การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560


การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา" วันที่ 27 ตุลาคม 2560 


           งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ จัดการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา" เพื่อให้คณะครูได้รับทราบนโยบายการศึกษา และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 โดยมีวิทยากรจากสาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เวลา 08.00-16.00 น. วันที่ 27 ตุลาคม 2560

 
จำนวนผู้อ่าน 258 ครั้ง

Keep