พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561


งานสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของประเพณีที่ดีงาม สมควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้ช่วยกันรักษาประเพณีนี้ไว้ให้คงอยู่สืบไปชั่วกาลนาน และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาของคนไทย และเพื่อเป็นการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยมี พระครูวรการโกวิท (เรียบ อติชาคโร) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง เจ้าอาวาสวัดนาก่วมเหนือ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ประกอบพิธีศาสนากิจ และนายภิญโญ
จำนวนผู้อ่าน 219 ครั้ง

Keep