิเคราะห์หลักสูตร วันที่ 1  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [08 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [08 April 2019 - 31 Mar 2020]
ฝ่ายปฐมวัย
งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Siriporn    Piyatragul

 กิจกรรมฝึกจิตภาวนา  (แผนงาน: งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานอภิบาล


Miss  Mrs.Sujinda    Mueanthae

อ. 8 ตุลาคม 2562
Tue, 08 Oct 2019
 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ (มูลนิธิ)  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 2  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารด้านงานหลักสูตรและการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 29 May 2020]
อาคารเซนต์ฟิลิป
งานหลักสูตรและการสอน


Miss  Meena    Chinakorn

พ. 9 ตุลาคม 2562
Wed, 09 Oct 2019
 กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

พฤ. 10 ตุลาคม 2562
Thu, 10 Oct 2019
 กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

ศ. 11 ตุลาคม 2562
Fri, 11 Oct 2019
 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ (มูลนิธิ)  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 3  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารด้านงานหลักสูตรและการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 29 May 2020]
อาคารเซนต์ฟิลิป
งานหลักสูตรและการสอน


Miss  Meena    Chinakorn

จ. 14 ตุลาคม 2562
Mon, 14 Oct 2019
 วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 รับการตรวจจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกประจำปี 2561  (แผนงาน: จัดระบบการบริหาร และบริการด้านงานบัญชี-งบประมาณ การบัญชีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน มููลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี (งานบัญชี-งบประมาณ))
 (Profile: Array)
อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
งานบัญชีและงบประมาณ


Miss  Mrs.Waraporn    Saopangkham

พฤ. 17 ตุลาคม 2562
Thu, 17 Oct 2019
 กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

จ. 21 ตุลาคม 2562
Mon, 21 Oct 2019
 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 31 May 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวัดและประเมินผลฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [08 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [08 April 2019 - 31 Mar 2020]
อาคารเซนต์แมรี่ อาคารเซราฟิน
งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Wisa    Wangprasert

อ. 22 ตุลาคม 2562
Tue, 22 Oct 2019
 จัดกิจกรรมการปลูกพืชผัก ภาคเรียนที่ 2 ในกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 31 Mar 2020]
ฝ่ายปฐมวัย
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


Miss  Mayuree    Phopheang

พ. 23 ตุลาคม 2562
Wed, 23 Oct 2019
 หยุดเรียนวันปิยมหาราช  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

ส. 26 ตุลาคม 2562
Sat, 26 Oct 2019
 กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (Schedule of Spiritual Enhancement Activity)  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
โบสถ์แม่พระแห่งลูรด์ลำปาง
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

จ. 28 ตุลาคม 2562
Mon, 28 Oct 2019
 กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน อนุบาล 2 ห้อง 1 ฝ่ายปฐมวัย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 31 Mar 2020]
อาคารเซนต์แมรี่(ห้องประกอบอาหาร)
งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Ms.Pornpan    Thep-ud

อ. 29 ตุลาคม 2562
Tue, 29 Oct 2019
 กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน อนุบาล 3 ห้อง 6 ฝ่ายปฐมวัย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 31 Mar 2020]
อาคารชั้นเดียวอนุบาล(อ.3/6 CEP)
งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Ms.Pornpan    Thep-ud

พ. 30 ตุลาคม 2562
Wed, 30 Oct 2019
 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  (แผนงาน: งานห้องสมุด: สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร) [16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [16 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานห้องสมุด


Miss  kunlayarat    Soongtiwong

พฤ. 31 ตุลาคม 2562
Thu, 31 Oct 2019
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารด้านงานบริหารแผนกธุรการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน (งานบริหารแผนกธุรการ)) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารแผนกธุรการ


Miss  Rungdao    Saenthorn

ศ. 1 พฤศจิกายน 2562
Fri, 01 Nov 2019
 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ ม.4  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 กิจกรรมแต้มรักการอ่านภาคเรียนที่ 2/2562  (แผนงาน: งานห้องสมุด: สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร) [16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [16 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานห้องสมุด


