ผลการประเมินความพร้อมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563


โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรโครงการประเมิน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2563


รางวัลระดับจังหวัด วิชาคณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1   25880   เด็กชายณภัทร ศรีสวย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1   25343   เด็กหญิงปุณณดา วัฒนานุสิทธิ์


รางวัลระดับจังหวัด วิชาวิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1   25880   เด็กชายณภัทร ศรีสวย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1   24229   เด็กหญิงชุติกาญจน์  กนกกังวานโรจน์


นักเรียนที่ทำคะแนนได้ 50% ขึ้นไปของคะแนนเต็ม ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ที่กำหนด วิชาคณิตศาสตร์

1.  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1           25880   เด็กชายณภัทร     ศรีสวย

2.  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2           25195   เด็กชายธนโชติ   นาคน้ำ

3 .  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1          24643   เด็กชายปุญญพัฒน์   ทินอยู่

4.  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1           24651   เด็กชายพุทธิวัฒน์  วังจิระพันธ์

5.  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1           25343   เด็กหญิงปุณณดา  วัฒนานุสิทธิ์

6 .  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1          24225   เด็กชายภัทรชัย   ชัยกานต์กุล

7.  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1           24229   เด็กหญิงชุติกาญจน์  กนกกังวานโรจน์

8.  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1           24266   เด็กชายปองภพ  รัตนประทีป

9.  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1           24288   เด็กชายภูพานทอง  สายปัน

10.  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1         24330   เด็กชายอนุรักษ์   ตรียกูล

11.  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1         24824   เด็กชายกันตพัฒน์  เครือศึก

 

นักเรียนที่ทำคะแนนได้ 50% ขึ้นไปของคะแนนเต็ม ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ที่กำหนด วิชาวิทยาศาสตร์

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2             26948   เด็กชาย  ปัณณวัชร์  สิทธิจู

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/3            27972   เด็กหญิงมุฑิตา    เสมอภาคภูมิ

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4             26840   เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พานธงรักษ์

4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5             26428   เด็กชายเอกภัทร  มหรรฆสุวรรณ

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1             25587   เด็กชายธามม์      อินทิยศ

6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1             25663   เด็กหญิงญาณิศา  อยู่บำรุง

7. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3             25744   เด็กชายวรัณย์      อินทะปัด

8. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4             27194   เด็กหญิงณชานิชชาภรณ์  สุขเสน

9. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5             27374   เด็กหญิงพิมพ์ณดา  แก้วธิ

10. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1          25251   เด็กชายชวกร      ภิรมย์กิจ

11. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1          25880   เด็กชายณภัทร     ศรีสวย

12. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7          26073   เด็กหญิงดลลักษณ์  วุฒิศิริศาสตร์

13. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1          27699   เด็กชาย  เบญจมินทร์  ธาราธีรภาพ

14. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4          24771   เด็กหญิงกัลยาภัค  จันทร์ทิพย์

15. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1          24225   เด็กชายภัทรชัย   ชัยกานต์กุล

16. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1          24226   เด็กชายธนกร     เครือดวงคำ

17. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1          24229   เด็กหญิงชุติกาญจน์  กนกกังวานโรจน์

18. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1          24266   เด็กชาย  ปองภพ รัตนประทีป

19. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1          24275   เด็กหญิงณัฐนันท์  นาควิโรจน์

20. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1          24302   เด็กชาย  ก่อกุศล  โพธิ์หล้า

21. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1          24824   เด็กชาย  กันตพัฒน์  เครือศึก

22. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1          25767   เด็กชาย  ธนกฤต  ขันติธรางกูร

23. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2          23703   เด็กชาย  พีรวิชญ์ นาโตนด

24. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2          24208   เด็กหญิงชลธร    มะโน

25. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3          24234   เด็กชาย  ภัคภวัต  จันมะโน

26. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3          24243   เด็กหญิงปลายฟ้า  สุวรรณศร

27.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5           24836   เด็กหญิงญาณิศา  ญานะ

28. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6          24588   เด็กชายชัยภัทร   ปกรณ์รัตน์

 

 


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 434 ครั้ง

Keep