แจ้งผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าปฎิบัติงานของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์


ตามที่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางได้ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งที่ระบุไว้แล้วนั้น บัดนี้ทางโรงเรียนได้รับการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฎิบัติงานแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันจำนวนผู้อ่าน 127 ครั้ง

Keep