การอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Technology Integrated Matrix (TIM)


งานหลักสูตรและการสอน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางจัดอบรมการใช้ Applicationในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยอาจารย์ ดร. สุดธิดา จำรัส ในวันที่ 1-2 และ 4-6 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมสุวรรณสมโภช อาคารสุวรรณสมโภช เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อเทคโนโลยี และ Application ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อสถานการณ์ COVID-19


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานหลักสูตรและการสอน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 47 ครั้ง

Keep