วันที่ 26 มี.ค. 2564 กิจกรรมรางวัลเกียรติยศ DAILYMIRROR AWARD 2021 สาขา “เยาวชนดีเด่น” ในโครงการเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบ คนดีศรีสังคม แห่งสยามประเทศ เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท (งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย)
วันที่ 25 มี.ค. 2564 กิจกรรมจัดอบรมครูระดับชั้นป.1-ม..6 เรื่องจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 12 มี.ค. 2564 กิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย)
วันที่ 11 มี.ค. 2564 กิจกรรมค่าย Day Camp ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 11 มี.ค. 2564 กิจกรรมค่าย Day Camp ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 10 มี.ค. 2564 กิจกรรมพิธีกราบบูรพาจารย์ และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย)
วันที่ 10 มี.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ น้ำเงิน และขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย)
วันที่ 7 มี.ค. 2564 กิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ (งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน)
วันที่ 6 มี.ค. 2564 กิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ (งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน)
วันที่ 3 มี.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ (งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน)
วันที่ 3 มี.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมค่ายพักแรม (Day Camp) ลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ป.1 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 3 มี.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมค่ายพักแรม (Day Camp) ลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ป.2 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 3 มี.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมค่ายพักแรม (Day Camp) ลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ป.3 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 3 มี.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมค่ายพักแรม (Day Camp) ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ป.5 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 2 มี.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมฝึกซ้อมการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการเผชิญเหตุแผ่นดินไหว (งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน)
วันที่ 1 มี.ค. 2564 กิจกรรมอบรมเรื่องการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการเผชิญเหตุแผ่นดินไหว (งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน)
วันที่ 25 ก.พ. 2564 กิจกรรมกิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้ (งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน)
วันที่ 25 ก.พ. 2564 กิจกรรมกิจกรรมค่ายพักแรม (Day Camp) ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 24 ก.พ. 2564 กิจกรรมกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน (งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน)
วันที่ 20 ก.พ. 2564 กิจกรรมงานกิจกรรมประจำปี CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2563 (งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 19 ก.พ. 2564 กิจกรรมกิจกรรมตรวจสารเสพติด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 (งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน)
วันที่ 19 ก.พ. 2564 กิจกรรมกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน (เลือกตั้งล่วงหน้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) (งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน)
วันที่ 19 ก.พ. 2564 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 2ผลัดที่ 7 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 19 ก.พ. 2564 กิจกรรมงานกิจกรรมประจำปี CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2563 (งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 18 ก.พ. 2564 กิจกรรมกิจกรรมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน)
วันที่ 18 ก.พ. 2564 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 2ผลัดที่ 7 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 17 ก.พ. 2564 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 2ผลัดที่ 7 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 11 ก.พ. 2564 กิจกรรมกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ( Day camp ) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 10 ก.พ. 2564 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 2ผลัดที่ 5 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 9 ก.พ. 2564 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 2ผลัดที่ 5 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 8 ก.พ. 2564 กิจกรรมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน)
วันที่ 8 ก.พ. 2564 กิจกรรมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย)
วันที่ 8 ก.พ. 2564 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 2ผลัดที่ 5 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 5 ก.พ. 2564 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 4 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 4 ก.พ. 2564 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 4 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 4 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมร่วมกับที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน อ.ชานน ดียืน (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 3 ก.พ. 2564 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 4 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 2 ก.พ. 2564 กิจกรรมกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ( Day camp ) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 2 ก.พ. 2564 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 4 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 2 ก.พ. 2564 กิจกรรมกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ( Day camp ) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 1 ก.พ. 2564 กิจกรรมกิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน (งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน)
