งานวันเด็กแห่งชาติ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” พุทธศักราช 2561


ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติ พร้อมอ่านสาร “วันเด็กแห่งชาติ” ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนทางด้านวิชาการ และกิจกรรม มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ โดยคำขวัญวันเด็ก พ.ศ.2561 คือ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ซึ่งหมายถึงให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรู้จักใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์ มีจิตสาธารณะ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 07.40 น. ณ สนามรัชตสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
จำนวนผู้อ่าน 328 ครั้ง

Keep