แผนการปรับใช้หลักสูตรสถานศึกษา สู่ฐานข้อมูลการเรียนรู้แบบออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง• แผนการปรับใช้หลักสูตรสถานศึกษา
สู่ฐานข้อมูลการเรียนรู้แบบออนไลน์

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 6 วันที่ 27 เมษายน 2563)

 


• 
คู่มือการเรียนรู้แบบออนไลน์
สำหรับนักเรียน

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 6 วันที่ 27 เมษายน 2563)

 


• 
คู่มือผู้ปกครอง ในการสนับสนุน
การเรียนรู้แบบออนไลน์

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 7 วันที่ 27 เมษายน 2563)จำนวนผู้อ่าน 1706 ครั้ง

Keep