นักเรียนได้คะแนนสอบ O-NET เต็ม 100 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
(22/เมษายน/2564 ::
จาก งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล))      
ประกาศรับสมัคร ครูผู้สอน จำนวน 3 ตำแหน่ง
(21/เมษายน/2564 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
แจ้งผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าปฎิบัติงานของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
(19/เมษายน/2564 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ประกาศรายชื่อนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
(30/มีนาคม/2564 ::
จาก งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล))      
ผลการประเมินความพร้อมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
(15/มีนาคม/2564 ::
จาก งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล))      
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563
(22/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล))      
ประกาศ การปรับรูปแบบการเรียนการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ในช่วงสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบที่ 3
(14/เมษายน/2564 ::
จาก งานสื่อสารมวลชน)      
"เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาพบกันในวันที่ 1 เม.ย.64 นะคะ"
(25/มีนาคม/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)