Miss  kunlayarat    Soongtiwong

 แข่งขันกระโดดไกล ชั้นอนุบาล1-3(นอกรอบ)  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 31 Mar 2020]
อาคารเรียนปฐมวัย
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


Miss  Areejit    Kattikrut

 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 1 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ CEP  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [08 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [08 April 2019 - 31 Mar 2020]
ฝ่ายปฐมวัย
งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Siriporn    Piyatragul

 รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานรับนักเรียน


Miss  Rungravee    Moonfull

 รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานรับนักเรียน


Miss  Rungravee    Moonfull

 จำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานรับนักเรียน


Miss  Rungravee    Moonfull

 ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีวิสามัญ ระดับชั้นม.4  (แผนงาน: จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน) [16 ก.ย. 2562 - 18 ม.ค. 2563]
 (Profile: Array) [16 Sep 2019 - 18 Jan 2020]
Assumption College Lampang
งานลูกเสือ-เนตรนารี


Master  Mr.Surachai    Khambunlue

 ประชุมผู้ปกครอง CEP อ.1 ขึ้น อ.2  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานรับนักเรียน


Miss  Rungravee    Moonfull

 ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวัดและประเมินผลฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [08 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [08 April 2019 - 31 Mar 2020]
อาคารเซนต์แมรี่ อาคารเซราฟินและบริเวณลานจัดกิจกรรม
งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Wisa    Wangprasert

ส. 2 พฤศจิกายน 2562
Sat, 02 Nov 2019
 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธฺ์ YCS  (แผนงาน: งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต) [15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [15 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานอภิบาล


Miss  Mrs.Sujinda    Mueanthae

 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ประจำปีการศึกษา 2562  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 รับผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานวัดและประเมินผล


Miss  Kanongnit    Kaewkiti

อา. 3 พฤศจิกายน 2562
Sun, 03 Nov 2019
 ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีวิสามัญ ระดับชั้น ม.4  (แผนงาน: จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน) [16 ก.ย. 2562 - 18 ม.ค. 2563]
 (Profile: Array) [16 Sep 2019 - 18 Jan 2020]
Assumption College Lampang
งานลูกเสือ-เนตรนารี


Master  Mr.Surachai    Khambunlue

จ. 4 พฤศจิกายน 2562
Mon, 04 Nov 2019
 ฝึกปฏิบัติโยคะรวมระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานระดับชั้น (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [08 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [08 May 2019 - 31 Mar 2020]
Assumption College Lampang
งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Lamduan    Jaikunta

 ติว 9 วิชาสามัญ และ GAT-PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
งานบริหารฝ่ายวิชาการ


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

อ. 5 พฤศจิกายน 2562
Tue, 05 Nov 2019
 การตรวจประเมินโรงอาหาร  (แผนงาน: งานโภชนาการเป็นการบริการด้านงานโภชนาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [30 April 2019 - 30 April 2020]
โรงอาหารโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
งานโภชนาการ


Miss  Mrs.Somjit    kulchingchai

 การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารฝ่ายวิชาการ


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

 ฝึกปฏิบัติโยคะรวมระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานระดับชั้น (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [08 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [08 May 2019 - 31 Mar 2020]
Assumption College Lampang
งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Lamduan    Jaikunta

พ. 6 พฤศจิกายน 2562
Wed, 06 Nov 2019
 ฝึกปฏิบัติโยคะรวมระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานระดับชั้น (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [08 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [08 May 2019 - 31 Mar 2020]
Assumption College Lampang
งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Lamduan    Jaikunta

 ติว 9 วิชาสามัญ และ GAT-PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
งานบริหารฝ่ายวิชาการ


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

พฤ. 7 พฤศจิกายน 2562
Thu, 07 Nov 2019
 ดำเนินการตามโครงการ ครั้งที่ 2 ทดสอบสมรรถภาพและสรุปผล  (โครงการ: พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ )
 (Plot: Array) (Profile: Array)
Assumption College Lampang
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา


Master  Paiboon    Wonghad

 ติว 9 วิชาสามัญ และ GAT-PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
งานบริหารฝ่ายวิชาการ


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

ศ. 8 พฤศจิกายน 2562
Fri, 08 Nov 2019
 กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน การทำ“ทอดมันกุ้ง”ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 31 Mar 2020]
อาคารเซนต์แมรี่(ห้องประกอบอาหาร)
งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Ms.Pornpan    Thep-ud

 กิจกรรม English is fun แข่งขันคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 31 Mar 2020]
อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องสมุดปฐมวัย)
งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Parichat    Wangcha

 ติว 9 วิชาสามัญ และ GAT-PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
งานบริหารฝ่ายวิชาการ


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

ส. 9 พฤศจิกายน 2562
Sat, 09 Nov 2019
 การประกวดหนูน้อยนพมาศ 2562 รุ่นหญิง อายุ 4 – 9 ปี  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 31 Mar 2020]
ศูนย์การค้ากาดส่วนแก้ว จ.เชียงใหม่
งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Siriporn    Piyatragul

 การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารฝ่ายวิชาการ


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

จ. 11 พฤศจิกายน 2562
Mon, 11 Nov 2019
 กิจกรรมบูรณาการเทศกาลวันลอยกระทง  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 31 Mar 2020]
ฝ่ายปฐมวัย
งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Ms.Pornpan    Thep-ud

 การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารฝ่ายวิชาการ


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

 กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารฝ่ายวิชาการ


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

อ. 12 พฤศจิกายน 2562
Tue, 12 Nov 2019
 วงโยธวาทิตเข้าร่วมงานล่องสะเปาจาวเวียงละกอน  (แผนงาน: พัฒนางานโยธวาทิตอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานให้อยู่ในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน) [15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [15 May 2019 - 31 Mar 2020]
Assumption College Lampang
งานโยธวาทิต


Miss  Phatthanun    ๋Jaided

 ร่วมกิจกรรม งานล่องสะเปาจาวเวียงละกอน  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 31 Mar 2020]
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


Miss  Nuegnuch    Nim Chiang

 การตรวจติดตามและตรวจนับจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านแผนกการเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน(งานบริหารแผนกการเงิน)) [16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [16 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
งานบริหารแผนกการเงิน


Miss  Rungdao    Saenthorn

 การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารฝ่ายวิชาการ


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

พ. 13 พฤศจิกายน 2562
Wed, 13 Nov 2019
 กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
งานบริหารฝ่ายวิชาการ


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

 พิธีจุดไฟปฐมฤกษ์ และการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทลาน  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานกีฬา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
สนามกีฬา 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
งานกีฬา


Miss  Thanwarat    Chomchuen

 เปิดโลกกว้างทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
วัดพระธาตุจอมปิง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
งานบริหารฝ่ายวิชาการ


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

 กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 31 Mar 2020]
อาคารเซนต์แมรี่(อ.3/1)
งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Ms.Pornpan    Thep-ud

ศ. 15 พฤศจิกายน 2562
Fri, 15 Nov 2019
 การแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานกีฬา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานกีฬา


Miss  Thanwarat    Chomchuen

ส. 16 พฤศจิกายน 2562
Sat, 16 Nov 2019
 เข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัย  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 ดำเนินการแข่งขันกีฬาสีภายในกิจกรรมเข็มแดงเกมส์  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 31 Mar 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


Miss  Areejit    Kattikrut

 การแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานกีฬา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานกีฬา


Miss  Thanwarat    Chomchuen

 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการถนนเด็กเดินไทยพีบีเอส จังหวัดลำปาง  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและการบริการด้านงานชุมนุมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน(งานชุมนุม)) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
ช่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง
งานชุมนุม


Miss  PITCHAYAPA    SAMERPITAK

อา. 17 พฤศจิกายน 2562
Sun, 17 Nov 2019
 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาาสตร์ TEDET  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารฝ่ายวิชาการ


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

 สนามสอบแข่งขัน/คัดเลือกข้าราชการตำรวจ  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [16 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานอาคารสถานที่


Master  Nikorn    Rapo

จ. 18 พฤศจิกายน 2562
Mon, 18 Nov 2019
 รับตรวจการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2561  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านแผนกการเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน(งานบริหารแผนกการเงิน)) [16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [16 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
งานบริหารแผนกการเงิน


Miss  Rungdao    Saenthorn

 กิจกรรมนิเทศการสอนภายใน วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน นิเทศประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 31 Mar 2020]
Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย
งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Siriporn    Piyatragul

อ. 19 พฤศจิกายน 2562
Tue, 19 Nov 2019
 กิจกรรมนิเทศการสอนภายใน วันที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน นิเทศประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 31 Mar 2020]
อาคารเรียน เซราฟิน ฝ่ายปฐมวัย
งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Siriporn    Piyatragul

 ประชุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 11.05-11.55 และประชุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 14.40-15.30 น.  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานรับนักเรียน


Miss  Rungravee    Moonfull

พ. 20 พฤศจิกายน 2562
Wed, 20 Nov 2019
 ออกจดหมายแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 1  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานการเงิน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน)
งานการเงิน


Miss  Miss Benjamapon    Sooksamran

 กิจกรรมนิเทศการสอนภายใน วันที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน นิเทศประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 31 Mar 2020]
อาคารเซนต์แมรี่ ฝ่ายปฐมวัย
งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Siriporn    Piyatragul

 Day camp ประจำปี ลูกเสือ - เนตรนารีสำรองป.3  (แผนงาน: จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน) [06 พ.ย. 2562 - 24 ก.พ. 2563]
 (Profile: Array) [06 Nov 2019 - 24 Feb 2020]
Assumption College Lampang
งานลูกเสือ-เนตรนารี


Master  Mr.Surachai    Khambunlue

 Day camp ประจำปี ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ป.1  (แผนงาน: จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน) [06 พ.ย. 2562 - 20 ม.ค. 2563]
 (Profile: Array) [06 Nov 2019 - 20 Jan 2020]
Assumption College Lampang
งานลูกเสือ-เนตรนารี


Master  Mr.Surachai    Khambunlue

 Day camp ประจำปี ลูกเสือ - เนตรนารีสำรองป.2  (แผนงาน: จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน) [06 พ.ย. 2562 - 20 ม.ค. 2563]
 (Profile: Array) [06 Nov 2019 - 20 Jan 2020]
Assumption College Lampang
งานลูกเสือ-เนตรนารี


Master  Mr.Surachai    Khambunlue

พฤ. 21 พฤศจิกายน 2562
Thu, 21 Nov 2019
 กิจกรรมนิเทศการสอนภายใน วันที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน นิเทศประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 31 Mar 2020]
Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย
งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Siriporn    Piyatragul

ศ. 22 พฤศจิกายน 2562
Fri, 22 Nov 2019
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2562  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 สอบ Pre O-NET (TCASter MOCK EXAM)  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานวัดและประเมินผล


Miss  Kanongnit    Kaewkiti

 กิจกรรมนิเทศการสอนภายใน วันที่ 5 ฝ่ายปฐมวัย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน นิเทศประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 31 Mar 2020]
Assumption College Lampang ฝ่ายปฐมวัย
งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Siriporn    Piyatragul

ส. 23 พฤศจิกายน 2562
Sat, 23 Nov 2019
 กิจกรรมบรรยายพิเศษ พัฒนาลูกรัก.ด้วยพลังบวก  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [16 May 2019 - 31 Mar 2020]
อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 การแข่งขันว่ายน้ำวังนาคราชแชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2562  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 31 Mar 2020]
สระว่ายน้ำธารสวรรค์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Siriporn    Piyatragul

