* * * ตารางสอน Online ปีการศึกษา 2563 * * *ตารางสอน Online ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางระดับประถมศึกษา

ชั้น/ห้อง ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7
ประถมศึกษาปีที่ 1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5 ป.1/6 ป.1/7
ประถมศึกษาปีที่ 2 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5 ป.2/6 ป.2/7
ประถมศึกษาปีที่ 3 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6 ป.3/7
ประถมศึกษาปีที่ 4 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7
ประถมศึกษาปีที่ 5 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7
ประถมศึกษาปีที่ 6 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/ห้อง ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 -
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 -
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/ห้อง ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 ม.4/6 -
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.5/6 -
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5 ม.6/6 -

 จำนวนผู้อ่าน 15726 ครั้ง

Keep