วันที่ 5 เม.ย. 2564 กิจกรรมกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 มี.ค. 2564 กิจกรรมนำผลการปรเมินมาปรับปรุงแลพัฒนาในปีต่อไป (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 มี.ค. 2564 กิจกรรมดำเนินงานตามปฏิทิน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ กิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 ม.ค. 2564 กิจกรรมรับการนิเทศการกำกับติดตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามกิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 ธ.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 ธ.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 ธ.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 ธ.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 ธ.ค. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ธ.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการรวบรวมสิ่งของบริจาคและจัดซื้อสิ่งของเพื่อร่วมบริจาคในกิจกรรมหนูน้อยอาสาฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ธ.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนในทุกๆ ด้าน ของภาคเรียนที่ 1 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ธ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศวันคริสต์มาสฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ธ.ค. 2563 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมคลีนิกพัฒนาการ ครั้งที่ 3 (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยในชันเรียน ครั้งที่ 3 (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเรื่องเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัยภาคเรียนที่2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ธ.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 ธ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศวันพ่อแห่งชาติ/วันชาติฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 ธ.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการประสานงานกับฝ่ายต่างๆใน กิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ธ.ค. 2563 กิจกรรมส่งรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดี ห้องเรียนละ 2 คนทุกระดับชั้น ( ชาย 1 คน ,หญิง 1 คน) (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 พ.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการแจกสื่อ อุปกรณ์ แบบเรียนและของเล่น ให้กับทุกห้องเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่3 (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมคลินิกพัฒนาการครั้งที่ 3 (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3(กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย) (งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ( ครั้งที่ 3 ) (งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประกวด Smart classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเยีี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตามงานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศฝ่ายปฐมวัยครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการ กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย ( ครั้งที่2 ) (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรถถภาพฝ่ายปฐมวัยครั้งที่3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการแสดงครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับติดตามกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ครั้งที่3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการ กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่3) (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการนิเทศดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนงานกำกับติดตามประเมินผลปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครั้งที่ 3 (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 พ.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันจักรยานทรงตัว Chiangmai Runner Bike CUP2020 #5 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 พ.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินกาปรับปรุงอาคารชั้นเดียว ห้องเรียน CEP อนุบาล 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 พ.ย. 2563 กิจกรรมการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดทำแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 พ.ย. 2563 กิจกรรมสรุปข้อมูลการนิเทศภายในและภายนอกของครู ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียน (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 พ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยี (งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 พ.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันจักรยานทรงตัว CMRB สนามที่4 LANNA CROSS COUNTRY (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ย. 2563 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ย. 2563 กิจกรรมมอบเกียตริบัตรพร้อมของรางวัลภาคเรียนที่ 1 หนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 พ.ย. 2563 กิจกรรมประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษนักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 1 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 พ.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการสั่งซื้อวัสดุ/ อุปกรณ์ ตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 พ.ย. 2563 กิจกรรมประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัลกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 พ.ย. 2563 กิจกรรมประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาไทยนักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 1 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 1 ภาคเรียน (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศฝ่ายปฐมวัยครั้งที่ 2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 พ.