อา. 24 พฤศจิกายน 2562
Sun, 24 Nov 2019
 กิจกการสอบYCT  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด)
 (Profile: Array)
Assumption College Lampang
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


Miss  Chiraphorn    Charoenchanphorn

จ. 25 พฤศจิกายน 2562
Mon, 25 Nov 2019
 วันวชิราวุธ  (แผนงาน: จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน) [01 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562]
 (Profile: Array) [01 Nov 2019 - 30 Nov 2019]
Assumption College Lampang
งานลูกเสือ-เนตรนารี


Master  Mr.Surachai    Khambunlue

อ. 26 พฤศจิกายน 2562
Tue, 26 Nov 2019
 รับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์เรียนต่อ สอบรอบภายใน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้่นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานรับนักเรียน


Miss  Rungravee    Moonfull

 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2562  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารด้านงานบริหารแผนกธุรการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน (งานบริหารแผนกธุรการ)) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
งานบริหารแผนกธุรการ


Miss  Rungdao    Saenthorn

พ. 27 พฤศจิกายน 2562
Wed, 27 Nov 2019
 กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน "การฝึกสมาธิผ่านแสงเทียน”ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 31 Mar 2020]
อาคารเซนต์แมรี่(อ.3/2)
งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Ms.Pornpan    Thep-ud

 กิจกรรม บริจาคโลหิต  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

พฤ. 28 พฤศจิกายน 2562
Thu, 28 Nov 2019
 Day camp ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4  (แผนงาน: จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน) [22 พ.ย. 2562 - 20 ก.พ. 2563]
 (Profile: Array) [22 Nov 2019 - 20 Feb 2020]
Assumption College Lampang
งานลูกเสือ-เนตรนารี


Master  Mr.Surachai    Khambunlue

ศ. 29 พฤศจิกายน 2562
Fri, 29 Nov 2019
 ประชุมผู้ปกครอง เวลา 14.30-15.30 น. แจกจดหมายการเรียนต่อ นักเรียนชั้นอนุบาล 3  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานรับนักเรียน


Miss  Rungravee    Moonfull

 ประชุมครูประจำเดือน พ.ย.62  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารด้านงานบริหารแผนกธุรการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน (งานบริหารแผนกธุรการ)) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารแผนกธุรการ


Miss  Rungdao    Saenthorn

 กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน การทำ“บัวลอยไข่หวาน”ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 31 Mar 2020]
อาคารเซนต์แมรี่(ห้องประกอบอาหาร)
งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Ms.Pornpan    Thep-ud

ส. 30 พฤศจิกายน 2562
Sat, 30 Nov 2019
 กิจกรรมฑูตสวรรค์แห่งต้นคริสตมาส  (แผนงาน: งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 30 April 2020]
ศูนย์แม่พระแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม
งานอภิบาล


Miss  Mrs.Sujinda    Mueanthae

อา. 1 ธันวาคม 2562
Sun, 01 Dec 2019
 กิจกรรมสอบ HSK  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด)
 (Profile: Array)
Assumption College Lampang
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


Miss  Chiraphorn    Charoenchanphorn

จ. 2 ธันวาคม 2562
Mon, 02 Dec 2019
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวัดและประเมินผลฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [08 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [08 April 2019 - 31 Mar 2020]
อาคารเซนต์แมรี่ อาคารเซราฟินและบริเวณลานจัดกิจกรรม
งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Wisa    Wangprasert

 ส่งหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียนเก่า ชั้น เนอสเซอรี่ ,อ.3 เรื่องยืนยันและแจ้งกำหนดการลงทะเบียนมอบตัวเข้าเรียน ชั้น อ.1 และ ป.1 ปีการศึกษา 2563  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานรับนักเรียน


Miss  Rungravee    Moonfull

อ. 3 ธันวาคม 2562
Tue, 03 Dec 2019
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

พ. 4 ธันวาคม 2562
Wed, 04 Dec 2019
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 / วันพ่อแห่งชาติ / วันชาติ  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 Big Cleaning Day  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานสายชั้น


