โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เข้าร่วมเป็น “โรงเรียนเครือข่ายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มอบประกาศนียบัตร ให้สำหรับโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง “โรงเรียนเครือข่ายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” โดยได้รับจัดสรรโควตาพิเศษในโครงการเครือข่ายครูแนะแนว ทุกปีการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร และการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย ในทุกปีการศึกษา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 47 ครั้ง

Keep