โครงการต้นกล้าคุณธรรมคณะครู 60


งานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดโครงการต้นกล้าคุณธรรมให้แก่บุคลากร ให้กับคณะครูระดับประถมศึกษา และครูสนับสนุนการสอน เพื่อฟื้นฟูจิตใจ และทบทวนบทบาทของตนเอง เป็นบุคคลกรที่มีคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีสันติสุข โดยมี ภราดาชุมพล ดีสุดจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องภาวนาจิต ชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
จำนวนผู้อ่าน 280 ครั้ง

Keep