กิจกรรมโครงการภูมิคุ้มกันเยาวชนในสถานศึกษา


กิจกรรมโครงการภูมิคุ้มกันเยาวชนในสถานศึกษานักเรียน ชั้น ม.3-ม.4 โดยวิทยากรจากทางศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 5 จ.ลำปาง วันที่ 16 กันยายน 2560


                  ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จ.ลำปาง จัดกิจกรรมโครงการภูมิคุ้มกันเยาวชนในสถานศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดเป็นมาตรการที่ป้องกันเด็ก และเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เพื่อส่งเสริมและปรับเปลี่ยนทัศนคติ/เจตคติ ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้รวมกลุ่มทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นพลังของสังคมต่อไป และเพื่อพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์ในการเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาได้ โดยมีวิทยากรจากทางศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 5 จ.ลำปาง

ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เวลา 07.30-16.30 น. วันที่ 16 กันยายน 2560

 
จำนวนผู้อ่าน 259 ครั้ง

Keep