วันที่ 20 มี.ค. 2563 กิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาช่วงปิดเทอม Y2L March Camp 2019 (งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ)
วันที่ 9 มี.ค. 2563 กิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาช่วงปิดเทอม Y2L October Camp (งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ)
วันที่ 6 มี.ค. 2563 กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 5 มี.ค. 2563 กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 4 มี.ค. 2563 กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 4 มี.ค. 2563 กิจกรรมสอบ NT ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 3 มี.ค. 2563 กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 2 มี.ค. 2563 กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 1 มี.ค. 2563 กิจกรรมสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 29 ก.พ. 2563 กิจกรรมสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 25 ก.พ. 2563 กิจกรรมกิจกรรมสู่อ้อมกอด ถอดผ้าเอี๊อม ปีการศึกษา 2562 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 ก.พ. 2563 กิจกรรมอบรมการใช้Samsung. E-board (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 20 ก.พ. 2563 กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 19 ก.พ. 2563 กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 17 ก.พ. 2563 กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 13 ก.พ. 2563 กิจกรรมสอบการ RT ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 6 ก.พ. 2563 กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 5 ก.พ. 2563 กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 4 ก.พ. 2563 กิจกรรมนักเรียนโครงการ SMART TECH ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผนวกแนวคิดสะเต็มศึกษา (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 3 ก.พ. 2563 กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 2 ก.พ. 2563 กิจกรรมสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 1 ก.พ. 2563 กิจกรรมสอบ O-Net ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 29 ม.ค. 2563 กิจกรรมCEP Educational Trip Primary 1-4 (โครงการ CEP)
วันที่ 24 ม.ค. 2563 กิจกรรมงานวันวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 23 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ4 (งานแนะแนว)
วันที่ 23 ม.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีนและร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
วันที่ 15 ม.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนโครงการ SMART TECH ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนห้องเรียนพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 ม.ค. 2563 กิจกรรมกำหนดการพิธีเปิดศูนย์การสอนภาษาจีนและกิจกรรมวันตรุษจีน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
วันที่ 14 ม.ค. 2563 กิจกรรมการสอบวัดคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2562 ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(FSG-CGPTA) (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 13 ม.ค. 2563 กิจกรรมการสอบวัดคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2562 ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(FSG-CGPTA) (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 10 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมติววิชาO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมติววิชาO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมติววิชาO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 ม.ค. 2563 กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 7 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมติววิชาO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ม.ค. 2563 กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 6 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมติววิชาO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 ม.ค. 2563 กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 5 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมครอสเวริด์ ซูโดกู เอแมท และคำคมแห่งประเทศไทย (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมครอสเวริด์ ซูโดกู เอแมท และคำคมแห่งประเทศไทย (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ธ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)
วันที่ 19 ธ.ค. 2562 กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 18 ธ.ค. 2562 กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 16 ธ.ค. 2562 กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 13 ธ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมสิทธิมนุษยชน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)
วันที่ 13 ธ.ค. 2562 กิจกรรมสรุปการดำเนินงาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)
วันที่ 13 ธ.ค. 2562 กิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)
วันที่ 12 ธ.ค. 2562 กิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)
วันที่ 12 ธ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมสิทธิมนุษยชน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)
วันที่ 12 ธ.ค. 2562 กิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)
วันที่ 11 ธ.ค. 2562 กิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)
วันที่ 11 ธ.ค. 2562 กิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)
วันที่ 1 ธ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมสอบ HSK (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันที่ 24 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกการสอบYCT (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันที่ 22 พ.ย. 2562 กิจกรรมสอบ Pre O-NET (TCASter MOCK EXAM) (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 17 พ.ย. 2562 กิจกรรมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาาสตร์ TEDET (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ย. 2562 กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการถนนเด็กเดินไทยพีบีเอส จังหวัดลำปาง (งานชุมนุม)
วันที่ 13 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 พ.ย. 2562 กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 11 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 11 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 พ.ย. 2562 กิจกรรมติว 9 วิชาสามัญ และ GAT-PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 พ.ย. 2562 กิจกรรมติว 9 วิชาสามัญ และ GAT-PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 พ.ย. 2562 กิจกรรมดำเนินการตามโครงการ ครั้งที่ 2 ทดสอบสมรรถภาพและสรุปผล (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา)