วันที่ 1 ก.พ. 2564 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 4 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 26 ม.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม Charity Night 2020 (ฝ่ายการแสดง) (งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 25 ม.ค. 2564 กิจกรรมจ่ายเสื้อกีฬาสีให้นักเรียนแต่ละชั้น (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 23 ม.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมค่ายอาสาพาสุข จิตอาสาเพื่อน้อง (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 22 ม.ค. 2564 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 2 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 22 ม.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการนักเรียนการจัดกิจกรรมกีฬาสี (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 21 ม.ค. 2564 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 2 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 20 ม.ค. 2564 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 2 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 20 ม.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมวันเด็ก (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 19 ม.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ( Day camp ) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 19 ม.ค. 2564 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 2 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 19 ม.ค. 2564 กิจกรรมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 18 ม.ค. 2564 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 5 ม.ค. 2564 กิจกรรมปี3 สอบแก้ตัวภาคทฤษฎี (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 4 ม.ค. 2564 กิจกรรมรับสมัครจัดตั้งพรรคคณะกรรมการนักเรียน (งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน)
วันที่ 27 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการสอบเก็บตกภาคทฤษฎี นศท.ปี 3 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 26 ธ.ค. 2563 กิจกรรมรางวัล "เยาวชนดีเด่น"และ"ลูกที่ทำความดีต่อพ่อแม่" ในงานประกาศรางวัล “เทพศิลป์ทองคำ” ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย)
วันที่ 24 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 23 ธ.ค. 2563 กิจกรรมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความสุข วันคริสต์มาสและวันปีใหม่ การแลกของขวัญ และงานเลี้ยงสังสรรค์ของนักเรียนในชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาและชั้น มัธยมศึกษา ในแต่ละห้อง (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 22 ธ.ค. 2563 กิจกรรมปี1 สอบปฎิบัติ/การทดสอบกำลังใจ (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 22 ธ.ค. 2563 กิจกรรมปี2สอบปฎิบัติ/การตรวจสภาพความพร้อมก่อนการฝึกภาคสนาม (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 22 ธ.ค. 2563 กิจกรรมปิดการฝึก-ศึกษา รอบในภาคปกติ (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 22 ธ.ค. 2563 กิจกรรมปี2สอบปฎิบัติ/การตรวจสภาพความพร้อมก่อนการฝึกภาคสนาม (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 21 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) (งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน)
วันที่ 20 ธ.ค. 2563 กิจกรรมรางวัลคนดีของแผ่นดิน สาขา "เยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น" ในงาน "เทิดทูนพระคุณพ่อของแผ่นดิน" (งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย)
วันที่ 20 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการสอบภาคทฤษฎี นศท.ปี 3 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 18 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( DAY CAMP ) ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 17 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( DAY CAMP ) ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 16 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกำกับติดตามการจัดกิจกรรม (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 16 ธ.ค. 2563 กิจกรรมนำเสนอ Concept การแสดงงานประจำปี ACL CHARITY NIGHT ประจำปี 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 15 ธ.ค. 2563 กิจกรรมสอบภาคปฏิบัตินศท.ปี 3 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 14 ธ.ค. 2563 กิจกรรม เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมของนักเรียนกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 9 ธ.ค. 2563 กิจกรรมนำเสนอ Concept การแสดงงานประจำปี ACL CHARITY NIGHT ประจำปี 2563 ทุกระดับชั้น (งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 8 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี (กองร้อยพิเศษ) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 8 ธ.ค. 2563 กิจกรรมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนและสวนสนาม นศท. (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 8 ธ.ค. 2563 กิจกรรมซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมใหญ่) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 8 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสตมาสและวันขึ้นปีใหม่ (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 7 ธ.ค. 2563 กิจกรรมซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมใหญ่) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 7 ธ.ค. 2563 กิจกรรมซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมย่อย) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 5 ธ.ค. 2563 กิจกรรมร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 4 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ Good Environment (งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย)
วันที่ 4 ธ.ค. 2563 กิจกรรมซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมย่อย) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 4 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติและ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ) (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 1 ธ.ค. 2563 กิจกรรม นำเครื่องมือทางจิตวิทยาทดสอบ ประเมิน สำรวจ นักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 1 ธ.ค. 2563 กิจกรรมบริกำรให้คำปรึกษำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที 2 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 1 ธ.ค. 2563 กิจกรรมจัดห้องเรียน และภายในอาคารเพื่อสร้างบรรยากาศ ในเทศกาลวันคริสตมาส และวันปีใหม่ (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 27 พ.ย. 2563 กิจกรรมติดตามผลนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 ,โควตาพิเศษ,MOU และทุนการศึกษา (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 17 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 16 พ.ย. 2563 กิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี , กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร,กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์และกิจกรรมกีฬาสี)ภาคเรียนที่1ครั้งที่2 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 13 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประจำปี CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับที่ปรึกษากิจกรรม (งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 12 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ Good Environment (งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย)
วันที่ 11 พ.ย. 2563 กิจกรรมประกาศผลการประกวดเสื้อกีฬาสี-เหรียญรางวัลกีฬาสี (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 9 พ.ย. 2563 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดเสื้อกีฬาสี-เหรียญรางวัลกีฬาสี (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 3 พ.ย. 2563 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp ) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 3 พ.ย. 2563 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 2 พ.ย. 2563 กิจกรรมกิจกรรมตรวจสารเสพติด นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน)
วันที่ 30 ต.ค. 2563 กิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี , กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร,กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์และกิจกรรมกีฬาสี)ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 30 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2 (งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 29 ต.ค. 2563 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตัดสินการออกแบบเสื้อกีฬาสี และเหรียญรางวัลกีฬาสี (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 26 ต.ค. 2563 กิจกรรมประกาศ เรื่องประกวดเสื้อกีฬาสี-เหรียญรางวัลกีฬาสี (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 16 ต.ค. 2563 กิจกรรมฝึกอบรมโครงการจราจรอาสาและโครงการขับขี่ปลอดภัย (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 15 ต.ค. 2563 กิจกรรมฝึกอบรมโครงการจราจรอาสาและโครงการขับขี่ปลอดภัย (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 15 ต.ค. 2563 กิจกรรมการประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 และ ม.1 ร่วมกับอาจารย์ ชานน ดียืน (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 14 ต.ค. 2563 กิจกรรมฝึกอบรมโครงการจราจรอาสาและโครงการขับขี่ปลอดภัย (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 13 ต.ค. 2563 กิจกรรมฝึกอบรมโครงการจราจรอาสาและโครงการขับขี่ปลอดภัย (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 12 ต.ค. 2563 กิจกรรมฝึกอบรมโครงการจราจรอาสาและโครงการขับขี่ปลอดภัย (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 7 ต.ค. 2563 กิจกรรมการฝึกนศท.บังคับบัญชา(ปี2,3) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 3 ต.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน (งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน)
วันที่ 29 ก.ย. 2563 กิจกรรมโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการแนะแนว ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 29 ก.ย. 2563 กิจกรรมกิจกรรมการซ้อมเข้าแถวรูปเกือกม้า (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 28 ก.ย. 2563 กิจกรรมร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง (งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน)
วันที่ 26 ก.ย. 2563 กิจกรรมจัดกิจกรรมค่ายนายหมู่ รองนายหมู่ ลูกเสือ เนตรนารี ป.6 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 25 ก.ย. 2563 กิจกรรมอาจารย์ชานน ดียืน ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประชุมเตรียมค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.6 (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 19 ก.ย. 2563 กิจกรรมรางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ สาขาเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ (งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย)
วันที่ 18 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 18 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 18 ก.ย. 2563 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1 (งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนะแนวการศึกษาต่อ ป.6 เข้า ม.1 และ ม.3 เข้า ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการศูนย์พึ่งได้เพื่อสร้าางระบบการป้องกันและเฝ้าระวังปัยหาความรุนแรงในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 (งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 11 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมโครงการประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 9 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาเซนต์ฟิลิป,ทุนการศึกษาเซราฟิน,ทุนการศึกษาอินเดฟองซ์โซ และทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 8 ก.ย. 2563 กิจกรรมรายงานผลและสรุปยอดการรับสมัครและรายงานตัว(ห้วงที่ 2) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 8 ก.ย. 2563 กิจกรรมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 3 ก.ย. 2563 กิจกรรมประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 2 ก.ย. 2563 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน และแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา และการใช้ระบบสารสนเทศ NISPA และ CATAS (งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน)
วันที่ 1 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับรายตัว นศท.ปี 2,3 ซ้ำชั้น (ห้วงที่ 2) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 30 ส.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนได้รับรางวัล ลูกดีเด่น ประจำปี 2563 (งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย)
