วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินงานวัดผลและประเมิน ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและแก้ไขพัฒนาในปีต่อไป (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อมในปีต่อไป (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนปฐมวัยปีต่อไป (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย มาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินงานบริหารกิจกรรมมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินกิืจกรรมหนูน้อยสุขภาพดีฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม Explorer kids ฝ่ายปฐมวัยในปีต่อไป (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม Explorer Kids ฝ่ายปฐมวัยในปีต่อไป (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมหนูน้อยอาเซียน (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุง ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุกมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินงานกิจกรรมมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมสรุปผลการจัดทำรายงานปฏิบัติกิจกรรมสู่โลกกว้าง (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมเศรษฐีน้อยในปีต่อไป (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานสายชั้นในปีต่อไป (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมหนูทำดีในปีต่อไป (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อนในปีต่อไป (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมสวัสดิภาพในปีต่อไป (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมรักชีวิต  รักษ์สิ่งแวดล้อมในปีต่อไป (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมประกวด Smart Classroomในปีต่อไป (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมหนูน้อยมารยาทงามในปีต่อไป (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินงานกิจกรรมหนูน้อยอาสามาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 มี.ค. 2563 กิจกรรมสรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อะACL (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 มี.ค. 2563 กิจกรรมสรุปผลนำเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ กิจกรรมศิลปินน้อย ACL ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย (งานผลิตสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัยในปีต่อไป (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 มี.ค. 2563 กิจกรรมประเมิน และสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 มี.ค. 2563 กิจกรรมสรุปผลนำเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ กิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในปีต่อไป (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 มี.ค. 2563 กิจกรรมสรุปผลการทำรายงานกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 มี.ค. 2563 กิจกรรมสรุปผลการทำรายงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 มี.ค. 2563 กิจกรรมสรุปผลการทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 มี.ค. 2563 กิจกรรมสรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 มี.ค. 2563 กิจกรรมสรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 มี.ค. 2563 กิจกรรม สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 มี.ค. 2563 กิจกรรมสรุปผลและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 มี.ค. 2563 กิจกรรมสรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อยACL (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 มี.ค. 2563 กิจกรรมอบรมการโพสต์เอกสาร ในระบบ SWIS สำหรับครูปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 มี.ค. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 มี.ค. 2563 กิจกรรมขยายผลการอบรมครูที่ได้รับรางวัลงานวิจัยในชั้นเรียนมาแบ่งปันความรู้ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการนิเทศประเมอนมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่องไป ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อยในปีต่อไป (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการนิเทศมาประเมินปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 มี.ค. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินกิจกรรมคลินิกพัฒนาการมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมห้องปฐมพยาบาล (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานกิจรรมดูแลสุขภาพนักเรียน (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลการทำรายงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงาน งานบริหารกิจกรรม (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลการจัดทำรายงาน Explorer kids ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผล จัดทำรายงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลและการจัดทำรายงาน Explorer Kids ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏบัติกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมกำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงาน งานกิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมเศรษฐีน้อย ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงาน งานสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงาน กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงาน กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อนฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผล และจัดทำรายงานกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงาน กิจกรรมประกวด Smart Classroom (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อยอาสา (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อยACL (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 ก.พ. 2563 กิจกรรมกำหนดการ ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ก.พ. 2563 กิจกรรมประกาศและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลนักเรียน กิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ก.พ. 2563 กิจกรรมประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ก.พ. 2563 กิจกรรมกิจกรรมมอบเกียรติบัตรดนตรี ระดับชั้นอนุบาล 3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ก.