DayCamp ลูกเสือสำรอง" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3


งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดค่าย "DayCamp ลูกเสือสำรอง" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  โดยได้รับเกียรติจาก มิสธัญวรัตน์ ชมชื่น หัวหน้าแผนกกิจกรรม และงานกีฬา เป็นประธานเปิดกิจกรรม "Day Camp ลูกเสือสำรอง" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านสังคม อารมณ์ สติปัญญา จากประสบการณ์ตรงในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกฝนตนเองทั้งทางด้านความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเสียสละ และความสามัคคีในหมู่คณะ โดยกิจกรรมมีการสร้างฐานความรู้เพื่อฝึกทักษะต่างๆ ให้กับลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ค่าย "Day Camp ลูกเสือสำรอง" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 327 ครั้ง

Keep