Miss  Supatra    Malai

 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  (แผนงาน: งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต)
 (Profile: Array)
โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย
งานอภิบาล


Miss  Mrs.Sujinda    Mueanthae

 จัดพิธีในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารแผนกกิจกรรม


Miss  Thanwarat    Chomchuen

 กิจกรรมค่ายเพื่อนมงฟอร์ต  (แผนงาน: งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต) [01 พ.ย. 2562 - 20 ธ.ค. 2562]
 (Profile: Array) [01 Nov 2019 - 20 Dec 2019]
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่
งานอภิบาล


Miss  Mrs.Sujinda    Mueanthae

พฤ. 5 ธันวาคม 2562
Thu, 05 Dec 2019
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 หยุดเรียน วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

ศ. 6 ธันวาคม 2562
Fri, 06 Dec 2019
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 3  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2  (แผนงาน: จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน) [21 ต.ค. 2562 - 14 ก.พ. 2563]
 (Profile: Array) [21 Oct 2019 - 14 Feb 2020]
Assumption College Lampang
งานลูกเสือ-เนตรนารี


Master  Mr.Surachai    Khambunlue

 วิทยากรมาให้ความรู้แก่คณะคและนักเรีรูระดับปฐมวัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจาคโรค มือ ปาก เท้า และการดูแลความสะอาดของร่างกายปฐมวัย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 31 Mar 2020]
ฝ่ายปฐมวัย
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


Miss  Jantana    Potijinda

 ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบประกอบ Robot  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 31 Mar 2020]
อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ปฐมวัย)
งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


Miss  PRANEE    KONGDIN

ส. 7 ธันวาคม 2562
Sat, 07 Dec 2019
 ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2  (แผนงาน: จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน) [21 ต.ค. 2562 - 14 ก.พ. 2563]
 (Profile: Array) [21 Oct 2019 - 14 Feb 2020]
Assumption College Lampang
งานลูกเสือ-เนตรนารี


Master  Mr.Surachai    Khambunlue

จ. 9 ธันวาคม 2562
Mon, 09 Dec 2019
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

อ. 10 ธันวาคม 2562
Tue, 10 Dec 2019
 หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

พ. 11 ธันวาคม 2562
Wed, 11 Dec 2019
 สัปดาห์สิทธิมนุษยชน  (โครงการ: กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน )
 (Plot: Array) (Profile: Array)
ตึกเซนต์ฟิลิป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม


Miss  Narumon    Leksri

 สัปดาห์สิทธิมนุษยชน  (โครงการ: กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน )
 (Plot: Array) (Profile: Array)
Assumption College Lampang
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม


Miss  Narumon    Leksri

พฤ. 12 ธันวาคม 2562
Thu, 12 Dec 2019
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 6  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารด้านงานบริหารแผนกธุรการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน (งานบริหารแผนกธุรการ)) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารแผนกธุรการ


Miss  Rungdao    Saenthorn

 สัปดาห์สิทธิมนุษยชน  (โครงการ: กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน )
 (Plot: Array) (Profile: Array)
ตึกเซนต์ฟิลิป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม


Miss  Narumon    Leksri

 กิจกรรมสิทธิมนุษยชน  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด)
 (Profile: Array)
Assumption College Lampang
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม


Miss  Narumon    Leksri

 สัปดาห์สิทธิมนุษยชน  (โครงการ: กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน )
 (Plot: Array) (Profile: Array)
Assumption College Lampang
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม


Miss  Narumon    Leksri

ศ. 13 ธันวาคม 2562
Fri, 13 Dec 2019
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 กิจกรรมสิทธิมนุษยชน  (แผนงาน: บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด)
 (Profile: Array)
Assumption College Lampang
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม


Miss  Narumon    Leksri

 สรุปการดำเนินงาน  (โครงการ: กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน )
 (Plot: Array) (Profile: Array)
Assumption College Lampang
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม


Miss  Narumon    Leksri

 ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.3  (แผนงาน: จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน) [20 ก.ย. 2562 - 20 ก.พ. 2563]
 (Profile: Array) [20 Sep 2019 - 20 Feb 2020]
Assumption College Lampang
งานลูกเสือ-เนตรนารี


Master  Mr.Surachai    Khambunlue

 กำหนดการวจนพิธีกรรม เสกถ้ำพระกุมาร และเปิดไฟต้นคริสต์มาส  (แผนงาน: งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต) [25 ต.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562]
 (Profile: Array) [25 Oct 2019 - 27 Dec 2019]
ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารเซนต์หลุยส์ (ลานมรกต))
งานอภิบาล


Miss  Mrs.Sujinda    Mueanthae

 ดำเนินการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 31 Mar 2020]
อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย)
งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


Miss  PRANEE    KONGDIN

 สัปดาห์สิทธิมนุษยชน  (โครงการ: กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน )
 (Plot: Array) (Profile: Array)
Assumption College Lampang
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม


Miss  Narumon    Leksri

ส. 14 ธันวาคม 2562
Sat, 14 Dec 2019
 ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3  (แผนงาน: จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน) [20 ก.ย. 2562 - 20 ก.พ. 2563]
 (Profile: Array) [20 Sep 2019 - 20 Feb 2020]
Assumption College Lampang
งานลูกเสือ-เนตรนารี


Master  Mr.Surachai    Khambunlue

  พิธีไว้อาลัย ท่านอเล็กซานเดอร์ วีโอ แมททิว  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ หน้านักบุญหลุยส์)
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 งานเลี้ยงสังสรรค์ BLUE & WHITE วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2561  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

จ. 16 ธันวาคม 2562
Mon, 16 Dec 2019
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานวัดและประเมินผล


Miss  Kanongnit    Kaewkiti

อ. 17 ธันวาคม 2562
Tue, 17 Dec 2019
 Chiayi City International Wind Band Festival 2019  (แผนงาน: พัฒนางานโยธวาทิตอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานให้อยู่ในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน) [15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [15 May 2019 - 31 Mar 2020]
Assumption College Lampang
งานโยธวาทิต


Miss  Phatthanun    ๋Jaided

พ. 18 ธันวาคม 2562
Wed, 18 Dec 2019
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานวัดและประเมินผล


Miss  Kanongnit    Kaewkiti

พฤ. 19 ธันวาคม 2562
Thu, 19 Dec 2019
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานวัดและประเมินผล


Miss  Kanongnit    Kaewkiti

 กิจกรรมการแลกของขวัญของนักเรียนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารแผนกกิจกรรม


Miss  Thanwarat    Chomchuen

ศ. 20 ธันวาคม 2562
Fri, 20 Dec 2019
 วันคริสต์มาสแฟร์ 2019  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 ดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2019  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานบริหารแผนกกิจกรรม


Miss  Thanwarat    Chomchuen

 วจนพิธีกรรม วันคริตมาส  (แผนงาน: งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต) [14 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 28 Feb 2020]
Assumption College Lampang
งานอภิบาล


Miss  Mrs.Sujinda    Mueanthae

จ. 23 ธันวาคม 2562
Mon, 23 Dec 2019
 หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

อ. 24 ธันวาคม 2562
Tue, 24 Dec 2019
 หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

พ. 25 ธันวาคม 2562
Wed, 25 Dec 2019
 หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

พฤ. 26 ธันวาคม 2562
Thu, 26 Dec 2019
 หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

ศ. 27 ธันวาคม 2562
Fri, 27 Dec 2019
 หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

อา. 29 ธันวาคม 2562
Sun, 29 Dec 2019
 หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

จ. 30 ธันวาคม 2562
Mon, 30 Dec 2019
 หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

พ. 1 มกราคม 2563
Wed, 01 Jan 2020
 หยุดเรียน วันขึ้นปีใหม่  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

พฤ. 2 มกราคม 2563
Thu, 02 Jan 2020
 เปิดเรียน  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวัดและประเมินผลฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [08 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [08 April 2019 - 31 Mar 2020]
อาคารเซนต์แมรี่ อาคารเซราฟินและบริเวณลานจัดกิจกรรม
งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย


Miss  Wisa    Wangprasert

ศ. 3 มกราคม 2563
Fri, 03 Jan 2020
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  (แผนงาน: งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) [01 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 April 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


Miss  Kannika    Ṭhammajinda

 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)  (โครงการ: แข่งขันฟุตบอลและฟุตซอล Assumption Academy League)
 (Plot: Array) (Profile: Array)
Assumption College Lampang
งานกิจกรรมพิเศษ


Miss  Ms.Pawintra    Charoenvej

 กิจกรรมวันครอบครัวครู  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [16 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานทรัพยากรมนุษย์


Miss  Nuttapa    Jantawong

ส. 4 มกราคม 2563
Sat, 04 Jan 2020
 กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [16 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานทรัพยากรมนุษย์


Miss  Waraporn    Choumkaew

 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมครอสเวริด์ ซูโดกู เอแมท และคำคมแห่งประเทศไทย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
เชียงใหม่ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต
งานบริหารฝ่ายวิชาการ


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

อา. 5 มกราคม 2563
Sun, 05 Jan 2020
 ประชุมผู้ปกครองและประเมินความพร้อมระดับชั้นปฐมวัย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานรับนักเรียน


Miss  Rungravee    Moonfull

 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมครอสเวริด์ ซูโดกู เอแมท และคำคมแห่งประเทศไทย  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
เชียงใหม่ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต
งานบริหารฝ่ายวิชาการ


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

จ. 6 มกราคม 2563
Mon, 06 Jan 2020
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.6ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานสายชั้น


Miss  Thanainan    Intaraprapan

 มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.3ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานสายชั้น


Miss  Thanainan    Intaraprapan

 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานวัดและประเมินผล


Miss  Kanongnit    Kaewkiti

 กิจกรรมติววิชาO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
งานบริหารฝ่ายวิชาการ


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 31 Mar 2020]
ลานกิจกรรมปฐมวัย
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


Miss  Supattra    Haesakul

 รับมอบตัวนักเรียนชั้น เนอสเซอรี่ ชึ้น อ.1 ปีการศึกษา 2563  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานรับนักเรียน


Miss  Rungravee    Moonfull

อ. 7 มกราคม 2563
Tue, 07 Jan 2020
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานวัดและประเมินผล


Miss  Kanongnit    Kaewkiti

 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 31 Mar 2020]
ลานกิจกรรมปฐมวัย
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


Miss  Supattra    Haesakul

 รับมอบตัวนักเรียนชั้น อ.2 ห้อง Cep ปีการศึกษา 2563  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานรับนักเรียน


Miss  Rungravee    Moonfull

 รับมอบตัวนักเรียน ชั้น ป.1 ห้องปกติ และห้อง Cep  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานรับนักเรียน


Miss  Rungravee    Moonfull

 กิจกรรมติววิชาO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
งานบริหารฝ่ายวิชาการ


Miss  Miss Kanlayalak    Suphakhrong

 รับมอบตัวนักเรียนชั้น เนอสเซอรี่ ชึ้น อ.1 ปีการศึกษา 2563  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 30 April 2020]
อาคารอัสสัมชัญ(ห้องธุรการ)
งานรับนักเรียน


Miss  Rungravee    Moonfull

พ. 8 มกราคม 2563
Wed, 08 Jan 2020
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
 (Profile: Array) [14 May 2019 - 30 April 2020]
Assumption College Lampang
งานวัดและประเมินผล


Miss  Kanongnit    Kaewkiti

 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3  (แผนงาน: จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน) [01 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563]
 (Profile: Array) [01 May 2019 - 31 Mar 2020]
ลานกิจกรรมปฐมวัย
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


Miss  Supattra    Haesakul