ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องโปรเจคเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2555


      โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เปิดประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องโปรเจคเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2555
สามารถแจ้งความจำนงค์รับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 255 และ ยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
ที่งานจัดซื้อ ณ อาคารพัสดุ โรงเรีียนอัสสัมชัญลำปาง (054-222733-417)

หมายเ้หตุ
         - วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของโรงเรียน

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 421 ครั้ง

Keep