พ. 2563 กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติบัตรของรางวัล กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ในภาคเรียนที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ก.พ. 2563 กิจกรรมประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม Smart Classroom (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 ก.พ. 2563 กิจกรรมประเมินทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม Smart Classroom (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 ก.พ. 2563 กิจกรรมประเมินทักษะพื้นฐานภาษาไทยนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ก.พ. 2563 กิจกรรมประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ก.พ. 2563 กิจกรรมประเมินทักษะพื้นฐานความพร้อมทางด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ก.พ. 2563 กิจกรรมประชุม ชี้แจง กิจกรรมศิลปินน้อย ACL (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ก.พ. 2563 กิจกรรมดำเนินการจัดทำเกียรติบัตรโดยผ่านศูนย์ผลิด กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ก.พ. 2563 กิจกรรมกิจกรรม Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.พ. 2563 กิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ก.พ. 2563 กิจกรรมเรียนเชิญ ผู้อำนวยการ เป็นเกียรติร่วมงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ก.พ. 2563 กิจกรรมกิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน การทำหมูแดดเดียว อนุบาล 1 ห้อง 3 (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ก.พ. 2563 กิจกรรมรวบรวมรายชื่อหนูทำดีห้องละ 2 คน ภาคเรียนที่ 2 จากครูประจำชั้น (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 ก.พ. 2563 กิจกรรมประกาศผลและมอบเกียรติบัตร กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 ก.พ. 2563 กิจกรรมประกาศผลและมอบเกียรติบัตร กิจกรรม Junior Robotic (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 ก.พ. 2563 กิจกรรมกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียน ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 ก.พ. 2563 กิจกรรมติดตามผลและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 ก.พ. 2563 กิจกรรมการแข่งขัน Chiang Rai Runner Bike Cup 2020 #1 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 ก.พ. 2563 กิจกรรมดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 2 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 ก.พ. 2563 กิจกรรมดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 3 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 ก.พ. 2563 กิจกรรมประกาศผลรางวัลงานวิจัยในชั้นเรียน (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 ก.พ. 2563 กิจกรรมประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม Smart Classroom (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม Smart Classroom (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 4 ก.พ. 2563 กิจกรรมดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 ก.พ. 2563 กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ตามหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมติดตามผลและประเมินผลการดำเนินของแต่ละงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อชี้แจงรายละเอียด กิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมสรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรของรางวัลกิจกรรมการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมครูและนักเรียนปฐมวัย ออกเยี่ยมบริจาคของศูนย์ปฏิบัติการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปางและศูนย์สวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 ม.ค. 2563 กิจกรรมครูและตัวแทนนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ออกเยี่ยมมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา จังหวัดลำปาง (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ม.ค. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมห้องปฐมพยาบาล (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ม.ค. 2563 กิจกรรมการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 27 ม.ค. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรม Explorer kids ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 27 ม.ค. 2563 กิจกรรมกำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Explorer Kiks ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 27 ม.ค. 2563 กิจกรรมถ่ายภาพหมู่บัณฑิตน้อย อนุบาล 3 ห้อง 6 และห้อง 7 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 ม.ค. 2563 กิจกรรมรายการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 ม.ค. 2563 กิจกรรมจัดกิจกรรมวันวิชาการระดับปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 ม.ค. 2563 กิจกรรมประกาศผลประกวดสื่อ/นวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย (งานผลิตสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 ม.ค. 2563 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้ประสานงานและนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ธรรมะหนูน้อย ACL (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 ม.ค. 2563 กิจกรรมถ่ายภาพหมู่บัณฑิตน้อย อนุบาล 3 ห้อง 5 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ม.ค. 2563 กิจกรรมถ่ายภาพหมู่บัณฑิตน้อย อนุบาล 3 ห้อง 3 และ ห้อง 4 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 ม.ค. 2563 กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 ม.ค. 2563 กิจกรรมถ่ายภาพหมู่บัณฑิตน้อย อนุบาล 3 ห้อง 1และห้อง 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 ม.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน และครูปฐมวัย กิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 ม.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย โดยผ่านงานศูนย์ผลิต (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ม.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขัน จินตคณิตโดยการใช้นิ้วมือ ระดับอนุบาล (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ม.