วันที่ 9 เม.ย. 2564 กิจกรรมกิจกรรมจุ้มอก จุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมืองเฮา ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 เม.ย. 2564 กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 เม.ย. 2564 กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 เม.ย. 2564 กิจกรรมรายงานสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 เม.ย. 2564 กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงาน งานบริหารฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 เม.ย. 2564 กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 เม.ย. 2564 กิจกรรมแบบรายงานผลการดำเนินงานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 เม.ย. 2564 กิจกรรมกิจกรรมประสบการณ์แสนสนุก นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 เม.ย. 2564 กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานนิเทศประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมนำผลการประเมินกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย มาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมนำผลการประเมินกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานวิจัย ในชั้นเรียน (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานงานบริหารระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมประกวดSmart classroom (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยอาสาฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงาน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 มี.ค. 2564 กิจกรรมนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมศิลปินน้อย ACL ในปีการศึกษาต่อไป (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 มี.ค. 2564 กิจกรรมนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมวันวิชาการในปีการศึกษาต่อไป (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลงานจัดประสบการณ์เรียนรู้ (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 มี.ค. 2564 กิจกรรมนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 มี.ค. 2564 กิจกรรมนำผลการปรเมินมาปรับปรุงแลพัฒนาในปีต่อไป (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมสรุป กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ฝ่่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ฝ่่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมMorning Program (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 มี.ค. 2564 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป กิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 มี.ค. 2564 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 มี.ค. 2564 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯ ระดับปฐมวัย ในรายวิชา SCIENCE (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 มี.ค. 2564 กิจกรรมรับการนิเทศการกำกับติดตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามกิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 4 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมศิลปินน้อย ACL (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 มี.ค. 2564 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯ ระดับปฐมวัย ในรายวิชา ENGLISH (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 มี.ค. 2564 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรฝ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 มี.ค. 2564 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯ ระดับปฐมวัย ในรายวิชา MATHEMATICS (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 มี.ค. 2564 กิจกรรมประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 มี.ค. 2564 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมศิลปินน้อย ACL ครั้งที่ 3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งครั้งที่ 3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 มี.ค. 2564 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม Cool Kids Camp ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานบริหารระดับชั้น ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมประกวดSmart classroom ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 มี.ค. 2564 กิจกรรมดำเนินกิจกรรมบัณฑิตน้อย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 มี.ค. 2564 กิจกรรมดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน ของภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ ครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินการ กิจกรรม Cool Kids Camp ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 มี.ค. 2564 กิจกรรมฝึกซ้อมการรับวุฒิบัตรของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 มี.ค. 2564 กิจกรรมเล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 มี.ค. 2564 กิจกรรมมอบเหรียญรางวัลกระโดดไกลชั้นอนุบาล 3 ห้อง 1 - 7 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 มี.ค. 2564 กิจกรรมฝึกซ้อมการรับวุฒิบัตรของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 มี.ค. 2564 กิจกรรมเล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " ประโยชน์ของการฟัง " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 มี.ค. 2564 กิจกรรมมอบเหรียญรางวัลกระโดดไกลชั้นอนุบาล 2 ห้อง 1 - 7 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 มี.ค. 2564 กิจกรรมฝึกซ้อมการรับวุฒิบัตรของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 มี.ค. 2564 กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศกิจกรรมSummer Course 2020ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 มี.ค. 2564 กิจกรรมมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันอุ้มบอลใส่ตะกร้า ชั้นเนอสเซอรี่ห้อง 1 - 3 และกระโดดไกลชั้นอนุบาล 1 ห้อง 1 - 6 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันวิชาการ ครั้งที่ 3(หลังการจัดกิจกรรมวันวิชาการ) (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 มี.ค. 2564 กิจกรรมรับการนิเทศ การดำเนินกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้ง 4 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 มี.ค. 2564 กิจกรรมฝึกซ้อมการรับวุฒิบัตรของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูทำดี ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 มี.ค. 2564 กิจกรรมดำเนินการกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 มี.ค. 2564 กิจกรรมประกาศผลและมอบเกียรติบัติพร้อมของรางวัลหน้าแถวหลังกิจกรรม Morning Program ภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่งฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 มี.ค. 2564 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ครั้งที่ 4 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 มี.ค. 2564 กิจกรรมประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษนักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 มี.ค. 2564 กิจกรรมเชิญ ผู้อำนวยการลงนามในสมุดรายงานประจำตัวเด็ก เกียรติบัตรเด็กที่ได้รับรางวัล และเกียรติบัตรครู ฝ่ายปฐมวัย (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 มี.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมมอบเกียรติบัตรดนตรี ระดับชั้นอนุบาล 3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 มี.ค. 2564 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ " วันอนุรักษ์น้ำโลก " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 มี.ค. 2564 กิจกรรมเชิญ ผู้อำนวยการมอบของรางวัลให้ครูที่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 มี.ค. 2564 กิจกรรมประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาไทยนักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 มี.ค. 2564 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม กาดมั่วตั๋วน้อยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 มี.ค. 2564 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนกำกับติดตามครั้งที่ 4 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 มี.ค. 2564 กิจกรรมเล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การท่องเที่ยวกับ New Normal " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 มี.ค. 2564 กิจกรรมเล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่อง " แยกขยะก่อนทิ้งเพื่อลดภาวะโลกร้อน " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 มี.ค. 2564 กิจกรรมประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 มี.ค. 2564 กิจกรรมประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 มี.ค. 2564 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 มี.ค. 2564 กิจกรรมแข่งขันอุ้มบอลใส่ตระกร้า ชั้นเนอสเซอรี่ ห้อง 1 ถึง ห้อง 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 มี.ค. 2564 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 มี.ค. 2564 กิจกรรม (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 มี.ค. 2564 กิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อยร่วมกับกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินกิจกรรม English is fun (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 มี.ค. 2564 กิจกรรมดำเนินการจัดงานกิจกรรมวันวิชาการฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 4 มี.ค. 2564 กิจกรรมเล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " เชื้อโควิดก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ ติดได้จาก 3 รู " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 มี.ค. 2564 กิจกรรมแข่งขันกระโดดไกลชั้นอนุบาล 3 ห้อง 4 ถึง ห้อง 7 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรม Cool Kids Camp ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 มี.ค. 2564 กิจกรรมเล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การแยกขยะให้ถูกวิธี " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 มี.ค. 2564 กิจกรรมแข่งขันกระโดดไกลชั้นอนุบาล 2 ห้อง 4 ถึง ห้อง 7 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 มี.ค. 2564 กิจกรรมประกาศผลงานวิจัยในชั้นเรียน (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 มี.ค. 2564 กิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 มี.ค. 2564 กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 มี.ค. 2564 กิจกรรมแข่งขันกระโดดไกลชั้นอนุบาล 1 ห้อง 4 ถึง ห้อง 6 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะครูปฐมวัย เพื่อชี้แจงการประเมินหลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2563 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยในชันเรียน ครั้งที่ 4 วันที่ 1 มี.ค. 2564 (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 มี.ค. 2564 กิจกรรมอบรม เรื่อง การป้องกันและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2564 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 27 ก.พ. 2564 กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 (กิจกรรมบัณฑิตน้อย)ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 27 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ ครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 27 ก.พ. 2564 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 ก.พ. 2564 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 ก.พ. 2564 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 ก.พ. 2564 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 ก.พ. 2564 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 ก.พ. 2564 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเินกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 ก.พ. 2564 กิจกรรมสรุปผลการจัดกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 ก.พ. 2564 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 ก.พ. 2564 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 ก.พ. 2564 กิจกรรมดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 ก.พ. 2564 กิจกรรมดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 ก.พ. 2564 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 ก.พ. 2564 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินการกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 ก.พ. 2564 กิจกรรมเล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " ความรุนแรงของฝุ่น PM 2.5 " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 ก.พ. 2564 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 ก.พ. 2564 กิจกรรมร่วมปรึกษากับเจ้าหน้าที่กำหนดจุดเกิดเหตุ จุดรวมพล และเส้นทางอพยพนักเรียนออกจากที่เกิดเหตุ ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 ก.พ. 2564 กิจกรรมมอบเกียรติบัตร กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินการกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 ก.พ. 2564 กิจกรรมแข่งขันกระโดดไกลชั้นอนุบาล 3 ห้อง 1 ถึง ห้อง 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 ก.พ. 2564 กิจกรรมเล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การป้องกันโรคโควิด " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 ก.พ. 2564 กิจกรรมแข่งขันกระโดดไกลชั้นอนุบาล 2 ห้อง 1 ถึง ห้อง 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 ก.พ. 2564 กิจกรรมดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 ก.พ. 2564 กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยตามหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯ ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินการกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 5 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 ก.พ. 2564 กิจกรรมแข่งขันกระโดดไกลชั้นอนุบาล 1 ห้อง 1 ถึง ห้อง 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรม English is fun ครั้งที่ 3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานจัดประสบการณ์เรียนรู้ ครั้งที่ 3 (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 ก.พ. 2564 กิจกรรมออกจดหมายเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมห้องเรียน CEP ปฐมวัยครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 ก.พ. 2564 กิจกรรมมอบรางวัลการประกวดหนูน้อยฟันสวย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 ก.พ. 2564 กิจกรรมประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 ก.พ. 2564 กิจกรรมประกาศและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลการแข่งขันภาษาอังกฤษในระดับอนุบาล 1-3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 ก.พ. 2564 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ 4 (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 ก.พ. 2564 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมคลินิกพัฒนาการครั้งที่ 4 (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 ก.พ. 2564 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลภาคเรียนที่ 2 หนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ก.พ. 2564 กิจกรรมเล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ "ประโยชน์ของการดื่มนม " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ก.พ. 2564 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย) (งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ก.พ. 2564 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ( ครั้งที่ 4 ) (งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ก.พ. 2564 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ก.พ. 2564 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประกวด Smart classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ก.พ. 2564 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ก.พ. 2564 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ก.พ. 2564 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ก.พ. 2564 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ก.พ. 2564 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ก.พ. 2564 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ก.พ. 2564 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ก.พ. 2564 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ก.พ. 2564 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมวางแผนและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายและพร้อมทั้งจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ครั้งที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ก.พ. 2564 กิจกรรมเล่าข่าวเกี่ยวกับ "อันตรายจากฝุุ่น pm 2.5 และวิธีป้องกัน " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการงานนิเทศประสบการณ์เรียนรู้ ครั้งที่ 4 และกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานนิเทศประสบการณ์เรียนรู้ (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังดำเนินงานกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ก.พ. 2564 กิจกรรมจัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัลกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรมรับการ กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ครั้งที่ 4 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่4 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรมกำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 4ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรมกำกับติดตามกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ครั้งที่4 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรมรับการกำกับติดตามกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ครั้งที่4 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ ครั้งที่ 4 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรมขอเชิญ ผู้อำนวยการลงนามในการเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับรางวัล (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรมรับการนิเทศดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนงานกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 4 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรมกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่4) (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรมรับการ กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม English is fun ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตามงานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรมบันทึกการสุ่มตรวจการเดินแถวและการเข้าแถวเดือนละ1ครั้ง ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ก.พ. 2564 กิจกรรมเชิญประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันกระโดดไกลระดับปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ก.พ. 2564 กิจกรรมถ่ายภาพหมู่ ชั้นอนุบาล 3 ห้อง 5 - 7 ในกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ก.พ. 2564 กิจกรรมบันทึกการสุ่มตรวจมารยาทการไหว้และการสนทนาเดือนละ 1 ครั้ง ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 ก.พ. 2564 กิจกรรมมาแนะนำสาระน่ารู้เรื่อง " ความสำคัญของวันมาฆบูชา " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยอาสา ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 ก.พ. 2564 กิจกรรมให้สาระน่ารู้เกี่ยวกับ "วิธีทำความสะอาดผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง" (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 ก.พ. 2564 กิจกรรมถ่ายภาพหมู่ ชั้นอนุบาล 3 ห้อง 3 และ ห้อง 4 ในกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 ก.พ. 2564 กิจกรรมดำเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน กิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 ก.พ. 2564 กิจกรรมดำเนินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 ก.พ. 2564 กิจกรรมถ่ายภาพหมู่ ชั้นอนุบาล 3 ห้อง 1 และ ห้อง 2 ในกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 ก.พ. 2564 กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศกิจกรรมCharity Night 2019ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 ก.พ. 2564 กิจกรรมจัดการประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดี (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 ก.พ. 2564 กิจกรรมรวบรวมรายชื่อหนูทำดีห้องละ 2 คนจากครูประจำชั้นภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 4 ก.พ. 2564 กิจกรรมให้สาระน่ารู้เกี่ยวกับ "สาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองpm2.5 " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 ก.พ. 2564 กิจกรรมดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 ก.พ. 2564 กิจกรรมดำเนินการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1-2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 ก.พ. 2564 กิจกรรมให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ "การรับประทานอาหารให้ครบ 5หมู่ " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 ก.พ. 2564 กิจกรรมจัดทำแผนการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 ก.พ. 2564 กิจกรรมจัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัล ภาคเรียนที่ 2 หนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 ก.พ. 2564 กิจกรรมดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล 2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 ก.พ. 2564 กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีเปิด/ปิด เข็มแดงเกมส์ ย่อย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 ก.พ. 2564 กิจกรรมจัดกิจกรรมการปลูกผักให้เด็กได้เรียนรู้การเจริญเติบโตและการดูแลรักษาธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัวฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ก.พ. 2564 กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ก.พ. 2564 กิจกรรมดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล 1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ก.พ. 2564 กิจกรรม (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ก.พ. 2564 กิจกรรมดำเนินการแข่งขันการออกแบบประกอบ Robot กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 ม.ค. 2564 กิจกรรมจัดทำสนามการแข่งขัน (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 ม.ค. 2564 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 ม.ค. 2564 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 ม.ค. 2564 กิจกรรมดำเนินงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ( ครั้งที่ 2 โดยหัวหน้าสายชั้น ) วันที่ 5 ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 ม.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการหลังการ ดำเนินงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 (งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 ม.ค. 2564 กิจกรรมครูและตัวแทนนักเรียนดำเนินกิจกรรมออกเยี่ยมมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา กิจกรรมหนูน้อยอาสาฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 ม.ค. 2564 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ม.ค. 2564 กิจกรรมดำเนินงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ( ครั้งที่ 2 โดยหัวหน้าสายชั้น ) วันที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ม.ค. 2564 กิจกรรมดำเนินการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 27 ม.ค. 2564 กิจกรรมดำเนินงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ( ครั้งที่ 2 โดยหัวหน้าสายชั้น ) วันที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 ม.ค. 2564 กิจกรรมเข้าร่วมประชุมสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครลำปาง (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 ม.ค. 2564 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 ม.ค. 2564 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 ม.ค. 2564 กิจกรรมดำเนินงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ( ครั้งที่ 2 โดยหัวหน้าสายชั้น ) วันที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 ม.ค. 2564 กิจกรรมดำเนินงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ( ครั้งที่ 2 โดยหัวหน้าสายชั้น ) วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 ม.ค. 2564 กิจกรรมคณะกรรมการตรวจและตัดสินงานวิจัยของครู (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 ม.ค. 2564 กิจกรรมรวบรวมรายชื่่อตัวแทนแต่ละห้องเพื่อเข้าร่วมประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ม.ค. 2564 กิจกรรมให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ " สาเหตุและการป้องกันโรคไข้เลือดออก " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 ม.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพของภาคเรียนที่2 ครั้งที่ 4 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 ม.ค. 2564 กิจกรรมการแสดงเต้นแอโรบิคเปิดงานวันเด็ก 2563 ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 ม.ค. 2564 กิจกรรมให้เกร็ดความรู้เรื่อง " อาการและการป้องกันฝุ่น PM 2.5 " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 ม.ค. 2564 กิจกรรมดำเนินกิจกรรมวันเด็ก ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 ม.ค. 2564 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ม.ค. 2564 กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ม.ค. 2564 กิจกรรมฝึกซ้อมการแสดงเปิดงานกิจกรรมวันเด็ก ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ม.ค. 2564 กิจกรรมประชุมแนวทางconceptการแต่งกายกิจกรรมACL Charing Night ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ม.ค. 2564 กิจกรรมจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตร กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ม.ค. 2564 กิจกรรมดำเนินงานกับฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ จดหมายเชิญประธาน การตกแต่งสถานที่ จดหมายแจ้งผู้ปกครอง วุฒิบัตรนักเรียน (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ม.ค. 2564 กิจกรรมกำหนดส่งรูปเล่มงานวิจัยในชั้นเรียน (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ม.ค. 2564 กิจกรรม แจงตารางบันทึกการคัดเลือกหนูน้อยมารยาทงามให้กับคุณครูประจำชั้น (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ม.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะครูเพื่อดำเนินการปลูกผักในกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ม.ค. 2564 กิจกรรมให้เคล็ดลับ " การดื่มน้ำเวลาไหนที่ดีที่สุด " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ม.ค. 2564 กิจกรรมเล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด 19ในรอบที่2 " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ม.ค. 2564 กิจกรรมจัดทำฐานเรียนรู้ BBL (งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 ม.ค. 2564 กิจกรรมจัดทำฐานเรียนรู้ BBL (งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 ม.ค. 2564 กิจกรรมจัดซื้อ อุปกรณ์ในการแสดง กิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 ม.ค. 2564 กิจกรรมครูระดับปฐมวัยส่งสื่อนวัตกรรม (งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 ม.ค. 2564 กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมรับนักเรียนปฐมวัยใหม่ ปีการศึกษา 2564 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 ม.ค. 2564 กิจกรรมฝ่ายปฐมวัย พร้อมรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 ม.ค. 2564 กิจกรรมให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการ " การออกกำลังกาย5ท่า" (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 ม.ค. 2564 กิจกรรมจัดทำสนามฝึกซ้อม (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 ม.ค. 2564 กิจกรรมให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ " ประโยชน์ของการออกกำลังกาย " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 4 ม.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 4 ม.ค. 2564 กิจกรรมทำจดหมายขอความอนุเคราห์เข้าเยี่ยมและจัดกิจกรรมหนูน้อยอาสา ประสานงานกับเจ้าหนัาที่ของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ศูนย์สวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ และสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปางฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมเพื่อวางแผนการสอนออนไลน์ ระดับปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ธ.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ธ.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการงานบริหารระดับชั้น ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 ธ.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 ธ.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการประสานงานกับฝ่ายต่างๆใน กิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 ธ.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 ธ.ค. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ธ.ค. 2563 กิจกรรมคู่มือคุณภาพงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ธ.ค. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ธ.ค. 2563 กิจกรรมคู่มือคุณภาพงานบริหาร ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ธ.ค. 2563 กิจกรรมคู่มือคุณภาพงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ธ.ค. 2563 กิจกรรมคู่มือคุณภาพงานจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ธ.ค. 2563 กิจกรรมคู่มือคุณภาพงานนิเทศประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ธ.