การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพรายบุคคล Individual Development Plan
(16/กันยายน/2564 ::
จาก งานธุรการ)      
วิธีใช้งาน การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน แบบเลือกจ่าย ผ่าน QR Code บน Student Dashboard ของนักเรียน
(27/สิงหาคม/2564 ::
จาก งานการเงิน)      
ผลการแข่งขันการประกวด infographic การอนุรักษ์ภาษาไทยด้วยการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
(27/กรกฎาคม/2564 ::
จาก ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)      
ประกาศผลการประกวดราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำปี 2564
(23/กรกฎาคม/2564 ::
จาก งานจัดซื้อ)      
แจ้งผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าปฎิบัติงานของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
(05/กรกฎาคม/2564 ::
จาก สื่อสารและ SWIS ACL)      
สรุปผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
(23/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))      
แจ้งผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าปฎิบัติงานของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
(31/พฤษภาคม/2564 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
คู่มือเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
(12/พฤษภาคม/2564 ::
จาก สื่อสารและ SWIS ACL)