ประกาศรายชื่อนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
(30/มีนาคม/2564 ::
จาก งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล))      
ผลการประเมินความพร้อมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
(15/มีนาคม/2564 ::
จาก งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล))      
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563
(22/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล))      
ต้อนรับศึกษานิเทศก์พงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ ศึกษานิเทศก์พีระพงศ์ ดวงแก้ว จากสำนังานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง วันที่ 2 ธันวาคม 2563
(04/ธันวาคม/2563 ::
จาก งานโครงการพิเศษ Smart Tech)      
วันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
(23/กรกฎาคม/2563 ::
จาก ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)