ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาลานกิจกรรม จํานวน 3 แห่ง
(21/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานอาคารสถานที่)