ขอเชิญผู้ปกครองร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการเรียนรู้แบบออนไลน์ วันที่ 24 เมษายน 2563
(22/เมษายน/2563 ::
จาก งานแหล่งเรียนรู้)      
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
(28/สิงหาคม/2562 ::
จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี)