วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรม ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 16 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมชี้แจงคณะครู ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 5 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 3 พ.ย. 2563 กิจกรรม ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 พ.ย. 2563 กิจกรรมพิธีฉลองหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของภราดา เทโอฟาน วีรยุทธ บุญพราหมณ์ และสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของภราดา ออกัสติน อาจิณ เต่งตระกูล (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 30 ต.ค. 2563 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิสามัญ เพื่อชี้แจงและขอความคิดเห็น (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 29 ต.ค. 2563 กิจกรรมเข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 27 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 16 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิ (HRD) ครั้งที่ 2 (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 13 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 12 ต.ค. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม การใช้งานระบบ SWIS (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 2 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมวางแผนงานที่ได้รับมอบหมาย หลังจากประชุมคณะกรรมที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2563 (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 29 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่4 (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 23 ก.ย. 2563 กิจกรรมคณะกรรมการตรวจราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมกลุ่มงานบุคคล ครั้งที่2 (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุม ผู้ประสานงานระบบ SWIS ครั้งที่ 1 (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 12 ก.ย. 2563 กิจกรรมกลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานและเป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อ "การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสาตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการที่รองรับ (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 31 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 20 ส.ค. 2563 กิจกรรมผู้อำนวยการเข้าร่วมชมการสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ระบบ สแกนอุณหภูมิของร่างกาย (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 18 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 1/2563 (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 7 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรทุกท่าน (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 5 ส.ค. 2563 กิจกรรมผู้อำนวยการร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดอภิธรรมศพบิดา ม.อำนาจ เทสินทโชติ (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 4 ส.ค. 2563 กิจกรรมผู้บริหารสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 22 ก.ค. 2563 กิจกรรมประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 16 ก.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่2 (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 3 ก.ค. 2563 กิจกรรมประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1/2563 (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการซักซ้อมระบบการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ด้วยเหตุการณ์เสมือนจริง ครั้งที่ 2 (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 19 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการซักซ้อมระบบการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ด้วยเหตุการณ์เสมือนจริง ครั้งที่ 1” (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมเพื่อวางแผนการฝึกซ้อมก่อนเปิดภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 17 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการประชุม คณะกรรมการรับผิดชอบ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน การบริหาร การบริการและการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563 (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 4 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 29 พ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)