วันที่ 13 มี.ค. 2563 กิจกรรมมอบตัวนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 (งานรับนักเรียน)
วันที่ 12 มี.ค. 2563 กิจกรรมมอบตัวนักเรียนใหม่ ทกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 (งานรับนักเรียน)
วันที่ 11 มี.ค. 2563 กิจกรรมประกาศผลlสอบนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 (งานรับนักเรียน)
วันที่ 7 มี.ค. 2563 กิจกรรมประชุมสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน ประเมินความพร้อม นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน และทดสอบความพร้อมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา และ สอบวัดความรู้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ปลาย (งานรับนักเรียน)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือน ก.พ.63 (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 27 ก.พ. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 8 (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 14 ก.พ. 2563 กิจกรรมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อสมาร์ทบอร์ด (งานบริหารแผนกการเงิน)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรมออกจดหมายแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน (งานการเงิน)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือน ม.ค.63 (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 30 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 7 (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 30 ม.ค. 2563 กิจกรรมมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น เนอสเชอรี่ อ.1 อ.2 อ.3 (งานรับนักเรียน)
วันที่ 29 ม.ค. 2563 กิจกรรมมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น เนอสเชอรี่ อ.1 อ.2 อ.3 (งานรับนักเรียน)
วันที่ 28 ม.ค. 2563 กิจกรรมมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น เนอสเชอรี่ อ.1 อ.2 อ.3 (งานรับนักเรียน)
วันที่ 27 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเรื่องภาวะวิกฤตหมอกควัน (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 27 ม.ค. 2563 กิจกรรมมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น เนอสเชอรี่ อ.1 อ.2 อ.3 (งานรับนักเรียน)
วันที่ 24 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 8 (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 24 ม.ค. 2563 กิจกรรมมอบตัวนักเรียน ในระดับชั้น ปฐมวัย ป.1 ม.1 ม.4 (งานรับนักเรียน)
วันที่ 23 ม.ค. 2563 กิจกรรมมอบตัวนักเรียน ในระดับชั้น ปฐมวัย ป.1 ม.1 ม.4 (งานรับนักเรียน)
วันที่ 22 ม.ค. 2563 กิจกรรมมอบตัวนักเรียน ในระดับชั้น ปฐมวัย ป.1 ม.1 ม.4 (งานรับนักเรียน)
วันที่ 22 ม.ค. 2563 กิจกรรมจ่ายคืนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่2/2562 (งานการเงิน)
วันที่ 21 ม.ค. 2563 กิจกรรมมอบตัวนักเรียน ในระดับชั้น ปฐมวัย ป.1 ม.1 ม.4 (งานรับนักเรียน)
วันที่ 20 ม.ค. 2563 กิจกรรมมอบตัวนักเรียน ในระดับชั้น ปฐมวัย ป.1 ม.1 ม.4 (งานรับนักเรียน)
วันที่ 17 ม.ค. 2563 กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนเก่าชั้น ม.4 ทุกแผนการเรียน ปีการศึกษา 2563 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน (งานรับนักเรียน)
วันที่ 15 ม.ค. 2563 กิจกรรมประกาศผลประเมินความพร้อม ระดับปฐมวัย (งานรับนักเรียน)
วันที่ 15 ม.ค. 2563 กิจกรรมจ่ายคืนเงินอุดหนุนเรียนฟรี15ปีระดับมัธยม (งานการเงิน)
วันที่ 13 ม.ค. 2563 กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนเก่าชั้น ม.1 ทั้ง 2 ห้อง ปีการศึกษา 2563 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน (งานรับนักเรียน)
วันที่ 10 ม.ค. 2563 กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนเก่าชั้น ป.4 SMT ปีการศึกษา 2563 ทั้งประเภทโควต้า และประเภทสอบรอบ-ภายใน (งานรับนักเรียน)
วันที่ 9 ม.ค. 2563 กิจกรรมมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขึ้นเลื่อนชั้นเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (งานรับนักเรียน)
วันที่ 8 ม.ค. 2563 กิจกรรมมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขึ้นเลื่อนชั้นเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (งานรับนักเรียน)
วันที่ 7 ม.ค. 2563 กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนชั้น อ.2 ห้อง Cep ปีการศึกษา 2563 (งานรับนักเรียน)
วันที่ 7 ม.ค. 2563 กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ป.1 ห้องปกติ และห้อง Cep (งานรับนักเรียน)
วันที่ 7 ม.ค. 2563 กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนชั้น เนอสเซอรี่ ชึ้น อ.1 ปีการศึกษา 2563 (งานรับนักเรียน)
วันที่ 6 ม.ค. 2563 กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนชั้น เนอสเซอรี่ ชึ้น อ.1 ปีการศึกษา 2563 (งานรับนักเรียน)
วันที่ 5 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและประเมินความพร้อมระดับชั้นปฐมวัย (งานรับนักเรียน)
วันที่ 13 ธ.ค. 2562 กิจกรรมประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อชั้น อ.2 ห้อง Cep ปีการศึกษา 2563 (งานรับนักเรียน)
วันที่ 12 ธ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 6 (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 2 ธ.ค. 2562 กิจกรรมส่งหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียนเก่า ชั้น เนอสเซอรี่ ,อ.3 เรื่องยืนยันและแจ้งกำหนดการลงทะเบียนมอบตัวเข้าเรียน ชั้น อ.1 และ ป.1 ปีการศึกษา 2563 (งานรับนักเรียน)