วันที่ 28 ส.ค. 2563 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 3 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 27 ส.ค. 2563 กิจกรรมพิธีเปิดการฝึก-ศึกษาและพิธีไหว้ครู(ศูนย์ใน) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 27 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ เนตรนารี (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 27 ส.ค. 2563 กิจกรรมพิธีไหว้ครู (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 25 ส.ค. 2563 กิจกรรมสรุปยอดการรับสมัครและรายงานตัวปี 1-5 (ห้วงที่ 2) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 25 ส.ค. 2563 กิจกรรมแผนการตรวจวินัยของนศท.ชั้นปีที่1 วันอังคารที่25สิงหาคม2563 เวลา13.00-17.09 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 25 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนวในหัวข้อ “การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการพิเศษ สานฝันสวนดุสิต SDU Together สู่เส้นทางสายวิชาชีพ” (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 24 ส.ค. 2563 กิจกรรมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 21 ส.ค. 2563 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 20 ส.ค. 2563 กิจกรรมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 17 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 14 ส.ค. 2563 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 14 ส.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 13 ส.ค. 2563 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 13 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการเครอข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 12 ส.ค. 2563 กิจกรรมร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 11 ส.ค. 2563 กิจกรรมเปิดการฝึกปี1-3รอบปกติ(การฝึกแบบ1) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 11 ส.ค. 2563 กิจกรรมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวง (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 7 ส.ค. 2563 กิจกรรมวันรพี (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 5 ส.ค. 2563 กิจกรรมรับรายตัว นศท.ปี 1ใหม่(ปฐมนิเทศผปค.(รอบใน)) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 4 ส.ค. 2563 กิจกรรมจัดโครงการแนะให้น้อง โดยครูโย (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 31 ก.ค. 2563 กิจกรรมสรุปยอดการรับสมัครและรายงานตัวปี 1-5 (ห้วงที่ 1) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 29 ก.ค. 2563 กิจกรรมพี่ศิษย์เก่าจาก ม.ธรรมศาสตร์ มช. ม.นเรศวร แนะแนวการศึกษาต่อน้อง ม.6 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 28 ก.ค. 2563 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 27 ก.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรม พิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 24 ก.ค. 2563 กิจกรรมประกาศผลการรับสมัคร นศท.ปี1 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 23 ก.ค. 2563 กิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเซนสัญญาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 21 ก.ค. 2563 กิจกรรมเปิดบัญชีนักเรียนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายใหม่) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 21 ก.ค. 2563 กิจกรรมLive สด แนะแนวการศึกษาต่อจาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 21 ก.ค. 2563 กิจกรรมกำกับติดตามการกำหนดกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม ชุมนุม (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 20 ก.ค. 2563 กิจกรรมหน้าที่พิเศษตามที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียนในเดือน มิถุนายน 2563 และมีผลการดำเนินงานและกิจกรรมเป็นที่น่าพอใจ จึงได้เสนอพิจารณาเงินประจำตำแหน่งของบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 20 ก.ค. 2563 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณ นักบุญหลุยส์ฯ และวันภราดา (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 17 ก.ค. 2563 กิจกรรมประชุมวางแผนปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรม (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 14 ก.ค. 2563 กิจกรรมรับสมัครปี 1 ใหม่ (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 14 ก.ค. 2563 กิจกรรมรายงานตัวนศท.ชั้นปีที่ 2-3 (เก่า) (รอบใน) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 14 ก.ค. 2563 กิจกรรมรายงานตัวนศท.ชั้นปีที่ 2-3(เก่า)(รอบใน) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 14 ก.ค. 2563 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1และเลื่อนชั้นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2และ3 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 13 ก.ค. 2563 กิจกรรมจัดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์( วันที่ 13-21 ก.ค. 2563) (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 11 ก.ค. 2563 กิจกรรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 10 ก.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน (งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย)
วันที่ 6 ก.ค. 2563 กิจกรรมนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับทุนช่วยเหลือการศึกษาเบื้องต้น (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 3 ก.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 2 ก.ค. 2563 กิจกรรม6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม (งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย)
วันที่ 2 ก.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 1 ก.ค. 2563 กิจกรรมนำเครื่องมือทางจิตวิทยาทดสอบ ประเมิน สำรวจ นักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 1 ก.ค. 2563 กิจกรรมบริกำรให้คำปรึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที 1 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 1 ก.ค. 2563 กิจกรรมบันทึกข้อมูลนักเรียนที่ใข้บริการห้องแนะแนว ภาคเรียนที่่ 1 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 1 ก.ค. 2563 กิจกรรมจัดบอร์ดสารสนเทศหน้าและในห้องแนะแนว (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 1 ก.ค. 2563 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่าน Website/facebook/line ของโรงเรียน (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 1 ก.ค. 2563 กิจกรรมจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 26 มิ.ย. 2563 กิจกรรมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข (งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน)
วันที่ 26 มิ.ย. 2563 กิจกรรมกิจกรรมฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 25 มิ.ย. 2563 กิจกรรมฝึกทบทวนผกท. (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 23 มิ.ย. 2563 กิจกรรมมอบทุนอาหารกลางวันนักเรียน (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 18 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโรงเรียนเอกชนในระบบระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 15 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1และเลื่อนชั้นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2และ3 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหารครั้งที่ 1(มอบหมายผู้แทนฯ) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี))
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาเอกชน (งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2563 กิจกรรมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา ฯ พระบรมราชินี (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)