วันที่ 6 พ.ย. 2562 กิจกรรมติว 9 วิชาสามัญ และ GAT-PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 พ.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 พ.ย. 2562 กิจกรรมติว 9 วิชาสามัญ และ GAT-PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 2 พ.ย. 2562 กิจกรรมรับผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมแต้มรักการอ่านภาคเรียนที่ 2/2562 (งานห้องสมุด)
วันที่ 30 ต.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 4 ต.ค. 2562 กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 2 ต.ค. 2562 กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6, มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 1 ต.ค. 2562 กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 30 ก.ย. 2562 กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 25 ก.ย. 2562 กิจกรรมพิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดให้เด็กนักเรียน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 ก.ย. 2562 กิจกรรมท่านผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 ก.ย. 2562 กิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา)
วันที่ 7 ก.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับชาติ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี)
วันที่ 30 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.3 (งานแหล่งเรียนรู้)
วันที่ 29 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.1 (งานแหล่งเรียนรู้)
วันที่ 29 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.2 (งานแหล่งเรียนรู้)
วันที่ 28 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.6 (งานแหล่งเรียนรู้)
วันที่ 28 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Yunnan University of Finance And Economics (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
วันที่ 27 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ CEP ป.1 - 3 (งานแหล่งเรียนรู้)
วันที่ 27 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ CEP ป.4 - 6 (งานแหล่งเรียนรู้)
วันที่ 27 ส.ค. 2562 กิจกรรมค่ายทัศนศึกษา CEP ป.1 - ป.3 (โครงการ CEP)
วันที่ 27 ส.ค. 2562 กิจกรรมค่ายทัศนศึกษา CEP ป.4 - ม.3 (โครงการ CEP)
วันที่ 26 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.2 (งานแหล่งเรียนรู้)
วันที่ 26 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.1 (งานแหล่งเรียนรู้)
วันที่ 24 ส.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ประจำปี 2562 (งานธนาคารโรงเรียน)
วันที่ 23 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.5 (งานแหล่งเรียนรู้)
วันที่ 19 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการออม (งานธนาคารโรงเรียน)
วันที่ 16 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.3 (งานแหล่งเรียนรู้)
วันที่ 16 ส.ค. 2562 กิจกรรมร่วมแข่งขัน แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 5 (โครงการ CEP)
วันที่ 14 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมสอบวัดความรู้มาตรฐานสากลภาษาอังกฤษ CEFR (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันที่ 13 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมนำเสนอแผนพัฒนาอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมสอบวัดความรู้มาตรฐานสากลภาษาอังกฤษ CEFR (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันที่ 9 ส.ค. 2562 กิจกรรมการประชุมพัฒนาบุคลากรในเครือด้วยระบบ VDO Conference (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันที่ 8 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันที่ 7 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันที่ 6 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันที่ 5 ส.ค. 2562 กิจกรรมสถาบันMED POINTมาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ไปศึกษาต่อประเทศจีน (งานแนะแนว)
วันที่ 5 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.4 (งานแหล่งเรียนรู้)
วันที่ 5 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.5 (งานแหล่งเรียนรู้)
วันที่ 5 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.6 (งานแหล่งเรียนรู้)
วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรม Morning Program (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันที่ 30 ก.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4 (งานแหล่งเรียนรู้)
วันที่ 26 ก.ค. 2562 กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 25 ก.ค. 2562 กิจกรรมจัดกิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ กลอน 8 หัวข้อ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันที่ 24 ก.ค. 2562 กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 24 ก.ค. 2562 กิจกรรมวันภาษาไทย (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันที่ 23 ก.ค. 2562 กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 22 ก.ค. 2562 กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานวัดและประเมินผล)
วันที่ 20 ก.ค. 2562 กิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 20 ก.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย จัดโดยธนาคารธนชาติ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันที่ 19 ก.ค. 2562 กิจกรรมจัดกิจกรรมแข่งขันท่องบทอาขยานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันที่ 18 ก.ค. 2562 กิจกรรมพิธีซ้อมกิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 ก.ค. 2562 กิจกรรมจัดกิจกรรมแข่งขันคัดลายมือในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันที่ 15 ก.ค. 2562 กิจกรรมพิธีซ้อมกิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 ก.ค. 2562 กิจกรรมกำหนดการ ค่าย Robot ป.4 - ม.6 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันที่ 11 ก.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมรักการอ่านสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (งานห้องสมุด)
วันที่ 27 พ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-R (งานห้องสมุด)
วันที่ 16 พ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ (งานห้องสมุด)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรม Morning Program (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)