วันที่ 29 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือน พ.ย.62 (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 29 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เวลา 14.30-15.30 น. แจกจดหมายการเรียนต่อ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 (งานรับนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2562 (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์เรียนต่อ สอบรอบภายใน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้่นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (งานรับนักเรียน)
วันที่ 20 พ.ย. 2562 กิจกรรมออกจดหมายแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 (งานการเงิน)
วันที่ 19 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 11.05-11.55 และประชุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 14.40-15.30 น. (งานรับนักเรียน)
วันที่ 18 พ.ย. 2562 กิจกรรมรับตรวจการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2561 (งานบริหารแผนกการเงิน)
วันที่ 12 พ.ย. 2562 กิจกรรมการตรวจติดตามและตรวจนับจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ (งานบริหารแผนกการเงิน)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย (งานรับนักเรียน)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4 (งานรับนักเรียน)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ (งานรับนักเรียน)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง CEP อ.1 ขึ้น อ.2 (งานรับนักเรียน)
วันที่ 31 ต.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5 (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 14 ต.ค. 2562 กิจกรรมรับการตรวจจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกประจำปี 2561 (งานบัญชีและงบประมาณ)
วันที่ 1 ต.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 4 (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 1 ต.ค. 2562 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ขยายผลการอบรมการจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและระบบบันทึกข้อมูลผลการเรียน GPA/GPAX (งานทะเบียนและสถิติ)
วันที่ 27 ก.ย. 2562 กิจกรรมเข้าร่วมอบรมจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและระบบบันทึกข้อมูลผลการเรียน GPA/GPAX (งานทะเบียนและสถิติ)
วันที่ 26 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4 (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 26 ก.ย. 2562 กิจกรรมเข้าร่วมอบรมจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและระบบบันทึกข้อมูลผลการเรียน GPA/GPAX (งานทะเบียนและสถิติ)
วันที่ 25 ก.ย. 2562 กิจกรรมเข้าร่วมอบรมจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและระบบบันทึกข้อมูลผลการเรียน GPA/GPAX (งานทะเบียนและสถิติ)
วันที่ 25 ก.ย. 2562 กิจกรรมออกจดหมายแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (งานการเงิน)
วันที่ 20 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562 (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 16 ก.ย. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานนักเรียน ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 (งานรับนักเรียน)
วันที่ 12 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ(ประชุมวิสามัญ) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 6 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนส.ค.62 (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 29 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3 (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 23 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 3 (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 16 ส.ค. 2562 กิจกรรมขอนัดพบผู้อำนวยการเพื่อชี้แจงเรื่องค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 13 ส.ค. 2562 กิจกรรมขอพบผู้อำนวยการชี้แจงงานห้องศูนย์ผลิตเอกสาร (งานศูนย์ผลิตเอกสาร)
วันที่ 9 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 1/2562 (งานจัดซื้อ)
วันที่ 31 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมการเงิน-จัดซื้อร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(แผนกประถม) (งานบริหารแผนกการเงิน)
วันที่ 30 ก.ค. 2562 กิจกรรมขอพบผู้อำนวยการเพื่อชี้แจงการเบิกใช้งบประมาณงานศูนย์ผลิตเอกสาร (งานศูนย์ผลิตเอกสาร)
วันที่ 26 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนก.ค.62 (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 25 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 24 ก.ค. 2562 กิจกรรมรับการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากศธจ. (งานบริหารแผนกการเงิน)
วันที่ 23 ก.ค. 2562 กิจกรรมรับการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากศธจ. (งานบริหารแผนกการเงิน)
วันที่ 3 ก.ค. 2562 กิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในระบบ (งานบัญชีและงบประมาณ)
วันที่ 19 มิ.ย. 2562 กิจกรรมจ่ายคืนเงินอุดหนุนเรียนฟรี15ปีระดับมัธยม (งานการเงิน)
วันที่ 18 มิ.ย. 2562 กิจกรรมจ่ายคืนเงินอุดหนุนเรียนฟรี15ปีระดับอนุบาล-ประถม (งานการเงิน)