ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563


งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาจรัญ ศรีหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธานเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านสังคม อารมณ์ สติปัญญา จากประสบการณ์ตรงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกฝนตนเองทั้งทางด้านความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเสียสละ และความสามัคคีในหมู่คณะ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 17 ธันวาคม 2563

ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 68 ครั้ง

Keep