อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(21/ตุลาคม/2563 ::
จาก งานการเงิน)      
แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(10/กรกฎาคม/2563 ::
จาก งานการเงิน)