ย. 2563 กิจกรรมประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 1 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมชี้แจ้งการประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดี ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 พ.ย. 2563 กิจกรรมประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 1 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 พ.ย. 2563 กิจกรรมสำรวจราคาวัสดุ/อุปกรณ์ในการตกแต่งห้องเรียนรู้ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 พ.ย. 2563 กิจกรรมประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 พ.ย. 2563 กิจกรรมขอเชิญ ผู้อำนวยการลงนามในการเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับรางวัล (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 พ.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 พ.ย. 2563 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปงยางคก, บ้านสอาดเนอสเซอรี่, เทศบาลตำบลปงยางคก,เทศบาลตำบลเสด็จ, โอเมก้า (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 พ.ย. 2563 กิจกรรมกิจกรรม English is fun ยื่นใบเสนอราคาหนังสือนิทานภาษาอังกฤษแก่ฝ่ายจัดซื้อ (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 พ.ย. 2563 กิจกรรมเยี่ยมศุนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนไฟและศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวเสือ (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 พ.ย. 2563 กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 พ.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการเบิกงบประมาณในการจัดซื้อของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ในกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ ฝ่ายปฐมวัย (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมจัดวางแผนแนวทางการจัดกิจกรรมการแสดง ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 ต.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินกิจกรรมวันลอยกระทง ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 ต.ค. 2563 กิจกรรมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 ต.ค. 2563 กิจกรรมเล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับการป้องกันไข้หวัด เข้าหน้าหนาวแล้วอากาศเปลี่ยนแปลง เรามารักษาสุขภาพ เพื่อป้องกันไข้หวัดมี 5ข้อคะ ข้อ.1 ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ข้อ.2 รับประทานอาหารให้ครบ หลัก5หมู่ ข้อ.3 พักผ่อนให้เพียงพอ ข้อ.4 ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อร่างกาย ข้อ.5 ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหาร เพื่อนๆน้องๆ อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือก็จะไม่มีไข้หวัดมากวนใจแล้วคะ (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ต.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศวันลอยกระทงฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ต.ค. 2563 กิจกรรมเล่าสาระรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการนอนเวลา กลางวัน ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายเราอย่างไร เช่น ลดความเครียด กระตุ้นการทำงานของร่างกาย ทำให้ร่างกายได้พักผ่อน และไม่เหนื่อยเกินไป มีความพร้อมในการทำงานและรักษาโรคหัวใจ (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ต.ค. 2563 กิจกรรมทำจดหมายขออนุญาตนำนักเรียนชั้นอนุบาล 3เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 ต.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำจดหมายขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อขออนุญาตออกไปเยี่ยมชม ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 ต.ค. 2563 กิจกรรมสำรวจเวชภัณฑ์และเบิกยาจากห้องพยาบาลโรงเรียนจัดยาและแบ่งการใช้ยาตามสายชั้นตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่ถึงชั้นอนุบาล 3 ครั้งที่2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 ต.ค. 2563 กิจกรรมประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 ต.ค. 2563 กิจกรรมเล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " คำศัพท์ภาษาจีนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฤดูหนาว " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ต.ค. 2563 กิจกรรมบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง เพื่อบันทึกและติดบอร์ดหน้าห้อง ภาคเรียนที่2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ต.ค. 2563 กิจกรรมเล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 ต.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 ต.ค. 2563 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ต.ค. 2563 กิจกรรมจัดตารางการออกเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มอบหมายหน้าที่คณะครูรับผิดชอบเพื่อจัดเตรียมตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมของฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ต.ค. 2563 กิจกรรมแข่งขันกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อยระดับชั้นอนุบาล 3 เล่านิทานเล่มโปรดของหนู ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ต.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ต.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ต.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัลกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ต.ค. 2563 กิจกรรมเล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การล้างผักสดให้สะอาด " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ต.ค. 2563 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม งานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ต.ค. 2563 กิจกรรมให้สาระน่ารู้ " เคล็ดลับง่ายๆในการดูแลตนเองเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 ต.ค. 2563 กิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยตามหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯ ภาคเรียนที่ 1 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 ต.ค. 2563 กิจกรรมรางวัลการแข่งขันจักรยานทรงตัว Chiangmai Runner Bike สนามที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 11 ตุลาคม 2563 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 ต.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมแข่งขันเล่านิทานในกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ระดับชั้นอนุบาล 2 แข่งขันเล่านิทานเล่มโปรดของหนู (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 ต.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ (โดยเพื่อนนิเทศเพื่อน ครั้งที่ 1) วันที่ 5 ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 ต.ค. 2563 กิจกรรมรวบรวมรายชื่อหนูทำดีห้องละ 2 คนจากครูประจำชั้นภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 ต.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัล หนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 ต.ค. 2563 กิจกรรมเล่าสาระน่ารู้เรื่อง " 6วิธีการดูแลสุขภาพในหน้าหนาว " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 ต.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ (โดยเพื่อนนิเทศเพื่อน ครั้งที่ 1 ) วันที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 ต.ค. 2563 กิจกรรมให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ " ประโยชน์ของการรับประทานอาหารเช้า " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 ต.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินงานนิเทศประสบการณ์เรียนรู้ (โดยเพื่อนนิเทศเพื่อน ครั้งที่ 1) วันที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 ต.ค. 2563 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบห้องเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 ต.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ (โดยเพื่อนนิเทศเพื่อน ครั้งที่ 1) วันที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 ต.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ (โดยเพื่อนนิเทศเพื่อน ครั้งที่ 1) วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย เรื่องการปรับปรุงห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ต.ค. 2563 กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ต.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการจัดซื้อลูกบอลแลนด์และซ่อมแซมห้องบอลแลนด์ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ต.ค. 2563 กิจกรรมเล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " ประโยชน์ของการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 ก.ย. 2563 กิจกรรมให้เกร็ดความรู้เรื่อง " 6โรคที่มากับหน้าฝน " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 ก.ย. 2563 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมสู่โลกกว้าง (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 ก.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 ก.ย. 2563 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 ก.ย. 2563 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 ก.ย. 2563 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนครั้งที่ 2 (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 ก.ย. 2563 กิจกรรมให้เกร็ดความรู้เรื่อง "การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมชี้แจงร่วมกับคณะกรรมการกำหนดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดลำปางเพื่อออกไปประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ก.ย. 2563 กิจกรรมรวบรวมรายชื่่อตัวแทนแต่ละห้องเพื่อเข้าร่วมประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ก.ย. 2563 กิจกรรมรำเปิดงานกิจกรรมกาดมั่วตัวน้อยภาคเรียนที่ 1 ฝ่่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ก.ย. 2563 กิจกรรมครูประจำชั้นคัดเลือกตัวแทนเด็กเพื่อเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยมารยาทงามครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริจาคสิ่งของเพื่อร่วมบริจาคกิจกรรมหนูน้อยอาสาฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ก.ย. 2563 กิจกรรมให้เกร็ดความรู้เรื่อง " การดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝน " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมให้เกร็ดความรู้เรื่อง " ประโยชน์ของวิตามินซี " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2(กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย) (งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ( ครั้งที่ 2 ) (งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่2 (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมคลินิกพัฒนาการครั้งที่ 2 (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประกวด Smart classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเยีี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมคลีนิกพัฒนาการ ครั้งที่ 2 (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศฝ่ายปฐมวัยครั้งที่ 2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการ กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ครั้งที่ 2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรถถภาพฝ่ายปฐมวัยครั้งที่2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการแสดงครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับติดตามกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ครั้งที่2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับติดตามกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ครั้งที่2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติกืจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการ กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่2) (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการนิเทศดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนงานกำกับติดตามประเมินผลปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมครูประจำชั้นรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ ส่งให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดำเนินการส่งรายชื่อให้ชมรมพุทธศาสตร์สากลเพื่อจัดทำเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 ก.ย. 2563 กิจกรรมจัดกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 ก.ย. 2563 กิจกรรมอบรม โครงการสู่มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 ก.ย. 2563 กิจกรรมจัดกิจกรรมการปลูกผักให้เด็กได้เรียนรู้การเจริญเติบโตและการดูแลรักษาธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัวฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 ก.ย. 2563 กิจกรรมให้เกร็ดความรู้เรื่อง " การล้างมือ 7 ขั้นตอนเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 ก.ย. 2563 กิจกรรมติดต่อประสานงานนำข้อสอบจากสำนักพุทธศาสตร์สากลมาดำเนินการสอบนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 ก.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 ก.ย. 2563 กิจกรรมให้เกร็ดความรู้เรื่อง " ประโยชน์ของมะนาว " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 ก.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 ก.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 ก.ย. 2563 กิจกรรมนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ตามรายการแข่งขัน (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 ก.ย. 2563 กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีเปิด/ปิด เข็มแดงเกมส์ ใหญ่ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขัน Strider Racing & Adventure Zone @ Central Plaza Rama II 2019 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 4 ก.ย. 2563 กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีเปิด/ปิด เข็มแดงเกมส์ ย่อย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 ก.ย. 2563 กิจกรรมจัดซื้อของรางวัลกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 ก.ย. 2563 กิจกรรมให้เกร็ดความรู้เรื่อง " การป้องกันโรคฉี่หนู " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 ก.ย. 2563 กิจกรรมให้เกร็ดความรู้เรื่อง " โทษของการดื่มน้ำอัดลม " (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ก.ย. 2563 กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ก.ย. 2563 กิจกรรมจัดทำสนามการแข่งขัน (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ก.ย. 2563 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายที่หาเสียงตลอดปีการศึกษากิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ส.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกระโดดไกล (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 ส.ค. 2563 กิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมติดตามผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเรื่องเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัยภาคเรียนที1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ส.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำสนามฝึกซ้อม (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 ส.ค. 2563 กิจกรรมรำเปิดงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝ่่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 ส.ค. 2563 กิจกรรมผู้อำนวยการเป็นประธานถ่ายภาพรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ส.ค. 2563 กิจกรรมแข่งขันจักรยานทรงตัว Chiangmai Runner Bike @LANNA Cross Country (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ส.ค. 2563 กิจกรรมอบรมแนวปฏิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กของสถานรับเลี้ยงเด็ก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 ส.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศวันแม่แห่งชาติ/วันอัสสัมชัญฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 ส.ค. 2563 กิจกรรมฝึกซ้อม นักกีฬาตามตารางที่จัดไว้ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 ส.ค. 2563 กิจกรรมการให้เกร็ดความรู้ เรื่อง "วันแม่แห่งชาติ" (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 ส.ค. 2563 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องประดับในการแสดง/อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 ส.ค. 2563 กิจกรรมนำใบเสนอราคาซื้อลูกบอลแลนด์/ซ่อมแซมให้องบอลแลนด์ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 ก.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการรับประเมินกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย จากหน่วยงานภายนอก (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 27 ก.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 ก.ค. 2563 กิจกรรมเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค มือ เท้า ปาก การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย การรักษาความสะอาดห้องเรียน และที่อยู่อาศัยสังเกตอาการของโรค วิธีการป้องกัน และรักษาโรค มือเท้า ปาก (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 ก.ค. 2563 กิจกรรมการนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practrices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 ก.ค. 2563 กิจกรรมติดต่อประสานงานกับร้านที่รับซ่อมแซมห้องบอลแลนด์ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 ก.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมครูปฐมวัย เรื่อง การพัฒนา EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ก.ค. 2563 กิจกรรมการอบรมครูปฐมวัย เรื่อง การพัฒนา EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ก.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศวันสถาปนานักบุญหลุยส์ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ก.ค. 2563 กิจกรรมกำกับติดตามกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ครั้งที่1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ก.ค. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ก.ค. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศฝ่ายปฐมวัยครั้งที่ 1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ก.ค. 2563 กิจกรรมคัดเลือกคัดเลือกนักกีฬาจากนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2และ3 ทุกห้องเรียนทั้งนักกีฬาหญิง/ชายตามกีฬาแต่ละประเภทที่จัดการแข่งขันภายนอกและจัดตั้งทีมฟุตบอลชายของโรงเรียน (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ก.ค. 2563 กิจกรรม รับการ กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ครั้งที่ 1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ก.