ค. 2563 กิจกรรมคู่มือคุณภาพงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ธ.ค. 2563 กิจกรรมคู่มือคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ธ.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการรวบรวมสิ่งของบริจาคและจัดซื้อสิ่งของเพื่อร่วมบริจาคในกิจกรรมหนูน้อยอาสาฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ธ.ค. 2563 กิจกรรมคู่มือคุณภาพงานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 ธ.ค. 2563 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง ที่โรงเรียนวิชชานารีและโรงเรียนพินิจวิทยา (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ธ.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัยในทุกๆ ด้าน ของภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ธ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศวันคริสต์มาสฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ธ.ค. 2563 กิจกรรมขอเชิญ ผู้อำนวยการลงนามในการเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับรางวัล (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ธ.ค. 2563 กิจกรรมแข่งขันกิจกรรมเปิดกล่องชอล์กปีที่ 18 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ธ.ค. 2563 กิจกรรมเข้าแถวจัดกิจกรรมยามเช้า Morning Program ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ธ.ค. 2563 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมคลีนิกพัฒนาการ ครั้งที่ 3 (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยในชันเรียน ครั้งที่ 3 (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ธ.ค. 2563 กิจกรรมเรียนเชิญ ผู้อำนวยการ ชมการฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศประสบการณ์เรียนรู้ ครั้งที่ 3 (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ธ.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยอาสา ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 ธ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศวันพ่อแห่งชาติ/วันชาติฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการประเมินนักเรียนที่สนใจเข้าเรียน CEP ระดับชั้นอนุบาล 1-2 ปีการศึกษา 2564 ฝ่ายปฐมวัย (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ธ.ค. 2563 กิจกรรมส่งรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดี ห้องเรียนละ 2 คนทุกระดับชั้น ( ชาย 1 คน ,หญิง 1 คน) (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมคณะครูปฐมวัย ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 พ.ย. 2563 กิจกรรมรางวัลการแข่งขันเทควันโด Jampha Championship by Baile Taekwondo Lamphun 2020 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 27 พ.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 พ.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการแจกสื่อ อุปกรณ์ แบบเรียนและของเล่น ให้กับทุกห้องเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 พ.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่3 (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมคลินิกพัฒนาการครั้งที่ 3 (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3(กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย) (งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ( ครั้งที่ 3 ) (งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประกวด Smart classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเยีี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 พ.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการนิเทศการกำกับติดตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามกิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตามงานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการ กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย ( ครั้งที่2 ) (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับติดตามกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ครั้งที่3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการนิทเศ กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่3) (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการนิเทศดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนงานกำกับติดตามประเมินผลปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครั้งที่ 3 (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 พ.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันจักรยานทรงตัว Chiangmai Runner Bike CUP2020 #5 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 พ.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินกาปรับปรุงอาคารชั้นเดียว ห้องเรียน CEP อนุบาล 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 พ.ย. 2563 กิจกรรมการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดทำแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 พ.ย. 2563 กิจกรรมสรุปข้อมูลการนิเทศภายในและภายนอกของครู ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียน (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 พ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยี (งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 พ.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันจักรยานทรงตัว CMRB สนามที่4 LANNA CROSS COUNTRY (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ย. 2563 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ย. 2563 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลภาคเรียนที่ 1 หนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 พ.ย. 2563 กิจกรรมประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษนักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 พ.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการสั่งซื้อวัสดุ/ อุปกรณ์ ตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 พ.ย. 2563 กิจกรรมประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัลกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 พ.ย. 2563 กิจกรรมประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาไทยนักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานวัดผลและประเมินผลที่ผ่านมา 1 ภาคเรียน ของฝ่ายปฐมวัย (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 พ.ย. 2563 กิจกรรมประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมชี้แจ้งการประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดี ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 พ.ย. 2563 กิจกรรมประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 พ.ย. 2563 กิจกรรมสำรวจราคาวัสดุ/อุปกรณ์ในการตกแต่งห้องเรียนรู้ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 พ.ย. 2563 กิจกรรมประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมจัดวางแผนแนวทางการฝึกซ้อมกิจกรรมการแสดงหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 พ.ย. 2563 กิจกรรมขอเชิญ ผู้อำนวยการลงนามในการเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับรางวัล (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 พ.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 พ.ย. 2563 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปงยางคก, บ้านสอาดเนอสเซอรี่, เทศบาลตำบลปงยางคก,เทศบาลตำบลเสด็จ, โอเมก้า (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 พ.