วันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
(23/กรกฎาคม/2563 ::
จาก ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)