[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมของหน่วยงาน

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 227 อัลบัมภาพ

No. 5139   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 5, 8 และ 11 ตุลาคม 2562  
No. 5137   การอบรมวิทยาการคำนวนครูปฐมวัย  
No. 5135   อบรมการผลิตสื่อนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย  
No. 5134   โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางร่วมแสดงความเสียใจ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อบุญหลง ไพศาล บิดาของ มิสจันทร์ฉาย มาปลูก วันที่ 7 ตุลาคม 2562  
No. 5133   ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 3/2562  
No. 5132   ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 2/2562  
No. 5117   เข้าร่วมอบรมจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและระบบบันทึกข้อมูลผลการเรียน GPA/GPAX  
No. 5112   การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม acl1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 26 กันยายน 2562  
No. 5111   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแก้ไขแผนงาน/โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3 ณ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องคอมพิวเตอร์ ป.1-2) วันที่ 25 กันยายน 2562  
No. 5110   พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ประจำปี 2562 วันที่ 25 กันยายน 2562  
No. 5106   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแก้ไขแผนงาน/โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2 ณ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องคอมพิวเตอร์ ป.1-2) วันที่ 24 กันยายน 2562  
No. 5104   มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัยประจำภาคเรียนที่ 1  
No. 5103   โครงการ Big Cleaning Day โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2562  
No. 5101   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp )  
No. 5098   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรม........................  
No. 5097   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแก้ไขแผนงาน/โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1 ณ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องคอมพิวเตอร์ ป.1-2) วันที่ 23 กันยายน 2562  
No. 5092   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแก้ไขแผนงาน/โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายปฐมวัย  
No. 5090   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563  
No. 5089   การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงแผนงาน/โครงการในระบบ swis ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3  
No. 5086   การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงแผนงาน/โครงการในระบบ swis ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 ณ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องคอมพิวเตอร์ ป.1-2) วันที่ 17 กันยายน 2562