ค. 2563 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ปกครองที่ร่วมโครงการปรับปรุงรั้งอนุบาล ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ม.ค. 2563 กิจกรรมกำหนดส่งรูปเล่มงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ม.ค. 2563 กิจกรรมแข่งขันคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1-2 กิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน "วิธีป้องกันเชื้้อโรคเข้าสู้ร่างกาย”ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ม.ค. 2563 กิจกรรมกำหนดส่งรูปเล่มงานวิจัยในชั้นเรียน (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ม.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการแข่งขันการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ม.ค. 2563 กิจกรรมการสอบวัดคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(FSG-CGPTA) (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 ม.ค. 2563 กิจกรรมจัดกิจกรรมประกวดสื่อการสอน ฝ่ายปฐมวัย (งานผลิตสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ม.ค. 2563 กิจกรรมการสอบวัดคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(FSG-CGPTA) (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ม.ค. 2563 กิจกรรมประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ศูนย์สวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ และสถาบันพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 ม.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขัน Singha Park Chiangrai Balance Bike Thailand Open 2020 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 ม.ค. 2563 กิจกรรม กำหนดการ จัดเตรียมและรวบรวมของบริจาค (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 ม.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการประกวดหนูน้อยฟันสวยโดยเริ่มจากระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับอนุบาล 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 ม.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 ม.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 ม.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 4 ม.ค. 2563 กิจกรรมทำจดหมายขออนุญาตินักเรียนชั้นอนุบาล3 เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยอาสา (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 ม.ค. 2563 กิจกรรมทำจดหมายขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมและจัดกิจกรรมหนูน้อยอาสา (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 ม.ค. 2563 กิจกรรมประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 ม.ค. 2563 กิจกรรมสรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยอาสา (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 ม.ค. 2563 กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 ธ.ค. 2562 กิจกรรมสรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 ธ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 ธ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 ธ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 ธ.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินการจัดซื้อของบริจาค กิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ธ.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตรในกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ธ.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตรกิจกรรม Junior Robotic (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ธ.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ธ.ค. 2562 กิจกรรมขอจัดทำเกียรติบัตรมอบให้กับผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสีบริเวณรั้งอนุบาล ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ธ.ค. 2562 กิจกรรมการประชุมโครงการส่งเสริมฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ธ.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ธ.ค. 2562 กิจกรรมกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Smart Reader Kids (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ธ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 ธ.ค. 2562 กิจกรรมจัดทำรายชื่อนักเรียนตามฐานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 ธ.ค. 2562 กิจกรรมส่งรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดีห้องละ 2คน (ชาย 1 หญิง 1 คน) (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 ธ.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินการให้ผู้ปกครองและครูร่วมวาดภาพระบายสีบริเวณรั้วอนุบาล (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมวิทยากรมาให้ความรู้แก่คณะคและนักเรีรูระดับปฐมวัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจาคโรค มือ ปาก เท้า และการดูแลความสะอาดของร่างกายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบประกอบ Robot (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 ธ.ค. 2562 กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 ธ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 7 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน การทำ“บัวลอยไข่หวาน”ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 พ.ย. 2562 กิจกรรมสรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 27 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน "การฝึกสมาธิผ่านแสงเทียน”ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันว่ายน้ำวังนาคราชแชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2562 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 พ.ย. 2562 กิจกรรมทำจดหมายเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค มือ ปาก เท้า และการดูแลความสะอาดของร่างกาย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 พ.ย. 2562 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผล การ)ฏิบัติงานกิจกรรมนิเทศการสอน ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมนิเทศการสอนภายใน วันที่ 5 ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมนิเทศการสอนภายใน วันที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมนิเทศการสอนภายใน วันที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมนิเทศการสอนภายใน วันที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 พ.ย. 2562 กิจกรรมขออนุมัติเบิกวัสดุอุปกรร์ในการระบายสีรั้วเพิ่มเติม (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 พ.ย. 2562 กิจกรรมเชิญผู้อำนวยการชมการซ้อมใหญ่ (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมนิเทศการสอนภายใน วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 พ.ย. 2562 กิจกรรมดำเนินการแข่งขันกีฬาสีภายในกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคสิ่งของ กิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญ (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 พ.ย. 2562 กิจกรรมร่วมกิจกรรม งานล่องสะเปาจาวเวียงละกอน (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 พ.ย. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีเปิด/ปิดกิจกรรมเข็มแดงเกมส์(ซ้อมย่อย) (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมบูรณาการเทศกาลวันลอยกระทง (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 พ.ย. 2562 กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ 2562 รุ่นหญิง อายุ 4 – 9 ปี (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ย. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีเปิด/ปิดกิจกรรมเข็มแดงเกมส์(ซ้อมใหญ่) (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรม English is fun แข่งขันคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ย. 2562 กิจกรรมประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ย. 2562 กิจกรรมดำเนินงการคัดเลือกเด็กระดับอนุบาล 1 -3 ที่มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน การทำ“ทอดมันกุ้ง”ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 พ.ย. 2562 กิจกรรมฝึกปฏิบัติโยคะรวมระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 พ.ย. 2562 กิจกรรมฝึกปฏิบัติโยคะรวมระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 4 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรถภาพ ฝ่ายปฐมวัยภาคเรียนที่2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 4 พ.ย. 2562 กิจกรรมฝึกปฏิบัติโยคะรวมระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมแข่งขันกระโดดไกล ชั้นอนุบาล1-3(นอกรอบ) (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 6 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมประสานกับหัวหน้าสายชั้นเพื่อประสานผุ้ปกครองขอสนันสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการระบายสีรั้วอนุบาลตามช่องต่างๆ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 1 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ CEP (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรม English is fun ยื่นใบเสนอราคาหนังสือนิทานภาษาอังกฤษแก่ฝ่ายจัดซื้อ (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมดำเนินการเบิกงบประมาณในการจัดซื้อของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ในกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ ฝ่ายปฐมวัย (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 ต.ค. 2562 กิจกรรมเริ่มส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 ต.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 ต.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน อนุบาล 3 ห้อง 6 ฝ่ายปฐมวัย (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ต.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน อนุบาล 2 ห้อง 1 ฝ่ายปฐมวัย (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 ต.ค. 2562 กิจกรรมทำจดหมายขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสีรั้วอนุบาลจากผู้ปกครอง (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 ต.ค. 2562 กิจกรรมจัดกิจกรรมการปลูกพืชผัก ภาคเรียนที่ 2 ในกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ต.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ต.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การทดลองในกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก โดยผ่านฝ่ายจัดซื้อ (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 ต.ค. 2562 กิจกรรม ประชุมจัดวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมผลิตสื่อ ฝ่ายปฐมวัย (งานผลิตสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 ต.ค. 2562 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อของเล่นและสื่อการสอนCEP ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 ต.ค. 2562 กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร วันที่ 1 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 ต.ค. 2562 กิจกรรมการอบรมวิทยาการคำนวนครูปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 ต.ค. 2562 กิจกรรมอบรมวิทยาการคำนวนครูปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 4 ต.ค. 2562 กิจกรรมนำเสนอการซ่อมแซมปรับปรุงรั้วโดยรอบฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 ต.ค. 2562 กิจกรรมการอบรม 5 hours of basic English สำหรับครูปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ต.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 5 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 ก.ย. 2562 กิจกรรมการอบรมวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 27 ก.ย. 2562 กิจกรรมประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 ก.ย. 2562 กิจกรรมจัดทำจดหมายเชิญโรงเรียนต่างๆ มาเข้าร่วมการแข่งขันและชมผลงานของนักเรียนและครู ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 ก.ย. 2562 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัยประจำภาคเรียนที่ 1 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 ก.ย. 2562 กิจกรรมการศึกษาดูงานตามโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดลำปาง (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 ก.ย. 2562 กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติบัตรของรางวัล กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 ก.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน อนุบาล 1 ห้อง 4 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 ก.