กำหนดการซ่อมเสริม และประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่่ 1/2564
(19/ตุลาคม/2564 ::
จาก งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล))      
ผลการแข่งขันการประกวด infographic การอนุรักษ์ภาษาไทยด้วยการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
(27/กรกฎาคม/2564 ::
จาก ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)      
คะแนนสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
(08/พฤษภาคม/2564 ::
จาก งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล))