โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เข้าร่วมเป็น “โรงเรียนเครือข่ายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”
(27/พฤศจิกายน/2563 ::
จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))      
สรุปผลการตัดสินการประกวดเสื้อกีฬาสี เหรียญรางวัลกีฬาสี เข็มแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563
(11/พฤศจิกายน/2563 ::
จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))      
การประกวดการออกแบบเสื้อ และเหรียญรางวัลกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563
(27/ตุลาคม/2563 ::
จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))      
สรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
(17/กรกฎาคม/2563 ::
จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))