วันที่ 30 เม.ย. 2565 กิจกรรม: สรุปผลและจัดทำรายงาน งานพัฒนาหลักสูตร และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 30 เม.ย. 2565 กิจกรรม: นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 30 เม.ย. 2565 กิจกรรม: สรุปผลการดำเนินงาน (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 30 เม.ย. 2565 กิจกรรม: นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 29 เม.ย. 2565 กิจกรรม: นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 29 เม.ย. 2565 กิจกรรม: นำผลการประเมินกิจกรรมกำกับติดตามการจัดระบบการวัดการประเมินผลปี 2564 เพื่อวางแผนพัฒนาปีการศึกษา 2565 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 29 เม.ย. 2565 กิจกรรม: วันสุดท้ายกิจกรรม Summer Course (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 เม.ย. 2565 กิจกรรม: ประเมินการดำเนินงานกิจกรรมการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 เม.ย. 2565 กิจกรรม: สรุปรายงานผลการประเมินเพื่อวิเคราะห์เป็นสารสนเทศเพื่อการพัฒนาครู บุคลากรรายบุคคลต่อไป (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 เม.ย. 2565 กิจกรรม: กำกับติดตามการรายงานสรุปผลการประเมินเพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 เม.ย. 2565 กิจกรรม: นำสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายในและภายนอกมาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 มี.ค. 2565 กิจกรรม: จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเปรียบเทียบเป้าหมายประจำปีการศึกษา 2564 และนำผลไปพัฒนาการดำเนินงานปีการศึกษาต่อไป (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 มี.ค. 2565 กิจกรรม: ประเมินการดำเนินการจัดระบบโครงสร้างและการบริหารงานฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 มี.ค. 2565 กิจกรรม: รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ ประกาศ และเอกสารการดำเนินงานต่าง ๆ ในฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 มี.ค. 2565 กิจกรรม: ติดตามการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 มี.ค. 2565 กิจกรรม: ประเมินคุณภาพครู บุคลากรสังกัดฝ่ายวิชาการตามกรอบ C K Cp (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 มี.ค. 2565 กิจกรรม: กำกับติดตามการสรุปประเมินผล (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 มี.ค. 2565 กิจกรรม: นำสรุปผลการประเมินการดำเนินงานการจัดแข่งขันทักษะไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 มี.ค. 2565 กิจกรรม: สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายในและภายนอก (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 มี.ค. 2565 กิจกรรม: ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 มี.ค. 2565 กิจกรรม: อนุมัติวันจบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 มี.ค. 2565 กิจกรรม: กำกับติดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดระบบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระฯ โครงการ และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 มี.ค. 2565 กิจกรรม: วันเริ่มกิจกรรม Summer Course (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 25 มี.ค. 2565 กิจกรรม: ติดตาม ประเมินผล สรุปผล การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 มี.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรม CEP Family Night (งานโครงการพิเศษ CEP)
วันที่ 19 มี.ค. 2565 กิจกรรม: สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเคมบริดจ์นักเรียน CEP ครั้งที่2 ระดับชั้น ป.2 ป.4 ป.6 รุ่นปี 2564  (งานโครงการพิเศษ CEP)
วันที่ 14 มี.ค. 2565 กิจกรรม: วันสุดท้ายของการส่งงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2564 (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 5 มี.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ (งานโครงการพิเศษ CEP)
วันที่ 5 มี.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ 1 (งานโครงการพิเศษ CEP)
วันที่ 4 มี.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย การปกครอง (CEP Best Disciplinary Practices2) (งานโครงการพิเศษ CEP)
วันที่ 1 มี.ค. 2565 กิจกรรม: สรุปผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 1 มี.ค. 2565 กิจกรรม: นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครู บุคลากรสังกัดฝ่ายวิชาการไปวางแผนพัฒนาปีการศึกษาต่อไป (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2565 กิจกรรม: นำสรุปผลการดำเนินกิจกรรมสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ ไปปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 ก.พ. 2565 กิจกรรม: สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564 (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 28 ก.พ. 2565 กิจกรรม: กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 28 ก.พ. 2565 กิจกรรม: กำกับ ติดตามผลการอบรม (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 28 ก.พ. 2565 กิจกรรม: สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครู บุคลากรสังกัดฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 25 ก.พ. 2565 กิจกรรม: รายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ภาคเรียนที่ 1-2 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 ก.พ. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายวิชาการรับการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานจากงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2564 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 ก.พ. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายวิชาการรรับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 4 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 11 ก.พ. 2565 กิจกรรม: สิ้นสุดกิจกรรมนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 3 ก.พ. 2565 กิจกรรม: กิจกรรม CEP OD Camp (Outdoor Camp) (งานโครงการพิเศษ CEP)