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน อนุบาล 1 ห้อง 4 ฝ่ายปฐมวัย (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 ก.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 ก.ย. 2562 กิจกรรมสรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ก.ย. 2562 กิจกรรมดำเนินการเบิกวัสดุ/อปุกรณ์ ในงานบริหารกิจกรรม (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ก.ย. 2562 กิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 2) (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ก.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 ก.ย. 2562 กิจกรรมดำเนินการจัดทำเกียรติบัตร ผ่านศูนย์ผลิด ในกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 ก.ย. 2562 กิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 1) (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรม Explorer kids ทัศนศึกษา ณ.พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรมรวบรวมรายชื่อหนูทำดีห้องละ 2 คน ภาคเรียนที่ 1 จากครูประจำชั้น (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 ก.ย. 2562 กิจกรรมประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 ก.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน การฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 ก.ย. 2562 กิจกรรมจัดทำเกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัล การประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 ก.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องกันและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 ก.ย. 2562 กิจกรรมดำเนินการจัดเบิกของรางวัล กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย โดยผ่านงานพัสดุ (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 5 ก.ย. 2562 กิจกรรมดำเนินการเบิกวัสดุ/อปุกรณ์ ในกิจกรรมหนูทำดี โดยผ่านงานพัสดุ (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 4 ก.ย. 2562 กิจกรรมจัดการประกวดในกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 ก.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน อนุบาล 2 ห้อง 6 ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 ก.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน อนุบาล 2 ห้อง 6 ฝ่ายปฐมวัย (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนในการประกวด ในกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมชี้แจงครูและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการอพยพนักเรียนออกจากอาคารเรียน กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 ส.ค. 2562 กิจกรรมเก็บตารางบันทึกการคัดเลือกหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 ส.ค. 2562 กิจกรรมสรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 ส.ค. 2562 กิจกรรมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 ส.ค. 2562 กิจกรรมร่วมปรึกษากับเจ้าหน้าที่กำหนดจุดเกิดเหตุ จุดรวมพล และเส้นทางอพยพนักเรียน (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการโครงการปรับปรุงรั้วอนุบาล ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ส.ค. 2562 กิจกรรมออกจดหมายเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 ส.ค. 2562 กิจกรรมการจัดนิทรรศการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดสื่อ นวัตกรรม องค์ความรู้และผลงานวิจัย และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 ส.ค. 2562 กิจกรรมครูปฐมวัยนำเงินไปฝากธนาคารโรงเรียนทุกสัปดาห์แรกของเดือน (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 ส.ค. 2562 กิจกรรมประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรมจัดทำแผนการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรมกำหนดเกณฑ์การประกวดหนูน้อยมารยาท ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 ก.ค. 2562 กิจกรรมสรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 ก.ค. 2562 กิจกรรม กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 5 ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 26 ก.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 ก.ค. 2562 กิจกรรม กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 ก.ค. 2562 กิจกรรม กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 ก.ค. 2562 กิจกรรม กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 ก.ค. 2562 กิจกรรม กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ก.ค. 2562 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัยครั้งที่ 1 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 12 ก.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 ก.ค. 2562 กิจกรรมติดต่อประสานงานกับฝ่ายวิชาการในกรจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 4 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเรื่องเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ ฝ่ายปฐมวัย (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ก.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ /ของที่ระลึก กิจกรรม Explorer Kids ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 มิ.ย. 2562 กิจกรรมจัดทำตารางนิเทศการสอน (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 มิ.ย. 2562 กิจกรรมครูประจำชั้นเชิญชวนผู้ปกครองเปิดสมุดบัญชีเงินฝากนักเรียนใหม่ (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 มิ.ย. 2562 กิจกรรมตัวแทนนักเรียนผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนฝ่ายปฐมวัยร่วมรับฟังชี้แจงนโยบายหาเสียงของแต่ละห้อง (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 มิ.ย. 2562 กิจกรรมดำเนินการให้นักเรียนระดับปฐมวัยเก็บขยะบริเวณเขตรับผิดชอบของแต่ละระดับชั้น (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 มิ.ย. 2562 กิจกรรมกำหนดเกณฑ์การตรวจประเมินและทำตารางการตรวจให้คะแนนความสะอาดห้องเรียนประจำเดือน (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 31 พ.