การประกวดการออกแบบเสื้อ และเหรียญรางวัลกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563


ในปีการศึกษา 2563 กิจกรรมกีฬาสีได้ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรม ในวันที่ 29-30 มกราคม 2564 นี้ โดยกิจกรรมกีฬาสีครั้งนี้ได้กำหนด THEME Concept  ชื่อ “Fantasy”  โดยมีความหมายว่า ความหลากหลาย ซึ่งแต่ละสีจะมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานต่อไป

รายละเอียของการยื่นผลงานมีระยะเวลาดังนี้

          ระยะเวลาการรับสมัคร

      1. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

      2. ยื่นผลงานที่ออกแบบได้ที่ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

      3. แสดงแบบพร้อมลงสี บนกระดาษ A4 ดังนี้

            3.1 นำเสนอผลงาน ให้กรรมการทราบแนวคิด วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ACL 1 อาคารอัสสัมชัญ

            3.2 ระบุชื่อ และบรรยายแนวคิดในการออกแบบให้สอดคล้อง และเข้าใจได้

4. ประกาศผลผู้ชนะการประกวด วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.

โดยกิจกรรมกีฬาสี ฝ่ายกิจการนักเรียนจะติดตามการสมัครจากผู้ที่สนใจเป็นระยะ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ทุกวัน และจะดำเนินการการประกวดเสื้อกีฬาสี และเหรียญกีฬาสีให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 197 ครั้ง

Keep