วันที่ 2 ก.พ. 2565 กิจกรรม: นำสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 2 ก.พ. 2565 กิจกรรม: คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงานทำสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 26 ม.ค. 2565 กิจกรรม: คณะกรรมการดำเนินงานวันวิชาการสรุปรายงานผลการดำเนินงาน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 26 ม.ค. 2565 กิจกรรม: สรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 25 ม.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรม Rise Of Kidpreneurs! (งานโครงการพิเศษ CEP)
วันที่ 24 ม.ค. 2565 กิจกรรม: ประเมินผลการจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 ม.ค. 2565 กิจกรรม: ติดตามการดำเนินงานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 ม.ค. 2565 กิจกรรม: ประเมินผลการจัดกิจกรรมวันวิชาการ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ม.ค. 2565 กิจกรรม: จัดกิจกรรมวันวิชาการ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ม.ค. 2565 กิจกรรม: จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ม.ค. 2565 กิจกรรม: ลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ม.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรม CEP On Stage (งานโครงการพิเศษ CEP)
วันที่ 18 ม.ค. 2565 กิจกรรม: จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 18 มกราคม 2565 (งานห้องสมุด)
วันที่ 14 ม.ค. 2565 กิจกรรม: สิ้นสุดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และครูชาวต่างชาติ (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 10 ม.ค. 2565 กิจกรรม: เริ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และครูชาวต่างชาติ (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 8 ม.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมอบรมทักษะการบริหารจัดการห้องเรียนคณะครูโครงการพิเศษ CEP (งานโครงการพิเศษ CEP)
วันที่ 22 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรม CEP Hands of Kindness (งานโครงการพิเศษ CEP)
วันที่ 17 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมการอบรม เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนของของผู้สอนชาวต่างชาติ (A seminar for foreign teachers on the topic of “Classroom Research”) (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 13 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: Accent Reduction Assessment (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 9 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรม CEP Moral Camp (งานโครงการพิเศษ CEP)
วันที่ 9 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียน SMT ชั้น ป.2/1 (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 3 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียน SMT ชั้น ป.1/1 (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 1 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: นำผลการประเมินการปฏิบัติงานกิจกรรมวันวิชาการปีการศึกษา 2564 มาปรับปรุงการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2565 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 พ.ย. 2564 กิจกรรม: วันสุดท้ายของการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 29 พ.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรม CEP Kidpreneurship Camp (งานโครงการพิเศษ CEP)
วันที่ 22 พ.ย. 2564 กิจกรรม: รับการนิเทศ และกำกับติดตามการดำเนินงานจากงานนโนบายและแผนครั้งที่ 3/2564 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายวิชาการรับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 พ.ย. 2564 กิจกรรม: เริ่มกิจกรรมนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 15 พ.ย. 2564 กิจกรรม: กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระฯ โครงการ และกิจกรรมพิเศษ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 พ.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรม Cultural Exchange Program "Fostering Camaraderie and Global Citizenship Across Borders." (งานโครงการพิเศษ CEP)
วันที่ 11 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 11 พ.ย. 2564 กิจกรรม: คณะกรรมการดำเนินงานวันวิชาการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 พ.ย. 2564 กิจกรรม: กำหนดรูปแบบกิจกรรมการประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันวิชาการ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 พ.ย. 2564 กิจกรรม: กำหนดรูปแบบกิจกรรมวันวิชาการ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 พ.ย. 2564 กิจกรรม: จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 พ.ย. 2564 กิจกรรม: แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 ต.ค. 2564 กิจกรรม: วันสุดท้ายของการส่งบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 23 ต.ค. 2564 กิจกรรม: การแข่งขัน World Robot Olympiad Thailand Online 2021 (หุ่นยนต์โอลิมปิก) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมครูผู้สอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เรื่องการจัดกิจกรรม ACL CARE PROJECT (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและทีมงานทะเบียนและวัดผล เพื่อวางแผนปฏิทินวิชาการ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 ต.ค. 2564 กิจกรรม: สรุปผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 18 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมครูผู้สอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรื่องการจัดกิจกรรม ACL CARE PROJECT (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เรื่องการจัดกิจกรรม ACL CARE PROJECT (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 ต.ค. 2564 กิจกรรม: สรุปผลการนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 12 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 เรื่องการจัดกิจกรรม ACL CARE PROJECT (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 11 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เรื่องการจัดกิจกรรม ACL CARE PROJECT (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 ต.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ 1 (งานโครงการพิเศษ CEP)
