วันที่ 17 ม.ค. 2565 กิจกรรม: จ่ายคืนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานการเงิน)
วันที่ 29 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: ออกจดหมายแจ้งเตือนการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2564 (งานการเงิน)
วันที่ 15 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ออกจดหมายแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 (งานการเงิน)
วันที่ 27 ก.ย. 2564 กิจกรรม: เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง ให้ความรู้เรื่อง ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Donation) กรมสรรพากร วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. - 17.00 น. (งานการเงิน)
วันที่ 14 ก.ย. 2564 กิจกรรม: จ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 (งานการเงิน)
วันที่ 13 ก.ย. 2564 กิจกรรม: จ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (งานการเงิน)
วันที่ 10 ก.ย. 2564 กิจกรรม: จ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (งานการเงิน)
วันที่ 9 ก.ย. 2564 กิจกรรม: จ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 (งานการเงิน)
วันที่ 8 ก.ย. 2564 กิจกรรม: จ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 (งานการเงิน)
วันที่ 27 ส.ค. 2564 กิจกรรม: วิธีใช้งาน การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน แบบเลือกจ่าย ผ่าน QR Code บน Student Dashboard ของนักเรียน (งานการเงิน)
วันที่ 20 ส.ค. 2564 กิจกรรม: จ่ายคืนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (งานการเงิน)
วันที่ 19 ส.ค. 2564 กิจกรรม: จ่ายคืนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 (งานการเงิน)
วันที่ 18 ส.ค. 2564 กิจกรรม: จ่ายคืนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 (งานการเงิน)
วันที่ 17 ส.ค. 2564 กิจกรรม: จ่ายคืนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 (งานการเงิน)
วันที่ 16 ส.ค. 2564 กิจกรรม: จ่ายคืนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - 3 (งานการเงิน)
วันที่ 9 ก.ค. 2564 กิจกรรม: รับคืนเอกสารการจ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าาเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานการเงิน)
วันที่ 8 ก.ค. 2564 กิจกรรม: จ่ายคืนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (งานการเงิน)
วันที่ 7 ก.ค. 2564 กิจกรรม: จ่ายคืนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (งานการเงิน)
วันที่ 6 ก.ค. 2564 กิจกรรม: จ่ายคืนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 (งานการเงิน)
วันที่ 16 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ออกจดหมายแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 (งานการเงิน)
วันที่ 15 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ออกจดหมายแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 (งานการเงิน)