* * * ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2563 ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings * * *


 

ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2563

ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings
 
 วันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 10.00 - 11.00 น.


ระดับประถมศึกษา

ชั้น/ห้อง คุณครูประจำชั้น
ป.1/1 มิสจุรีรัตน์  สุรินทร์อุด
ป.1/2 มิสนวพร  ฉันทะ
ป.1/3 มิสอาภาภรณ์  ริยาคำ
ป.1/4 มิสกุลชฎา  จันเตือม
ป.1/5 มิสวันเพ็ญ  ท่นไชย
ป.1/6 มิสชนัญชิดา  นึกเร็ว
ชั้น/ห้อง คุณครูประจำชั้น
ป.2/1 มิสมยุรี  ธิแก้ว
ป.2/2 มิสสุพัตรา  มาลัย
ป.2/3 มิสภาวันตี  คำนนท์
ป.2/4 ม.มานพ  พึ่งสำเภา
ป.2/5 ม.วรพชร  แก้วกุน
ป.2/6 มิสฌานิกา  ธิวงศ์เงิน
ชั้น/ห้อง คุณครูประจำชั้น
ป.3/1 มิสวารุณี  ญานิวงศ์
ป.3/2 มิสทัศนีย์  สิทธิวงศ์
ป.3/3 มิสพิราวรรณ  ณ ลำปาง
ป.3/4 มิสจันทนา  พงษ์สุวรรณ
ป.3/5 มิสอรวรรณ  สิริสุขะ
ป.3/6 มิสดวงรัตน์  อินทร์ใจเอื้อ
ชั้น/ห้อง คุณครูประจำชั้น
ป.4/1 ม.อรรณพ  หน่อใหม่
ป.4/2 มิสรุ่งทิวา  ณ ลำปาง
ป.4/3 มิสสมคิด  มะโนคำ
ป.4/4 ม.ธีระศักดิ์  อินต๊ะเรือน
ป.4/5 มิสสกุลรัตน์  สุคัมภีร์
ป.4/6 มิสนงคราญ  แก้ววิเศษ
ชั้น/ห้อง คุณครูประจำชั้น
ป.5/1 มิสพนิดา  ญานะ
ป.5/2 มิสทิพย์วรรณ  อยู่เพ็ชร
ป.5/3 มิสจิตรมณี  ใจยา
ป.5/4 มิสภรภัทร  เลิศธนธร
ป.5/5 มิสศิรินิภา  เคนแคน
ป.5/6 มิสเบญจพร  สิงหฤกษ์
ชั้น/ห้อง คุณครูประจำชั้น
ป.6/1 มิสทิพย์วรรณ  หลีแก้วสาย
ป.6/2 มิสณิชา  บุญอนันต์
ป.6/3 มิสรุ่งนภา  จำอินทร์
ป.6/4 มิสมณฑกานต์  วงศ์สุวรรณ
ป.6/5 ม.สันติมรรค อินต๊ะสงค์
ป.6/6 มิสนิศากร  กังสดาลสุวรรณ

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/ห้อง คุณครูประจำชั้น
ม.1/1 มิสสุธาทิพย์  สินเปียง
ม.1/2 มิสรมย์ชลี  บุญกิตติภา
ม.1/3 มิสวรันยา  สุคำ
ม.1/4 มิสปณิธิ  จินดาธรรม
ม.1/5 มิสมยุรี  ฟักเขียว
ม.1/6 มิสเพ็ชรรัตน์  น้อยหล่อง
ชั้น/ห้อง คุณครูประจำชั้น
ม.2/1 มิสนิตยา  ตันเรือน
ม.2/2 มิสอัจฉรา  อรรถาเวช
ม.2/3 มิสนฤมล  เล็กศรี
ม.2/4 มิสสุพรรณา  สังข์ทอง
ม.2/5 มิสอัญญารัตน์  อดุลย์รัตนนุกูล
ม.2/6 มิสพฤกษรักษ์  แสนคำ
ชั้น/ห้อง คุณครูประจำชั้น
ม.3/1 มิสเชาวลี  เหล่าดา
ม.3/2 มิสธนัยนันท์  อินทรประพันธ์
ม.3/3 มิสภารุจา  ใจแก้วแดง
ม.3/4 มิสรตมา  มาลากรอง
ม.3/5 มิสเกศินี  กังวาฬ
ม.3/6 ม.อนิรุจน์  ระวังกาย

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/ห้อง คุณครูประจำชั้น
ม.4/1 มิสศุภมาส  คำท้าว
ม.4/2 ม.ณัฐพล  สายวงศ์ปัญญา
ม.4/3 มิสพิกุลแก้ว  แสงภักดี
ม.4/4 ม.พงศธร  คำกอนแก้ว
ม.4/5 ม.ตวงสิทธิ์  ชัยยานนท์
ม.4/6 มิสกาญจนา  อินกาวี
ชั้น/ห้อง คุณครูประจำชั้น
ม.5/1 มิสกฤตพร  มลสุ
ม.5/2 มิสปรียาภรณ์  พรหมแก้วงาม
ม.5/3 มิสชุติปภา  เสียงเย็น
ม.5/4 มิสปาริฉัตร  โพธิ์คำ
ม.5/5 มิสอัญชลี  จินาปุก
ม.5/6 มิสนพวรรณ์  เฉลิมสุข
ชั้น/ห้อง คุณครูประจำชั้น
ม.6/1 มิสกาญจนา  สุพรรณคง
ม.6/2 ม.ภาคภูมิ  ตาอินทร
ม.6/3 มิสศรัญญา  วังมูล
ม.6/4 มิสพรรณภา  พงษ์ไพฑูรย์
ม.6/5 มิสนงเยาว์  ขัดสี
ม.6/6 มิสณัฏฐวดี  ดวงใจ
 
 
โครงการ CEP
 
คณะครูโครงการพิเศษ CEP
รอบที่ 1 เวลา 09.00-10.00
ชั้น ป.1/7, ป.2/7 และ ป.3/7
รอบที่ 2 เวลา 10.30-11.30
ชั้น ป.3/7, ป.4/7, ป.5/7, ป.6/7
และ ม.3/7

 จำนวนผู้อ่าน 14863 ครั้ง

Keep