ย. 2563 กิจกรรมกิจกรรม English is fun ยื่นใบเสนอราคาหนังสือนิทานภาษาอังกฤษแก่ฝ่ายจัดซื้อ (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 พ.ย. 2563 กิจกรรมเยี่ยมศุนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนไฟและศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวเสือ (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 พ.ย. 2563 กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 พ.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการเบิกงบประมาณในการจัดซื้อของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ในกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ ฝ่ายปฐมวัย (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 ต.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินกิจกรรมวันลอยกระทง ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 ต.ค. 2563 กิจกรรมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 ต.ค. 2563 กิจกรรมเล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับการป้องกันไข้หวัด เข้าหน้าหนาวแล้วอากาศเปลี่ยนแปลง เรามารักษาสุขภาพ เพื่อป้องกันไข้หวัดมี 5ข้อคะ ข้อ.1 ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ข้อ.2 รับประทานอาหารให้ครบ หลัก5หมู่ ข้อ.3 พักผ่อนให้เพียงพอ ข้อ.4 ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อร่างกาย ข้อ.5 ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหาร เพื่อนๆน้องๆ อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือก็จะไม่มีไข้หวัดมากวนใจแล้วคะ (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ต.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศวันลอยกระทงฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ต.ค. 2563 กิจกรรมเล่าสาระรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการนอนเวลา กลางวัน ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายเราอย่างไร เช่น ลดความเครียด กระตุ้นการทำงานของร่างกาย ทำให้ร่างกายได้พักผ่อน และไม่เหนื่อยเกินไป มีความพร้อมในการทำงานและรักษาโรคหัวใจ (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 27 ต.ค. 2563 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 ต.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำจดหมายขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อขออนุญาตออกไปเยี่ยมชม ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 ต.ค. 2563 กิจกรรมสำรวจเวชภัณฑ์และเบิกยาจากห้องพยาบาลโรงเรียนจัดยาและแบ่งการใช้ยาตามสายชั้นตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่ถึงชั้นอนุบาล 3 ครั้งที่2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 ต.ค. 2563 กิจกรรมแจกรายงานการแข่งขันให้กับประธานสี คัดเลือกนักกีฬาแต่ละสายชั้น และเขียนชื่อนักกีฬาของแต่ละประเภท (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 ต.ค. 2563 กิจกรรมเล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " คำศัพท์ภาษาจีนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฤดูหนาว " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ต.ค. 2563 กิจกรรมบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง เพื่อบันทึกและติดบอร์ดหน้าห้อง ภาคเรียนที่2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ต.ค. 2563 กิจกรรมคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาวิ่งคบเพลิง (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ต.ค. 2563 กิจกรรมเล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 ต.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนแต่ละสายชั้นจับฉลากสีเป็น 6 สี พร้อมกับคัดเลือกครู ประธานสี และรองประธานสี (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 ต.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 ต.ค. 2563 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 ต.ค. 2563 กิจกรรมส่งสโลแกนของแต่ละสี (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ต.ค. 2563 กิจกรรมจัดตารางการออกเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มอบหมายหน้าที่คณะครูรับผิดชอบเพื่อจัดเตรียมตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมของฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ต.ค. 2563 กิจกรรมแข่งขันกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อยระดับชั้นอนุบาล 3 เล่านิทานเล่มโปรดของหนู ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ต.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ต.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ต.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัลกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ต.ค. 2563 กิจกรรมเล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การล้างผักสดให้สะอาด " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ต.ค. 2563 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม งานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ต.ค. 2563 กิจกรรมให้สาระน่ารู้ " เคล็ดลับง่ายๆในการดูแลตนเองเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 ต.ค. 2563 กิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยตามหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯ ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 ต.ค. 2563 กิจกรรมรางวัลการแข่งขันจักรยานทรงตัว Chiangmai Runner Bike สนามที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 11 ตุลาคม 2563 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 ต.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมแข่งขันเล่านิทานในกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ระดับชั้นอนุบาล 2 แข่งขันเล่านิทานเล่มโปรดของหนู (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 ต.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ (โดยเพื่อนนิเทศเพื่อน ครั้งที่ 1) วันที่ 5 ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 ต.ค. 2563 กิจกรรมรวบรวมรายชื่อหนูทำดีห้องละ 2 คนจากครูประจำชั้นภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 ต.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัล หนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 ต.ค. 2563 กิจกรรมเล่าสาระน่ารู้เรื่อง " 6วิธีการดูแลสุขภาพในหน้าหนาว " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 ต.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ (โดยเพื่อนนิเทศเพื่อน ครั้งที่ 1 ) วันที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 ต.ค. 2563 กิจกรรมให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ " ประโยชน์ของการรับประทานอาหารเช้า " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 ต.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินงานนิเทศประสบการณ์เรียนรู้ (โดยเพื่อนนิเทศเพื่อน ครั้งที่ 1) วันที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 ต.ค. 2563 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบห้องเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 ต.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ (โดยเพื่อนนิเทศเพื่อน ครั้งที่ 1) วันที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 ต.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ (โดยเพื่อนนิเทศเพื่อน ครั้งที่ 1) วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย เรื่องการปรับปรุงห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ต.