ค. 2563 กิจกรรมกำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมถรรภาพฝ่ายปฐมวัยครั้งที่1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ก.ค. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ก.ค. 2563 กิจกรรมกำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ก.ค. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ก.ค. 2563 กิจกรรมรับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ก.ค. 2563 กิจกรรมกำกับติตามกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ฝ่ายปฐมวัยครั้้งที่1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 ก.ค. 2563 กิจกรรมสำรวจอุปกรณ์ในการเล่นที่ชำรุด เช่นลูกบอล พื้นเบาะ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ก.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษาฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ก.ค. 2563 กิจกรรมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และ 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 มิ.ย. 2563 กิจกรรมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 27 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการประชุมประเมิน/วางแผนของชั้นที่เปิดเรียน ชั้นอนุบาล 1 – 3 ครูระดับปฐมวัย – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 มิ.ย. 2563 กิจกรรมทำความสะอาดห้องบอลแลนด์ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 มิ.ย. 2563 กิจกรรมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับเนอสเซอรี่ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 มิ.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการแจกสื่อ อุปกรณ์ แบบเรียนและของเล่น ให้กับทุกห้องเรียนในระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเนอสเซอรี่ และชั้นอนุบาล 1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 มิ.ย. 2563 กิจกรรมวิทยากรในการประชุมชี้แจงการนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สู่การปฏิบัติและการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 มิ.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการคัดกรองนักเรียนโดยครูประจำชั้น (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำมาตรฐานสถานพัฒนาปฐมวัยแห่งชาติสู่การปฏิบัติและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 มิ.ย. 2563 กิจกรรมวิทยากรในการประชุมชี้แจงการนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สู่การปฏิบัติและการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 มิ.ย. 2563 กิจกรรมวิทยากรในการประชุมชี้แจงการนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สู่การปฏิบัติและการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 มิ.ย. 2563 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการพร้อมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 มิ.ย. 2563 กิจกรรมแจกรายงานการแข่งขันให้กับประธานสี คัดเลือกนักกีฬาแต่ละสายชั้น และเขียนชื่อนักกีฬาของแต่ละประเภท (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 มิ.ย. 2563 กิจกรรมส่งสโลแกนของแต่ละสี (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 มิ.ย. 2563 กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศวันไหว้ครูฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมแจกแบบบัตรบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (สมุดเล่มเหลือง)ให้กับครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาลศึกษาปีที่3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมแบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง เพื่อบันทึกและติดบอร์ดหน้าห้อง ภาคเรียนที1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 มิ.ย. 2563 กิจกรรมคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาวิ่งคบเพลิง (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 พ.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 พ.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนแต่ละสายชั้นจับฉลากสีเป็น 6 สี พร้อมกับคัดเลือกครู ประธานสี และรองประธานสี (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 พ.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ผ่านงานจัดซื้อ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 พ.ค. 2563 กิจกรรมผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 พ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำจดหมายเชิญผู้ปกครองนักเรียน ชั้นเนอสเซอรี่ – ชั้นอนุบาล 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 พ.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศแนะนำบุคลากรฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2563 กิจกรรมสำรวจเวชภัณฑ์และเบิกยาจากห้องพยาบาลโรงเรียนจัดยาและแบ่งการใช้ยาตามสายชั้นตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่ถึงชั้นอนุบาล 3 ครั้งที่1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 พ.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์นักเรียนเข้าเล่นตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่ถึงชั้นอนุบาล3 ตามตารางที่กำหนดพร้อมกับบันทึกการใช้ห้องบอลแลนด์ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 พ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์จัดทำตารางให้นักเรียนเข้าเล่นตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่ถึงชั้นอนุบาล 3 และจัดทำตารางทำความสะอาด (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 พ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศยินดีต้อนรับวันเปิดภาคเรียนฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 พ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมชี้แจ้ง กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 พ.ค. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP (ครั้งที่1)ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 พ.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานบริหารฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 พ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน หลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)