ค. 2562 กิจกรรมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อย ACL ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 30 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 29 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการกิจกรรมวันไหว้ครู (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 พ.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินการทำความสะอาดห้องปฐมพยาบาล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 พ.ค. 2562 กิจกรรมเริ่มจัดกิจกรรมให้นักเรียนให้ควา่มรู้เกี่ยวกับอาเซียนในช่วงกิจกรรม Morning Program ทุกวันอังคารฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 28 พ.ค. 2562 กิจกรรมเบิกงบประมาณจัดทำป้ายไวนิลและดอกไม้ตกแต่งสถานที่ (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 27 พ.ค. 2562 กิจกรรมเริ่มดำเนินกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 27 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 27 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 พ.ค. 2562 กิจกรรมศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 พ.ค. 2562 กิจกรรมศึกษาประชุม จัดดำเนินการ แก้ไข้กิจกรรมศิลปินน้อย ACL (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 24 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ค. 2562 กิจกรรมตรวจสอบการใช้เวชภัณฑ์และประสานงานกับห้องพยาบาลโรงเรียน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 23 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมแข่งจขันกีฬาปฐมวัยเอกชน (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 พ.ค. 2562 กิจกรรมขออนุมัตเบิกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม-ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินปฎิบัติงานที่กำหนดไว้พร้อมทั้งติดตามเป็นระยะๆจากผู้ที่มีหน้าที่ติดตามในกิจกรรม (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 พ.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ just speak out and sight word (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานสายชั้น (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 พ.ค. 2562 กิจกรรมแจกแบบบันทึกกิจกรรมหนูทำดี (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูทำดี (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 22 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมสวัสดิภาพ (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปรับปรุงรั้วอนุบาล ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลงการใช้เวชภัณฑ์และกิจกรรมปฐมพยาบาลเดือนละ1ครั้ง (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรมรักชีวิต รักษ์ชีวิตสิ่งแวดล้อม (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนิน กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อรับทราบเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล และโยนลูกบอลลงตะกร้า(อนุบาล3) (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อรับทราบเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล และโยนลูกบอลลงตะกร้า( อนุบาล 3 ) (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยอาสา (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรมทำจดหมายแจ้งผู้ปกครองรับทราบ เกี่ยวกับจุดประสงค์ของการออมทรัพย์ (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรมบันทึกการสุ่มตรวจมารยาทการไหว้และการสนทนาเดือนละ 1 ครั้ง (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรมครูประจำชั้นสังเกตพฤติกรรมด้านจิตอาสาที่เด็กปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประกวด Smart Classroom (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 พ.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินงานตามแผนกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 20 พ.ค. 2562 กิจกรรมดำเนิิการชี้แจงรายละเอียดของหนังสือ sight word and just speak out ให้กับคุณครูในฝ่ายปฐมวัยได้รับทราบ รวมทั้งขอความคิดเห็นจากหัวหน้าระดับชั้น 1-3 (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมจัดทำปฎิทินปฎิบัติงานสำรวจเวชภัณท์และเบิกยาจากห้องพยาบาลโรงเรียนจัดยาและแบ่งการใช้ยาตามสายชั้นตั้งแต่ชั้นเนอสเชอรี่ถึงชั้นอนุบาล3 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมจัดทำปฏิทินมอบหมายหน้าที่กิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมจัดทำปฏิทินและตารางการเข้าเล่นให้นักเรียนระดับปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมจัดทำตารางปฏิบัติกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำหนดบริเวณเขตรับผิดชอบแต่ละระดับชั้นในการดูแลความสะอาดบริเวณรอบ ๆ ฝ่ายปฐมวัย พร้อมจัดทำแบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรของแต่ละระดับชั้น (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมจัดทำตารางปฏิบัติเวรและแบบบันทึกประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูแต่ละสายชั้น (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมศึกษาสภาพปัญหา/พฤติกรรมและพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมจัดทำตารางปฎิบัติกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมศึกษาสภาพปัญหา/พฤติกรรมและพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำหนดบริเวณเขตรับผิดชอบแต่ละระดับชั้นในการดูแลความสะอาดบริเวณรอบ ๆ ฝ่ายปฐมวัย พร้อมจัดทำจัดทำแบบบันทึกการแฏิบัติหน้าที่เวรของแต่ละระดับชั้น (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรม จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเศรษฐีน้อย ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมบันทึกการสุ่มตรวจการเดินแถวและการเข้าแถวเดือนละ 1 ครั้ง (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูทำดี (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมจัดทำตารางปฏิบัติเวรและแบบบันทึกประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ กิจกรรมรักชีวิต  รักษ์สิ่งแวดล้อม (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทิน ปฏิบัติงานกิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำหนดการ จัดทำตารางปฏิบัติงาน (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมจัดทำปฏิทินการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรมจัดทำปฏิทินการดำเนินกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรม (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมปรึกษาและวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 พ.ค. 2562 กิจกรรมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ของงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 พ.ค. 2562 กิจกรรมครูดำเนินการอบรมคุณธรรม จริยธรรม หน้าแถวตามตารางที่กำหนด (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 พ.ค. 2562 กิจกรรมปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันและบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำทุกวันทุกครั้ง (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 พ.ค. 2562 กิจกรรมติดตามการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันโดยใช้แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ทั้งตอนเช้าและตอนเย็น (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการพร้อมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมห้องปฐมพยาบาลครูร่วมกันทำข้อตกลงในการใช้เวชภัณฑ์์และห้องปฐมพยาบาล (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2562 กิจกรรมศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรถภาพ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2562 กิจกรรมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและชี้แจ้งดำเนินการตามปฎิบัติการประจำปี (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2562 กิจกรรมจัดตารางอบรมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมรักชีวิต  รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2562 กิจกรรมประสานงานหัวหน้าสายชั้นจัดตัวแทนครูสายชั้นละ2คน เป็นกรรมการตรวจประเมินห้องเรียน (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำหนดการ ประชุมคณะกรรมการงานกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมชี้แจงการฝึกปฏิบัติโยคะรวมของแต่ละระดับชั้น (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของกิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินการจัดซื้อของเล่นตามแผนที่ได้กำหนดโดยผ่านการจัดซื้อ ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับหัวหน้าสายชั้น (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับหัวหน้าสายชั้นและครูประจำชั้น (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมชี้แจงให้ครูรับทราบบทบาทหน้าที่ในจุดที่รับผิดชอบรวมทั้งแจกบันทึกอุบัติเหตุประจำห้องเรียน (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานและดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย (งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและดำเนินงานปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาของกิจกรรมจัดซื้อของเล่นและสื่อการเรียนการสอนCEPฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และจัดทำปฏิทิน Explorer kids (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานแข่งขันทักษะภายนอก (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนา จากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม Smart reader kids (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียนตามแผนที่กำหนด โดยผ่านงานจัดซื้อ ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฎิบัติงานกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแผนแนวทางการจัดงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน Explorer Kids ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฎิบัติงาน (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประกวดสื่อการสอน ฝ่ายปฐมวัย (งานผลิตสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทิน ปฏิบัติงาน (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมเศรษฐีน้อย ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานงานสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจดรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำหนดจุดในการปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลเวรปลอดภัยในกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 พ.ค. 2562 กิจกรรมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 พ.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียน ระดับปฐมวัย โดยผ่านงานจัดซื้อ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติกิจกรรมประกวดสื่อการสอน ฝ่ายปฐมวัย (งานผลิตสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 พ.ค. 2562 กิจกรรมศึกษาสภาพปัญหา และการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL ในปีการศึกษา 2561 (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมห้องปฐมพยาบาล (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมสำรวจความต้องการสื่อ, ของเล่นในห้องเรียนแต่ละระดับชั้นปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหนูน้อยสุขภาพดี (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรมมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมตั้งแต่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย(P) (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัย (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน (งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสู่โลกกว้าง (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรม กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเศรษฐีน้อย ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการงานสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อนฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 8 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนงานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย (งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมกรรมกิจกรรมศิลปินน้อย ACL (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 พ.ค. 2562 กิจกรรมสำรวจความต้องการสื่อ, ของเล่นในห้องเรียนแต่ละสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 พ.ค. 2562 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและดำเนินงานปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา ฝ่ายปฐมวัย (งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย (งานผลิตสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย)