วันที่ 16 เม.ย. 2564 กิจกรรมการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ Cambridge ESOL Examinations ครั้งที่2 (งานโครงการพิเศษ CEP)
วันที่ 7 เม.ย. 2564 กิจกรรมนำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนางาน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติงาน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมติดตามการประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมสรุปสารสนเทศผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมกำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานเทคนิคห้องสมุดครั้งที่ 3 (งานห้องสมุด)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมคัดเลือก จัดทำเกียรติบัตรและของรางวัลนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-R และการจัดทำสมุดบันทึกรักการอ่าน (งานห้องสมุด)
วันที่ 29 มี.ค. 2564 กิจกรรมกำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริการและกิจกรรมห้องสมุดครั้งที่ 3 (งานห้องสมุด)
วันที่ 15 มี.ค. 2564 กิจกรรมประเมินการดำเนินการจัดระบบโครงสร้างและการบริหารงานฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 มี.ค. 2564 กิจกรรมกำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-Rครั้งที่ 3 (งานห้องสมุด)
วันที่ 26 ก.พ. 2564 กิจกรรม6.1.4 นำผลการประเมินครั้งที่ 2 ไปวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 26 ก.พ. 2564 กิจกรรม6.2.4 นำข้อมูลวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 26 ก.พ. 2564 กิจกรรมกำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศครั้งที่ 3 (งานห้องสมุด)
วันที่ 25 ก.พ. 2564 กิจกรรม CEP Outdoor Exploring Camp20 (งานโครงการพิเศษ CEP)
วันที่ 24 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมวางแผนเพื่อนำผลการดำเนินกิจกรรมไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 ก.พ. 2564 กิจกรรม6.3.14 นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 22 ก.พ. 2564 กิจกรรม6.2.3 สรุปผลการประเมิน (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 22 ก.พ. 2564 กิจกรรม6.3.10-6.3.13 สรุปผลการดำเนินงาน (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 12 ก.พ. 2564 กิจกรรมนำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนา (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 ก.พ. 2564 กิจกรรมประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 29 ม.ค. 2564 กิจกรรม6.1.2 ดำเนินการนิเทศครั้งที่ 2 (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 29 ม.ค. 2564 กิจกรรมกำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริการและกิจกรรมห้องสมุดครั้งที่ 2 (งานห้องสมุด)
วันที่ 28 ม.ค. 2564 กิจกรรมวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (งานห้องสมุด)
วันที่ 27 ม.ค. 2564 กิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติงาน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ม.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมวันวิชาการ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 20 ม.ค. 2564 กิจกรรมนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 ม.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 ม.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 ม.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 ม.ค. 2564 กิจกรรม6.2.2 ดำเนินการนิเทศ (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 12 ม.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 ม.ค. 2564 กิจกรรมCEP Building global friendship through video conferencing (งานโครงการพิเศษ CEP)
วันที่ 11 ม.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 ม.ค. 2564 กิจกรรมกำหนดการพิธียกย่องเชิดชูเกียรติเรียนดี กิจกรรมเด่น (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 ม.ค. 2564 กิจกรรมอบรม ธุรกิจการค้าสมัยใหม่แบบออนไลน์ - ออฟไลน์ ให้กับนักเรียนแผนการเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 6 ม.ค. 2564 กิจกรรม6.2.1 ประชุมวางแผนในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 4 ม.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมแต้มรักการอ่าน (งานห้องสมุด)
วันที่ 23 ธ.ค. 2563 กิจกรรมจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเข้าห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 21 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานริการและกิจกรรมห้องสมุดครั้งที่ 1 (งานห้องสมุด)
วันที่ 21 ธ.ค. 2563 กิจกรรมสรุปรายงานผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (งานห้องสมุด)
วันที่ 18 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 3 (งานห้องสมุด)
วันที่ 15 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 14 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 2 (งานห้องสมุด)
วันที่ 11 ธ.ค. 2563 กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรม (งานห้องสมุด)
วันที่ 11 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประกวดภาพถ่าย"แนะนำหนังสือในดวงใจ" (งานห้องสมุด)
วันที่ 10 ธ.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 10 ธ.ค. 2563 กิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ "ห้องสมุดในฝัน" (งานห้องสมุด)
วันที่ 9 ธ.ค. 2563 กิจกรรมสำรวจความต้องการของครูและนักเรียนด้านทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภทเข้าห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2563 (งานห้องสมุด)
วันที่ 7 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-R ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (งานห้องสมุด)
วันที่ 7 ธ.ค. 2563 กิจกรรมจัดหนังสือหมุนเวียนสำหรับการให้บริการการอ่านภายในห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น (งานห้องสมุด)
วันที่ 4 ธ.ค. 2563 กิจกรรมCEP Building global friendship through video conferencing (งานโครงการพิเศษ CEP)
วันที่ 4 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 1 (งานห้องสมุด)
วันที่ 1 ธ.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินประชาสัมพันธ์โครงการ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 ธ.ค. 2563 กิจกรรมบริการการอ่านและช่วยการค้นคว้า (งานห้องสมุด)
วันที่ 1 ธ.ค. 2563 กิจกรรมบริการยืม-คืน (งานห้องสมุด)
วันที่ 1 ธ.ค. 2563 กิจกรรมบริการห้องสมุดมัลติมีเดีย (งานห้องสมุด)
วันที่ 1 ธ.ค. 2563 กิจกรรมบริการเครื่องคอมพิวเตอร์และFree WiFi : Library Hotspot (งานห้องสมุด)
วันที่ 1 ธ.ค. 2563 กิจกรรมบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (การจัดนิทรรศการ แนะนำหนังสือ บรรณนิทัศน์ รายการบรรณานุกรมหนังสือใหม่) (งานห้องสมุด)
วันที่ 1 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน (งานห้องสมุด)
วันที่ 30 พ.ย. 2563 กิจกรรมจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 พ.ย. 2563 กิจกรรม6.1.3 อบรมสัมมนาการจัดการเรียนรู้แบบ Competency Based Learning (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 30 พ.ย. 2563 กิจกรรมจัดทำสถิติและรายงานการปฏิบัติงานภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 (งานห้องสมุด)
วันที่ 27 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการห้องสมุดครั้งที่ 2 (งานห้องสมุด)
วันที่ 26 พ.ย. 2563 กิจกรรมแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันวิชาการ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 พ.ย. 2563 กิจกรรมกิจกรรมการรับเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ONET ปีการศึกษา 2562 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการโครงพิเศษ Smart TECH ครั้งที่ 3/2563 (งานโครงการพิเศษ Smart Tech)
วันที่ 16 พ.ย. 2563 กิจกรรมวิเคราะห์มาตรการฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละระดับชั้น (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำนินงาน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ย. 2563 กิจกรรมติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการขออนุมัติการเบิกจ่าย (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ย. 2563 กิจกรรม6.3.4-6.3.9 ดำเนินประสานงานการอบรมครู เรื่องการเขียนรายงานการวิจัย (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 13 พ.ย. 2563 กิจกรรมกำหนดประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 พ.ย. 2563 กิจกรรมการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ Cambridge ESOL Examinations ครั้งที่1 (งานโครงการพิเศษ CEP)
วันที่ 13 พ.ย. 2563 กิจกรรมการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ Cambridge ESOL Examinations ครั้งที่1 (งานโครงการพิเศษ CEP)
วันที่ 13 พ.ย. 2563 กิจกรรมทำหนังสือขออนุมัติกิจกรรมและเบิกพัสดุและงบประมาณการจัดกิจกรรม (งานห้องสมุด)
วันที่ 12 พ.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขัน World Robot (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 พ.ย. 2563 กิจกรรมสิ้นสุดการอัดสำเนาแบบทดสอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 /2563 (งานศูนย์ผลิตเอกสาร)
วันที่ 10 พ.ย. 2563 กิจกรรมทำเกียรติบัตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยี (งานศูนย์ผลิตเอกสาร)
วันที่ 3 พ.ย. 2563 กิจกรรมทำเกียรติบัตร กิจกรรมเล่มโปรดของหนู "หนอนหนังสือตัวน้อย" (งานศูนย์ผลิตเอกสาร)
วันที่ 2 พ.ย. 2563 กิจกรรม6.1.4 นำผลการประเมินครั้งที่ 1 ไปวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป (งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 2 พ.ย. 2563 กิจกรรมอัดสำเนาแบบทดสอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับมัธยมศึกษา (งานศูนย์ผลิตเอกสาร)
วันที่ 30 ต.ค. 2563 กิจกรรมพิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 ต.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 30 ต.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำปฏิิทินกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 29 ต.ค. 2563 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 20 ต.ค. 2563 กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH (งานโครงการพิเศษ Smart Tech)
วันที่ 17 ต.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ม.6 ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการจบการศึกษา (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 ต.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำเกียรติบัตร แข่งขันตอบปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (งานศูนย์ผลิตเอกสาร)
วันที่ 12 ต.ค. 2563 กิจกรรมทำเกียรติบัตร แข่งขันตอบปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (งานศูนย์ผลิตเอกสาร)
วันที่ 12 ต.ค. 2563 กิจกรรมอัดสำเนาแบบทดสอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นประถมศึกษา (งานศูนย์ผลิตเอกสาร)
วันที่ 9 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมกำหนดขอบข่ายการวัดประเมินผู้เรียน ด้าน การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และการคิดคำนวณ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 2 ต.ค. 2563 กิจกรรม CEP Outdoor Exploring Camp20 (งานโครงการพิเศษ CEP)
วันที่ 1 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมจัดวางแนวทางการจัดดำเนิินงานบริการและกิจกรรมห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 1 ต.ค. 2563 กิจกรรมอัดสำเนา , เย็บเล่มเอกสาร (งานศูนย์ผลิตเอกสาร)
วันที่ 28 ก.ย. 2563 กิจกรรมอัดสำเนาแบบทดสอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับปฐมวัย (งานศูนย์ผลิตเอกสาร)
วันที่ 28 ก.ย. 2563 กิจกรรมอัดสำเนาเอกสาร ถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม (งานศูนย์ผลิตเอกสาร)
วันที่ 22 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับมอบฮาร์ดดิสก์ใหม่พร้อมโปรแกรมและติดตั้งเครื่องพิมพ์ จากงานศูนย์เทคโนโลยีฯ (งานห้องสมุด)
วันที่ 22 ก.ย. 2563 กิจกรรมทำเกียรติบัตร นักเรียนเข้าร่วมทำงานธนาคารออมสิน (งานศูนย์ผลิตเอกสาร)
วันที่ 18 ก.ย. 2563 กิจกรรมตรวจเช็คเครื่องอัดสำเนา บริษัทริโซ่ (งานศูนย์ผลิตเอกสาร)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมVocabulary building "Crossword Game" (งานโครงการพิเศษ CEP)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมCEP Vocabulary building activity "Crossword Game" (งานโครงการพิเศษ CEP)
วันที่ 11 ก.ย. 2563 กิจกรรมกิจกรรมติว O-NET และ GAT (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 11 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ Smart TECH ครั้งที่ 2/2563 (งานโครงการพิเศษ Smart Tech)
วันที่ 1 ก.ย. 2563 กิจกรรมกำกับติดตาม เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูแต่ละกลุ่มสาระ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 27 ส.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมเปิดห้องเรียนตหลักสตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) และ พิธีมอบป้ายห้องเรียน ALEXANDER V.O. MATHEW พร้อมส่งมอบสื่อการเรียนการสอน (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 20 ส.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมมอบสื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งานโครงการพิเศษ Smart Tech)
วันที่ 20 ส.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนโครงการ SMART TECH ระดับชั้น ม.1 - ม.3 เข้าร่วกิจกรรม "ท่องโลกธรณีวิทยา คืนชีวิตซากดึกดำบรรพ์" (งานโครงการพิเศษ Smart Tech)
วันที่ 10 ส.ค. 2563 กิจกรรมที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการงานหลักสูตร ตรวจเชคหลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 9 ส.ค. 2563 กิจกรรมที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการงานหลักสูตร ตรวจเชคหลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 3 ส.ค. 2563 กิจกรรมเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมเย็น (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 3 ส.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-R วางทุกงานอ่านทุกคน อ่านพร้อมกันก่อนเคารพธงชาติ (ตลอดปีการศึกษา ของทุกๆเช้าวันจันทร์) (งานห้องสมุด)
วันที่ 20 ก.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (งานห้องสมุด)
วันที่ 17 ก.ค. 2563 กิจกรรมวางแผนกิจกรรม STEM ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 3 ก.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 2 ก.ค. 2563 กิจกรรมจัดเตรียมสถานที่ ห้องสมุด ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 (งานห้องสมุด)
วันที่ 1 ก.ค. 2563 กิจกรรมควบคุมและบริหารการดำเนินงานตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 ก.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 ก.ค. 2563 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการงานห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 1 ก.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำปฏิิทินการปฏิบัติงานห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 1 ก.ค. 2563 กิจกรรมศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการบริหารจัดการห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 1 ก.ค. 2563 กิจกรรมจัดเตรียมสถานที่ ห้องสมุด ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 (งานห้องสมุด)
วันที่ 1 ก.ค. 2563 กิจกรรมบริการห้องสมุด นักเรียนทุกระดับชั้น (งานห้องสมุด)
วันที่ 1 ก.ค. 2563 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการงานห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 26 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการวิพากย์และให้ข้อเสนอแนะเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเทคโนโลยี (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 25 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการวิพากย์และให้ข้อเสนอแนะเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเทคโนโลยี (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 24 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประกาศแนวทางการใช้งานเอกสาร หนังสือ คำสั่งประกาศ แบบฟอร์มต่างๆของหน่วยงานในสังกัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการวิพากย์และให้ข้อเสนอแนะเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเทคโนโลยี (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 23 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการวิพากย์และให้ข้อเสนอแนะเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเทคโนโลยี (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 22 มิ.ย. 2563 กิจกรรมทำเกียรติบัตร อบรม TIM บูรณาการ วิชาการ (งานศูนย์ผลิตเอกสาร)
วันที่ 17 มิ.ย. 2563 กิจกรรมจัดตารางเวลาสำหรับครูในแต่ละกลุ่มสาระได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Theme Based Learning (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 15 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Theme Based Learning (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 15 มิ.ย. 2563 กิจกรรม6.1.3 ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและปรับแก้ไขหลักสูตร (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 9 มิ.ย. 2563 กิจกรรม6.1.3 ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและปรับแก้ไขหลักสูตร (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Technology Integrated Matrix (TIM) (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมตรวจเช็คเครื่องอัดสำเนา บริษัทริโซ่ (งานศูนย์ผลิตเอกสาร)
วันที่ 4 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Technology Integrated Matrix (TIM) (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 3 มิ.ย. 2563 กิจกรรมนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2563 กิจกรรมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายแนวทาง (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Technology Integrated Matrix (TIM) (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2563 กิจกรรมวางแผนกำกับติดตามการดำเนินงานการจัดระบบและพัฒนาหลักสูตร (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Technology Integrated Matrix (TIM) (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2563 กิจกรรม6.1.3 ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและปรับแก้ไขหลักสูตร (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 29 พ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 29 พ.ค. 2563 กิจกรรม6.1.2 วางแผนดำเนินงานพัฒนาและปรับแก้ไขหลักสูตร (งานหลักสูตรและการสอน)
วันที่ 22 พ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 พ.ค. 2563 กิจกรรมประชุม มอบหมายนโยบายเป้าหมายการดำเนินงานนและแนวทางในการปฏิบัติงาน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 พ.ค. 2563 กิจกรรมแต่งตั้งบุคลากรและะกรรมการผู้รับชอบ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2563 กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ จังหวัดลำปาง (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 พ.ค. 2563 กิจกรรมกำหนดเอกสาร หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มต่างๆของทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อทบทวนรูปแบบ จัดทำรูปแบบร่วมกันตามความเหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินงาน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)