ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563


สำหรับนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 383 ครั้ง

Keep