ค. 2563 กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ต.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการจัดซื้อลูกบอลแลนด์และซ่อมแซมห้องบอลแลนด์ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ต.ค. 2563 กิจกรรมเล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " ประโยชน์ของการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 ก.ย. 2563 กิจกรรมให้เกร็ดความรู้เรื่อง " 6โรคที่มากับหน้าฝน " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 ก.ย. 2563 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมสู่โลกกว้าง (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 ก.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 ก.ย. 2563 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 ก.ย. 2563 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 ก.ย. 2563 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนครั้งที่ 2 (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 ก.ย. 2563 กิจกรรมให้เกร็ดความรู้เรื่อง "การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ก.ย. 2563 กิจกรรมรวบรวมรายชื่่อตัวแทนแต่ละห้องเพื่อเข้าร่วมประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ก.ย. 2563 กิจกรรมครูประจำชั้นคัดเลือกตัวแทนเด็กเพื่อเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยมารยาทงามครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริจาคสิ่งของเพื่อร่วมบริจาคกิจกรรมหนูน้อยอาสาฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ก.ย. 2563 กิจกรรมให้เกร็ดความรู้เรื่อง " การดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝน " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมให้เกร็ดความรู้เรื่อง " ประโยชน์ของวิตามินซี " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2(กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย) (งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ( ครั้งที่ 2 ) (งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่2 (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมคลินิกพัฒนาการครั้งที่ 2 (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประกวด Smart classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเยีี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการนิเทศการกำกับติดตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามกิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมคลีนิกพัฒนาการ ครั้งที่ 2 (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการ กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ครั้งที่ 2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับติดตามกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ครั้งที่2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับติดตามกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ครั้งที่2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่2) (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการนิเทศดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนงานกำกับติดตามประเมินผลปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมครูประจำชั้นรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ ส่งให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดำเนินการส่งรายชื่อให้ชมรมพุทธศาสตร์สากลเพื่อจัดทำเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 ก.ย. 2563 กิจกรรมอบรม โครงการสู่มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 ก.ย. 2563 กิจกรรมจัดกิจกรรมการปลูกผักให้เด็กได้เรียนรู้การเจริญเติบโตและการดูแลรักษาธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัวฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 ก.ย. 2563 กิจกรรมให้เกร็ดความรู้เรื่อง " การล้างมือ 7 ขั้นตอนเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 ก.ย. 2563 กิจกรรมติดต่อประสานงานนำข้อสอบจากสำนักพุทธศาสตร์สากลมาดำเนินการสอบนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 ก.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 ก.ย. 2563 กิจกรรมให้เกร็ดความรู้เรื่อง " ประโยชน์ของมะนาว " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 ก.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 ก.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 ก.ย. 2563 กิจกรรมนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ตามรายการแข่งขัน (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขัน Strider Racing & Adventure Zone @ Central Plaza Rama II 2019 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 ก.ย. 2563 กิจกรรมจัดซื้อของรางวัลกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 ก.ย. 2563 กิจกรรมให้เกร็ดความรู้เรื่อง " การป้องกันโรคฉี่หนู " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 ก.ย. 2563 กิจกรรมมอบรางวัลSmart classroom (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 ก.ย. 2563 กิจกรรมให้เกร็ดความรู้เรื่อง " โทษของการดื่มน้ำอัดลม " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ก.ย. 2563 กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ก.ย. 2563 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายตลอดปีการศึกษากิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 ส.ค. 2563 กิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมติดตามผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ส.ค. 2563 กิจกรรมแข่งขันจักรยานทรงตัว Chiangmai Runner Bike @LANNA Cross Country (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ส.ค. 2563 กิจกรรมอบรมแนวปฏิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กของสถานรับเลี้ยงเด็ก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 ส.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศวันแม่แห่งชาติ/วันอัสสัมชัญฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 ส.ค. 2563 กิจกรรมฝึกซ้อม นักกีฬาตามตารางที่จัดไว้ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 ส.ค. 2563 กิจกรรมการให้เกร็ดความรู้ เรื่อง "วันแม่แห่งชาติ" (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 ส.ค. 2563 กิจกรรมนำใบเสนอราคาซื้อลูกบอลแลนด์/ซ่อมแซมให้องบอลแลนด์ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 ก.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 ก.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการรับประเมินกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย จากหน่วยงานภายนอก (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 27 ก.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 ก.ค. 2563 กิจกรรมเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค มือ เท้า ปาก การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย การรักษาความสะอาดห้องเรียน และที่อยู่อาศัยสังเกตอาการของโรค วิธีการป้องกัน และรักษาโรค มือเท้า ปาก (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 ก.ค. 2563 กิจกรรมการนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practrices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 ก.ค. 2563 กิจกรรมติดต่อประสานงานกับร้านที่รับซ่อมแซมห้องบอลแลนด์ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 ก.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมครูปฐมวัย เรื่อง การพัฒนา EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ก.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมครูปฐมวัย เรื่อง การพัฒนา EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ก.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศวันสถาปนานักบุญหลุยส์ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ก.ค. 2563 กิจกรรมกำกับติดตามกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ครั้งที่1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ก.ค. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ก.ค. 2563 กิจกรรมคัดเลือกคัดเลือกนักกีฬาจากนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2และ3 ทุกห้องเรียนทั้งนักกีฬาหญิง/ชายตามกีฬาแต่ละประเภทที่จัดการแข่งขันภายนอกและจัดตั้งทีมฟุตบอลชายของโรงเรียน (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ก.ค. 2563 กิจกรรม รับการ กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ครั้งที่ 1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ก.ค. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ก.ค. 2563 กิจกรรมกำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ก.ค. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ก.ค. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ก.ค. 2563 กิจกรรมกำกับติตามกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ฝ่ายปฐมวัยครั้้งที่1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 ก.ค. 2563 กิจกรรมสำรวจอุปกรณ์ในการเล่นที่ชำรุด เช่นลูกบอล พื้นเบาะ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ก.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษาฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ก.ค. 2563 กิจกรรมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และ 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 มิ.ย. 2563 กิจกรรมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 27 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการประชุมประเมิน/วางแผนของชั้นที่เปิดเรียน ชั้นอนุบาล 1 – 3 ครูระดับปฐมวัย – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 มิ.ย. 2563 กิจกรรมทำความสะอาดห้องบอลแลนด์ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 มิ.ย. 2563 กิจกรรมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับเนอสเซอรี่ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 มิ.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการแจกสื่อ อุปกรณ์ แบบเรียนและของเล่น ให้กับทุกห้องเรียนในระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเนอสเซอรี่ และชั้นอนุบาล 1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 มิ.ย. 2563 กิจกรรมวิทยากรในการประชุมชี้แจงการนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สู่การปฏิบัติและการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 มิ.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการคัดกรองนักเรียนโดยครูประจำชั้น (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำมาตรฐานสถานพัฒนาปฐมวัยแห่งชาติสู่การปฏิบัติและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 มิ.ย. 2563 กิจกรรมวิทยากรในการประชุมชี้แจงการนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สู่การปฏิบัติและการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 1 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 มิ.ย. 2563 กิจกรรมวิทยากรในการประชุมชี้แจงการนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สู่การปฏิบัติและการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการพร้อมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 มิ.ย. 2563 กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศวันไหว้ครูฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมแจกแบบบัตรบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (สมุดเล่มเหลือง)ให้กับครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาลศึกษาปีที่3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมแบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง เพื่อบันทึกและติดบอร์ดหน้าห้อง ภาคเรียนที1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 พ.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 พ.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ผ่านงานจัดซื้อ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 พ.ค. 2563 กิจกรรมผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 พ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำจดหมายเชิญผู้ปกครองนักเรียน ชั้นเนอสเซอรี่ – ชั้นอนุบาล 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 พ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 พ.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2563 กิจกรรมป้ายนิเทศแนะนำบุคลากรฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2563 กิจกรรมสำรวจเวชภัณฑ์และเบิกยาจากห้องพยาบาลโรงเรียนจัดยาและแบ่งการใช้ยาตามสายชั้นตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่ถึงชั้นอนุบาล 3 ครั้งที่1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 พ.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์นักเรียนเข้าเล่นตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่ถึงชั้นอนุบาล3 ตามตารางที่กำหนดพร้อมกับบันทึกการใช้ห้องบอลแลนด์ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 พ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์จัดทำตารางให้นักเรียนเข้าเล่นตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่ถึงชั้นอนุบาล 3 และจัดทำตารางทำความสะอาด (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 พ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศยินดีต้อนรับวันเปิดภาคเรียนฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 พ.ค. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ ครั้งที่ 1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 พ.ค. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP (ครั้งที่1)ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 พ.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 พ.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 พ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการงานจัดประสบการณ์เรียนรู้ ครั้งที่ 2 (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 พ.ค. 2563 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศครั้งที 2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 พ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ครั้งที่2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานบริหารฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 พ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ครั้งที่ 1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 พ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรม English is fun ครั้งที่ 1 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 พ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูทำดี ครั้งที่ 1 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 พ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานบริหารระดับชั้น ครั้งที่ 1 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)