ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561จำนวนผู้อ่าน 788 ครั้ง

Keep