[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมของหน่วยงาน

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 227 อัลบัมภาพ

No. 5080   การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงแผนงาน/โครงการในระบบ swis ฝ่ายวิชาการ  
No. 5076   บริษัท ชิชาง ขนย้าย projector, smart board จำนาน 10 ชุด และคอมพิวเตอร์, smartboard ที่ทัชได้ 34 ชุด ณ อาคารเซนต์ฟิลิป ชั้น 2(ห้องว่าง) วันที่ 14 กันยายน 2562  
No. 5069   การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ในระบบ swis ครั้งที่ 4 ณ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องคอมพิวเตอร์ ป.1-2) วันที่ 12 กันยายน 2562  
No. 5068   การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประกวด ACL is GOOD Project# 2019 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม acl1 อาคารอัสสัมชัญ วันที่ 11 กันยายน 2562  
No. 5067   การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ในระบบ swis ครั้งที่ 3 ณ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องคอมพิวเตอร์ ป.1-2) วันที่ 11 กันยายน 2562  
No. 5062   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารฝ่าย  
No. 5061   การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ในระบบ swis ครั้งที่ 2 ณ อาคารเซนต์หลุยส์ (ห้องคอมพิวเตอร์ ป.1-2) วันที่ 10 กันยายน 2562  
No. 5057   การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงการกรอกแผนงาน/โครงการ ในระบบ swis ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ป.1-2 อาคารเซนต์หลุยส์ วันที่ 9 กันยายน 2562  
No. 5052   การประชุมคณะกรรมการ การจัดเตรียมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 20 ผ่าน VDO Conference วันที่ 9 กันยายน 2562  
No. 5050   การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 6 กันยายน 2562  
No. 5041   การประชุมการจัดทำแผนปฏิรูปคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1 วันที่ 5 กันยายน 2562  
No. 5038   กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ "ปาน้องเข้าป่า ศึกษาเฮียนฮู้ สู่ศิลปชีพแม่ต๋ำ" นักเรียนชั้น ป.6 ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 28 สิงหาคม 2562  
No. 5033   กิจกรรมทัศนศึกษางาน cmu openhouse ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 30 สิงหาคม 2562  
No. 5026   กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ "ตำนานช้างไทย" นักเรียนชั้น ป.3 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง วันที่ 30 สิงหาคม 2562  
No. 5021   กิจกรรม แต้มฝัน เติมน้ำใจ ตามโครงการ “ต้นกล้าคุณธรรม” ณ มูลนิธิบ้านสวนพระฤทัย จ.ลำปาง วันที่ 31 สิงหาคม 2562  
No. 5019   กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ "ตุงพญายอ (ตุงไส้หมู) ภูมิปัญญา แห่งศรัทธาล้านนา" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง และสุสานไตรลักษณ์ วันที่ 29 สิงหาคม 2562  
No. 5015   กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ "กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ บูรณาการ รักแม่" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) วันที่ 29 สิงหาคม 2562  
No. 5010   ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 28 สิงหาคม 2562  
No. 5003   การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา” จากศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 26 สิงหาคม 2562  
No. 5002   กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ "กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ป่าต้นน้ำ บ้านสามขา" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ บ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง วันที่ 26 สิงหาคม 2562