วันที่ 8 เม.ย. 2563 กิจกรรมนำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานโภชนาการ)
วันที่ 2 มี.ค. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน (งานโภชนาการ)
วันที่ 29 ก.พ. 2563 กิจกรรมโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (งานอาคารสถานที่)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมมอบเจลล้างมือให้กับหัวหน้าสายทุกระดับ (งานอาคารสถานที่)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมนำสรุปผลการประเมินกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) (งานอนามัย)
วันที่ 27 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (งานโภชนาการ)
วันที่ 27 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (งานโภชนาการ)
วันที่ 27 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (C) (งานอนามัย)
วันที่ 26 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (งานโภชนาการ)
วันที่ 26 ก.พ. 2563 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนชั้นป.1-ม.6 (งานอนามัย)
วันที่ 25 ก.พ. 2563 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้น ป.5 (C) (งานอนามัย)
วันที่ 19 ก.พ. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้น ป.5 (C) (งานอนามัย)
วันที่ 18 ก.พ. 2563 กิจกรรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้น ป.6 (งานอนามัย)
วันที่ 10 ก.พ. 2563 กิจกรรมดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้น ป.5 (D) (งานอนามัย)
วันที่ 6 ก.พ. 2563 กิจกรรมศึกษาข้อมูล ประชุมวางแนวทางการจัดกิจกรรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้น ป.5 (P) (งานอนามัย)
วันที่ 5 ก.พ. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน (งานโภชนาการ)
วันที่ 5 ก.พ. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน (งานโภชนาการ)
วันที่ 5 ก.พ. 2563 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้น ป.5 (P) (งานอนามัย)
วันที่ 3 ก.พ. 2563 กิจกรรมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้น ป.5 (P) (งานอนามัย)
วันที่ 30 ม.ค. 2563 กิจกรรมติดตั้งเครื่องฟอกอากาศทุกห้องเรียน (งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 29 ม.ค. 2563 กิจกรรมอาจารย์ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา นำเสนอความคืบหน้าแบบหลังคา GREEN DOME (งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 27 ม.ค. 2563 กิจกรรมกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (C) (งานอนามัย)
วันที่ 24 ม.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการตามแผนการจัดศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานอนามัย)
วันที่ 22 ม.ค. 2563 กิจกรรมตรวจรับงานห้องรับรองแขกและห้องเรียนรวม (งานอาคารสถานที่)
วันที่ 20 ม.ค. 2563 กิจกรรมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (P) (งานอนามัย)
วันที่ 17 ม.ค. 2563 กิจกรรมศิษย์เก่ารุ่น 17 มอบโต๊ะปิงปองให้กับโรงเรียนจำนวน 1 ชุด (งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 15 ม.ค. 2563 กิจกรรมศึกษาข้อมูล ประชุมวางแนวทางการจัดศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (P) (งานอนามัย)
วันที่ 13 ม.ค. 2563 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมกรรมการดำเนินงานศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (P) (งานอนามัย)
วันที่ 6 ม.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน (D) (งานอนามัย)
วันที่ 17 พ.ย. 2562 กิจกรรมสนามสอบแข่งขัน/คัดเลือกข้าราชการตำรวจ (งานอาคารสถานที่)
วันที่ 8 พ.ย. 2562 กิจกรรมอาจารย์ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา จะมานำเสนอความคืบหน้าแบบหลังคา GREEN DOME (งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 5 พ.ย. 2562 กิจกรรมการตรวจประเมินโรงอาหาร (งานโภชนาการ)
วันที่ 5 พ.ย. 2562 กิจกรรมตรวจรับงานเจาะบาดาลและส่งมอบงาน (งานอาคารสถานที่)
วันที่ 29 ก.ย. 2562 กิจกรรมตัดกิ่งไม้บริเวณแนวสายไฟ (งานอาคารสถานที่)
วันที่ 22 ก.ย. 2562 กิจกรรมขนเศษดิน และปรับดินบริเวณลานจอดรถครู (งานอาคารสถานที่)
วันที่ 21 ก.ย. 2562 กิจกรรมขนเศษดิน และปรับดินบริเวณลานจอดรถครู (งานอาคารสถานที่)
วันที่ 17 ก.ย. 2562 กิจกรรมเจ้าหน้าทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาเยี่ยมและรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรีย (งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 13 ก.ย. 2562 กิจกรรมลอกท่อระบายน้ำ (งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 9 ก.ย. 2562 กิจกรรมอ.ธนารัฎช์ และทีมงานวิศวกรสำรวจพื้นที่ ระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน (งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 9 ก.ย. 2562 กิจกรรมศึกษาดูงาน ด้านเบอเกอรี่ ณ โรงเรียน เรยีนา จงเชียงใหม่ (งานโภชนาการ)
วันที่ 4 ก.ย. 2562 กิจกรรมฝ่ายบริหารขอนัดพบผู้อำนวยการ (งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 31 ส.ค. 2562 กิจกรรมสาธิตการทำเครื่องดื่มเนสท์เล่ (งานโภชนาการ)
วันที่ 23 ส.ค. 2562 กิจกรรมอาจารย์ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา จะมานำเสนอแบบหลังคา GREEN DOME (งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 21 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมทีมงานวางแผนและมอบหมายงาน (งานอาคารสถานที่)
วันที่ 18 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมนัการ ครั้งที่ 2/2562 (งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 16 ส.ค. 2562 กิจกรรมเรียนเชิญผู้อำนวยการ ดูระบบเพาะชำต้นกล้า และระะบบปุ๋ยอินทรีย์ (งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 16 ส.ค. 2562 กิจกรรมจัดบริการงานอบรมของ TPBS (งานโภชนาการ)
วันที่ 16 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ชวนครุวิทย์-คณิต มาคิดให้ว้าว ตอน Unplugged/Coding" (งานอาคารสถานที่)
วันที่ 16 ส.ค. 2562 กิจกรรมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบรดน้ำ (งานอาคารสถานที่)
วันที่ 14 ส.ค. 2562 กิจกรรมวางระบบดูแลต้นไม้รอบโรงเรียน ไม่ให้ทรุดโทรม (งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 2 ก.ค. 2562 กิจกรรมเชิญประชุมกำหนดการตรวจเยี่ยมโรงอาหาร (งานโภชนาการ)
วันที่ 2 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมงานยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
วันที่ 24 มิ.ย. 2562 กิจกรรมวางระบบรดน้ำบริเวณสวนวรรณคดี/หลังอาคารสุวรรณสมโภช (งานอาคารสถานที่)
วันที่ 22 พ.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม งานโภชนาการ (งานโภชนาการ)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรมศึกษาข้อมูล (งานยานพาหนะ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
วันที่ 9 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมโภชนาการ (งานโภชนาการ)
วันที่ 7 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานโภชนาการ)
วันที่ 6 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานโภชนาการ)
วันที่ 3 พ.ค. 2562 กิจกรรมศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ (งานโภชนาการ)
วันที่ 2 พ.ค. 2562 กิจกรรมศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ (งานโภชนาการ)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานโภชนาการ)