แหล่งข้อมูลติดตามปัญหาวิกฤติต่างๆ ในสังคม และความรู้แนวทางป้องกันและแก้ไข จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ


แหล่งข้อมูลติดตามปัญหาวิกฤติต่างๆ ในสังคม และความรู้แนวทางป้องกันและแก้ไข จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ

     1. ติดตามข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) https://www.moph.go.th/
     2. ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ไข้หวัดต่าง ๆ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php#
     3. ปัญหาหมอกควันและสิ่งแวดล้อม http://www.pcd.go.th/info_serv/air_thaihaze.html
     4. ปัญหาความรุนแรงการละเมิดสิทธิมนุษยชน http://www.nhrc.or.th/ 
     5. ปัญหายาเสพติดและคอรัปชั่น http://www.oncb.go.th/
     6. ปัญหาเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้านอารมณ์และจิตใจ ทั้งจากครอบครัว และสังคมจำนวนผู้อ่าน 515 ครั้ง

Keep