ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาเซนต์ฟิลิป (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) และทุนการศึกษาเซราฟิน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) ปีการศึกษา 2564


กำหนดการมอบตัวนักเรียน วันที่ 21 - 29 มกราคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องธุรการ อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

หมายเหตุ  หากพ้นกำหนดระยะเวลาที่แจ้ง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์


ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 347 ครั้ง

Keep