[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมของหน่วยงาน

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 227 อัลบัมภาพ

No. 5001   กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ "ของดีมีคุณค่า เลื่องลือชา เซรามิคลำปาง" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ อินทราเอาท์เลท จ.ลำปาง วันที่ 26 สิงหาคม 2562  
No. 4999   กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินภาค 9 “โครงการเยาวชน จิตอาสารักษ์สังคมไทย” ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562  
No. 4995   การแข่งขันทักษะทางวิชาการสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 "เวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ตามความถนัดของตน" วันที่ 24 สิงหาคม 2562  
No. 4994   กิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ "ประวัติศาสตร์สัญจรนครลำปาง" นักเรียนชั้น ป.5 ณ มิวเซียมลำปาง-ชุมชนท่ามะโอ วันที่ 23 สิงหาคม 2562  
No. 4993   กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ คณะกรรมการนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เพื่อเป็นผู้นำแบบอย่างของความถูกต้อง วันที่ 23 สิงหาคม 2562  
No. 4988   กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ คณะกรรมการนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เพื่อเป็นผู้นำแบบอย่างของความถูกต้อง วันที่ 22 สิงหาคม 2562  
No. 4985   กิจกรรมบูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน "ชมหอศิลป์ เยือนมิวเซียม ลำปางบ้านเรา" นักเรียนชั้น ม.3 วันที่ 16 สิงหาคม 2562  
No. 4979   กิจกรรมส่งเสริมการออม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ส่งเสริมนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถดํารงชีวิตแบบ เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 19 สิงหาคม 2562  
No. 4978   การประชุมกำกับติดตามงานระบบ SWIS ครั้งที่ 3 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี)  
No. 4969   การสอบ Common European Framework of Reference for Languages CEFR นักเรียนชั้น ม.3-5 วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562  
No. 4957   กิจกรรมบูรณาการ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน "ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชีววิถี กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง วันที่ 5 สิงหาคม 2562  
No. 4952   กิจกรรมบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านศาสตร์และศิลป์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ สวนสองพี่น้อง อ.เกาะคา จ.ลำปาง วันที่ 5 สิงหาคม 2562  
No. 4951   กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 6-9 สิงหาคม 2562  
No. 4950   ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2562  
No. 4944   การวิพากษ์ และให้คำแนะนำ การนำเสนอโครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) วันที่ 1 สิงหาคม 2562  
No. 4936   การประชุมชี้แจงส่งมอบงานระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี อาคารเซนต์หลุยส์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562