วันที่ 14 ม.ค. 2565 กิจกรรม: ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 7 ม.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 7 ม.ค. 2565 กิจกรรม: ประเมิน การดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 24 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 24 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: ประเมินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 22 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดเตรียมงาน สถานที่ในการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 10 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไป (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: ประเมิน การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติฯ และเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ( ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2564) (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ วันชาติฯ และเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 1 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดสถานที่เตรียมงานแต่ละฝ่าย เตรียมพร้อมในพิธี กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติฯ (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 1 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 29 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติและ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 22 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการบัตรคูปอง และบัตรสลากรางวัลในกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไป (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 5 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติและ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 3 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 1 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการวางแผนกำหนดรูปแบบบัตรคูปอง และบัตรสลากรางวัลในกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 18 ต.ค. 2564 กิจกรรม: วางแผนกำหนดรูปแบบรางวัล ในกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ เพื่อนำเสนอกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 12 ต.ค. 2564 กิจกรรม: จัดประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในโอกาสวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 11 ต.ค. 2564 กิจกรรม: จัดเตรีมกิจกรรม จัดสถานที่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธี เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตรัชกาลที่ 9 (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 11 ต.ค. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา จัดกิจกรรมบูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา ฯเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 8 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประสานงาน กับคณะกรรมการดำเนินงาน จัดกิกจรรมแต่ละฝ่าย เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตรัชกาลที่ 9 (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 27 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม เนืองในวันคล้ายวันสวรรคตค รัชกาลที่ 9 (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 14 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการจัดกิจกรรม วันอัสสัมชัญ "พิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ" วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 13 ส.ค. 2564 กิจกรรม: งานกิจกรรมทางวัฒนะรรม ประเพณีและวันสำคัญ งานอภิบาล จัดเตรียมงานส่วนต่าง ๆ พิธีการ ดอกไม้ สถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานพิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 9 ส.ค. 2564 กิจกรรม: งานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญจัดประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 9 ส.ค. 2564 กิจกรรม: งานอภิบาลและงานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม สมโภชพระแม่มารีอาได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 6 ส.ค. 2564 กิจกรรม: จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ ต่าง ๆ สำหรับจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 28 ก.ค. 2564 กิจกรรม: จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 22-29 กรกฎาคม 2564 (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 23 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมวันสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 20 ก.ค. 2564 กิจกรรม: จัดกิจกรรมพิธีสดุดี เนื่องในวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 20 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ประเมินการจัดกิจกรรมและ พิธีบูชาขอบพระคุณ และพิธีสดุดี เนื่องในวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 20 ก.ค. 2564 กิจกรรม: งานกิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรมและวันสำคัญ ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดเตรียมสถานที่ สำหรับจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2564 ณ ลานกิจกรรม La Providence (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 19 ก.ค. 2564 กิจกรรม: จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างวันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564 (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 19 ก.ค. 2564 กิจกรรม: จัดเตรียบมสถานที่และตกแต่งสถานที่ ในพิธีสดุดี เนื่องในวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 16 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพิธีภวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 12 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ประสานงาน ประธานในพิธี ทำจดหมาย ลงปฏิทิน กิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 12 ก.ค. 2564 กิจกรรม: จัดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 9 ก.ค. 2564 กิจกรรม: งานกิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรม และวันสำคัญ ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดประชุมและ ประสานงานคณะกรรมการเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 9 ก.ค. 2564 กิจกรรม: งานกิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรมและวันสำคัญ ได้จัดประชุมประสานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมและพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ในสภาวะการณ์ของการป้องกัน การแพร่เชื้อไวรัสโควิค19 ) (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 9 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมเพื่อประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม แต่ละฝ่าย ในการดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณ วันสถาปนาท่าน นักบญุหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต(เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิค 19 จึงใช้การประสานงานแต่ละฝ่ายเพื่อเตรียมงาน ต่อไป ) (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 9 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมวันรพี ระหว่างวันที่ 9-14 ก.ค.2564 (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 25 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 24 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 24 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประเมินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 23 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: จัดเตรียมสถานที่และเตรียมงานพิธีวันไหว้ครู ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส์และพิธีบูชา ขอบพระคุณ (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 4 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันไหว้ครู (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 3 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประเมินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาฯ 2 มิ.ย.2564 (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประเมินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: จัดเตรียมสถานที่และเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 28 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (วันที่ 2 มิ.ย.2562) (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)
วันที่ 27 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ)