แนวทาง และมาตรการของโรงเรียนในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 13 มกราคม 2564


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทางโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประกาศหยุดเรียนตั้งแต่ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 13 มกราคม 2564 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 14 มกราคม 2564 ทางโรงเรียนมีความห่วงใยต่อสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน ในระหว่างหยุดเรียนขอให้ปฏิบัติตามมาตราเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยทางโรงเรียนจะเริ่มจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และทางโรงเรียนขอเลื่อนกำหนดการการจัดกิจกรรมตามเวลาที่กำหนดในจดหมายจำนวนผู้อ่าน 416 ครั้ง

Keep