วันที่ 9 ต.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ (งานโครงการพิเศษ CEP)
วันที่ 8 ต.ค. 2564 กิจกรรม: นัดพบผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 (ด.ช. วีรวิทย์ รูปสูง) เพื่อแก้ปัญหาการขาดเรียน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 ต.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย การปกครอง (CEP Best Disciplinary Practices1) (งานโครงการพิเศษ CEP)
วันที่ 8 ต.ค. 2564 กิจกรรม: สอนห้องสมุดออนไลน์ Cisco Webexชั้นป.1-ม.6 (6กันยายน -8ตุลาคม2564) (งานห้องสมุด)
วันที่ 8 ต.ค. 2564 กิจกรรม: อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างธุรกิจออนไลน์ สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ MTE (ม.4/1 และ ม.5/1) (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 7 ต.ค. 2564 กิจกรรม: นัดพบผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 (ด.ช. วีรภัทร เด่นแก้ว) เพื่อแก้ปัญหาการขาดเรียน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ต.ค. 2564 กิจกรรม: นัดพบผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 (ด.ช. ภูมิพัฒน์ สุมา) เพื่อแก้ปัญหาการขาดเรียน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ต.ค. 2564 กิจกรรม: นัดพบผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 (ด.ช. ธันวา แซ่ว่าง) เพื่อแก้ปัญหาการขาดเรียน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ต.ค. 2564 กิจกรรม: นัดพบผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 (นายนราธรณ์ ทารยวงศ์) เพื่อแก้ปัญหาการขาดเรียน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมทีมงานวิชาการและทีมงานวัดผล การกรอกคะแนน ภาคเรียนที่1/2564 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 ต.ค. 2564 กิจกรรม: อบรมการลงคะแนนระบบลูกส้มและ SWIS ให้ครูชาวต่างชาติ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะครู โครงการพิเศษ CEP (Preparation for Online Exchanging Program) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมครูชาวต่างชาติระดับมัธยมศึกษา (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 ต.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรม [email protected] ห้องเรียน Smart ชั้น ป.5/1 การสร้างพาหนะทุ่นแรง (ครั้งที่ 2) (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 1 ต.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรม [email protected] ห้องเรียน Smart ชั้น ป.2/1 (ครั้งที่ 2) (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 1 ต.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรม [email protected] ห้องเรียน Smart ชั้น ป.1/1 (ครั้งที่ 2) (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 30 ก.ย. 2564 กิจกรรม: Grow and Good Mindset (งานห้องสมุด)
วันที่ 30 ก.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรม [email protected] ห้องเรียน Smart ชั้น ป.4/1 เรื่อง Tensegrity Table (ครั้งที่ 2) (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 29 ก.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรม [email protected] ห้องเรียน Smart ชั้น ป.6/1 เรือพลังงานความร้อน (ครั้งที่ 2) (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 23 ก.ย. 2564 กิจกรรม: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียนที่1 ครั้งที่ 1 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 23 ก.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ “Fostering Camaraderie and Global Citizenship Across Borders.” (งานโครงการพิเศษ CEP)
วันที่ 22 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมครูระดับมัธยมศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ACL CARE Project" (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ก.ย. 2564 กิจกรรม: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 งานห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานห้องสมุด)
วันที่ 20 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมครูระดับประถมศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ACL CARE Project" (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 ก.ย. 2564 กิจกรรม: เรียนออนไลน์ Live สด ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ การขายสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 13 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายวิชาการรับการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานจากงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2564 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายวิชาการรรับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 2 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 ก.ย. 2564 กิจกรรม: Grow and Good Mindset (งานห้องสมุด)
วันที่ 13 ก.ย. 2564 กิจกรรม: นำเสนอการสร้างตลาดผลิตภัณฑ์สินค้า ของนักเรียนห้องเรียน MTE (ม.4/1 และ ม.5/1 ) (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 10 ก.ย. 2564 กิจกรรม: เคล็ดลับพัฒนาIQ (งานห้องสมุด)
วันที่ 10 ก.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมบรรยายออนไลน์ เรื่อง "กฎหมายอาญา" สำหรับนักเรียนห้อง MTE ม.5/1 (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 6 ก.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมการเรียนการสอน โครงการ D.A.R.E. ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 ก.ย. 2564 กิจกรรม: สอนห้องสมุดออนไลน์ Cisco Webexชั้นป.1-ม.6 (6กันยายน -8ตุลาคม2564) (งานห้องสมุด)
วันที่ 3 ก.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรม [email protected] ห้องเรียน Smart ชั้น ป.5/1 (ครั้งที่ 1) (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 2 ก.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรม [email protected] ห้องเรียน Smart ชั้น ป.4/1 (ครั้งที่ 1) (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 1 ก.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรม [email protected] ห้องเรียน Smart ชั้น ป.6/1 (ครั้งที่ 1) (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 31 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะครูฝ่ายวิชาการและคณะครูห้องสมุด วางแผนกิจกรรมห้องสมุดออนไลน์ ครั้งที่ 2 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 ส.ค. 2564 กิจกรรม: สื่อการเรียนภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ Rosetta Stone (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 ส.ค. 2564 กิจกรรม: เคล็ดลับพัฒนาIQ (งานห้องสมุด)
วันที่ 27 ส.ค. 2564 กิจกรรม: 4.1.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่ออบรม สัมมนา พัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 27 ส.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรม [email protected] ห้องเรียน Smart ชั้น ป.1/1 (ครั้งที่ 1) (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 27 ส.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรม [email protected] ห้องเรียน Smart ชั้น ป.2/1 (ครั้งที่ 1) (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 27 ส.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรม [email protected] ของนักเรียนห้องเรียน Smart TECH ชั้น ม.1-ม.3 (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 27 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ทำเกียรติบัตร "อบรมเชิงปฏิบัติการ Stem Education แบบออนไลน์ (งานศูนย์ผลิตเอกสาร)
วันที่ 26 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ช่างตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่อง (งานศูนย์ผลิตเอกสาร)
วันที่ 24 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ทดสอบห้องเรียนออนไลน์และจัดเตรียม กิจกรรม [email protected] ของนักเรียนห้องเรียน Smart TECH ชั้น ม.1-ม.3 (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 23 ส.ค. 2564 กิจกรรม: 4.1.3 กิจกรรมการประเมินการใช้หลักสูตรและการสอน (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 23 ส.ค. 2564 กิจกรรม: สรุปผลการแข่งขันเดือนสิงหาคม (งานห้องสมุด)
วันที่ 21 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมออนไลน์ ครูประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียน โครงการพิเศษ CEP (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมออนไลน์ ครูประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมออนไลน์ ครูประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 ส.ค. 2564 กิจกรรม: คุณะครูผู้สอน STEM จัดเตรียมอุปกรณ์ [email protected] ให้กับนักเรียนห้องเรียน Smart TECH ป.4-6 (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 17 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมออนไลน์ ครูประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 ส.ค. 2564 กิจกรรม: วันทามารีอา (งานห้องสมุด)
วันที่ 16 ส.ค. 2564 กิจกรรม: คุณะครูผุ้สอน STEM จัดเตรียมอุปกรณ์ [email protected] ให้กับนักเรียนห้องเรียน Smart TECH (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 13 ส.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมติวออนไลน์วิชาฟิสิกส์ PAT 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากบริษัทออนดีมานด์ โครงการ Speed Up Success (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 ส.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำเล่ม ACL DaiLy Learning Journal (งานศูนย์ผลิตเอกสาร)
วันที่ 11 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เพื่อปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่2/2564 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เพื่อปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เพื่อปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่1/2564 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เพื่อปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ส.ค. 2564 กิจกรรม: จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เพิ่อหาแนวทางการจัดกิจกรรม และการวัดประเมินผล (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 ส.ค. 2564 กิจกรรม: เรียนออนไลน์ Live สด ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ การขายสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 4 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมครูผู้สอน กิจกรรม STEM ระดับประถมศึกษาร่วมกับคณะครูฝ่ายวิชาการ เรื่องการจัดกิจกรรม STEM ออนไลน์ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ออกแบบกิจกรรมครอบครัวอุ่นไอรัก (งานห้องสมุด)
วันที่ 4 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ครูผู้สอน กิจกรรม STEM ระดับประถมประชุมร่วมกับคณะกรรมการวิชาการ เรื่องการจัดกิจกรรม STEM ออนไลน์ (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 2 ส.ค. 2564 กิจกรรม: เริ่มการฝึกซ้อมเดือนสิงหาคม (งานห้องสมุด)
วันที่ 29 ก.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมเสริมทักษะJumping Frog Origami (งานห้องสมุด)
วันที่ 22 ก.ค. 2564 กิจกรรม: สนับสนุนการเรียนออนไลน์ของนักเรียน จัดหาคอมพิวเตอร์ IPAD ยืมใช้เพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 ก.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผล ภายใต้สถานการณ์โควิด" (21 ก.ค. 2564) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 ก.ค. 2564 กิจกรรม: สรุปผลการแข่งขันเดือนกรกฏาคม2564 (งานห้องสมุด)
วันที่ 20 ก.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผล ภายใต้สถานการณ์โควิด" (20 ก.ค. 2564) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 ก.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมการปรับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภายใต้สถานการณ์การแพทยระบาดของ COVID-19 ของกลุ่มสาระภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และการงานอาชีพ (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 19 ก.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผล ภายใต้สถานการณ์โควิด" (19 ก.ค. 2564) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 ก.ค. 2564 กิจกรรม: กราบพระรัตนตรัยอาสาฬหบูชา(ปิดเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด19) (งานห้องสมุด)
วันที่ 19 ก.ค. 2564 กิจกรรม: สรุปผลการแข่งขันเดือนกรกฏาคม (งานห้องสมุด)
วันที่ 16 ก.ค. 2564 กิจกรรม: สดุดีนักบุญหลุยส์(ปิดเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด19) (งานห้องสมุด)
วันที่ 16 ก.ค. 2564 กิจกรรม: การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนเครือข่ายพันธมิตร PIM (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 15 ก.ค. 2564 กิจกรรม: รายชื่อห้องเรียน Online ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 (Link Webex Meeting 83 rooms) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 ก.ค. 2564 กิจกรรม: การเรียนออนไลน์ Live สด ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ การเปลี่ยนผ่านของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 14 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลภายใต้สถานการณ์โควิด-19 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 ก.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปรับลดเวลาเรียนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 2 (คณะกรรมการวิชาการ) (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 13 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณาปรับแนวทางการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับการจัดการวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ต่อเนื่อง (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 ก.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปรับลดเวลาเรียนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 1 (คณะกรรมการวิชาการ) (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 12 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายวิชาการรับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 1 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายวิชาการรับการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานจากงานนโยบายและแผน ครั้งที่1/2564 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณาปรับแนวทางการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับการจัดการวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 ก.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 12-20 กรกฏาคม 2564 (ปิดเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 (งานห้องสมุด)
วันที่ 9 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมออนไลน์ ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมการซักซ้อมการใช้งานห้องเรียนออนไลน์ Cisco Webex ร่วมกับครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยของแต่ละห้องเรียน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Online ผ่านห้องประชุมออนไลน์ Cisco Webex (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ วิเคราะห์โครงสร้างรายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระฯ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ซ่อมแซมหนังสือและสิ่งพิมพ์ 7-9 กรกฎาคม 2564 (งานห้องสมุด)
วันที่ 6 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Online (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมร่วมกับ มทร.ลำปาง จัดกิจกรรม STEM ให้นักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 5 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Online (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมออนไลน์ครูผู้สอน การเข้าใช้งาน Cisco Webex และวิธีการใช้งานห้องเรียนออนไลน์ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 ก.ค. 2564 กิจกรรม: เริ่มฝึกซ้อมเดือนกรกฏาคม (งานห้องสมุด)
วันที่ 5 ก.ค. 2564 กิจกรรม: เริ่มฝึกซ้อมประจำเดือนกรกฏาคม2564 (งานห้องสมุด)
วันที่ 5 ก.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมทำหนังสือมะเพืองเล่าเรื่องพ่อหลุยส์ฯ-เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 5-6 กรกฎาคม 2564 (งานห้องสมุด)
วันที่ 3 ก.ค. 2564 กิจกรรม: จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 2 ก.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมพันธสัญญา ม.1 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 2 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ครั้งที่45พุทธศักราช2564 เรื่อง การปรับห้องสมุดใหม่เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์"(Reinventing Libraries For Online Learning) (งานห้องสมุด)
วันที่ 1 ก.ค. 2564 กิจกรรม: เริ่มกิจกรรมนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 1 ก.ค. 2564 กิจกรรม: 4.1.1 กิจกรรมการนิเทศการสอนภายใน/ภายนอก (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 1 ก.ค. 2564 กิจกรรม: เริ่มกิจกรรมการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564 (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 1 ก.ค. 2564 กิจกรรม: กำกับติดตาม การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มงาน กลุ่มสาระฯ สังกัดฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ติดต่อประสานงานหน่วยงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 ก.ค. 2564 กิจกรรม: องค์ปัญญานิรันดร์(ปิดเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด) (งานห้องสมุด)
วันที่ 29 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต DIY หมวกสัตว์น่ารัก 29มิ.ย.-2ก.ค.2564 ณ ห้องสมุด "ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี"และห้องสมุดเซนต์ฟิลิป (งานห้องสมุด)
วันที่ 27 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง การพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: การเรียนออนไลน์ Live สด ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ การเปลี่ยนผ่านของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 23 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: คาบค้นคว้านักเรียนระดับชั้นม.4-6 (งานห้องสมุด)
วันที่ 22 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ชุมนุมห้องสมุด ป.6 (งานห้องสมุด)
วันที่ 21 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: กำกับติดตามการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: บริการห้องสมุด 21-25 มิ.ย.2564 (งานห้องสมุด)
วันที่ 21 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-R ปีการศึกษา 2564 (เริ่มกิจกรรม 21 มิถุนายน2564-30มีนาคม2565) (งานห้องสมุด)
วันที่ 21 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: คาบค้นคว้า ม.4-6 (งานห้องสมุด)
วันที่ 21 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ห้องสมุดเซนต์ฟิลิป -บริการห้องสมุด 21-25 มิ.ย.2564 (งานห้องสมุด)
วันที่ 21 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: สำรวจวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุด ครั้งที่ 1 ( 21-25 มิถุนายน 2564) (งานห้องสมุด)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุม ครูผู้สอน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการและกิจกรรม (เรียนเสริมเย็น) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: สนับสนุนการเรียนการสอน คาบค้นคว้า ระดับชั้น ม.4-6 (งานห้องสมุด)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/คณะอนุกรรมการฝ่ายเจิมหนังสือ (งานห้องสมุด)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์หัวหน้าฝ่ายกิจการเรื่องประสานงานและแจ้งหัวหน้าสายทุกระดับ ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมDrop Everything And Read (งานห้องสมุด)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: บริการห้องสมุดเซนต์ฟิลิป (งานห้องสมุด)
วันที่ 17 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริการฝ่ายวิชาการ เรื่องใบงานรายวิชาของครูผู้สอนและใบรายงานผลการจัดกิจกรรม (เรียนเสริมเย็น) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมจิตอาสาปลูกปัญญาครอสเวิร์ด (งานห้องสมุด)
วันที่ 17 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: สนับสนุนการเรียนการสอน คาบค้นคว้า นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 (งานห้องสมุด)
วันที่ 17 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: เรียนออนไลน์ Live สด ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ การขายสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 16 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: วิเคราะห์หลักสูตร ความจำเป็น ในการสร้างเครือข่ายที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: สนับสนุนการเรียนการสอน คาบค้นคว้า ระดับชั้น ม.4-6 ตามตารางสอน (งานห้องสมุด)
วันที่ 16 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 16 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: แจ้งงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ประกาศเสียงตามสาย เพื่อแจ้งข่าวสารให้นักเรีียนและครูรับทราบและปฏิบัติได้ถูก (งานห้องสมุด)
วันที่ 15 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: สนับสนุนการเรียนการสอนคาบค้นคว้า ระดับชั้นม.4-6 ตามตารางสอน (งานห้องสมุด)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินงานตามปฏิทินการนิเทศ (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงาน (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: วางแผนการดำเนินงานร่วมกับหัวหน้าสายชั้นและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ จัดทำและพัฒนาการใช้หลักสูตรแนะนำการนำหลักสูตรไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินงานตามกำหนดการอบรม (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของทุกหน่วยงานในฝ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: จัดตารางเวลาสำหรับครูในแต่ละกลุ่มสาระฯ กลุ่มงานฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ติดตามการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระฯ โครงการ และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการจัดเตรียมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่ต้องเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: กำหนดแหล่งเรียนรู้ ที่นักเรียนต้องเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: พระคุณที่สาม (งานห้องสมุด)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: เริ่มฝึกซ้อมโครงการ ACL Crossword Competition ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (งานห้องสมุด)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: บริการห้องสมุด ระหว่างวันที่ 14-18 มิ.ย.2564 (งานห้องสมุด)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: สนับสนุนการเรียนการสอน-คาบค้นคว้าตามตารางสอน ระดับชั้นม.4-6 (งานห้องสมุด)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: จัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ติดตั้งเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ต 5 สี Riso รุ่น Com Color GD7330 (จัดชุด, เย็บเล่ม) (งานศูนย์ผลิตเอกสาร)
วันที่ 11 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมการนำเสนอหลักสูตรกลุ่มสาระศิลปะ (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 11 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมการนำเสนอหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการและกิจกรรม (เรียนเสริมเย็น) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: จัดห้องสมุดอาคารเซนต์ฟิลิป -จัดสถานที่ จัดเรียงหนังสือ ตกแต่งพื้นที่ห้องสมุดอาคารเซนต์ฟิลิป (งานห้องสมุด)
วันที่ 11 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการพิเศษ Smart TECH ปีการศึกษา 2564 (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: จัดทำปฏิทินการนิเทศ (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการ (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: วางแผนการดำเนินงานร่วมกับหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มสาระฯ (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการ (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: วางแผนการดำเนินงานร่วมกับหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มสาระฯ (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: จัดทำกำหนดการการอบรม (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมการนำเสนอหลักสูตรกลุ่มสาระการงานฯ และภาษาต่างประเทศ (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมการนำเสนอหลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพ และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมการนำเสนอหลักสูตรกลุ่มสาระสังคมฯ และสุขะ-พละ (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 9 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครู บุคลากรในฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมวางแผนกกำหนดแนวทางกระบวนการ ขั้นตอน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมการนำเสนอหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการและกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2564 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมการนำเสนอหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทยและคณิตศาสตร์ (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 8 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมการนำเสนอหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมการนำเสนอหลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 7 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: กำกับติดตามการวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางที่กำหนด (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมการนำเสนอหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: Questioning Techniques for teaching and learning activities (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมการอบรม Questioning Techniques for teaching and learning activities (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม D-E-A-R (งานห้องสมุด)
วันที่ 4 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: จัดทำปฏิิทินปฏิบัติงานกิจกรรมD-E-A-R (งานห้องสมุด)
วันที่ 4 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม D-E-A-R (งานห้องสมุด)
วันที่ 3 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการ (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายวิชาการ ให้ความรู้เรื่อง คู่มือพัฒนาตนเอง ครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปี 2564 (งานห้องสมุด)
วันที่ 2 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรม Drop Everything And Read: D-E-A-R (งานห้องสมุด)
วันที่ 1 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ควบคุม และบริหารการดำเนินงานตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนางานของหน่วยงานในสังกัดตามเป้าหมายของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพภายใน/ภายนอก (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: บริหารจัดการระบบการจัดการเรียนการสอน (กระบวนการ/เทคนิค/สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ ให้บรรลุเป้าหมายหลักสูตร (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: จัดส่งครูเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในตามกรอบ KRA / JS (C K Cp) แบะรูปแบบการอบรมตามที่กำหนด (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองตามกรอบ C K Cp ด้วยตนเอง Self-directed Learning (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: กำกับติดตามการดำเนินงานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน ตามแนวทางและกระบวนการขั้นตอนที่ได้วางแผน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: วางแผนการดำเนินกิจกรรม (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม (งานห้องสมุด)
วันที่ 1 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: คณะกรรมการโครงการพิเศษ Smart TECH ประชุมกับครูผู้สอนรายวิชา Occupation ม.ต้น (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 31 พ.ค. 2564 กิจกรรม: แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 31 พ.ค. 2564 กิจกรรม: แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตร (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 31 พ.ค. 2564 กิจกรรม: แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 31 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ประกาศแนวทางการใช้งาน เอกสาร หนังสือ คำสั่ง ประกาศแบบฟอร์มต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ขออนุมัติจัดซื้อเก้าอี้ในห้องพักครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 27 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมออนไลน์เรื่องการพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน 27-28พ.ค.2564 ผ่านระบบApplication Zoomและ Facebook Live จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ (งานห้องสมุด)
วันที่ 27 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ทำหนังสือแจ้งซ่อมเครื่องรับกล้องวงจรปิด-งานเทคโนโลยี (งานห้องสมุด)
วันที่ 27 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตร MTE ประชุมร่วมกับผู้แทนสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (ประชุมออนไลน์) (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 26 พ.ค. 2564 กิจกรรม: วางแผนร่วมกับคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 25 พ.ค. 2564 กิจกรรม: กำกับติดตามการวางแผนการดำเนินงาน การกำหนดแนวทางและกระบวนการขั้นตอนการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และการนิเทศการสอน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 25 พ.ค. 2564 กิจกรรม: กำกับติดตามการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานนิเทศและวิจัยปีการศึกษา 2564 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 25 พ.ค. 2564 กิจกรรม: สำรวจวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 25 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการงานโครงการพิเศษ MTE (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 24 พ.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (วิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตร การบูรณาการแนวคิดหรือจิตสำนึก 5Gs ในการจัดการเรียนการสอน) ปีการศึกษา 2564" (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 24 พ.ค. 2564 กิจกรรม: นิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมาย แนวทาง (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ให้คำปรึกษา แนะนำครู บุคลากรในสังกัดฝ่ายวิชาการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 พ.ค. 2564 กิจกรรม: กำหนดระบบ และรูปแบบการอบรมพัฒนา ทั้งแบบ Online/ Onsite/Workshop/ On the job training เพื่อพัฒนาครู บุคลากรในฝ่าย (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 พ.ค. 2564 กิจกรรม: วางแผนการให้บริการในคาบค้นคว้าของนักเรียนระดับชั้นม.4-6 ตามตารางสอน วันจันทร์-ศุกร์ ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานห้องสมุด)
วันที่ 24 พ.ค. 2564 กิจกรรม: วางแผนการดำเนินงานให้ครบกระบวนการPDCA (งานห้องสมุด)
วันที่ 19 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ให้คำปรึกษา แนะนำ และวางแผนการวัดและประเมินผล (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 พ.ค. 2564 กิจกรรม: วางแผน จัดแบ่งพื้นที่ภายในห้องสมุดให้เหมาะสมแก่การใช้สอยและตกแต่งห้องสมุดให้มีสภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ (งานห้องสมุด)
วันที่ 19 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำแนวทางการเปิดให้บริการห้องสมุดNew Normal ในสถานการณ์โควิด-19 (งานห้องสมุด)
วันที่ 18 พ.ค. 2564 กิจกรรม: บริหาร ติดตาม การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดตกแต่งห้องสมุดปรับเปลี่ยนการเปิดทําการ การให้บริการ และการดําเนินกิจกรรมของห้องสมุดใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-๑๙ (งานห้องสมุด)
วันที่ 18 พ.ค. 2564 กิจกรรม: วางแผนจัดตกแต่งห้องสมุด New Normal ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 (งานห้องสมุด)
วันที่ 17 พ.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมอบรม-สัมมนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการสอน (การประชุมาร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (วิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตร การบูรณาการแนวคิดหรือจิตสำนึก 5Gs ในการจัดการเรียนการสอน) ปีการศึกษา 2564 (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 17 พ.ค. 2564 กิจกรรม: กำหนดเอกสาร หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในสังกัด (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 พ.ค. 2564 กิจกรรม: แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ศึกษาข้อมูลจากการรับหนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันของหน่วยงาน องค์กต่าง ๆ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 พ.ค. 2564 กิจกรรม: แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 พ.ค. 2564 กิจกรรม: แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินงานส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมวางแผนงานห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 17 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมวางแผนการให้บริการและการจัดกิจกรรมห้องสมุดปีการศึกษา 2564 (งานห้องสมุด)
วันที่ 14 พ.ค. 2564 กิจกรรม: อบรมการจัดทำแผนงานในระบบ SWIS ให้กับหัวหน้าสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน ในสังกัดฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 พ.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมอบรม-สัมมนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการสอน เรื่อง การใช้หลักสูตร ID Plan เพื่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 12 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อมอบหมายงาน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 พ.ค. 2564 กิจกรรม: มอบหมายงานผู้รับผิดชอบแผนงาน กิจกรรมตามอัตรากำลังปีการศึกษา 2564 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมมอบหมายนโยบาย เป้าหมายการดำเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติงาน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ร่วมกับคณะกรรมการงานทรัพยากรมนุษย์ในการจัดทำคู่มือการพัฒนาคุณภาพรายบุคคลเพื่อให้ครู บุคลากรได้รับทราบเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตนเอง (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 พ.ค. 2564 กิจกรรม: วางแผน ประสานการจัดนักเรียน ครู เข้าชั้นเรียน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 พ.ค. 2564 กิจกรรม: วางแผนร่วมกับคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการใและงานวัดผลเพื่อกำหนดแนวทางการวัดประเมินผลปีการศึกษา 2564 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำตำราเรียนระดับปฐมวัย (งานศูนย์ผลิตเอกสาร)
วันที่ 5 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 3 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานงานโครงการพิเศษ Smart TECH ปีการศึกษา 2563 เพื่อนำมาเป็แนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานในปี 2564 (งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE)
วันที่ 1 พ.ค. 2564 กิจกรรม: อบรมออนไลน์ หัวข้อเทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (งานห้องสมุด)